Roczniki Nauk Społecznych

Journal Information
ISSN / EISSN : 0137-4176 / 2544-5812
Current Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL (10.18290)
Total articles ≅ 229
Filter:

Latest articles in this journal

Agnieszka Zduniak
Roczniki Nauk Społecznych pp 125-129; doi:10.18290/rns.2019.11.3-6

Witold Jedynak
Roczniki Nauk Społecznych pp 79-101; doi:10.18290/rns.2019.11.3-4

Abstract:
Przywrócenie nauczania religii do szkół publicznych w 1990 roku zostało zaakceptowane przez większość społeczeństwa polskiego. Jednak ze strony części sił politycznych podniosły się głosy sprzeciwu i oburzenia. Przeciwnicy powrotu lekcji religii do szkół twierdzili, że katechizacja w szkole narusza świecki charakter szkoły publicznej. Pomimo powracającej z różną częstotliwością i nasileniem krytyki nauczania religii w szkole większość´ polskiego społeczeństwa, w tym uczniów i rodziców, popiera obecność katechezy w szkole. Zdecydowana większość dzieci i młodzieży uczestniczy w lekcjach religii. Oceny dotyczące jakości nauczania religii w szkole są stabilne. Uczniowie deklarują, że chodzą na zajęcia z religii, gdyż są ciekawe lub nie różnią się od innych przedmiotów, cześć uczniów twierdzi jednak, że nudzi się na lekcjach religii.
Roczniki Nauk Społecznych pp 21-42; doi:10.18290/rns.2019.11.3-2

Abstract:
Celem opracowania jest dowiedzenie, że angielska myśl dystrybucjonistyczna, reprezentowana przez Hilaire Belloca i Gilberta Keitha Chestertona, stanowi oryginalny wariant konkretnego ideału historycznego nowej cywilizacji chrześcijańskiej, jaki opracował w dziele Humanizm integralny francuski filozof tomistyczny, Jacques Maritain. Pierwsza, krótsza część artykułu stanowi zarys koncepcji nowej cywilizacji chrześcijańskiej jako konkretnego ideału historycznego, ujętego w trzech zasadniczych wymiarach: politycznym (demokracja personalistyczna), ekonomicznym (pluralizm gospodarczy) i kulturowym (chrześcijańskie państwo świeckie). Druga poświęcona jest wykazaniu, że te wszystkie trzy elementy znajdują analogiczne odzwierciedlenie w tradycji dystrybucjonistycznej. Trzecia, najkrótsza, poświęcona jest prezentacji podstawowych różnic zachodzących między koncepcjami Maritaina a dystrybucjonistów, ze względu na które nie można mówić o pełnej identyczności, a jedynie o podobieństwie, i które otwierają perspektywy dalszych badań.
Roczniki Nauk Społecznych pp 103-123; doi:10.18290/rns.2019.11.3-5

Abstract:
Charakterystyczną cechą systemu westminsterskiego, do którego zalicza się system kanadyjski, jest brak tradycji tworzenia koalicji gabinetowych na poziomie federalnym. Znacznie częstszą formą rządu jest w nim jednopartyjny rząd mniejszościowy popierany przez parlamentarną większość tylko w kluczowych dla jego przetrwania głosowaniach. Niniejszy artykuł stanowi studium przypadku formowania koalicji gabinetowej w Kanadzie w 2008 roku. Celem tego politycznego przedsięwzięcia było ustanowienie przeciwwagi dla mniejszościowego rządu Stephena Harpera popieranego przez Partię Konserwatywną. Podczas analizy zaprezentowanej w artykule wyodrębnione zostały elementy systemu politycznego, które spowodowały, że nawet uzyskanie poparcia większości parlamentarnej nie pozwoliło opozycji na finalne przejęcie władzy. Szczególną uwagę poświęcono roli kanadyjskiego gubernatora generalnego, który miał znaczący wpływ na dynamikę wydarzeń na kanadyjskiej scenie politycznej w analizowanym okresie.
Waldemar Dymarczyk
Roczniki Nauk Społecznych pp 5-20; doi:10.18290/rns.2019.11.3-1

