Refine Search

New Search

Results in Journal Озброєння та військова техніка: 199

(searched for: journal_id:(4224332))
Page of 4
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Олексій Головін
Озброєння та військова техніка, Volume 28, pp 3-12; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2020.4(28).3-12

Abstract:
У статті показано, що задачу ранжування альтернатив при прийнятті рішень в системі управління розвитком озброєння та військової техніки доцільно вирішувати на основі методу аналізу ієрархій. Разом з тим, при аналізі великої кількості альтернатив виникає проблема розрахунку випадкового індексу узгодженості матриць порівнянь, оскільки апроксимація отриманої функції квадратичною та кубічними функціями не дає достовірного результату. Для оцінки думок експертів запропоновано використання функції, що побудована на основі динаміки змін максимального власного значення матриці суджень. ЇЇ апроксимація за методом найменших квадратів здійснюється з високою точністю, а коефіцієнт кореляції складає 0,99. Такий підхід досить ефективно може бути застосований для оцінки узгодженості суджень осіб, що приймають рішення при великій кількості альтернатив рішень. Введено новий критерій оцінки доцільності прийняття матриці порівнянь на основі аналізу максимального власного значення кожної досліджуваної матриці, як індексу узгодженості, який простіший за відповідний індекс Сааті.
Сергій Олегович Коробченко
Озброєння та військова техніка, Volume 24, pp 3-11; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.4(24).3-11

Abstract:
У статті наведено законодавчу та правову основу процесу оцінки витрат на життєвий цикл проектів Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору Сполучених Штатів Америки, включаючи повні витрати на систему впродовж всього періоду її існування, починаючи зі стадій формулювання концепції, розробки та виробництва та закінчуючи стадіями експлуатації, підтримки та утилізації.Розглянуто процес інтеграції даних щодо витрат в Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору Сполучених Штатів Америки до звітів про бюджетну та зовнішню діяльність та процедуру їх подання до державних органів. Визначено особливості застосування параметричної методології, інженерного методу та методу аналогії, що використовуються для оцінювання витрат на життєвий цикл технічних систем, їх переваги та недоліки. Проаналізовано основні стадії 12-ти ступеневого процесу оцінювання витрат в Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору Сполучених Штатів Америки, наведено детальний опис кожної фази, із зазначенням змісту та мети завдань, що входять до неї. Наведено сутність та зміст процесу планування, проектування, складання бюджету та його виконання, що прийнятий в Сполучених Штатах Америки та адаптований для потреб Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору Сполучених Штатів Америки. Метою даної статті є висвітлення підходів Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору Сполучених Штатів Америки щодо оцінки витрат за проектами, оцінка переваг та недоліків різних методологій щодо оцінки вартості життєвого циклу систем, розгляд регуляторних особливостей законодавства Сполучених Штатів Америки з цього питання.
Олексій Олександрович Головін
Озброєння та військова техніка, Volume 24, pp 12-21; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.4(24).12-21

Abstract:
У статті показано, що структурне відображення як окремого документу, так й досить великої за обсягом колекції документів найбільш конструктивно реалізувати у вигляді певної множини таксономій. Побудову таксономії запропоновано здійснити на основі логіко-лінгвістичної моделі, яка має вигляд зростаючої пірамідальної мережі. Взаємодія між концептами кожної таксономії, що виділена з різних класів концептів предметної області, визначається відношенням унівалентності. З урахуванням вимог щодо обсягу документів, які визначають увесь регламент виконання дослідно-конструкторських робіт, побудовано орієнтовну таксономічну структуру рішень, які приймаються під час їх проведення, та сформовано узагальнену компонентну архітектуру відповідного єдиного інформаційного середовища
М. Грубель, Л. Крайник, М. Боднар
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 46-52; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).46-52

