Refine Search

New Search

Results in Journal Studia z Polityki Publicznej: 196

(searched for: journal_id:(4327655))
Page of 4
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Maciej J. Nowak
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 47-62; https://doi.org/10.33119/kszpp/2021.2.3

Abstract:
Celem artykułu jest określenie wpływu wywieranego przez orzecznictwo sądów administracyjnych na praktykę planistyczną w zakresie ochrony ładu przestrzennego. Zweryfikowano ten wpływ z perspektywy dwóch kluczowych stosowanych w praktyce (przez sądy, organy jednostek samorządu terytorialnego, uczestników gry o przestrzeń) systemów informacji prawnej: LEX i Legalis. To właśnie tezy orzecznicze zawarte w wymienionych systemach stanowią podstawę dla wyrażanych w kolejnych sprawach ocen oraz formułowania argumentów. Wybrano dwa kluczowe z perspektywy ochrony ładu przestrzennego i zakresu prawa własności w systemie gospodarki przestrzennej przepisy: art. 2 pkt 1 oraz art. 6. Wyniki wskazują, że w badanych systemach dominują orzeczenia ze wskazanej perspektywy neutralne. Niemniej bardzo silna jest reprezentacja orzeczeń umożliwiających poszerzanie możliwości zabudowy. Kluczowa wydaje się w tym kontekście reprezentacja orzeczeń w sposób bardziej precyzyjny definiujących ład przestrzenny, jak również wprost wskazujących nadrzędność ładu przestrzennego nad prawem własności. Pomimo braku klarownych podstaw prawnych sądy administracyjne powinny właśnie na ten kierunek zwrócić szczególną uwagę.
Halina Nadobnik
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 63-78; https://doi.org/10.33119/kszpp/2021.2.4

Abstract:
Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 ograniczyły funkcjonowanie całego społeczeństwa. Dla organizacji zajmujących się aktywizacją społeczną, np. osób starszych, oznaczało to wstrzymanie dotychczasowych działań. Czy możliwe było zatem dalsze aktywizowanie osób starszych? Celem badania jest zidentyfikowanie sposobów, w jaki wybrane organizacje w Polsce próbowały poradzić sobie z tą sytuacją za pośrednictwem swoich stron na portalu społecznościowym Facebook. Analizie poddano posty pochodzące z 20 kont prowadzonych przez organizacje zajmujące się aktywizacją społeczną osób starszych na terenie czterech miast wojewódzkich. W wyniku analizy tematycznej zebranych postów możliwe było określenie spectrum, w jakim funkcjonowały badane strony, tj. od kreatora rzeczywistości, dostarczającego najświeższych informacji do zażyłego znajomego, który troszczy się, pomaga, a nawet rozmawia ze swoimi odbiorcami. Z tym łączyła się również forma prowadzonej na stronach aktywizacji. Badania ujawniły różny stopień partycypacyjności działań prowadzonych przez organizacje, a przedstawione wnioski stanowią wkład w badania nad mediami społecznościowymi w polityce publicznej oraz aktywizacją osób starszych.
Piotr P. Płucienniczak
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 79-83; https://doi.org/10.33119/kszpp/2021.2.5

Abstract:
Artykuł jest recenzją książki Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi (2020) pod redakcją Adama Mrozowickiego i Jana Czarzastego. Autor omawia zawartość książki oraz komentuje wyniki badania i sposób ich przedstawienia.
Stefan Sękowski
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 11-27; https://doi.org/10.33119/kszpp/2021.2.1

Abstract:
This article shows that how we look at political rent and rent-seeking depends on our position on state interference in the economy and which theory of regulation we are familiar with. Although the theory of rent-seeking is in accordance with the paradigm of the private interest (economic) theories of regulation, the researcher also needs an insight based on the public interest theories of regulation if he wants to judge the impact of rent-seeking and the creation of political rent on social well-being properly. The paper is also a conceptualization of political rent. It describes forms of rent-seeking and economic systems most amenable to it.
Daniel Budzeń
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 29-45; https://doi.org/10.33119/kszpp/2021.2.2

Abstract:
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z występowaniem ryzyka politycznego w samorządzie lokalnym w Polsce. Podjęto próbę zidentyfikowania możliwości wystąpienia politycznego cyklu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych została przeprowadzona analiza empiryczna finansów samorządowych z uwzględnieniem poziomu zadłużenia, wydatków majątkowych, a także wyniku budżetu. Prezentowane rezultaty badań obejmują wszystkie kategorie jednostek samorządu terytorialnego, tj. gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i województwa. Analiza obejmuje lata 2003-2019. Szczególne zainteresowanie wzbudziły lata wyborcze i okresy przedwyborcze. Część empiryczną poprzedza przegląd literatury zarówno w zakresie cyklu wyborczego, jak i ryzyka w zarządzaniu długiem lokalnym. Przyjęta struktura artykułu umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy ryzyko polityczne występuje w badanych podmiotach?
Kinga Stęplewska
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 49-71; https://doi.org/10.33119/kszpp/2021.1.3

Abstract:
The year 1999 marked the beginning of reforms in social insurance in Poland. Changes which were implemented then regarded mainly retirement insurance. Until the reform was introduced, the retirement insurance had operated under a pay-as-you-go system. However, political changes in Poland, as well as adverse demographic trends, led to ineffective functioning of the existing system of financing liabilities arising from retirement insurance. It was necessary to introduce changes that, above all, would allow for maintaining an appropriate level of retirement pension. The following article concentrates on one selected aspect of this insurance - Open Pension Funds (in Polish: Otwarte Fundusze Emerytalne; OFEs) and presents major changes occurring in 2002-2018, their reasons and effects. The analysis is mainly based on data from the Financial Supervision Authority and the Social Insurance Institution.
Wojciech Gędek
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 107-124; https://doi.org/10.33119/kszpp/2021.1.6

Abstract:
W ostatnich latach pojęcie koprodukcji wiedzy zyskuje na znaczeniu. Wyrażenie to pozostaje jednak niejasne, podobnie jak jego związek z nurtem tworzenia polityki publicznej opartego na dowodach naukowych (evidence-based policy). Niniejszy artykuł, mający charakter przeglądowy, ma na celu przedstawienie, w jaki sposób, w wybranych publikacjach ważnych z punktu widzenia debaty naukowej na ten temat, rozumiana jest koprodukcja wiedzy. W tym - jak przedstawiane są role podmiotów uczestniczących w procesie koprodukcji wiedzy, a także jak kształtuje się związek między koprodukcją wiedzy a evidence-based policy. Analiza literatury umożliwia m.in. stwierdzenie, że koprodukcja wiedzy traktowana jest przez jej badaczy zarówno jako partycypacyjne podejście metodologiczne, jak i rozwiązanie instytucjonalne służące lepszej implementacji polityki.
Małgorzata Michalewska-Pawlak, Monika Klimowicz
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 9-25; https://doi.org/10.33119/kszpp/2021.1.1

