Journal of Clinical and Translational Hepatology

Journal Information
ISSN / EISSN : 2225-0719 / 2310-8819
Current Publisher: Xia & He Publishing (10.14218)
Total articles ≅ 412
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
PMC
SCIE
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Xiliu Chen, Di Liu, Dongliang Yang, Xin Zheng
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00129

Bin-Yan Zhong, Wan-Sheng Wang, Shen Zhang, Hai-Dong Zhu, Lei Zhang, Jian Shen, Xiao-Li Zhu, Gao-Jun Teng, Cai-Fang Ni
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00049

Linda Beenet, Diego Tonesi
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00074

Weixia Li, Ruokun Li, Xiangtian Zhao, Xiaozhu Lin, Yixing Yu, Jing Zhang, Kemin Chen, Weimin Chai, Fuhua Yan
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00173

Xiaoshuang Zhou, Yidong Li, Yaqiu Ji, Tian Liu, Ninghui Zhao, Jiefeng He, Jia Yao
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00142

Wei Zhang, Lu Liu, Ming Zhang, Feng Zhang, Chunyan Peng, Bin Zhang, Jun Chen, Lin Li, Jian He, Jiangqiang Xiao, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00124

Yongyuan Zheng, Shu Zhu, Xingrong Zheng, Wenxiong Xu, Xuejun Li, Jianguo Li, Zhiliang Gao, Chan Xie, Liang Peng
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00014

Ying Cao, Ying Fan, Yanbin Wang, Xiyao Liu, Wen Xie
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00092

Jian-Bo Han, Qing-Hua Shu, Yu-Feng Zhang, Yong-Xiang Yi
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00159

Back to Top Top