IZVESTIYA SFedU. ENGINEERING SCIENCES

Journal Information
ISSN / EISSN : 1999-9429 / 2311-3103
Current Publisher: Southern Federal University (10.18522)
Total articles ≅ 173
Filter:

Latest articles in this journal

IZVESTIYA SFedU. ENGINEERING SCIENCES; doi:10.18522/2311-3103

S.M. Gushanskiy, V. S. Potapov, V.I. Bozhich
IZVESTIYA SFedU. ENGINEERING SCIENCES; doi:10.18522/2311-3103-2020-3-40-46

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jacinto Mba Biye Nsue, V. P. Fedosov, S. V. Kucheryavenko
IZVESTIYA SFedU. ENGINEERING SCIENCES; doi:10.18522/2311-3103-2020-3-55-68

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
P.A. Chub, D.N. Tsvetkova, N.V. Boldyrikhin, D. A. Korochentsev
IZVESTIYA SFedU. ENGINEERING SCIENCES; doi:10.18522/2311-3103-2020-3-122-132

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. V. Bova, D. Y. Zaporozhets, Y.A. Kravchenko, E. V. Kuliev, V. V. Kureichik, Н. А. Лызь
IZVESTIYA SFedU. ENGINEERING SCIENCES; doi:10.18522/2311-3103-2020-3-156-172

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O.Y. Voronkov
IZVESTIYA SFedU. ENGINEERING SCIENCES; doi:10.18522/2311-3103-2020-3-29-39

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M.A. Marakhovskiy, А. А. Panich
IZVESTIYA SFedU. ENGINEERING SCIENCES; doi:10.18522/2311-3103-2020-3-213-219

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. V. Bakhchevnikov, V. A. Derkachev, A. N. Bakumenko
IZVESTIYA SFedU. ENGINEERING SCIENCES; doi:10.18522/2311-3103-2020-3-146-156

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
N. V. Boldyrikhin, D. A. Korochentsev, F.A. Altunin
IZVESTIYA SFedU. ENGINEERING SCIENCES; doi:10.18522/2311-3103-2020-3-89-98

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. S. Boldyrev, A. L. Verevkin, K. V. Pshikhopova, L. S. Verevkina
IZVESTIYA SFedU. ENGINEERING SCIENCES; doi:10.18522/2311-3103-2020-3-16-29

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top