Abstract:
The main aim of this paper is to present the impact which the Government Program for Social Participation of Senior Citizens (in Polish: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych; ASOS) for the years 2014-2020 had on the social activation of the elderly in Poland, based on a case study of one project. The first part of the article presents a justification for research concerning the activation of the elderly in Poland. Next, the paper discusses the main objective of ASOS, as well as its significance as the first national-level public intervention for social activation of the elderly in Poland. Then, the effects of ASOS on the social activation of the elderly are analyzed. The analysis is based on a qualitative approach to impact evaluation of the Active Regardless of Age project, which was co-financed by ASOS. Finally, the authors identify a list of various types of outcomes achieved by the project which apply to social activation of the elderly. Moreover, the issue of generalizing the project findings for the entire ASOS is discussed. Finally, the paper presents research results of the Innovative Social Investment: Strengthening Communities in Europe (InnoSI) project funded under the Horizon 2020 Program.
Marek Świstak
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 73-90; https://doi.org/10.33119/kszpp/2021.1.4

Abstract:
Ocena wdrażania polityki ekologicznej w Chinach dokonywana jest zazwyczaj w kontekście implementacji prawa ochrony środowiska. Autor proponuje odmienne podejście, zakładając, że efekty polityki uzależnione są nie tylko od takich czy innych prerogatyw na poszczególnych poziomach zarządzania, ale także od wzajemnej interakcji poszczególnych aktorów. Artykuł wskazuje, w jakim stopniu władza centralna jest w stanie definiować cele polityki, wraz z adekwatnym systemem nadzoru wdrażania, jaka jest percepcja władz lokalnych, w jakich warunkach władze lokalne są skłonne do akceptacji celów polityki ekologicznej. Zidentyfikowano, w jakich warunkach władze subnarodowe mogą zniekształcać centralnie zaplanowane działania związane z ochroną środowiska.
Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 27-48; https://doi.org/10.33119/kszpp/2021.1.2

Abstract:
The article examines how the perception of gender identities of tenants and owners was constructed in normalizing discourses regarding re-privatization/property restitution in Warsaw in 2004-2016. As a theoretical approach, it applies the feminist post-structuralist perspective developed by Sophie Watson (2000a). The data were collected with discourse analysis, as proposed by Judith Baxter (2008a). The article identifies two discourses pertaining to re-privatization/property restitution in Warsaw: 1) property restitution discourse, under which returning property to former owners (or their heirs) is presented as a moral imperative; and 2) expropriation of tenants discourse, focusing on abuse, fraud and human misfortune stemming from the passage of municipal housing stock to the descendants of former owners. In both discourses, tenants were ascribed a feminine identity, and owners a masculine one (G. Hofstede, G.J. Hofstede, 2007). That affected the tenants' and owners' positions in the housing policy process.
Łukasz Gębski
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 141-153; https://doi.org/10.33119/kszpp/2021.1.8

Abstract:
Skuteczna regulacja rynku finansowego jest kluczowa dla jego innowacyjności i przyszłej pozycji firm FinTech w branży usług finansowych. Przed globalnym kryzysem finansowym innowacje finansowe były postrzegane bardzo pozytywnie, co doprowadziło do deregulacji wielu rynków usług finansowych. W czasie kryzysu nastawienie regulatorów zmieniło się diametralnie. Szybkie zmiany technologiczne pobudziły rozwój firm z branży technologii finansowych (FinTech). FinTech i inni dostawcy usług finansowych otwarcie kwestionują obecny paradygmat regulacyjny. Organy nadzorcze coraz częściej starają się zrównoważyć tradycyjne podejście regulacyjne do stabilności finansowej i ochrony konsumentów z promowaniem wzrostu i innowacji. Wynikające z tego innowacje regulacyjne obejmują technologie, centra innowacji, piaskownice regulacyjne i inne indywidualne rozwiązania. W artykule przeanalizowano nowe podejścia regulacyjne, ustrukturyzowany eksperymentalizm (np. piaskownice regulacyjne) oraz perspektywę nowych ram regulacyjnych.
Piotr Dubicki
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 91-105; https://doi.org/10.33119/kszpp/2021.1.5

Abstract:
Partycypacja obywatelska staje się ważnym elementem praktyki samorządowej w Polsce. Jednym z narzędzi wspierających proces angażowania mieszkańców w sprawy samorządowe jest budżet obywatelski. Jego zasadnicze znaczenie polega na zapewnieniu mieszkańcom jednostek samorządowych możliwości decydowania o przeznaczeniu części wydatków budżetowych, w szczególności dotyczących inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Budżet partycypacyjny to jedna z najskuteczniejszych praktyk obywatelskich mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania ich miastami. Jednak może on być nie tylko narzędziem czy pojedynczym projektem, ale też częścią gruntownej, długofalowej i całościowej reformy polityki miejskiej, opierającej się na reformie administracyjnej miasta. Zaangażowanie obywatelskie jest również postrzegane jako instrument skuteczności państwa. Kiedy obywatele mają możliwość zaspokojenia swoich potrzeb i pociągnięcia instytucji publicznych do odpowiedzialności, środki publiczne będą prawdopodobnie bardziej efektywnie wykorzystywane do dostarczania dóbr i usług publicznych lepiej dostosowanych do potrzeb obywateli. Uznanie potencjału obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne jest szeroko rozpowszechnione. Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia i genezy partycypacji obywatelskiej oraz analiza i porównanie zakończonych edycji Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2013-2020. Szczególną uwagę zwrócono na rodzaje zwycięskich zadań oraz zasady przeprowadzania budżetu.
Justyna Salamon
Studia z Polityki Publicznej, Volume 8, pp 125-140; https://doi.org/10.33119/kszpp/2021.1.7

