Nova Hedwigia

Journal Information
ISSN : 0029-5035
Published by: Schweizerbart (10.1127)
Total articles ≅ 1,797
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Gu Rao, Jia Jun Hu, Zhen Hao Zhang, Zheng Xiang Qi, Bo Zhang, Yu Li
Published: 25 November 2021
Nova Hedwigia, Volume 113, pp 491-505; https://doi.org/10.1127/nova_hedwigia/2021/0660

Mateus Oliveira da Cruz, Diogo Xavier Lima, Maria Helena Alves, André Luiz Cabral Monteiro De Azevedo Santiago
Published: 25 November 2021
Nova Hedwigia, Volume 113, pp 353-359; https://doi.org/10.1127/nova_hedwigia/2021/0665

Qin Na, Yaping Hu, Zewei Liu, Hui Zeng, Liangliang Qi, Hui Ding, Xianhao Cheng, Yupeng Ge
Published: 25 November 2021
Nova Hedwigia, Volume 113, pp 453-469; https://doi.org/10.1127/nova_hedwigia/2021/0661

Liliane E. Petrini, Yu-Ming Ju
Published: 25 November 2021
Nova Hedwigia, Volume 113, pp 471-490; https://doi.org/10.1127/nova_hedwigia/2021/0658

Gregorio Dauphin L., Bernardo D. Cañiza Ovelar, Cid Jose Passos Bastos
Published: 25 November 2021
Nova Hedwigia, Volume 113, pp 303-309; https://doi.org/10.1127/nova_hedwigia/2021/0662

Arthur V. Silva, Thays G. L. Oliveira, Cristina M. Souza–Motta, Jadson D.P. Bezerra, Leonor C. Maia
Published: 25 November 2021
Nova Hedwigia, Volume 113, pp 507-530; https://doi.org/10.1127/nova_hedwigia/2021/0653

Back to Top Top