Language: classic - modern - postmodern

Journal Information
ISSN / EISSN : 2522-9281 / 2616-7115
Total articles ≅ 65
Filter:

Latest articles in this journal

Olha Kyryliuk
Language: classic - modern - postmodern pp 32-49; https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.32-49

Abstract:
Однією з форм емоційного захисту суспільства в умовах інформаційної агресії стає мережевий фольклор. Тому дослідження набору мовних одиниць, уживаних у таких постфольклорних текстах, набуває особливої актуальності, оскільки дає можливість виявити важливі суспільні реакції на події в умовах збройного протистояння та, відповідно, сформовану мовну картину світу. У процесі аналізу виділено головні мовні засоби творення комічного ефекту у змалюванні образу ворога.Матеріал надійшов 26.05.2020
Yuliya Domitrak
Language: classic - modern - postmodern pp 92-114; https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.92-130

Abstract:
Постановка проблеми. Історична, мовна і культурна спадщина польської меншини на території Західної України привертала увагу польських і українських науковців починаючи з другої половини XX ст. та залишається актуальною сьогодні. Останнім часом можна відзначити зростання інтересу до вивчення польського питання в історичному контексті крізь призму архівних документів, в яких показано ставлення радянської влади до громадян польського походження. Теоретичною основою поданого у статті аналізу слугують праці Януша Ріґера (1996, 2019) і Гелени Красовської (2007, 2012), в яких висвітлено проблематику ідентифікації поляків у Західній і Південно-Східній Україні.Мета статті. У статті розглянуто основні категорії самоідентифікації польської меншини, а також деякі аспекти релігійної і мовної свідомості на Східному Поділлі (на схід від річки Збруч) – території, яка в XVIII ст. входила до складу Російської імперії. Аналіз ґрунтується на аудіозаписах, зібраних під час польових досліджень на межі XX–XXI століть у містечку Городок Подільський та його околицях. Городок був культурним і релігійним центром, в якому проживала значна кількість поляків. Місцеві поляки вважали його «другою Варшавою», або «своєю маленькою Варшавою».Автор аналізує, який образ ідентифікації відображається у висловлюваннях місцевих жителів польського походження, з’ясовує, що спонукає респондентів визнавати себе поляками та описує способи винищення польського населення на Східному Поділлі, вказуючи на основні фактори, які перешкоджали самоідентифікації поляків.Методи дослідження. Під час аналізу матеріалів використовували такі методи дослідження: метод відкритого біографічного інтерв’ю, емпіричний аналіз даних, метод опису одиничних випадків (case study), а також соціолінгвістичний підхід, яких дає змогу показати сучасну мовну ситуацію на тлі історичних і соціальних умов.Основні результати дослідження. Спостереження та аналіз зібраних матеріалів свідчать про високу свідомість ідентифікації поляків і добре збережену польську діалектну мову (навіть у змішаних сім’ях). Зазначимо, що католицьке віровизнання є елементом, який інтегрує етнічну меншину, зміцнює польську національну ідентичність, сприяє передаванню культурних традицій і збереженню польської мови. Мова як носій почуття ідентичності впливає на самоідентифікацію людини, стає її невід’ємною складовою. Визначено, що збереження «польськості» у багатьох випадках пов’язане з відродженням мови у молодшого покоління, її комунікативною функцією в суспільстві і вивченням мови у школі.Висновки і перспективи. Незважаючи на згубну політику радянської влади щодо поляків і всі її намагання ліквідувати релігію, польську культуру і мову, польське населення ніколи не переставало почувати себе невід’ємною частиною польського народу і держави, підтримувало національні традиції, залишалося відданим католицькій церкві, намагалося зберегти свою мову, а також передати молодому поколінню збережену в пам’яті історію. Розглядаючи проблематику ідентифікації поляків на Поділлі в Україні, варто порівняти її з іншими регіонами Східних Кресів, наприклад, із Браславським районом у Білорусі та Віленським районом у Литві, у яких простежується значна схожість у процесі їх самоідентифікації. З іншого боку, детермінанти...
Anastasiia Onatii
Language: classic - modern - postmodern pp 128-145; https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.128-305

Abstract:
У статті запропоновано аналіз периферійної зони займенниково-співвідносних несиметричних речень: описано специфіку формально-граматичної організації, виявлено морфологійні транспозиційні процеси, що спричиняють синсемантизацію корелята й забезпечують формування синтаксичної проєкції, зафіксовано частотні випадки прономіналізації повнозначних частин мови в позиції співвідносного слова, досліджено семантико-синтаксичні відношення. Констатовано, що зміщення повнозначного слова в синтаксичну позицію корелята спричиняє посилення його дейктичної функції й послаблення номінативної.Матеріал надійшов 03.09.2020
Liudmyla Vasylyeva, Iryna Kochan
Language: classic - modern - postmodern pp 193-199; https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.193-199

Abstract:
Рецензія на: Вісник Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів. Випуск III. Київ; Загреб, 2019. 115 с.Матеріал надійшов 08.09.2020
Language: classic - modern - postmodern pp 50-68; https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.50-68