Abstract:
Analizując znaczenie Maghrebu w polityce zagranicznej Hiszpanii, należy zwrócić uwagę na jego geostrategiczne położenie między Europą a Afryką. Z tego wynika priorytetowe traktowanie państw południowej części basenu Morza Śródziemnego. Istotne są również ich doświadczenia historyczne oraz pluralizm socjokulturowy (zderzenie cywilizacji chrześcijańskiej i muzułmańskiej). Na uwagę zasługują także wzajemne stosunki gospodarcze. Relacje Hiszpanii z Maghrebem są często postrzegane wyłącznie przez pryzmat stosunków z Marokiem. Opisać je można jako tzw. relación obcesiva. Przez dziesięciolecia w relacjach dwustronnych przede wszystkim skupiano się na problemach takich jak: imigracja, posiadłości hiszpańskie w Afryce Północnej, a także kwestia Sahary Zachodniej. Celem głównym dla Hiszpanii była stabilizacja nie tylko Maroka, ale całego Maghrebu. Strategiczne znaczenie regionu wynikało z jego bliskości geograficznej, potencjału ekonomiczno-handlowego oraz wpływów kulturowych.
Piotr Teodorowski
Studia z Polityki Publicznej; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.4.5

Abstract:
Liberal states simultaneously pursue policies of encouraging and controlling (un)desired immigration. Forces of representative democracy, nationhood, constitutionalism, and capitalism - each call for distinct migration strategy. Previous research focusing on attitudes towards migration used quantitative methods examining values and perceptions that influence people’ opinions. Still, it did not explore the diversity and complexity of sentiments. This paper aims to provide a more nuanced perspective based on tweets at and around the last day of the British membership in the European Union (31 January 2020). Data were collected using NCapture- a web-browser extension which downloaded tweets with hashtags #Brexit, #BrexitDay and #BrexitEve, and imported them directly to NVivo. Seven batches of tweets were captured on 30-31 January and 1, 7-10 February; extracting 250,095 published between 23 January and 10 February. All retweets, duplicates, non-English tweets and spam were removed; leaving 888 tweets for the analysis. The dataset was coded twice; assigning sentiments towards Brexit as positive (n=203), negative (n=586) or neutral (n=99), and using inductive thematic analysis.The findings showed the division of discourse on migration were more complicated than merely in favour and against immigration. Interestingly, they also exhibited the shift in the British debate from benefits and drawbacks of immigration to the reciprocity of migration policies in the future relations between the United Kingdom and the European Union.
Salvatore Fp Barillà, Alberto Pellicanò
Studia z Polityki Publicznej; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.4.7

Abstract:
In Southern European countries, the regularization of irregular migrants has been largely used in the past as ex post control policy measure, blamed by several scholars as an emergency remedy for the lack of systematic working immigration policies (Baldwin-Edwards, 1999; Finotelli & Sciortino, 2009). Nonetheless, COVID-19 pandemic and its impact on the essential agricultural chains and elderly homecare led countries like Portugal and Italy to adopt an unprecedented comprehensive regularization, in terms of numbers of people involved and modalities. Prima facie similar in the approach, the two legislations may entail not only different bureaucratical implications, but also different rational, as different are the political and the socio-economic environments behind. The aim of the article is to compare the two emergency legislations on a synchronic dimension. Through the analysis of primary and secondary sources, the article will compare the different approaches of Italy and Portugal in addressing the policy problem after the start of COVID-19 pandemic. As two Southern EU Member States with different views on immigration policies, Italy and Portugal represent an interesting case study to investigate. The article will benefit from an interdisciplinary approach, addressing the issue combining both legal and political literatures. Ultimately, the article will try to assess if the current measures are in line with the regularization policies that have been adopted in the past decade.
Maksymilian Kosma Jabłecki
Studia z Polityki Publicznej; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.4.3

Abstract:
The aim of the study is to analyze if the subsidiarity principle in the context of the law solutions introduced by the Directive of the European Parliament and of the Council 2018/957 amending Directive 96/71 concerning the posting of employees in the framework of the provision of services should be considered justified and proportionate. The arguments presented will show the opinion that the subsidiarity principle is one of the basic rules for conducting economic policy in the European Union. On this basis it will be investigated whether policy powers should be delegated to the lowest possible level of government, close to the citizens concerned by the policy, unless there are undeniable benefits to running it at a higher level in closer policy coordination. It should be considered if the European Commission proposal pursues a purpose other than the declared one and thus violates the principle of proportionality. It will be proved that smart and clear rules are needed that are adapted to the rapidly growing mobility of EU businesses and citizens, which will prevent the progressive loss of competitiveness of the EU market, while accelerating social convergence and preventing illegal activities affecting intra-EU migrant workers.The issues mentioned above and the conclusions may lead, according to the author, to reflection on the importance of the fact, that the division of competences between Member States and the EU institutions is ultimately a political decision that arises in the context of a conflict of interest and indicate that economic analyzes can only provide arguments for or against policy centralization. Furthermore, it should be noted that the integration is a dynamic process and therefore the results of the analysis regarding the justification for the application of the subsidiarity principle may lead to divergent assessments by the Member States, as the conditions of the functioning of economies are rapidly changing.
Diego Caballero Vélez, Ekaterina Krapivnitskaya
Studia z Polityki Publicznej; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.4.6

Abstract:
This research addresses the foreign policy strategies of the EU after the 2015 refugee crisis. It investigates to what extent the EU migration policy is part of the European foreign policy. The paper outlines that collective action failure is not provided at the domestic dimension of migration policy and, that in order to overcome it, it is transferred to the external dimension of the EU. It argues that migration, previously considered being part of the state’s domestic affairs, transformed from the issue of domestic policy to the foreign one. Thus, the authors study the interconnection between migration and security as a key element for understanding this “foreignization” process. The development of close cooperation with third countries in the field of migration regulation has become one of the priorities of the overall migration policy of the European Union. However, the EU has not gained much success and migration crisis even more clearly indicated the need to develop an external dimension to the management of migration processes, but on a more pragmatic approach that would ensure the EU’s security interests. The basis for the external dimension of EU migration policy is relations with third countries and linking development assistance with security and border protection issues. The paper analyses EU parliamentary debates before and after the 2015 refugee crisis, by doing so, the interconnection between migration and security is assessed leading to a further understanding about the EU migration “foreignization process”.
Iga Kleszczyńska
Studia z Polityki Publicznej; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.4.2

