CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA

Journal Information
ISSN : 0137-3676
Published by: Wydawnictwo SIGMA-NOT, sp. z.o.o. (10.15199)
Total articles ≅ 454
Filter:

Latest articles in this journal

Jarosław Kaczor
CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, Volume 1, pp 30-38; https://doi.org/10.15199/9.2022.6.5

Abstract:
Źródła energii można podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Za źródła nieodnawialne uważa się źródła, których zasoby są w ograniczone np., węgiel kamienny, ropa naftowa. Natomiast źródła odnawialne (OZE) są to źródła, których nawet długotrwałe wykorzystanie nie powoduje ich deficytu, np. promieniowanie słoneczne, wiatr. Celem badań była analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby schroniska górskiego. Przedmiotem analizy był rzeczywisty obiekt – schronisko PTTK na Hali Łabowskiej w Beskidzie Sądeckim ‒ pod kątem możliwości zastosowania urządzeń wykorzystujących niekonwencjonalne źródła energii, takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe. Specyfiką było to, że nie jest doprowadzona do niego sieć elektroenergetyczna. Źródłem ciepła na potrzeby ogrzewania jest zasypowy kocioł na paliwo stałe, a energia elektryczna generowana jest przez agregat prądotwórczy. Na podstawie wyników analizy dobrano urządzenia wykorzystujące OZE, zapewniające niezależność i samowystarczalność energetyczną obiektu.
Robert Cichowicz
CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, Volume 1, pp 7-11; https://doi.org/10.15199/9.2022.6.1

Abstract:
W artykule opisano historię i działalność Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, funkcjonującego w ramach Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, z okazji 50. rocznicy jego istnienia. Przedstawiono: rys historyczny; profil kształcenia studentów; a także zakres działalności naukowej i badawczej.
Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk, Małgorzata Wizor
CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, Volume 1, pp 39-43; https://doi.org/10.15199/9.2022.6.6

Abstract:
Przedmiotem badań była sprężarkowa pompa ciepła solanka/ woda WPC 13 o mocy grzewczej 13,2 kW . Stanowisko badawcze znajdowało się w budynku jednorodzinnym o całkowitej powierzchni 340 m2 [1]. Dolnym źródłem pompy ciepła był zbiornik wody zlokalizowany obok budynku. W artykule poddano ocenie porównawczej koszty wytwarzania ciepła do instalacji centralnego ogrzewania biorąc pod uwagę systemy grzewcze oparte na: sprężarkowej pompie ciepła, kotle gazowym, kotle olejowym oraz kotle zasilanym ekogroszkiem.
Robert Cichowicz
CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, Volume 1, pp 12-19; https://doi.org/10.15199/9.2022.6.2

Abstract:
Izolacje wewnętrzne i zewnętrzne są stosowane w celu zmniejszenia oddziaływania procesów wymiany ciepła od urządzeń energetycznych do otoczenia, a także, aby zmniejszyć ich straty oraz zwiększyć wydajność urządzenia. Przemysłowe urządzenia wysokotemperaturowe, do których należą piece fluidalne, nie zawsze muszą mieć izolację zewnętrzną. W przedstawionych rozważaniach pominięto bardzo ważną sprawę związaną z BHP, natomiast skupiono się na problemie powstawania strat ciepła i ich wykorzystaniu. Jest to szczególnie istotne, ponieważ znajomość zasad wymiany ciepła pozwala na polepszenie warunków tego procesu, zmniejszenie start oraz na zwiększenie wydajności powierzchni grzejnych i zachowanie odpowiednich kształtów tych powierzchni. Ważnym elementem jest także wykorzystanie powstających strat ciepła do innych celów, które mogą wpłynąć na racjonalną gospodarkę ciepłem w halach przemysłowych. Przykładem takiej racjonalnej gospodarki ciepłem, może być właśnie piec fluidalny przeznaczony do spalania komunalnych osadów ściekowych. W takim przypadku ogniotrwała wymurówka stanowi izolację pomiędzy komorą spalania, a otoczeniem. Natomiast wpływ procesów wymiany ciepła, m.in. strat ciepła jest zauważalny przez zwiększoną temperaturę w otoczeniu pieca. W takiej sytuacji pojawiają się następujące pytania: czy dodatkowa izolacja zewnętrzna jest potrzebna, czy eksploatacja takiego urządzenia będzie możliwa i łatwiejsza, czy straty ciepła będzie można wykorzystać? Są to tezy, na które autorzy spróbują odpowiedzieć w niniejszym artykule. Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że straty ciepła są wywołane jego przenikaniem, że izolacja nie jest koniecznie potrzebna w eksploatacji tego typu urządzeń, a różnice temperatury można wykorzystać do zwiększenia komfortu cieplnego pomieszczeń przemysłowych.
Tomasz Jerominko
CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, Volume 1, pp 25-29; https://doi.org/10.15199/9.2022.6.4

Abstract:
W niniejszym artykule przedstawiono techniczne rozwiązania projektowe dotyczące modernizacji węzłów ciepłowniczych zlokalizowanych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (wielka płyta) na osiedlu mieszkaniowym Widzew. Istniejące węzły ciepłownicze pracują na potrzeby instalacji centralne- go ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Budynki, w których zlokalizowane są węzły podłączone są do miejskiej sieci ciepłowniczej obsługiwanej przez dostawcę ciepła Veolię Energia Łódź S.A. Modernizacja węzłów polegała na wymianie urządzeń i armatury zamontowanych po stronie sieciowej (wysokiej) jak i po stronie instalacyjnej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (niskiej). Istniejące urządzenia w węźle, takie jak wymienniki ciepła, pompy obiegowe i cyrkulacyjne, automatyka, zawory, filtroodmulniki, orurowanie itp. zostały wymienione na nowe spełniające obowiązujące przepisy oraz wytyczne Veolii. Rozwiązanie takie umożliwiło zwiększenie sprawności całego układu źródła ciepła. Dodatkowo węzły ciepłownicze wyposażono w układy telemetryczne umożliwiające optymalizację pracy węzła oraz dystrybucję ciepła w obrębie węzła.
Aleksandra Bugała
CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, Volume 1, pp 20-24; https://doi.org/10.15199/9.2022.6.3

