Journal of Clinical and Translational Hepatology

Journal Information
ISSN / EISSN : 2225-0719 / 2310-8819
Current Publisher: Xia & He Publishing (10.14218)
Total articles ≅ 379
Current Coverage
PUBMED
PMC
SCIE
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Jie Wang, Yi Lou, Jianmin Lu, Yuxiao Luo, Anqian Lu, Anna Chen, Jiantao Fu, Jing Liu, Xiang Zhou, Jin Yang
Journal of Clinical and Translational Hepatology, pp 1-10; doi:10.14218/jcth.2020.00084

Qiaoling Wang, Binxia Chang, Xiaoyan Li, Zhengsheng Zou
Journal of Clinical and Translational Hepatology, pp 1-9; doi:10.14218/jcth.2020.00104

Teresa Da Cunha, George Y. Wu
Journal of Clinical and Translational Hepatology, pp 1-10; doi:10.14218/jcth.2020.00088

Vinka Rupcic Rubin, Kristina Bojanic, Martina Smolic, Jurica Rubin, Ashraf Tabll, Robert Smolic
Journal of Clinical and Translational Hepatology, pp 1-11; doi:10.14218/jcth.2020.00040

Muhammad Masroor, Zeba Haque
Journal of Clinical and Translational Hepatology, pp 1-7; doi:10.14218/jcth.2019.00046

Kevin M. Towle, Stacey M. Benson, Natalie S. Egnot, Gary M. Marsh
Journal of Clinical and Translational Hepatology, pp 1-7; doi:10.14218/jcth.2020.00073

Harry Hua-Xiang Xia, George Y. Wu, Hong Ren
Journal of Clinical and Translational Hepatology, Volume 8, pp 357-358; doi:10.14218/jcth.2020.00138

Editorial Office of Journal of Clinical and Translational Hepatology
Journal of Clinical and Translational Hepatology, Volume 8, pp 479-481; doi:10.14218/jcth.2020.000ra

Vivek A. Lingiah, Nikolaos T. Pyrsopoulos
Journal of Clinical and Translational Hepatology, pp 1-8; doi:10.14218/jcth.2020.00076

Qianhui Chen, Xinyu Lu, Xiaoyong Zhang
Journal of Clinical and Translational Hepatology, pp 1-9; doi:10.14218/jcth.2020.00063

Back to Top Top