Abstract:
The aim is to analyze the dimension of the humanitarian crisis of Venezuela, with particular emphasis on the importance of regional migration problems and the involvement of the international community.. The article consists of an introduction that focuses on the background of the current migration crisis with particular emphasis on substantive and methodological assumptions and the theoretical perspective. Then, the article focuses on analyzing two major research areas: a) the main social, economic and political causes of the Venezuelan migration crisis; the effects and causes of the crisis for both the Venezuelan economy and the security of the Latin American; and b) the involvement of the international environment, with particular emphasis on the activities of the European Union, the United Nations, Latin American governments and the United States. Hence, the hypothesis indicates that the problem concerning the migration crisis of Venezuela is both caused and deepens further socio-economic problems of pointed country causing a feedback effect. The article is prepared based on a institutional and legal method (analysis of selected initiatives and the shape of public policies supporting the problem of the refugee crisis of Venezuela); systemic (analysis of the impact of the migration crisis on regional security in Latin America); content analysis (in particular documents and statuses of international organizations and governments); descriptive statistics method (analysis of statistical data related to the scale of the economic crisis of Venezuela and the population affected by the refugee problem).
Joanna Modrzejewska-Leśniewska
Studia z Polityki Publicznej; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.4.1

Abstract:
For many decades Iran was a goal of economic emigration for Afghans. They could earn there a money to provide for their families at home. Since the Soviet intervention in Afghanistan in 1979 Iran also became a place of refuge for some 3 million Afghans. Their situation was changing according to the changes in internal and international position of Iran. Sometimes the Iranian authorities were sympathetic, other time were fiercely unsympathetic and keen to remove the Afghan “guests”. So, the Afghans in Iran could not be sure how long they would be allowed to stay there if the Iranians would be willing to support them and if they would have a work to provide for their families. This state of uncertainty of the Afghan community there was worsened by an outbreak of the COVID-19 pandemic. Bothe the Iranian and Afghan health care are unable to effectively deal with the problem. And an economic collapse in Iran affected primarily the foreigners there of whatever stance, in this particular case the Afghans.
Jolanta Szymańska, Patryk Kugiel
Studia z Polityki Publicznej; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.4.4

Abstract:
Since the refugee crisis of 2015, European institutions and governments strengthened policies to better manage migration flows and protect EU’s external borders. In the external dimension, the Union implemented a wide variety of economic, political and deterrence measurers to regain control over migratory flows. Though development cooperation was declared one of important tools for addressing root causes of migration, the externalization of migration management to neighboring transit countries became the main pillar of anti-crisis strategy. Although this policy enabled to essentially reduce the number of irregular arrivals to Europe, it cannot be considered as a long-term solution, as recent developments on Greece-Turkey border reminded. To be better prepared for migration challenges of the future the EU should rethink its development cooperation with the origin and transit countries and include both forced and economic migrants in its comprehensive response. Aid can be a useful tool for the EU if it is used to manage rather than to stop migration.
Mariola Grzebyk
Studia z Polityki Publicznej pp 83-97; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.3.5

Abstract:
W ostatnich latach można zauważyć wzrost znaczenia badań nad doskonaleniem potencjalnej sprawności funkcjonowania i zarządzania instytucjami samorządowymi. Sprawnie działająca administracja samorządowa jest jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców. Celem artykułu jest ocena poziomu rozwoju i struktury potencjału instytucjonalnego urzędów gmin miejskich w woj. podkarpackim w 2014 i 2019 roku. W artykule wykorzystano metodykę Analizy Instytucjonalnej przygotowaną przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wyniki badań pokazują niski poziom rozwoju potencjału instytucjonalnego badanych urzędów gmin miejskich w obu analizowanych latach. Najkorzystniejsza sytuacja występowała w następujących obszarach: organizacji i funkcjonowania urzędu, partycypacji społecznej i stymulowania rozwoju społecznego oraz współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego. W odniesieniu do przyszłych badań zaprezentowana w artykule metodologia, wraz z uzyskanymi wynikami, może się przyczynić się do dokonywania podobnych analiz w przyszłości, a także stanowić przedmiot zainteresowania badań poznawczych i wdrożeniowych.
Gerard McCann
Studia z Polityki Publicznej pp 9-29; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.3.1

Abstract:
The immediate post-colonial period offered opportunities as well as formidable challenges for former colonies of European powers. While colonial mentalities still pervaded in many European capitals and paternalism remained pervasive throughout the political diplomacy of the period, other perspectives were emerging. Through innovative policy engagements that occurred in the late 1950s and into the 1960s, a new sense of transnational purpose could be seen which presented former colonies with partnership options that were seemingly and practically outside the context of the historic geo-economic imposition. Whereas some European powers continued to exert overly dismissive attitudes to African engagement and society, other approaches experimented with developmental policies that were lauded by both sides at the time. This article will look at the practice and policies of associationism - the outworking of the Yaounde and Lome agreements - and will look at the formative international cooperation policies of the European Community (EC), as it evolved through the period when former European colonies were attaining independence. Finally, it will survey the reasons for the demise of associationism and speculate on the onset of what some have described as "neo-colonalism" (Langan, 2018: 1-32; Nkrumah, 1965).
Monika Strupiechowska
Studia z Polityki Publicznej pp 65-82; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.3.4

Abstract:
Artykuł prezentuje wyniki analizy polskiego dyskursu medialnego dotyczącego problemu pedofilii wśród duchownych w latach 2013-2019. Szczególny nacisk położono na składowe procesu określanego w naukach społecznych jako panika moralna. W badaniu zastosowano metodę krytycznej analizy dyskursu medialnego i analizę danych zastanych, w tym polityki władz. Omówiono działania interesariuszy zjawiska pedofilii, a także dynamikę działań, które podjęli w obrębie określonych obszarów polityki publicznej. Wyniki badania pozwalają stwierdzić, że w ciągu sześciu lat nastąpiły znaczące przemiany dyskursu - z początkowego wygaszania zainteresowania w merytoryczną walkę o zmiany na poziomie prawnym i instytucjonalnym. W badaniu zaobserwowano wpływ elit symbolicznych na postępujące zmiany percepcji zjawiska. Zauważono także i zbadano dyskursywne praktyki oddalania problemu, poprzez tworzenie nowego wroga w postaci środowisk mniejszości seksualnych.
Anna Anetta Janowska, Radosław Malik
Studia z Polityki Publicznej pp 31-45; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.3.2

Abstract:
The purpose of this article is to verify how museums in Poland deal with the challenge of digital transformation. The proliferation of information and communications technology (ICT) enables the digitization of museum collections and increases their availability to the public. The preservation and popularization of cultural heritage, being an important part of the cultural policy, is a priority for the European Union, resulting in increased funding of digitization initiatives. The study presented in this article is based on a survey performed among a group of leading museums in Poland which are recorded in the State Register of Museums. The results show that museums accept digitization as a crucial element of their activity. 69% of the institutions present some part of their collections online and 94% intend to increase the scope of digitization. However, most institutions share less than 25% of their current collections online despite having a larger part digitized. 83% of museums share their collections exclusively on their own websites or dedicated platforms, and most institutions (62%) observe a positive connection between sharing collections online and the number of physical visits to the museum. The results also show that museums tend to prioritize heritage preservation over collection sharing.
Dmytro Osiichuk, Paweł Wnuczak
Studia z Polityki Publicznej pp 99-116; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.3.6

