Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

Journal Information
ISSN / EISSN : 2148-466X / 2148-4651
Published by: Nevsehir Bilim ve Teknoloji Dergisi (10.17100)
Total articles ≅ 368
Filter:

Latest articles in this journal

Serkan Tekin, Zeliha Leblebici
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, Volume 11, pp 38-35; https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1119510

Abstract:
Bu çalışmada, Nevşehir ilinde faaliyet gösteren süt toplama merkezlerinden alınan çiğ süt örneklerinde temel mikrobiyolojik kriterlerin (aerobik koloni sayımı, somatik hücre sayımı) araştırılması ve süt toplama merkezlerindeki çiğ sütün mikrobiyal kalite yönünden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın yapıldığı Ocak-Aralık 2021 ayları arasında somatik hücre sayısı ortalama 451974±80249 hücre/ml; aerobik koloni sayısı ise ortalama 8±0,17 log kob/ml bulunmuştur. Gerçekleştirdiğimiz somatik hücre sayımı analizleri neticesinde; alınan numunelerin sadece % 21’i Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olduğu görülürken; aerobik koloni sayımı analizleri neticesinde numune alınan çiğ süt örneklerinin tamamının Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmadığı belirlenmiştir.
Ismail Tasa, Yavuz Sürme
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi; https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1067121

Abstract:
Bu çalışmada, sulu ortamda bulunabilen Cd2+ metal iyonlarının katı faz ekstraksiyonu yöntemi ile uzaklaştırılması için gereken optimum şartlar belirlenmiştir. Katı faz olarak bir biyo-adsorban olan çam kozalağı (Pinus pinea) kullanılmıştır. Cd2+ metal iyonları içeren analit çözeltilerde, çözelti pH’sının etkisi, denge zamanı, biyo-adsorban miktarı ve yabancı iyonların etkileri incelenerek optimizasyon sağlanmıştır. Optimizasyon basamakları sonucunda ortam pH’sı 5,0 olduğunda, 60 dakika denge zamanı sonrasında, sulu ortamda bulunan Cd2+ metal iyonları kantitatif olarak uzaklaştırılmıştır. Kadmiyum derişimleri alevli atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile belirlenmiştir. Geliştirilen yöntem gerçek su örneklerinde bulunan kadmiyum iyonlarının uzaklaştırılmasında başarıyla uygulanmıştır.
Mustafa Akar, Şahlan Öztürk
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi; https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1023406

Abstract:
Bu çalışmada Nevşehir ilinde yetişen Pinus Nigra jf. arnold ve Thuca occidentalis türlerine ait kozalakların antioksidan ve antibakteriyel aktivteleri incelenmiştir. Antioksidan aktivite tayini için DPPH serbest radikal süpürme aktivitesi, metal iyonları şelatlama aktivitesi, total fenol, βkaroten, likopen miktarı tayini yapılmıştır. Antibakteriyel aktivite tayini için toplam 6 test bakterisi (Bacillus subtilis ATCC 6051, Listeria monocytogenes ATCC 7644, Micrococcus luteus ATCC 4698, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 11229) kullanılmıştır. Bu çalışmada Pinus nigra türünde yüksek oranda DPPH süpürme aktivitesi görülmüştür. Metal iyonları şelatlama aktivitesi bakımından yine Pinus nigra türünde yüksek aktivite tespit edilmiştir. Çalışmada total fenol miktarı bakımından en yüksek değer Pinus nigra türünde tespit edilmiştir. ꞵ-karoten miktarı bakımından ise en yüksek değer Thuca occidentalis türünde belirlenmiştir. Likopen içeriği bakımından en yüksek değer Pinus nigra türünde tespit edilmiştir.
Sema Karabudak, Meryem Sena Akkuş
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi; https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1005534

Abstract:
Yeni nesil dizileme (YND) araçları, büyük miktarda veri üretme kapasitesine sahiptir ancak dizileme sonrası büyük ölçekli veri analizi için yeterli olmayan hesaplama ve depolama kapasitesi ile donatılmışlardır. Bulut bilişim altyapılarını kullanmak YND verilerinin analizi, depolanması ve aktarılması ile ilgili sorunlara alternatif bir seçenek olmuştur. Bulut bilişim, kullanıcılara dizileme verilerinin analizi için gerekli hesaplama kapasitesi ve bilişim altyapılarına erişim sunmakta ve biyoinformatik altyapıları için gerekli olan ön sermaye harcamalarının çoğunu ortadan kaldırmaktadır. Yapılan bu çalışmada yeni nesil dizileme yöntemi ve dizileme verilerinin analizinde kullanılan bulut bilişim platformaları hakkında bilgi verilmiştir.
Gözde Yeşilaydin, Bayram Göktaş, Deniz Tugay Arslan
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi; https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1031255

