Refine Search

New Search

Advanced search

Results in Journal Circulation Journal: 8,662

(searched for: journal_id:(47217))
Page of 867
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Kazutaka Aonuma, Hiro Yamasaki, Masato Nakamura, Takashi Matsumoto, Morimasa Takayama, Kenji Ando, Kenzo Hirao, Masahiko Goya, Yoshihiro Morino, Kentaro Hayashida, et al.
Circulation Journal; doi:10.1253/circj.cj-20-0196

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yoshiyuki Orihara, Masanori Asakura, Nobuyuki Hida, Mikio Kawai, Toshiyuki Sato, Koichi Nishimura, Kumiko Masai, Yuki Matsumoto, Yoshitaka Okuhara, Akiko Goda, et al.
Circulation Journal; doi:10.1253/circj.cj-19-1112

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Akihiro Tokushige, Mitsuru Ohishi
Circulation Journal, Volume 84, pp 1055-1056; doi:10.1253/circj.cj-20-0504

Sciprofile linkMasakazu Saitoh, Mike Saji, Aika Kozono-Ikeya, Takeshi Arimitsu, Akihiro Sakuyama, Hiromichi Ueki, Masatoshi Nagayama, Mitsuaki Isobe
Circulation Journal, Volume 84, pp 1083-1089; doi:10.1253/circj.cj-19-1037

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yasushi Matsuzawa, Masaaki Konishi, Michikazu Nakai, Yusuke Saigusa, Masataka Taguri, Masaomi Gohbara, Toshiaki Ebina, Masami Kosuge, Kiyoshi Hibi, Kunihiro Nishimura, et al.
Circulation Journal, Volume 84, pp 1140-1146; doi:10.1253/circj.cj-19-0869

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Masahiro Hoshino, Taishi Yonetsu, Tomoyo Sugiyama, Yoshihisa Kanaji, Rikuta Hamaya, Yoshinori Kanno, Masahiro Hada, Masao Yamaguchi, Yohei Sumino, Eisuke Usui, et al.
Circulation Journal, Volume 84, pp 1147-1154; doi:10.1253/circj.cj-19-1110

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hokuto Arase, Shunsuke Yamada, Shigeru Tanaka, Masanori Tokumoto, Kazuhiko Tsuruya, Toshiaki Nakano, Takanari Kitazono
Circulation Journal, Volume 84, pp 1105-1111; doi:10.1253/circj.cj-19-1201

Xin Wang, Ying Dong, Tian Fang, Xiaoxia Wang, Lu Chen, Congyi Zheng, Yuting Kang, Linlin Jiang, Xin You, Shujie Gai, et al.
Circulation Journal, Volume 84, pp 1155-1162; doi:10.1253/circj.cj-19-1181

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 867
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top