Abstract:
W artykule zaprezentowano koncepcję zarządzania wartością VBM dostosowaną do specyfiki publicznych instytucji kultury. Proces dostosowawczy obejmuje przede wszystkim uwzględnienie społecznych korzyści generowanych przez instytucje kultury oraz zastosowanie w kalkulacji społecznej stopy dyskontowej. Prezentowana koncepcja umożliwia ocenę społecznej racjonalności działalności prowadzonej przez niekomercyjne instytucje kultury. W celu lepszego zobrazowania proponowanych rozwiązań przedstawiono przykład liczbowy prezentujący omawianą w artykule metodykę.
Emilia Piotrowska
Studia z Polityki Publicznej pp 47-63; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.3.3

Abstract:
Celem niniejszego artykułu jest analiza sektorowej polityki ochrony zdrowia w świetle zabezpieczenia interesu obywateli poprzez przybliżenie perspektywy zorganizowanych interesów organizacji pacjentów. Tekst jest próbą uzupełnienia dyskusji nt. roli tej szczególnej grupy interesariuszy w procesie podejmowania decyzji w sektorze ochrony zdrowia. Odwołując się do przykładów empirycznych, założono, że cały polski system ochrony zdrowia nie służy dobrze interesom pacjentów z powodu niedoborów organizacyjnych, finansowych i personalnych, a konstytucyjna obietnica równego dostępu do świadczeń ochrony zdrowia jest paradoksalnie skuteczną barierą dla wszelkich zmian zmierzających do poprawy sposobu funkcjonowania tego systemu. Pomimo wrażenia "zwrotu pacjento-centrycznego" w ochronie zdrowia w Polsce zorganizowane interesy pacjentów skupione wokół rzeczniczych organizacji pacjentów wciąż mają niewielki udział w procesie formułowania i wdrażania ważnych zmian w tej polityce sektorowej.
Paulina Legutko-Kobus, Maciej J. Nowak
Studia z Polityki Publicznej pp 117-135; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.3.7

Abstract:
W artykule zaprezentowano argumenty wskazujące na niesprawność władz publicznych w systemie polityki przestrzennej. Punktem wyjścia jest analiza wykorzystania narzędzi kształtujących tę politykę, wprowadzonych dzięki uchwaleniu w 2015 r. ustawy o rewitalizacji, m.in. narzędzi związanych ze sferą prawno-przestrzenną i partycypacją. Niesprawność przejawia się w braku umiejętności, woli i determinacji do kształtowania i ochrony ładu przestrzennego. W rewitalizacji zaś przejawia się m.in.: niewłaściwym lub niepełnym zdiagnozowaniem problemów stanowiących podstawę dla przeprowadzenia rewitalizacji, brakiem woli władz publicznych w zakresie adekwatnej reakcji na zdiagnozowane problemy, brakiem aktywnej współpracy z interesariuszami (wynikającym zarówno z niskiego poziomu kapitału społecznego, jak i podejścia urzędów). W konsekwencji tylko władze pełnią funkcję podmiotu realizującego gminny program rewitalizacji, a brakuje innych interesariuszy i aktywności publicznej. Uwzględniając powyższe założenia, bezpośrednim celem artykułu jest określenie, czy i w jakim zakresie narzędzia rewitalizacji mogą ograniczać niesprawność władz publicznych w systemie gospodarki przestrzennej (w odniesieniu do obszarów rewitalizacji). Poniższa analiza wskazuje, że w badanych przypadkach narzędzia rewitalizacji nie są więc wykorzystywane w pełnym zakresie (obejmującym wszystkie powiązane z nimi możliwości). Także narzędzia z zakresu partycypacji nie są w pełni wykorzystane (szczególnie te związane z funkcjonowaniem Komitetu Rewitalizacji).
Everardo Chiapa Aguillón
Studia z Polityki Publicznej pp 87-107; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.2.4

Abstract:
Public-private partnerships (PPP) as suppliers for public services have been increasingly used as an instrument for improving public policy, mostly when it comes to reducing costs and improving public transport. The purpose of this paper is to carry out a comparative analysis between two metropolitan areas in Mexico and to identify the main causes that explain the performance and difficulties of a hybrid supplying model. The transport sector was chosen not only for its great importance in urban areas but also due to its representativeness to highlight the specificities of PPPs. The Mexican experience has shown that infrastructure projects tend to underestimate their costs and to overestimate their demand, even with supposed formal validation processes. In this sense, even though PPPs have been generally promoted by international organizations, there is a prevailing need to explore the implications and challenges that emerge from this kind of governance tools. Process tracing was conducted as a methodological technique within a comparative approach using qualitative information.
Palina Prysmakova
Studia z Polityki Publicznej pp 33-57; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.2.2

Abstract:
The prompt development of the world's South and the stagnation in the evolution of the world's North altered the directions of policy diffusion. Up to date, the literature lacks a clear framework that captures these changes. This article contributes to research by offering a Generation Learning Framework to study the new paths of policy and technology dissemination around the globe. Anthropological propositions of Margaret Mead are adapted to capture a higher demand and popularity of the South-South transfers over the less frequent South-North transfers. Illustrating the framework with the examples of South-Korean lesson-drawing, the study concludes that the era of knowledge transfer exclusively from the North to South is over. The proposed framework can be further applied to the fast-growing experiences in the learning practices that take place in Latin America, Eastern Europe, and Africa.
Natalia Jungrav-Gieorgica
Studia z Polityki Publicznej pp 109-135; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.2.5

Abstract:
Głównym celem artykułu jest przedstawienie polskim czytelnikom najważniejszych informacji dotyczących jednej z nowszych teorii procesu polityki publicznej - Narrative Policy Framework (NPF). NPF zakłada, że zasadniczą rolę w procesie polityki publicznej odgrywają narracje polityki publicznej. Są to strategicznie konstruowane opowieści dotyczące przyczyn i rozwiązań problemów polityki publicznej. Aktorzy posługują się narracjami, aby osiągać swoje cele, np. wdrożenie polityki najbliższej ich preferencjom. Na przykładzie rządowego programu "Dobry start" w artykule przedstawione zostały praktyczne zastosowania NPF na poziomie mikro, mezo oraz makro.
Agnieszka Vetulani-Cęgiel
Studia z Polityki Publicznej pp 137-157; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.2.6