Abstract:
Проведено аналіз відомих досліджень і методик комп’ютерного моделювання руху та оцінки прохідності повноприводних автомобілів в умовах бездоріжжя. Відомі теоретичні дослідження базуються на отриманих емпіричних характеристиках різних типів опорної поверхні за різних ступенях насиченості ґрунту вологою – модуля деформації. У країнах НАТО аналогічні дослідження та оцінка прохідності ВАТ базуються на оцінці несних властивостей опорної поверхні на основі емпіричного визначення т. зв. конусного індексу VCI (Vehicle Cone Index). Враховуючи методичні відмінності в оцінці прохідності радянською і західною науковими школами, акцентовано увагу на необхідності оцінки даного аспекту за допомогою комп’ютерного моделювання. Опрацьовано алгоритм оцінки прохідності – моделювання руху у середовищі імітаційного моделювання динамічних систем Simulink програмного комплексу MATLAB.
, Михайло Дубно, Владислав Колесник, Володимир Задорожний
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 40-45; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).40-45

Abstract:
На даний час актуальною залишається вимога щодо зменшення психологічного навантаження на членів екіпажа танка при одночасному збільшенні ефективності ураження групи цілей. Виконання цієї вимоги обумовлює необхідність проведення автоматизації усіх функцій, які виконує екіпаж танка. Зокрема, до таких функцій відноситься вибір цілі для ураження. Відома процедура раціонального вибору цілі для її ураження за критерієм ступеня небезпечності цілі та максимуму вогневої продуктивності комплексу танкового озброєння при стрільбі по типових цілях не в повній мірі враховує дані про цільову тактичну ситуацію та стан цілей і потребує подальшого удосконалення та розвитку. В цілому такий підхід відповідає правилу вибору цілі екіпажем танка, але виходячи з обмежень і припущень, які були прийнятті у згаданому дослідженні, існує неоднозначність вибору цілі, коли приблизно на однаковій відстані виявлені однотипні цілі. Зазначену неоднозначність можна розв’язати якщо будуть враховані топографічні та тактичні умови стрільби. В статті представлено метод визначення пріоритетності цілі для її ураження за критерієм максимуму видимої поверхні, який ґрунтується на правилі вибору цілі екіпажем танка і розробленому способі визначення площі видимої поверхні цілі та дозволяє автоматизувати процес вибору цілі для ураження в залежності від кутів спостереження та орієнтації цілі в просторі, її типу та напрямку руху. Тобто в такий спосіб враховані топографічні умови стрільби. Новизна розробленого методу полягає в можливості автоматизації процесу визначення видимої площі цілі, шляхом заміни складної геометричної форми будь-якої цілі еліпсоїдом та визначення площі еліпса утвореного центральним перерізом площиною еліпсоїда. Розроблений метод дозволяє розв’язати неоднозначність вибору цілі для ураження серед однотипних цілей, які виявлені приблизно на одній відстані, а також дозволяє удосконалити відомі алгоритми цілерозподілу у танковому підрозділі шляхом урахування додаткового критерію, який характеризує видиму площу цілі.
, Є. Демченко
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 84-98; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).84-98

Abstract:
Викладена суть проблеми перерахування календарних дат в часові інтервали між ними і навпаки, що виникає у процесі комп’ютерного оброблення результатів наукових досліджень, в яких задіяний часовий фактор та використовуються машинні методи обчислювальної математики. Формалізовані основні закономірності григоріанського календаря. Сформульовані й доведені чотири теореми щодо вибору потрібного варіанту хронологічних обчислень. Запропоновані алгоритми вирішення дев'яти основних та двох допоміжних хронологічних завдань.
І. Б. Чепков, В. В. Сотник, І. В. Борохвостов, М. В Бондарчук, М. О. Білокур
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 3-15; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).3-15

Abstract:
Досліджується еволюція змін у системі оборонного планування в США шляхом аналізу функціональних зв’язків між її елементами. Розглядається триступеневий процес, який поєднує у собі Систему інтеграції та розвитку спільних спроможностей, Систему планування, програмування, бюджетування та виконання, Систему оборонного замовлення. Проведено порівняльний аналіз відповідності елементів системи оборонного планування США та України. Метою статті є порівняльний аналіз ретроспективи реформування та розгляд існуючої системи оборонного планування в США та в Україні, змін, що відбувалися в останні роки та причинно-наслідкових зв’язків, які супроводжували цей процес. Дослідження за даною темою виконувались за допомогою таких методів та процедур системного аналізу, як абстрагування і конкретизація, декомпозиція, кластеризація і класифікація. Результати аналізу вказують на необхідність реорганізації системи оборонного планування в Україні шляхом впровадження більшості елементів, процедур та принципів системи оборонного планування США з урахуванням особливостей оборонно-промислового комплексу України.
А. Дерепа, О. Лейко, , А. Святненко
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 110-116; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).110-116

