MATERIAŁY BUDOWLANE

Journal Information
ISSN : 0137-2971
Published by: Wydawnictwo SIGMA-NOT, sp. z.o.o. (10.15199)
Total articles ≅ 2,068
Filter:

Latest articles in this journal

Kamil Słowiński
MATERIAŁY BUDOWLANE, Volume 1, pp 10-12; https://doi.org/10.15199/33.2022.06.01

Abstract:
W artykule omówiono zasady, najpowszechniej stosowanego w Europie, szwajcarsko-austriackiego systemu klasyfikacji wyrobów budowlanych oraz urządzeń wchodzących w skład infrastruktury budynków, z uwagi na ich odporność na gradobicie. System ten obejmuje klasyfikację dużej grupy produktów, m.in.: membran dachowych, dachówek, płyt warstwowych, kolektorów słonecznych, modułów fotowoltaicznych. Przedstawiono koncepcję rejestrów gradowych, funkcjonujących w Szwajcarii i Austrii. Omówiono metodę badań oraz kryteria oceny otrzymanych wyników bazujących na zapisach tzw. specyfikacji VKF. Wskazano również na kwestię rozbieżności między procedurami badawczymi zawartymi we wskazanych specyfikacjach i Eurokodach.
Artur Piekarczuk
MATERIAŁY BUDOWLANE, Volume 1, pp 20-23; https://doi.org/10.15199/33.2022.06.02

Abstract:
Dachy walcowe po raz pierwszy powstały ponad 100 lat temu jako tymczasowe obiekty do zastosowań wojskowych. Wraz z postępem technicznym udoskonalano konstrukcję, która obecnie jest stosowana w budownictwie cywilnym i nosi nazwę potoczną K-span. W systemie zastosowano samonośne głęboko profilowane blachy stalowe, które są zazwyczaj wytwarzane i montowane w miejscu wbudowania. K-span zyskał popularność dzięki niewielkim kosztom produkcji oraz łatwości i szybkości montażu. Mimo wieloletniej praktyki, nadal występują awarie tego typu konstrukcji. Wynika to głównie z nietypowego ukształtowania profilu nośnego. Problemy projektowe systemu K-span były przedmiotem wielu opracowań naukowych i nadal pozostają aktualne.
Łukasz Drobiec
MATERIAŁY BUDOWLANE, Volume 1, pp 62-64; https://doi.org/10.15199/33.2022.06.09

Abstract:
Mury zamku w Będzinie wzniesiono techniką „opus emplectum”. W wyniku oddziaływania zewnętrznych czynników atmosferycznych, a zwłaszcza wody opadowej i gruntowej wnikającej w szczeliny muru przez pęknięcia i spoiny, doszło do wielu awarii murów obronnych i murów samego zamku. Przeprowadzono nieniszczące badania ultradźwiękowe w celu stwierdzenia występowania pustek wewnętrznych w murach.
Janusz Marchwiński, Agnieszka Starzyk, Ołeksij Kopyłow
MATERIAŁY BUDOWLANE, Volume 1, pp 36-40; https://doi.org/10.15199/33.2022.06.04

Abstract:
Artykuł ma na celu zdefiniowanie możliwości wykorzystania materiałów budowlanych w realizacji efektywnych energetycznie budynków przedszkoli z punktu widzenia projektanta-architekta. Analiza została przeprowadzona na podstawie autorskich koncepcji architektonicznych dwóch budynków przedszkoli. W tym artykule analizowano najbliższe otoczenie i obudowę budynku. Kolejny zostanie poświęcony przestrzeni wewnętrznej. Wyniki analiz wskazują na istotną rolę cech fizycznych materiałów budowlanych we wszystkich trzech wspomnianych obszarach, co prowadzi do wniosku, iż problematyka ta wymaga holistycznego podejścia projektowego.
Tadeusz Tatar, Alicja Kowalska-Koczwara, Maciej Gruszczyński
MATERIAŁY BUDOWLANE, Volume 1, pp 50-54; https://doi.org/10.15199/33.2022.06.06

Abstract:
W artykule omówiono badania surowców, dodatków i domieszek chemicznych, służących do zaprojektowania składu mieszanek betonowych do wykonania przegród w gruncie (palisady i ściany szczelinowe) o zwiększonej wibroizolacyjności w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi obecnie oraz zamieszczono wyniki badań właściwości betonów referencyjnych, a także z dodatkiem granulatu gumowego. Badania wykonano w laboratorium Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Krakowskiej w ramach realizacji projektu: Innowacyjna konstrukcja przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami transportowymi i z podobnych źródeł.
Paweł Krause
MATERIAŁY BUDOWLANE, Volume 1, pp 33-35; https://doi.org/10.15199/33.2022.06.03