Abstract:
Artykuł poświęcony jest problematyce reprezentacji interesów w procesie kształtowania polityki publicznej. W szczególności podejmuje kwestie związane z zarządzaniem regulacyjnym dotyczącym relacji z grupami interesu oraz strategii stosowanych przez interesariuszy w procesach konsultacyjnych. Ponadto omówiono rolę, jaką grupy interesu odgrywają w polityce publicznej. Analiza dotyczy działań polskich grup interesu w obszarze prawa autorskiego, który zasługuje na uwagę zarówno ze względu na różnorodność aktorów, jak i na asymetrię interesów. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że działania podejmowane przez interesariuszy w zakresie wzmacniania reprezentacji swoich interesów prowadzą do "nadreprezentacji" tych interesów, co - przy braku odpowiednich mechanizmów zarządzania regulacyjnego w zakresie udziału stron w konsultacjach - zwiększa ryzyko wystąpienia zjawiska "zawłaszczania regulacji" przez podmioty. Dane zostały zebrane w ramach monitoringu legislacyjnego projektów ustaw prawno-autorskich procedowanych w latach 2013-2019, a także w toku wywiadów półustrukturyzowanych przeprowadzonych w latach 2015-2018. W celu zilustrowania strategii lobbingowych za-stosowano metodę analizy sieci społecznych.
Delali A. Dovie
Studia z Polityki Publicznej pp 59-85; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.2.3

Abstract:
The paper examines how the Ghanaian policy environment shapes access inequalities in well-being at old age, utilizing qualitative and quantitative datasets obtained from individuals aged 50+ (n = 230). The results show from older people (70%) that aged policy extensively excludes older adults. This denotes an incomprehensible policy domain that comprises the constitution, social protection policy, the National Health Interview Survey (NHIS) act, and the national ageing policy. The challenge is the mandatory retirement age is 60 years; while the compartmentalization of the NHIS free healthcare provision is for those aged 70+, the Welfare Card (EBAN) provides access to social amenities, including transportation, to older people 65+ at a discount of 50%. However, older adults are not a homogenous group. These policies address needs of the aged incoherently, with currency across the spheres of social exclusion and inclusion. However, a policy is a key resource, the limitation of which may have dire repercussions, including ageism. This has broader implications for social, economic, political exclusion regarding multi-dimensional facets of healthcare and labor force participation. These are discussed in light of the three pillars of ageing social policy, namely healthcare, paid work, and social care. The paper argues that government policy is skewed towards children, youth, gender, and education, despite older adults' increasing population, without an appreciation for concrete and determinate policies.
Vincent Dubois
Studia z Polityki Publicznej pp 9-32; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.2.1

Abstract:
This paper advocates the use of a Weberian framework in the analysis of the processes of Europeanization of public policies. It focuses on employment policies to explore the "elective affinities" between the European Employment Strategy launched in 1997 and the subsequent elaboration of national reforms reorganizing and strengthening monitoring, surveillance, and sanctions of the unemployed. From this perspective, Europeanization is defined as mutual reinforcement between European policy frames and national reforms than a top-down unilateral relationship of influence.
Jakub Brdulak, Jacek Lewicki, Jan Beseda, Ida Kristina Kühn, Lisa Meyne, Gunta Kinta, Edmunds Labunskis
Studia z Polityki Publicznej pp 99-120; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.1.5

Abstract:
The Bologna Process indicates that preparation for living as active citizens in a democratic society is one of the main purposes of higher education. Moreover, other relevant European strategies postulate that social competences development in HE graduates as well as the European Qualifications Framework should comprise the pillar of 'competences: autonomy and responsibility'. The United Nations and OECD emphasise the role of education and developing social competences, too.Higher Education Institutions' (HEIs) educational mission involves the transfer of knowledge and skills, as well as shaping the social competences of students. This article aims to show good practices in the development of students' social competences by different HEIs. Based on the cases the findings were formulated that the development and assessment of social competences in HEIs is possible, however, one standardised solution cannot be developed. Diversity is crucial in the presented programmes. Our main recommendation is to create room for debates about social competences in the researched countries and in the whole EHEA.
Jacek Szwierz, Piotr Matczak, Adam Dąbrowski,
Studia z Polityki Publicznej pp 51-69; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.1.3

Abstract:
W Polsce, podobnie jak w innych krajach, brakuje jednoznacznego i uzgodnionego wyjaśnienia przyczyn obniżenia poziomu przestępczości odnotowanego w ostatnich kilkunastu latach. W artykule analizowany jest wpływ systemów monitoringu wizyjnego na straty powodowane przez trzy kategorie przestępstw: (a) kradzież samochodu, kradzież z włamaniem do samochodu, kradzież z samochodu; (b) uszkodzenie samochodu; (c) rozbój. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy instalowanie systemów monitoringu wizyjnego ma wpływ na bezpieczeństwo, badane są ekonomiczne skutki instalowania kamer w ośmiu polskich miastach, w których systemy monitoringu wizyjnego są dobrze rozwinięte (Gdańsk, Katowice, Kielce, Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław). Określenie wpływu instalacji kamer na zmniejszenie strat spowodowanych przestępczością pozwala ocenić przydatność kamer dla poprawy bezpieczeństwa publicznego.Analiza danych przeprowadzona na potrzeby artykułu częściowo potwierdza skuteczność monitoringu miejskiego w zakresie zmniejszania liczby przestępstw w badanych kategoriach. Warto zaznaczyć, że również inne czynniki mogą mieć na to wpływ. Monitoring miejski ma natomiast mniejsze oddziaływanie na straty spowodowane przestępczością. W związku z tym przy ocenie skuteczności monitoringu wizyjnego w obniżaniu poziomu przestępczości poleganie wyłącznie na kryterium liczby przestępstw jest niewystarczające.
Maja Biernacka
Studia z Polityki Publicznej pp 123-127; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.1.6

