Journal of Clinical and Translational Hepatology

Journal Information
ISSN / EISSN : 2225-0719 / 2310-8819
Published by: Xia & He Publishing (10.14218)
Total articles ≅ 469
Current Coverage
PUBMED
PMC
SCIE
SCOPUS
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Yunqi Liu, Ximei Wang, Fuping Xu, Dengren Li, Huimin Yang, Nan Sun, Yu-Chen Fan, Xiangdong Yang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00082

Tianxing Dai, Jing Li, Linsen Ye, Haoyuan Yu, Mingbin Deng, Wei Liu, Hua Li, Yang Yang, Guoying Wang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00096

Jing Chen, Si-Jia Ge, Hai-Juan Feng, Shu-Zhen Wu, Ran Ji, Wei-Rong Huang, Cui-Hua Lu
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00101

Zongqian Wu, Hong Lu, Qiao Xie, Jie Cheng, Kuansheng Ma, Xiaofei Hu, Liang Tan, Huarong Zhang, Chen Liu, XiaoMing Li, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00126

Shuang-Nan Zhou, Shan-Shan Lu, Da-Wei Ju, Ling-Xiang Yu, Xiao-Xiao Liang, Xiao Xiang, Suthat Liangpunsakul, Lewis R. Roberts, Yin-Ying Lu, Ning Zhang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00099

Nan Du, Jingqin Ma, Zihan Zhang, Yongjie Zhou, Minjie Yang, Wen Zhang, Jianjun Luo, Zhiping Yan
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00128

Xiang Fei, Peng Han, Bo Jiang, Lianhua Zhu, Wenshuo Tian, Maodong Sang, Xirui Zhang, YaQiong Zhu, Yukun Luo
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00172

Jing Cao, Cuicui Xiao, Christ-Jonathan Tsia Hin Fong, Jiao Gong, Danyang Li, Xiangyong Li, Yusheng Jie, Yutian Chong
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00175

Cheng Yu, Minzhen Wang, Shan Zheng, Miao Xia, Hongyan Yang, Desheng Zhang, Chun Yin, Ning Cheng, Yana Bai
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00089

Yuanyue Guan, Bin Sun, Shijie Zhang, Yuan Zhuang, Yanxiang Huang, Minghua Lin, Rongling Zheng, Dexi Chen, Ying Shi, Yanjun Wang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00090

Back to Top Top