Journal of Clinical and Translational Hepatology

Journal Information
ISSN / EISSN : 22250719 / 23108819
Current Publisher: Xia & He Publishing Inc. (10.14218)
Total articles ≅ 282
Current Coverage
PUBMED
PMC
ESCI
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Xiaoyuan Xu, Bo Feng, Yujuan Guan, Sujun Zheng, Jifang Sheng, Xingxiang Yang, Yuanji Ma, Yan Huang, Yi Kang, Xiaofeng Wen, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology, Volume 7, pp 1-8; doi:10.14218/jcth.2019.00033

Ines Bilic Curcic, Maja Cigrovski Berkovic, Lucija Kuna, Hrvoje Roguljic, Robert Smolic, Silvija Canecki Varzic, Lucija Virovic Jukic, Martina Smolic
Journal of Clinical and Translational Hepatology, Volume 7, pp 1-5; doi:10.14218/jcth.2019.00029

Shousheng Liu, Yongning Xin
Journal of Clinical and Translational Hepatology, Volume 7, pp 1-2; doi:10.14218/jcth.2019.00047

Avin Aggarwal, Neha Jaswal, Richa Jain, Hussien Elsiesy
Journal of Clinical and Translational Hepatology, Volume 7, pp 1-4; doi:10.14218/jcth.2019.00027

Cyriac Abby Philips, Philip Augustine, Sasidharan Rajesh, Praveen Kumar Y, Deepak Madhu
Journal of Clinical and Translational Hepatology pp 1-12; doi:10.14218/jcth.2019.00024

Shahnaz Sali, Mohammad Darvishi, Mojtaba Ghasemiadl, Meisam Akhlaghdoust, Azin Mirzazadeh, Somayeh Elikaei Behjati, Hossein Sheikh-Zeinolabedini, Shervin Shokouhi, Soheil Tavakolpour
Journal of Clinical and Translational Hepatology pp 1-16; doi:10.14218/jcth.2019.00021

Chuan-Xin Wu, Deng Wang, Ying Cai, Ao-Ran Luo, Hang Sun
Journal of Clinical and Translational Hepatology, Volume 7, pp 1-11; doi:10.14218/jcth.2019.00008

Xinyue Chen, Qianguo Mao, Yao Xie, Xiaoguang Dou, Qing Xie, Jifang Sheng, Zhiliang Gao, Xiaoling Zhou, Yingxia Liu, Huanwei Zheng, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology, Volume 7, pp 1-9; doi:10.14218/jcth.2019.00016

Anjing Zhu, Xinzhong Liao, Shuang Li, Hang Zhao, Limin Chen, Min Xu, Xiaoqiong Duan
Journal of Clinical and Translational Hepatology, Volume 7, pp 1-5; doi:10.14218/jcth.2018.00054

Lai Wei, Jia Shang, Yuanji Ma, Xiaoyuan Xu, Yan Huang, Yujuan Guan, Zhongping Duan, Wenhong Zhang, Zhiliang Gao, Mingxiang Zhang, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology, Volume 7, pp 1-5; doi:10.14218/jcth.2019.00018