Abstract:
Jest to recenzja książki Sławomira Czecha pod tytułem Od konfliktu do kooperacji. Instytucjonalizacja konfliktu interesów zbiorowych w szwedzkim modelu gospodarczym, która ukazała się w 2019 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar. Dotyczy ona tak zwanego "szwedzkiego modelu" gospodarki. Autor twierdzi, że w procesach jego budowy zazwyczaj wyolbrzymiane jest znaczenie związków zawodowych, a zarazem niedoceniana jest rola organizacji biznesowych. Poddaje on analizie kluczowe konflikty między: Szwedzką Socjaldemokratyczną Partią Robotniczą, związkami zawodowymi i organizacją pracodawców. W książce wysuwa hipotezę, że budowanie szwedzkich instytucji gospodarczych zgodnie z zasadami współpracy oraz szukanie kompromisu między najważniejszymi grupami nacisku sprzyjało rozwiązaniom, które przyczyniły się do wzrostu gospodarczego.
Majka Łojko
Studia z Polityki Publicznej pp 71-96; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.1.4

Abstract:
Spółdzielnie socjalne jako przedsiębiorstwa społeczne zaliczane są do pracodawców otwartego rynku pracy. Ze względu na specyfikę działania przygotowują i oferują miejsca zatrudnienia osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania i oceny istniejących możliwości finansowania działalności przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce na przykładzie spółdzielni socjalnych osób prawnych, w kontekście rozwoju ekonomii społecznej, w przestrzeni polityki społecznej rozumianej jako jeden z komponentów polityki publicznej. Artykuł ma charakter przeglądowy. Dokonano analizy bieżącej literatury naukowej z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz aktualnych przepisów ustawodawstwa o spółdzielniach socjalnych. Zaprezentowane dane wskazują, że obecnie spółdzielnie socjalne mają do dyspozycji różne formy i źródła finansowania swojej działalności. Funkcjonują w sferze użyteczności publicznej, uzupełniając lukę w świadczeniu usług powszechnie dostępnych, której nie są w stanie wypełnić podmioty wolnego rynku czy instytucje państwowe. Ich aktywność jest finansowana głównie ze środków własnych, które mogą być uzupełniane wsparciem finansowym z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz kredytami bankowymi i środkami z funduszy Unii Europejskiej.
Studia z Polityki Publicznej pp 9-25; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.1.1

Abstract:
Celem artykułu jest pomiar za pomocą metody DEA oraz indeksu Malmquista efektywności oraz produktywności administracji publicznego szkolnictwa wyższego. Do badania przyjęto 58 szkół wyższych podlegających Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2014-2017. Uzyskane wyniki efektywności oscylują wokół 70%. Najbardziej efektywne okazały się uczelnie pedagogiczne, a najmniej rolnicze. Natomiast największy wzrost produktywności odnotowano w roku akademickim 2015/2016 w uczelniach technicznych.
Piotr Frączek
Studia z Polityki Publicznej pp 27-49; https://doi.org/10.33119/kszpp/2020.1.2

Abstract:
Celem artykułu jest przedstawienie struktury wybranych świadczeń - pieniężnych lub niepieniężnych - w systemie pomocy społecznej oraz zidentyfikowanie kluczowych w Polsce trendów w tym obszarze w latach 2012-2018. Przeprowadzone na potrzeby artykułu analizy sygnalizują, że zapowiedź odejścia od transferów pieniężnych na rzecz świadczeń pozapieniężnych, aktywizacji społecznej czy zawodowej ma jedynie charakter deklaratywny.W analizowanym okresie wystąpił negatywny trend polegający na zwiększeniu się liczby odbiorców świadczeń realizowanych w formie pieniężnej przy spadku liczby osób objętych wsparciem w formie pozapieniężnej. Rosła także liczba świadczeń przyznawanych z powodu dysfunkcji zdrowotnych i niepełnosprawności, malała zaś liczba świadczeń z powodu bezrobocia i ubóstwa.Ponadto nastąpiło zwiększenie zatrudnienia w sektorze pomocy społecznej, ale przy jednoczesnym spadku zatrudnienia pracowników socjalnych.
Stefan Konstańczak
Studia z Polityki Publicznej pp 99-110; https://doi.org/10.33119/kszpp/2019.4.6

Abstract:
Artykuł dotyczy sytuacji w polskiej oświacie, w której edukacja moralna nie jest prowadzona według jednolitego modelu, lecz realizowana dwutorowo, w postaci fakultatywnych zajęć programowych z religii oraz etyki. W takich uwarunkowaniach zajęcia realizowane w ramach tych przedmiotów stanowią względem siebie konkurencyjną ofertę, choć w swej istocie dotyczą tych samych treści programowych. Autor odróżniawychowanie moralne od edukacji moralnej, wychodząc z założenia, że takie wychowanie jest realizowane w zasadzie wyłącznie w domu rodzinnym, a zadaniem szkoły jest tylko wzbogacenie umiejętności dokonywania wyborów moralnych przez młode pokolenie.Szkoła nie może zatem ponosić winy za kondycję moralną uczniów, którą kształtuje szeroko rozumiane środowisko domowe.
Dorota Czyżowska, Natalia Czyżowska
Studia z Polityki Publicznej pp 111-134; https://doi.org/10.33119/kszpp/2019.4.7

Abstract:
Artykuł ma charakter przeglądu dostępnych w literaturze przedmiotu sposobów myślenia i koncepcji, które są podstawą do tworzenia szkolnych programów moralnej edukacji. Opisuje, na jakich założeniach aksjologicznych i antropologicznych oraz teoriachpsychologicznych są one oparte. Analizuje wybrane badania, które ewaluują programy i ich oddziaływanie na kształtowanie moralne młodzieży.
Łukasz Drozda
Studia z Polityki Publicznej pp 61-77; https://doi.org/10.33119/kszpp/2019.4.3

Abstract:
The dissemination of social media and the growing resources of big data create both new opportunities for urban space analysis and new challenges for contemporary policy making. Among the sources useful from this standpoint there are, inter alia, photos posted on Instagram. They can easily become the basis for behavioural analysis of the quality of urban life based on complete sampling and conducted in the method of deskresearch. The article uses photographs published on Instagram for the purpose of exploratory analysis of land use on the examples of five parks located in New York. This makes it possible to determine the nature and ways of perception of selected spaces.
Barbara Jancewicz, Stefan Markowski
Studia z Polityki Publicznej pp 33-60; https://doi.org/10.33119/kszpp/2019.4.2

Abstract:
International migration has been a major influence on the economic and social development of nations. Nevertheless, a vast majority of the global population continues to reside in their country of birth. While income/wealth differentials between states create centrifugal forces responsible for migration, impediments to international mobility of human, financial, physical and social capital assets work in the centripetal direction. This paper reviews a large segment of the extant literature on international migration to probe economic influences on people’s international mobility and immobility decisions. It aims to refine and extend the neoclassical foundations of migration theory and to outline howpotentially complex decision mechanisms used by potentially mobile economic agents may be modified to simplify the complexity inherent in such choices so that immobility is often a default outcome of indecision.
Andrzej Zybała
Studia z Polityki Publicznej pp 81-98; https://doi.org/10.33119/kszpp/2019.4.4

