Journal of Clinical and Translational Hepatology

Journal Information
ISSN / EISSN : 22250719 / 23108819
Current Publisher: Xia & He Publishing Inc. (10.14218)
Total articles ≅ 305
Current Coverage
PUBMED
PMC
ESCI
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Ramesh Kumar, Rajeev Nayan Priyadarshi, Utpal Anand
Journal of Clinical and Translational Hepatology pp 1-11; doi:10.14218/jcth.2019.00051

Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth

Shan Shan, Hong You, Junqi Niu, Jia Shang, Wen Xie, Yuexin Zhang, Xun Li, Hong Ren, Hong Tang, Huiguo Ding, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology pp 1-7; doi:10.14218/jcth.2019.00052

Editorial Office of Journal of Clinical and Translational Hepatology
Journal of Clinical and Translational Hepatology, Volume 7, pp 392-393; doi:10.14218/jcth.2019.000ra

Matthew McMillin
Journal of Clinical and Translational Hepatology, Volume 7, pp 285-286; doi:10.14218/jcth.2019.00058

Su Lin, Lifen Han, Dongliang Li, Ting Wang, Zimu Wu, Haoyang Zhang, Zhansong Xiao, Yinlian Wu, Jiaofeng Huang, Mingfang Wang, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology pp 1-5; doi:10.14218/jcth.2019.00044

Hui Gao, Shousheng Liu, Zhenzhen Zhao, Xinjuan Yu, Qun Liu, Yongning Xin, Shiying Xuan
Journal of Clinical and Translational Hepatology pp 1-7; doi:10.14218/jcth.2019.00030

Ahyoung Kim, Po-Hung Chen
Journal of Clinical and Translational Hepatology pp 1-2; doi:10.14218/jcth.2019.00055

Leijie Wang, Mingyu Zhu, Lihua Cao, Mingjie Yao, Yiwei Lu, Xiajie Wen, Ying Zhang, Jing Ning, Huiling Long, Yueyong Zhu, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology, Volume 7, pp 1-9; doi:10.14218/jcth.2019.00040

Cyriac Abby Philips, Philip Augustine, Praveen Kumar Yerol, Ganesh Narayan Ramesh, Rizwan Ahamed, Sasidharan Rajesh, Tom George, Sandeep Kumbar
Journal of Clinical and Translational Hepatology pp 1-13; doi:10.14218/jcth.2019.00035