Journal of Clinical and Translational Hepatology

Journal Information
ISSN / EISSN : 2225-0719 / 2310-8819
Published by: Xia & He Publishing (10.14218)
Total articles ≅ 607
Current Coverage
PUBMED
PMC
SCOPUS
SCIE
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Siyu Zhang, Xiaoxiao Zhang, Huiming Jin, Yao Dou, Lu Li, Xiwei Yuan, Chen Dong, Mengmeng Hou, , Jia Shang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; https://doi.org/10.14218/jcth.2022.00066

Han-Dan Zhang, Xiao-Ming Li, Yu-Han Zhang, Fang Hu, Liang Tan, Fang Wang, Yang Jing, Da-Jing Guo, Yang Xu, Xian-Ling Hu, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; https://doi.org/10.14218/jcth.2021.00546

, Chinese Society of Hepatology and Chinese Medical Association
Journal of Clinical and Translational Hepatology; https://doi.org/10.14218/jcth.2022.00147

Li Chen, Siwei Xia, Shuqi Wang, Yuanyuan Zhou, Feixia Wang, Zhanghao Li, Yang Li, Desong Kong, Zili Zhang, Jiangjuan Shao, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; https://doi.org/10.14218/jcth.2022.00120

, , Adriana Palom, Francisco Rodríguez-Frías, , , María Teresa Salcedo, Rosario Casillas, Elena Vargas-Accarino, , et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; https://doi.org/10.14218/jcth.2022.00068

Back to Top Top