Abstract:
Działania aktorów życia społecznego odbywają się w określonych kontekstach czasowych i przestrzennych. To, do czego dążą, jakie mają cele i szanse ich realizacji zależy min. od określonego poziomu rozwoju infrastruktury, techniki i technologii, otoczenia instytucjonalnego czy obowiązującej ideologii. Tematem niniejszego artykułu są główne uwarunkowania rozwoju biznesu w Polsce, poczynając od czasów powojennych do dnia dzisiejszego. Nawiązując do koncepcji przestrzeni społecznej autor ukazuje przemiany środowiska rozumianego jako pewien zestaw założeń i determinantów rozwojowych i ich fizycznych emanacji, które na każdym etapie historycznym wpływały na wybór celów i charakter działań biznesowych. Ostatnią część artykułu stanowi refleksja nad możliwymi kierunkami rozwoju przestrzeni społecznej w Polsce.
Barbara Elżbieta Hartman
Roczniki Nauk Społecznych pp 43-78; doi:10.18290/rns.2019.11.3-3

Abstract:
W artykule podejmuje się próbę przedstawienia dorobku badawczego ks.Władysława Piwowarskiego pod względem rozwoju jego oryginalnych, prekursorskich i pielęgnowanych przez prawie 40 lat przemyśleń dotyczących idei pomocniczości. Oryginalność jego prac dotyczących tej idei wynika z kilku istotnych powodów. Są to bowiem badania, które podejmował jako pierwszy z filozofów w Polsce, i które kontynuował oprócz innych, socjologicznych, aż do końca swej drogi naukowej. Reprezentował w nich śmiało nowy trend w katolickiej nauce społecznej, czyli propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. Ideę subsydiarności adresował do szeroko pojmowanego społeczeństwa.
Published: 21 February 2020
Roczniki Nauk Społecznych, Volume 47, pp 93-112; doi:10.18290/rns.2019.47.1-6

Abstract:
Artykuł stanowi analizę obywatelskiej inicjatywy referendalnej w Polsce na poziomie ogólnokrajowym. Jego celem jest weryfikacja dwóch hipotez. Pierwsza z nich zakłada, że inicjatywa ta jest wykorzystywana jedynie przez opozycję polityczną w celu: 1) próby wywarcia wpływu na rządzących, aby zrealizowali jej postulaty programowe, oraz 2) pokazania się społeczeństwu jako ta siła, która reprezentuje je, w przeciwieństwie do stronnictw tworzących rząd. Zgodnie z drugą hipotezą strona rządząca traktuje tę formę demokracji jako instrument populistycznej i demagogicznej walki o władzę, niemającej nic wspólnego z dobrem społecznym.
Łukasz Tomczak
Published: 21 February 2020
Roczniki Nauk Społecznych, Volume 47, pp 79-92; doi:10.18290/rns.2019.47.1-5

Abstract:
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących rywalizacji w wyborach samorządowych na poziomie regionu. Analiza odnosi się do wyników głosowania i wyborów do sejmiku województwa zachodniopomorskiego w sześciu kolejnych elekcjach. Badaniami objęto między innymi frekwencję, zmiany poparcia dla komitetów wyborczych i podział mandatów. Skupiono się na partiach, które albo samodzielnie, albo w koalicjach uzyskiwały mandaty w sejmiku. W badanym okresie najwyższe poparcie wyborcze osiągał do roku 2006 Sojusz Lewicy Demokratycznej,a w kolejnych wyborach Platforma Obywatelska RP. Województwo charakteryzowało się niższą frekwencją od średniej krajowej. W wyborach większe poparcie niż średnie w kraju uzyskiwały ugrupowania lewicy oraz Platforma Obywatelska RP.
Published: 21 February 2020
Roczniki Nauk Społecznych, Volume 47, pp 7-21; doi:10.18290/rns.2019.47.1-1

Abstract:
Artykuł przedstawia okoliczności związane z uchwaleniem przez Radę Najwyższą Ukrainy dekretu o obchodzeniu 75. rocznicy zapoczątkowania deportacji Ukraińców z Polski po II wojnie światowej. Prezentuje także uwarunkowania samej deportacji, a także możliwe skutki realizacji tej uchwały. Autor wyraża przypuszczenie, że dyskusja wokół uchwały, a przede wszystkim samej deportacji, wpłynie negatywnie na współczesne stosunki ukraińsko-polskie.
Back to Top Top