Sensors and Actuators B: Chemical

Journal Information
ISSN : 0925-4005
Published by: Elsevier BV (10.1016)
Total articles ≅ 29,826
Current Coverage
SCOPUS
EI COMPENDEX
PUBMED
SCIE
INSPEC
Archived in
EBSCO
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Bei Zheng, Cheng-Yu Li, Sha Huang, Zhi-Ling Zhang, Qiong-Shui Wu, Dai-Wen Pang, Hong-Wu Tang
Published: 1 October 2022
Sensors and Actuators. B, Chemical, Volume 368; https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.132173

Lu Zhang, Hai-Mei Li, Yi Zhao, Lian-Jiao Zhou, Yang Liu, Feng-Lei Jiang, Yi Liu, Peng Jiang
Published: 1 October 2022
Sensors and Actuators. B, Chemical, Volume 368; https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.132213

Baihe Sun, Fangjie Qin, Lin Jiang, Jun Gao, Zhuo Liu, Jue Wang, Yang Zhang, Jiahui Fan, Kan Kan, Keying Shi
Published: 1 October 2022
Sensors and Actuators. B, Chemical, Volume 368; https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.132206

Lingliang Long, Fang Yuan, Xinrong Yang, Peng Ruan, Xiaodong Chen, Lulu Li, Dan He, Sanxiu Yang, Yunfei Yang, Kun Wang
Published: 1 October 2022
Sensors and Actuators. B, Chemical, Volume 369; https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.132211

Tiansheng Wang, Qiangting Zheng, Anni Zhu, Yue Wang, Xiaoyu Guo, Xinling Liu, Ye Ying, Yiping Wu, Ying Wen, Haifeng Yang
Published: 1 October 2022
Sensors and Actuators. B, Chemical, Volume 368; https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.132201

Yuping Cao, Zhaowei Jia, Jilu Yang, Jin Zhang, Jiemin Wang, Wenwu Qin
Published: 1 October 2022
Sensors and Actuators. B, Chemical, Volume 368; https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.132203

Back to Top Top