Abstract:
W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań rozkładu temperatury na powierzchni ściany zewnętrznej z imperfekcjami systemu ETICS, prowadzonych w quasi-stacjonarnych warunkach pomiarowych. Badania wykazały zmianę rozkładu temperatury w obrębie defektów cieplnych o zróżnicowanych szerokościach oraz nieznaczny wpływ występującej dyslokacji cieplnej. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność prowadzenia dalszych pomiarów w warunkach rzeczywistych.
Jacek Gołaszewski, Barbara Klemczak, Aneta Smolana, Małgorzata Gołaszewska, Grzegorz Cygan, Christoph Mankel, Ignacio Peralta, Frank Röser
MATERIAŁY BUDOWLANE, Volume 1, pp 55-57; https://doi.org/10.15199/33.2022.06.07

Abstract:
Możliwym rozwiązaniem problemu stabilności pianobetonów o małej gęstości oraz poprawy ich właściwości jest zastosowanie cementu CSA. W artykule przedstawiono wyniki badań pianobetonów o małej gęstości, w których zastosowano cement portlandzki CEM I 52,5R oraz alternatywnie cementem CSA charakteryzują się większą wytrzymałością, mniejszym współczynnikiem przewodzenia ciepła i strukturą o mniejszych porach niż pianobetony z cementem CEM I.
Paweł Krause
MATERIAŁY BUDOWLANE, Volume 1, pp 41-43; https://doi.org/10.15199/33.2022.06.05

Abstract:
W artykule przedstawiono problematykę występowania imperfekcji strukturalnych złożonych systemów ociepleń ścian zewnętrznych. Analiza ilościowa nieprawidłowości, bazująca na badaniach in situ, którą przeprowadziłem, umożliwiła zaproponowanie klasyfikacji imperfekcji cieplnych systemu ETICS w postaci defektów i dyslokacji cieplnych, także z niekontrolowaną infiltracją powietrza. Znajomość charakterystycznych wielkości, które je opisują, pozwala na powiązanie ich z rzeczywistą izolacyjnością termiczną ścian zewnętrznych.
Piotr Górak
MATERIAŁY BUDOWLANE, Volume 1, pp 58-61; https://doi.org/10.15199/33.2022.06.08

Abstract:
W artykule przedstawiono wyniki prac projektowych i badawczych, których celem było wytworzenie lekkiego kruszywa ultrakompozytowego (UCLA – ultracomposite lightweight aggregate) w wyniku połączenia odpadów pochodzących z różnych źródeł. Opracowana technologia wytwarzania pozwoliła na wykorzystanie odpadów pochodzących z termoplastycznych polimerów (PET) oraz mineralnych odpadów z procesów spalania, i pozyskanie kruszywa lekkiego mogącego znaleźć powszechne zastosowanie w budownictwie. W trakcie prac nad technologią wytwarzania nowego, ekologicznego kruszywa wykorzystano właściwości fizyczne termoplastycznych tworzyw sztucznych, w tym ich dużą lepkość w stanie stopionym. W wyniku odpowiednio przeprowadzonej obróbki termicznej w specjalnie zaprojektowanych warunkach wytworzono kompozyt w postaci granulek odpowiadających frakcji kruszywowej 2-8 mm. Uzyskano różne rodzaje kruszyw lekkich wykonanych przy użyciu różnych drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych – ubocznych produktów spalania, których podstawowe właściwości zostały zbadane i zaprezentowane.
Andrzej Szymon Borkowski
MATERIAŁY BUDOWLANE, Volume 1, pp 68-72; https://doi.org/10.15199/33.2022.06.11

Abstract:
Inwestorzy i zarządcy nieruchomości w wielu przypadkach nie mają dostatecznej wiedzy, jakie korzyści mogą mieć ze stosowania BIM. Inwestorzy, posiadając model trójwymiarowy, mogą usprawnić proces sprzedaży czy wynajmu poszczególnych mieszkań/biur, a zarządcy nieruchomości wspomagać się w codziennych obowiązkach, do których należy planowanie remontów i konserwacji, przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych, pilnowanie terminów oraz przeprowadzenie przeglądów itp. Celem artykułu było pokazanie zalet i korzyści stosowania BIM z perspektywy osoby, która zarządza obiektem, w tym przypadku budynkiem biurowym. Analogiczną wartość dodaną można obserwować podczas zarządzania innymi budowlami czy obiektami infrastrukturalnymi.
Back to Top Top