Abstract:
Artykuł ma charakter przeglądu kluczowych zagadnień występujących w obrębie dyscypliny wiedzy znanej jako edukacja moralna. Traktowana jest tu jako podsystem w polityce edukacji i szerzej w polityce publicznej. Omówione zostały główne zjawiska, trendy, trwające dyskusje i spory teoretyczne w dwóch krajach anglosaskich i w Polsce.Charakter artykułu wynika z faktu, iż w polskiej literaturze przedmiotu nie ma praktycznie tekstów poświęconych edukacji moralnej w szkołach. Problematyka jest tylko częściowo podejmowana w obrębie pedagogiki, ale jej ramy konceptualne są inne niż polityki publicznej. W tej ostatniej są one widziane z punktu widzenia tego, co działaniami zbiorowymi można osiągnąć w oddziaływaniu na zachowania oraz postawy dzieci i młodzieży.
Grzegorz Makowski
Studia z Polityki Publicznej pp 9-32; https://doi.org/10.33119/kszpp/2019.4.1

Abstract:
Autor analizuje wzorzec rządzenia publicznego widoczny w obozie prawicy w latach 2015–2019. Stawia tezę, że nosi on wiele cech silnej koncentracji władzy jako metody uzyskania pożądanych celów w sferze rywalizacji politycznej i polityki publicznej wraz ze stosowaniem nieformalnych komponentów rządzenia. Przejawem koncentracji władzy jest centralizacja, czyli przenoszenie różnych funkcji państwa z niższych (w szczególnościsamorządowych) szczebli na wyższe, a także silne ingerowanie w wiele sfer życia publicznego, które wcześniej pozostawały apolityczne (Dziewulski, 1981; Mitchell, 1991).
Maciej Cesarski
Studia z Polityki Publicznej pp 61-77; https://doi.org/10.33119/kszpp.2019.3.3

Abstract:
Celem opracowania jest wskazanie strukturalnych mechanizmów rewitalizacji w miejskiej zabudowie mieszkaniowej i osadniczej. Dotyczy ono rozwiniętych gospodarek rynkowych w okresie powojennym, a także Polski po 1989 r. W analizie zastosowano podejście retrospektywne (retrospective approach).W opracowaniu przedstawione są mankamenty rewitalizacji sprowadzone do wymiaru strukturalnych mechanicznych zależności. Służy to zasugerowaniu głębszych źródeł – wystarczająco niejednoznacznych – rezultatów w tej dziedzinie wynikających z praktykowania paradygmatu rynkowego wzrostu ekonomicznego.Zasygnalizowano także konieczność sięgającego wymiaru cywilizacyjnego przeciwdziałania temu. Zaproponowano pójście w kierunku urzeczywistniania paradygmatu trwałego rozwoju, który uznano za nieodzowny warunek uzyskania satysfakcjonujących osiągnięć w dziedzinie rewitalizacji fragmentów przestrzeni zamieszkanej jako istotnego czynnika równoważenia jej rozwoju.Na tym tle znaczne możliwości prowadzenia efektywnych działań rewitalizacyjnych – dających szanse wybiegania poza mechaniczny rytm falowań rynku – istnieją w starszych wiekiem osiedlach mieszkaniowych, zwłaszcza tych mających odziedziczoną solidną funkcjonalno-przestrzenną kompozycję.
Anna Horodecka, Magdalena Śliwińska
Studia z Polityki Publicznej pp 9-37; https://doi.org/10.33119/kszpp.2019.3.1

Abstract:
Contemporary research exploring the Fair Trade movement does not provide a clear answer whether the overall impact of Fair Trade is positive or negative and what are the real motives of Fair Trade consumers. In the paper we investigate whether the assumptions of selected heterodox schools (feminist, ecological and humanist) fit better to the reality of the Fair Trade movement than those of the neoclassical theory. Although ‘better fitness’ does not necessarily mean ‘better explanation’, the mismatch with reality may constitute an obstacle in identifying a crucial aspect of the researched phenomenon (i.e. Fair Trade), harming explanation of its existence and development.
Studia z Polityki Publicznej pp 79-91; https://doi.org/10.33119/kszpp.2019.3.4

Abstract:
Celem artykułu jest określenie funkcji narzędzi polityki przestrzennej oraz płaszczyzn, na których mogą być one stosowane. Analizą objęto w szczególności kluczowe narzędzia polityki przestrzennej – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jako istotną ich funkcję określono ochronę ładu przestrzennego. Niezależnie od powyższego, narzędziom polityki przestrzennej można również przyporządkować funkcje ważne z innych perspektyw: ochrony środowiska, polityki socjalnej lub ochrony dziedzictwa kulturowego.
Mariola Grzebyk, , Patrycja Pytko
Studia z Polityki Publicznej pp 39-60; https://doi.org/10.33119/kszpp.2019.3.2

Abstract:
Celem artykułu jest ocena zaangażowania urzędu miasta w stwarzanie mieszkańcom odpowiednich warunków do współpracy przy wykorzystaniu różnych form i narzędzi partycypacji społecznej identyfikowanej jako element zarządzania publicznego. Wyniki badań pokazują, że miasta na prawach powiatu w województwie podkarpackim stosują partycypację społeczną, ponieważ są doskonale zorientowane w korzyściach, jakich onadostarcza. Pozyskują opinie mieszkańców, a zarazem dostarczają im informacji o charakterze publicznym w sferze funkcjonowania samorządu. Przeprowadzane są konsultacje społeczne będące przejawem współpracy, a społeczność lokalna może współdecydować w pewnych kwestiach dotyczących życia publicznego. Podejmowana jest także współpraca z organizacjami pozarządowymi w wielu obszarach oraz wspierane są inicjatywy obywatelskie. Władze lokalne stosują dodatkowo budżety obywatelskie, aby zmobilizować obywateli do działania na rzecz rozwoju danej jednostki terytorialnej.
Jacek Sroka
Studia z Polityki Publicznej pp 93-107; https://doi.org/10.33119/kszpp.2019.3.5

Abstract:
Tekst jest recenzją książki Piotra Stankiewicza Gra w atom zawierającej rezultaty oryginalnych badań nad stanem społecznego zarządzania technologią w Polsce na przykładzie energetyki jądrowej.
Page of 4
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top