Abstract:
Проведені дослідження частотних і кутових характеристик амплітуд коливальних швидкостей циліндричних випромінювачів у внутрішньому об’ємі яких, заповненому рідиною, розміщені акустичні екрани в залежності від відстані між п’єзокерамічною оболонкою випромінювачів та екраном. Здійснена оцінка на їх основі можливостей механічної міцності випромінювачів. Показано, що така технічна реалізація гідроакустичних випромінювачів створює ряд переваг, цікавих з точки зору підвищення ефективності гідролокаційних станцій. Встановлено, що коливальна швидкість реальних джерел звуку суттєво залежить як від внутрішнього імпедансу, так і від реакції зовнішнього оточуючого середовища, оскільки джерела звуку відзначаються конечними значеннями свого внутрішнього механічного опору. Тому зміною звукового поля у внутрішній порожнині перетворювача можливо управляти параметрами його механічного поля. При роботі гідролокаційних станцій в режимі випромінювання в області низькочастотних резонансів екранованих перетворювачів суттєво збільшується небезпека механічного руйнування перетворювачів гідроакустичних антен в зв’язку з різким збільшенням амплітуд їх коливальних швидкостей та появою можливості перевищення амплітудами коливальних швидкостей значень, допустимих з точки зору механічної міцності. Ця обставина повинна враховуватись при побудові генераторних пристроїв трактів випромінювання гідролокаційних станцій.
О. Головін, М. Зірка, Н. Кадет, Н. Фреган, В. Коцюруба
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 99-109; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).99-109

Abstract:
У статті приведено розроблену методику нечіткого оцінювання для систем підтримки прийняття рішень в процесі створення зразків озброєння та військової техніки. Практична цінність методики полягає в тому, що на її основі було проведено розробку програмних засобів підтримки вибору рішень. Для досягнення зазначеною мети були використані основні положення методів штучного інтелекту, складних технічних систем, нечіткої логіки та багатопараметричної та багатокритеріальної оптимізації.
С. Зібін, А. Попов, В. Твердохлібов
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 62-67; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).62-67

Abstract:
Здійснюється оцінка потрібного рівня радіо-електронного захисту приймачів сигналів супутникових радіонавігаційних систем (СРНС), що забезпечують застосування наземних платформ озброєння та військової техніки, з урахуванням можливого радіоелектронного подавлення з боку противника. Розглядається адаптивний алгоритм просторової фільтрації сигналів СРНС в умовах впливу спеціально організованих завад з боку противника, побудований на основі рекурентного методу формування оцінки зворотної кореляційної матриці. На основі даного алгоритму створюється модель функціонування завадозахищеного приймача сигналів СРНС в умовах впливу активних завад. За допомогою створеної моделі оцінюється ефективність функціонування завадозахищеного приймача сигналів СРНС в умовах радіоелектронного подавлення.
В. Слюсар
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 123-128; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).123-128

Abstract:
Потреба технологічного забезпечення модернізації сухопутних військ США призвела до радикального перегляду у 2018 – 2019 роках існуючої у цьому виді військ системи досліджень і розробок
А. Зірка, В. Сілков, О. Жевтюк
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 78-83; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).78-83

Abstract:
У статті запропоновано методичний підхід та наведено результати чисельного експерименту щодо розрахунку та підтвердження заданих параметрів функціонування запобіжно-виконуючого механізму для надійного підриву бойової частини при різних умовах зустрічі некерованої авіаційної ракети з поверхнею. З метою підтвердження результатів розрахункової методики у статті розглянуто спосіб натурного відтворення процесу спрацювання запобіжновиконуючого механізму, а також наведено принципову схему та опис роботи такого випробувального пристрою.
Б. Демідов, М. Луханін, О. Величко, Д. Гриб, О. Хмелевська
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 26-39; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).26-39