Abstract:
Tematyką artykułu są badania strat ciepła w obiegu cyrkulacyjnym instalacji ciepłej wody użytkowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Przedstawiono wyniki badań za pomocą dodatkowo opomiarowanego węzła ciepłowniczego; badania wykonano w okresie zimowym i letnim. Wykonano analizę strat ciepła w instalacji c.w.u. oraz podano zalecenia dotyczące możliwości ich zmniejszenia.
Monika Blaszczok
CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, Volume 1, pp 37-42; https://doi.org/10.15199/9.2022.5.6

Abstract:
W dobie zmian klimatu, które przejawiają się m.in. występowaniem w lecie wysokiej temperatury, ważne jest zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach do pracy. W starszych budynkach, zaadaptowanych na pomieszczenia biurowe często brak miejsca na poprowadzenie instalacji klimatyzacyjnej. Powszechnie stosuje się zatem systemy multisplit, które umożliwiają obniżenie temperatury w pomieszczeniu. Niestety, systemy te pracując z wykorzystaniem powietrza obiegowego, nie zapewniają odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu, w wyniku czego jakość powietrza znacznie spada. Przeprowadzone w okresie letnim badania pozwoliły przyjrzeć się zagadnieniu mikroklimatu pomieszczeń biurowych. Rejestracja temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz stężenia CO2 były podstawą analizy komfortu cieplnego i jakości powietrza w przykładowych pomieszczeniach biurowych.
Piotr Ciuman
CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, Volume 1, pp 12-20; https://doi.org/10.15199/9.2022.5.2

Abstract:
Koszt budynku energooszczędnego jest wyższy niż tradycyjnego, wymaga zastosowania właściwych rozwiązań konstrukcyjnych, najwyższej jakości materiałów budowlanych oraz odpowiedniej staranności wykonawców lecz przynosi wymierne korzyści ekonomiczne w trakcie jego eksploatacji. Bardzo ważne jest również odpowiednie wkomponowanie budynku w otoczenie. Przy projektowaniu budynku energooszczędnego należy dokładnie przeanalizować możliwe do zastosowania rozwiązania, biorąc pod uwagę wiele czynników, które decydują o jego energochłonności. Przydatne w tym zakresie są analizy sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku lub analizy energetyczne obejmujące cykl życia budynku. W prezentowanym artykule wykonano analizy wpływu usytuowania i właściwości architektonicznych budynku jednorodzinnego na zapotrzebowanie na energię do ogrzewania.
CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, Volume 1, pp 26-31; https://doi.org/10.15199/9.2022.5.4

Abstract:
Sytuacja spowodowana przestojami technologicznymi w halach i zamknięciem budynków użyteczności publicznej w czasie pandemii COVID-19 niesie za sobą nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa instalacji wodnych. Nowe warunki utrzymania instalacji wodociągowej wymagają podjęcia dodatkowych działań zabezpieczających użytkowników przed skażeniem mikrobiologicznym, przede wszystkim wywołanym bakterią Legionella. Jest ona szczególnie niebezpieczna dla osób o osłabionej odporności i po przebytych chorobach płuc. Prawdopodobieństwo występowania oraz namnażania się mikroorganizmów w okresie stagnacji zależy m.in. od rodzaju zastosowanych materiałów instalacyjnych. Przedstawiono informacje na temat wpływu wybranych materiałów instalacyjnych na jakość wody oraz omówiono polskie i światowe zalecenia dotyczące instalacji wodociągowych, które pojawiły się w związku z pandemią COVID-19. Omówienie wytycznych uwzględnia warunek zapewnienia trwałości instalacji z różnych materiałów instalacyjnych.
Aleksandra Specjał
CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, Volume 1, pp 5-11; https://doi.org/10.15199/9.2022.5.1

Abstract:
Zgodnie z ostatnią nowelizacją przepisów dotyczących rozliczeń kosztów ogrzewania [1], [2], w przypadku zastosowania podzielników tych kosztów konieczne jest określenie maksymalnego i minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła do każdego lokalu. W artykule przedstawiono propozycję obliczania: maksymalnego zużycia ciepła przez lokal w budynku wielolokalowym, możliwego do dostarczenia do lokalu ze względu na techniczne uwarunkowania oraz minimalnego zużycia ciepła potrzebnego do ogrzania lokalu w celu utrzymania minimalnej dopuszczalnej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych (równej 16°C) w rzeczywistym sezonie grzewczym. Na podstawie tych wartości można obliczyć maksymalny i minimalny koszt zmienny zakupu ciepła w każdym lokalu odniesiony do m2 powierzchni. Aby prezentowana metoda mogła być stosowana na szeroką skalę w systemach rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania wymagane jest przyjęcie pewnych uproszczeń. Na podstawie obliczeń z zastosowaniem inżynierskiego programu obliczeniowego wykazano, jakie uproszczenia można zastosować, aby uniknąć dużych błędów w rozliczeniach.
Back to Top Top