Language: classic - modern - postmodern

Journal Information
ISSN / EISSN : 2522-9281 / 2616-7115
Current Publisher: National University of Kyiv - Mohyla Academy (10.18523)
Total articles ≅ 53
Filter:

Latest articles in this journal

Ivanna Tsar
Language: classic - modern - postmodern pp 52-62; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.52-62

Abstract:
У статті на матеріалі інтерв іо проаналізовано погляди молодих вихідців із Луганської, Донецької областей та Криму на проблему офіційної двомовності. З ’ясовано, що російськомовна молодь переважно заперечує потребу надання російській мові статусу офіційної Головним аргументом молодих людей є їхня належність до Української держави. Виявлено, що молодь здебільшого не ознайомлена з українським мовним законодавством і легко піддається впливу ЗАЛ.
Nataliia Kostusiak
Language: classic - modern - postmodern pp 114-125; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.114-125

Abstract:
У статті на засадах фхткційно-категорійної лінгвістики досліджено синтаксичну відприслівникову ад’єктивацію, визначено семантико-синтаксичні (адвербістьно-атрнбутнвну й локативио-атрибутиену) та формально-синтаксичні (приіменникове прислівне прилягання, роль неузгодженого означення) функції засобів її експлікації, наголошено на морфологічно не закріпленій прикметниковій категорійності спрямованих в ад ’активну сферу прислівників.
Orysia Demska
Language: classic - modern - postmodern pp 5-21; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.5-21

Abstract:
У статті проаналізовано практики найменування і перейменування центральних площ Києва від 1869 і до 1991 року як частину складної політичної історії української столиці після втрати Магдебурзького права і до відновлення незалежності. Підтверджено тезу, гцо такі практики за відповідних умов є політичною процедурою, детермінованою ідеологічними потребами; самі назви - політичними символами, гцо маніфестують певну політичну ідентичність і водночас є конструктором і частиною цієї ідентичності; а політично мотивоване переназивання вулиць - спільна риса усіх періодів революційних змін.
Illya Danyliuk, Anatoliy Zahnitko, Hanna Sytar
Language: classic - modern - postmodern pp 158-169; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.158-169

Abstract:
Статтю присвячено проблемі створення корпусу текстів Юрія Шевельова. Визначено основні структурні компоненти корпусу текстів, виділено функції, схарактеризовано особливості його наповнення, пояснено екстралінгвістичне й лінгвістичне розмічення.
Mariia Lychuk
Language: classic - modern - postmodern pp 126-138; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.126-138

Abstract:
У статті досліджено семантичний аспект фразеологізованих еласненечленоеаних речень сучасної української мови. Проаналізовано семантичні зрушення в структурі фразеосхем цього типу синтаксично нечленованих речень. З ’ясовано специфіку формування значення фразеологізованих власне-нечленованихречень. Схарактеризовано їхні два семантичні типи: 1) з категорійним значенням «ствердження», 2) з категорійним значенням «оцінка».
Natalia Matveieva
Language: classic - modern - postmodern pp 39-51; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.39-51

Abstract:
Статтю присвячено проблемі аналізу мовної поведінки столичних державних працівників. Матеріалом дослідження стали відеозаписи гарячих ліній за участю представників Київської міської ради. Під час аналізу визначено тенденції використання української й російської мов держслужбовцями у процесі виконання посадових обоє ’язків, а також виявлено причини, що найчастіше зумовлюють перемикання мовних кодів. На основі проведеного дослідження виокремлено три найпоширеніші типи мовної поведінки державних службовців.
Katarzyna Jakubowska-­krawczyk, Svitlana Romaniuk
Language: classic - modern - postmodern; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.84-97

Maryna Hontar
Language: classic - modern - postmodern pp 22-38; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.22-38

Abstract:
У статті досліджено мовні конфлікти та явище дискримінації на мовному ґрунті у закладах торгівлі в Україні. Матеріалом слугували результати масового опитування та опитування у фокус-групах, проведені 2017року за сприяння Фонду/ Фольксваген, публікації електронних ЗШ, дописи на форумах та в соціальних мережах, у яких описано факти дискримінації за мовною ознакою та мовні конфлікти, що виникали через вживання/невживання української й російської мов у закладах торгівлі й послуг.
Oleksandr Mezhov
Language: classic - modern - postmodern pp 170-185; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.170-185

Abstract:
У статті окреслено можливі сучасні підходи до вивчення категорії звертання студентами філологічних спеціальностей у курсі «Синтаксис української мови», що передбачають комплексний граматичний, стилістичний, лінгвопрагматичний, соціолінгвістичний аналіз. Закцентовано увагу на необхідності розгляду чотирьох семантико-синтаксичних різновидів звертань, їхніх формально-граматичних позицій у структурі речення, комунікативно-прагматичного потенціалу та соціолінгвістичного маркування в мовленнєвих актах.
Iryna Ivanova
Language: classic - modern - postmodern pp 73-83; doi:10.18523/lcmp2522-9281.2019.5.73-83

Abstract:
У статті розглянуто основні характеристики радянської реклами як пропагандистської технології, що також описано в публіцистиці Ю. Шевельова. Визначено, що одним із дієвих інструментів радянської агітації є відмова від Я-унікальності, репресивна мовна політика. Це вплинуло на рекламний текст, створений за часів культу особи.
Back to Top Top