Abstract:
У статті розглядаються проблемні системно-концептуальні аспекти планування і ведення об'єднаних (міжвидових) операцій угрупованнями збройних сил і оперативного управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення в умовах динамічної зміни оперативно-стратегічної і оперативно-тактичної обстановки на театрі військових дій (в районі бойових дій). Виділяються основні елементи, проблеми і напрямки діяльності інноваційного характеру, що охоплюються проблематикою теорії і практики управління складними багатоструктурними системами військового призначення. Аналізуються фактори, що обумовлюють необхідність розвитку теорії і практики управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення. Серед проблем, що пов'язані з цим управлінням, виділяються такі актуальні проблеми, як: забезпечення ефективного управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення в умовах динамічної зміни обстановки на полі бою в умовах активного антагоністичного протистояння противника; автоматизації та інформатизації оперативного управління операціями (що виконуються угрупованнями збройних сил в умовах динамічної зміни оперативно-стратегічної (оперативно-тактичної) обстановки на театрі воєнних дій (в районі бойових дій); інші проблеми, від якості результатів і повноти вирішення яких, зазвичай, буде залежити практична реалізація ефективного управління операціями (бойовими діями) об'єднаних (міжвидових) угруповань збройних сил у динаміці ведення збройної боротьби з угрупованнями військ противника. Значна увага приділяється науково-методичним питанням дослідження процесів управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення і створення інтегрованої системи підтримки прийняття управлінських рішень, а також адаптивної трансформації організаційної структури даних систем до умов динамічної зміни обстановки в районі ведення бойових дій.
М. Шишанов, А. Веретнов
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 53-57; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).53-57

Abstract:
У статті проведено дослідження ремонтопридатності військової автомобільної техніки. Запропонована методика визначення імовірності ураження зразка військової автомобільної техніки від уражаючих дій противника та її вплив на ремонтопридатність ВАТ. Надана оцінка уражаючих дій противника на ремонтопридатність ВАТ. Розглянуті випадки ймовірності ураження ВАТ при контакті засобів ураження зі зразком ВАТ та ймовірність ураження від ударної хвилі великої потужності. Результати оцінки уражаючих дій противника можуть надати можливість розробити організаційно-технічні заходи з удосконалення ремонтної технологічності конструкції зразка та нормативної документації з експлуатації та ремонту військової автомобільної техніки.
А. Косяковський, В. Давидов, А. Овчіннікова
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 117-122; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).117-122

Abstract:
У статті визначено підходи до створення математичної моделі забезпечення безпеки плавання буксирних складів, що штовхаються, на річках і в прибережній морській зоні шляхом визначення сукупності параметрів, що підлягають дослідженню, і встановленню алгоритмічної залежності вихідного ефекту системи від їх значень. В якості показників ефективності розглянуто основні параметри, що впливають на експлуатацію і безпеку плавання буксирних складів, що штовхаються. Шляхом багатокритеріальної оптимізації в якості основних обрано такі показники: бокове відхилення центру мас рухомого складу від заданого маршруту; відстань до підводних і надводних навігаційних орієнтирів (небезпек) або поворотної точки від місцезнаходження буксирних складів, що штовхаються, на траєкторії їх руху, яка визначена за допомогою додаткової опції електронно-картографічної навігаційно-інформаційної системи, що допускає використання рухомого координатного курсору в режимі високоточного кутомірно-дальномірного пристрою способом автоматичного захоплення їм різних навігаційних об'єктів; імовірність отримання повної і достовірної інформації про місцезнаходження буксирного складу, що штовхається, на траєкторії його руху; середній час кругового рейсу буксирного складу, що штовхається. При подальших дослідженнях запропоновано встановити головний показник – середній час кругового рейсу, який обраний в якості критерію ефективності, що необхідно мінімізувати, а інші показники перевести в розряд обмежень.
І. Чепков, А. Довгополий, О. Гусляков
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 16-25; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).16-25

Abstract:
У статті на підґрунті аналізу світового досвіду та закордонних розробок ударно-розвідувальних наземних роботизованих комплексів важкого класу запропоновано підхід та основні заходи щодо створення вітчизняних аналогів на шасі екіпажних зразків бронетанкового озброєння та військової техніки. Наведено підхід щодо вибору базової моделі зразка та зміст етапів створення роботизованих комплексів важкого класу. Проведено аналіз основних систем та складових окремих зразків даного класу.
I. Ніколаєв
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 68-77; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).68-77