Abstract:
У статті розглянуто особливості формування прагматичної координати дискурс-портрета мовної особистості. На матеріалі есеїстики О. Забужко досліджено структурно-прагматичну організацію публіцистичних текстів, окреслено специфіку використання прагматичних одиниць різного рівня складності, виділено прагматичні засоби та способи оформлення дискурсивної зв’язності. Розглянуто смислову структуру прагматичної координати дискурс-портрета мовної особистості.Матеріал надійшов 27.02.2020
Language: classic - modern - postmodern pp 115-127; https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.115-127

Abstract:
У статті висвітлено соціоономастичні аспекти перейменування вулиць м. Чернігова в період від 1991 р. і до сьогодні. Проаналізовано особливості процесу декомунізації та проблеми, пов’язані із заміною радянських найменувань у місті. Увагу зосереджено на дискусіях щодо запропонованих/відхилених годонімів, а також розглянуто перспективи подальших змін у топонімічному ландшафті Чернігова.Матеріал надійшов 28.08.2020
Marta Zambrzycka, Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Svitlana Romaniuk
Language: classic - modern - postmodern pp 171-186; https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.171-186

Abstract:
У статті порушено проблему взаємозв’язку мови і культури в процесі викладання української мови як іноземної у вищих навчальних закладах Республіки Польща. Дослідження проведено на основі аналізу підручників, що вийшли друком у Варшаві впродовж 2017–2018 років і скеровані передусім до студентів філологічних факультетів. Наголошено на потребі використання у дидактиці іноземної мови різних культурознавчих аспектів, що сприяють розумінню контексту і середовища функціювання мови.Матеріал надійшов 02.06.2020
Language: classic - modern - postmodern pp 69-91; https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.69-91

Abstract:
Статтю присвячено прийомам, які використовують у текстах ЗМІ задля представлення певних дій як правомірних чи неправомірних. Для аналізу способів і засобів легітимації було адаптовано схему нідерландського лінгвіста Т. ван Левена. На прикладі дискусії щодо мовної політики компанії McDonald’s проаналізовано прийоми апеляції до авторитету, моральних цінностей і раціоналізації, а також з’ясовано, які з них частіше використовують для підтвердження слушності дії, а які – для спростування певної позиції.Матеріал надійшов 04.08.2020
Language: classic - modern - postmodern pp 17-31; https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.17-31

Abstract:
У статті розглянуто особливості англійських займенникових прислівників та їхній переклад українською мовою. Результати дослідження показали, що ці складні лексеми є архаїзмами, що характерні для англійської юридичної мови, деякі з них з’явились у давньоанглійський період у той самий час, коли з’явились прислівники here, there, інші – у середньоанглійський період.Метою цієї роботи є дослідити подвійну природу займенникових прислівників, що мають у своєму складі елементи here-/there-, з погляду їхніх семантичних, морфологічних та синтаксичних особливостей.Методи. Речення, які містять займенникові прислівники, що вивчаються, було вибрано з текстів методом суцільної вибірки. Для доведення займенникового характеру цих лексем використовували метод трансформаційного аналізу. Компонентний аналіз застосовано для вивчення семантики обох компонентів складних слів, описовий метод – для розкриття природи і походження цього мовного явища.Результати. Займенникові прислівники з компонентом here- / there набули займенникових ознак у давньоанглійський період, хоча позначення «міста» є первинним як для ‘here’, так і для ‘there’, тобто прислівникова природа є первинною. В юридичній англійській мові доказом того, що компоненти ‘here’ і ‘there’ мають займенникові ознаки, є той факт, що вони заміняють назву документа (‘here’) або іменник/іменникове словосполучення (‘there’). Ці займенникові прислівники можуть функціонувати у реченні як означення і додаток, що зазвичай є функціями номінативних частин мовлення (іменників, займенників, прикметників). Крім того, займенниковий характер цих утворень можна простежити через український переклад, де вони передаються зазвичай за допомогою займенників або іменникових словосполучень. Оскільки в українській мові немає прямих відповідників займенникових прислівників, можна спостерігати вживання десяти різних способів їх перекладу українською мовою.Обговорення. Після аналізу вживання займенникових прислівників у регламентах Європейської комісії та їх перекладів українською мовою, було зроблено висновки щодо використання цього архаїзму в документах ЄС, а також виявлено всі способи передання їх засобами української мови. Найчастіше для перекладу англійських займенникових прислівників використовують присвійні займенники, що пояснюється тим, що thereof вживається більше за інші займенникові прислівники, а прийменник of є позначенням родового (присвійного) відмінку в англійській мові. Цей прийменник використовують для позначення присвійних відносин між об’єктами, а займенниковий прислівник має значення: «of this, of that, of these, of those», тобто виражає родовий відмінок у значенні присвійності. В українській мові таке значення мають присвійні займенники й іменники у родовому відмінку.Матеріал надійшов 14.05.2020
Back to Top Top