Abstract:
Halka ilişkiler kavramı her ne kadar kurumun hizmet sunumundaki hedef kitleye yönelik çalışmalar gibi algılansa da kurum çalışanlarını da kapsamalıdır. Sağlık hizmeti sunan kurumlarda çalışan personelin halkla ilişkiler faaliyetlerini nasıl algıladıkları ve memnuniyet düzeyleri bu alanda planlanacak geliştirme faaliyetlerine yön verebilir. Bu kapsamda hem merkez hem de ilçe hastanelerinin verileri önemlidir. Bu çalışmada Ankara’daki bir ilçede Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastanenin çalışanları tarafından hastanenin halkla ilişkilerinin faaliyetlerinin nasıl algılandığını ve memnuniyet düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Kesitsel ve tanımlayıcı düzendeki çalışmanın evreni hastanede çalışan 128 personelden oluşmaktadır. Araştırmaya katılmak için gönüllü olan 96 personelin anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre katılımcıların %51’i erkek, %69,8’i evli, %53,1’i yüksekokul/fakülte mezunu, %52,1’i 27-37 yaş arasındadır. %51’i sağlık personeli iken, %49’u idari personeldir. Katılımcıların %59,4’ü kurumda 2-9 yıldır; %53,1’i ise meslekte 4-14 yıldır çalışmaktadır. Kurumda çalışma süresi ortalaması 4,79 ±4,47 olup, en az 1 en çok 24 yıldır kurumda çalışmaktadırlar. Meslekte çalışma süresi ortalaması ise 9,51 ±6,67 olup, en az 1 ve en çok 27 yıldır meslekte çalışmaktadırlar. Halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelik görüşlerden en yüksek ortalama değer “sağlık personelinin empati yapması gerektiğine inanıyorum” ifadesine; en düşük ortalama değer ise “hastanemizde olumlu ya da olumsuz gerekli tüm bilgiler çalışanlarla paylaşılır” ifadesine aittir. Cinsiyet, yaş grubu, kurumda çalışma yılı ve meslekte çalışma yılı değişkenleri ile halkla ilişkiler faaliyetlerine ilişkin görüşler arasında bulunan fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Medeni durum, öğrenim durumu ve görev değişkenleri ile halkla ilişkiler faaliyetlerine ilişkin görüşler arasında ise anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Mesut Ardiç, Gamze Özçakir, Ali Karaduman
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, Volume 10, pp 92-100; https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1005599

Abstract:
Plastic wastes forms 18.46 % of total municipal solid wastes in 2018 around the world. Heavy hydrocarbons occur as the waste of refinery processes. In this study co-pyrolysis of waste polystyrene foam (PS) and heavy aromatic waste (HAW) was carried out for the first time in literature. It was aimed to investigate the effect of temperature (420, 450, 480 ⁰C) and mixing ratio (1/5, 3/5, 1/1) on liquid product yield and compound distribution in the pyrolytic liquids. Whole experiments were done in semi-batch reactor configuration under nitrogen atmosphere. Gas chromatography-Mass spectrometry (GC-MS) was utilized to analyze the pyrolytic liquids. At 480 ⁰C it was obtained maximum liquid yield as 87.24 % in 1/5 HAW/PS feedstock ratio. Compared to the pure PS pyrolysis, it was achieved relatively low styrene, toluene yield. However yields of ethyl benzene and cumene increased with HAW adding to the feed. Naphthalene was not detected in liquid of PS pyrolysis. Maximum naphthalene yield was taken as 12.71% at 480 ⁰C with 1/5 HAW/PS feedstock ratio. Plastik atıklar dünya çapında 2018 yılındaki toplam kentsel katı atıkların %18,46’sını oluşturur. Ağır hidrokarbonlar rafineri proseslerinin atığı olarak meydana gelir. Bu çalışmada, literatürde ilk defa atık polistiren köpük (PS) ve ağır aromatik atığın (HAW) eş-pirolizi yürütülmüştür. Sıcaklık (420, 450, 480 ⁰C) ve karıştırma oranının (1/5, 3/5, 1/1) sıvı ürün verimi ve pirolitik sıvıların bileşik dağılımı üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Tüm deneyler yarı-kesikli reaktör konfigürasyonunda azot atmosferi altında yapılmıştır. Gaz kromatografi-Kütle spektrometresi (GC-MS) pirolitik sıvıları analiz etmek için kullanılmıştır.480 ⁰C’de 1/5 HAW/PS besleme oranında maksimum sıvı verimi %87.24 olarak elde edilmiştir. Saf PS pirolizi ile karşılaştırıldığında, nispeten düşük stiren ve toluene verimi edinilmiştir. Bununla birlikte, etilbenzen ve kümen verimleri beslemeye HAW katılmasıyla artmıştır. Naftalin PS pirolizinin sıvısında tespit edilmemiştir. Maksimum naftalin verimi 480 ⁰C’de 1/5 HAW/PS besleme oranında % 12,71 olarak alınmıştır.
Bünyamin Çiçek, Yavuz Sun
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, Volume 10, pp 85-91; https://doi.org/10.17100/nevbiltek.999773

Abstract:
Bu çalışmada Mg metaline Al ve Si elementlerinin ilavesi ile bir döküm yapılmıştır. Döküm sırasında atmosfer kontrollü bir döküm fırını kullanılmıştır. Alaşımda saf Mg metaline ilave olarak ağırlıkça %15 Al12Si ingot alaşımı kullanılmıştır. Elde edilen alaşım homojenleştirme sonrası numune haline getirilmiştir. Mg-Al-Si üçlü alaşımı şeklinde hazırlanan alaşım döküm sonrası klasik metalografik yöntemlerle hazırlanmış ve SEM ile mikroyapı incelemesi yapılmıştır. Ek olarak alaşıma elementel analiz uygulanmıştır. Temel mekanik değerler için alaşım Vickers tipinde sertlik testi ölçümüne alınmıştır. Alaşım mikro yapısında oluşan intermetalik fazların dağılımı ve yapıları incelenmiştir. Sonuç olarak standart (AS serisi) bir Mg alaşımı elde edilmiş ve temel özellikleri rapor edilmiştir.
Mehmet Ali Bozkurt
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, Volume 10, pp 167-179; https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1024552

Abstract:
Bu çalışmanın amacı, çeşitli gıda örneklerinden izole edilmiş maya türlerinin lipit içeriği, lipit verimi ve yağ asidi profili bakımından biyodizel üretim potansiyellerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda; çalışmada çeşitli gıda ürünlerinden izole edilen 7 adet maya izolatı, pH 5,5, 30 oC sıcaklık 100 rpm (çalkalama hızı) ve 24 saat sürede hem optimal besiyerinde (azot varlığında) hem de lipit üretim besiyerinde (azot yokluğu) inkübe edilerek lipit verimi ve % lipit miktarı bakımından karşılaştırılmıştır. Çalışmada kullanılan Pichia kudriavzevii türünün yüksek lipit içeriğine ve lipit verimine sahip olmasının yanı sıra elde edilen lipitlerin büyük bölümünün C16 ve C18 metil esterlerinden oluşması bu mayaların sentezlediği lipitlerin biyodizel üretiminde hammadde olarak kullanılabilme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir.
Ezgi Güneş Gürdal
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, Volume 10, pp 73-84; https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1005367

Abstract:
Endüstriyelleşme ile birlikte dünyadaki madeni yağ talebi her geçen gün büyük artış göstermektedir. Bu artış çeşitli kaynaklara göre ortalama olarak yaklaşık 36 milyon ton/yıldır. Artan talep atık yağın artışına sebep olmaktadır ve insan sağlığı ile çevre için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdidi önlemek için yağ atıklarının bertarafının kontrollü bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada madeni yağ üretimi, çeşitleri ve yağ içeren atıksuların bertaraf yöntemleri araştırılmıştır. Elde edilen literatür sonuçlarına göre atık yağ ile kirlenmiş suların arıtımında kullanılan en etkili yöntemler elektrokoagülasyon ve membran filtrasyonudur. Membran filtrasyonunda ise membran gözenek çapı azaldıkça arıtım verimi artış göstermiştir. Uygun koagülant seçimi yapılan elektrokoagülasyon yöntemi ve membran filtrasyonunda nanofiltrasyon yada hibrit sistemler kullanıldığında yüzde yüze varan giderim verimleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte tek başına uygulanan konvansiyonel yöntemlerin giderim verimleri düşük olarak tespit edilmiştir.
Bünyamin Çiçek, Tuna Aydoğmuş, Yavuz Sun
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, Volume 10, pp 67-72; https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1000337

Abstract:
Bu çalışmada incelenen reçine 3D yazıcılar son yıllarda birçok aşamada kullanılmaktadır. Bu alanların başında biyo çalışmalar giderek önem kazanmaktadır. Buradan yola çıkarak bu çalışmada reçine 3D yazıcılarda üretilen monomer temelli bir epoksi reçineden UV ışın dalga boyundan yararlanılarak üretilen bir numunenin biyo – uyumluluğu incelenmiştir. Belli şartlarda üretilen epoksi reçine ürün biyo uyumluluk adına sitotoksisite testine tabi tutulmuştur. Bu deneyin sonucu olarak elde edilen % canlılık oranlarına göre biyo uyumlu olarak raporlanan bu numunenin bir biyo malzeme olarak kullanımı yorumlanmıştır. Son olarak reçine numune taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir.
Back to Top Top