Abstract:
Излагается методика формирования априорных эталонных описаний распознаваемых классов (типов) и состояний радиоизлучающих летательных аппаратов на основе признаков, связанных со структурой и параметрами излучения бортовых радиолокационных станций (БРЛС). Показано, что в условиях параметрической неопределенности разбиение радиоизлучающих летательных аппаратов на классы (типы) и состояния, выбор априорного словаря сигнальных признаков и формирование априорных описаний целесообразно осуществлять на основе анализа данных о режимах работы и параметрах излучения БРЛС с использованием экспертно-аналитических оценок параметров излучения и проверкой полученных результатов методом статистического моделирования. Приводится априорный словарь сигнальных признаков, в состав которого входят частотно-временные параметры, обусловленные режимами работы передающих устройств и антенных систем БРЛС. Показано, что каталог эталонных описаний представляет собой таблицу, строки которой соответствуют названиям классов (типов) и состояний летательных аппаратов, а столбцы – наименованиям признаков, при этом эталонные описания классов (типов) и состояний летательных аппаратов в строках данной таблицы представлены интервалами возможных значений параметров излучения БРЛС, входящих в априорный словарь. Методика проиллюстрирована моделями априорных описаний нескольких типов летательных аппаратов, относящихся к различнымклассам.
П. Федоров, В. Богучарський
Озброєння та військова техніка, Volume 23, pp 58-61; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).58-61

Abstract:
У статті розглянуто явище інтерференційного ослаблення радіолокаційних сигналів від маловисотних цілей. Показано, що для маловисотних цілей через малість кута ковзання променя, відбитого від земної поверхні, відбувається практично протифазне підсумовування (фактично віднімання) сигналів прямого й відбитого променів, що мають приблизно однакові амплітуди. Результатом цього є значне зниження дальності радіолокаційного спостереження маловисотних цілей. Подано розрахункові відношення для оцінки додаткових втрат енергії сигналу при виявленні маловисотних цілей. Запропоновано просту методику врахування інтерференційних процесів у конкретних умовах радіолокаційного спостереження.
В. Комаров
Озброєння та військова техніка, Volume 22, pp 108-118; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.2(22).108-118

Abstract:
Винахідництво – творчий процес, який дає змогу поновому вирішувати завдання в будь-якій галузі народного господарства і має позитивний ефект. Винахідництво у Збройних Силах України пов’язане з удосконаленням результатів технічного прогресу і вдосконалення виробництва озброєння та військової техніки. Винахідництво нерозривно пов’язано з інтелектуальною власністю, ззаконним правом людей володіти, використовувати на власний розсуд свої винахіди або раціоналізаторські пропозиції, надавати право на використання їх іншим особам.
O. Aristarkhov, S. Bisyk, , О. Арістархов, С. Бісик, В. Слюсар
Озброєння та військова техніка, Volume 22, pp 42-49; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.2(22).42-49

Abstract:
В роботі представлені результати оцінки напрямів підвищення характеристик бронетранспортера за даними опитування з використанням методу попарного порівняння. Всього опитано 88 експертів. Для попарного порівняння визначено дванадцять питань, що характеризують основні показники бронетранспортера: захищеність, рухомість, вогневу потужність. Крім того, експертам пропонувались питання, що стосуються загальних характеристик БТР. Отримані значення вагових коефіцієнтів показників бронетранспортера свідчать, що найбільш важливими для експертів є характеристики озброєння, захищеності (протимінний захист, захист від гранат ручних протитанкових гранатометів, захист від куль Б-32 калібру 12,7мм) та прохідності. Отримані значення вагомості показників бронетранспортера за даними опитування з використанням методу попарного порівняння є основою для оцінки пріоритетів розвитку вітчизняних бронетранспортерів та інших машин подібного класу.
O. O. Holovin, О. О. Головін
Озброєння та військова техніка, Volume 22, pp 16-28; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.2(22).16-28

Abstract:
У статті показано важливість і актуальність проблеми міжвідомчої інформаційної взаємодії в сфері планування, розробки, використання та контролю за переміщенням технологій військового призначення для забезпечення воєнної безпеки держави. Дається визначення поняттю системи управління технологіями військового призначення. Інтеграція різних інформаційних ресурсів в зазначену систему здійснюється на основі процедур трансдисциплінарних онтологій. Запропонований підхід до побудови інформаційно-аналітичної системи забезпечує вирішення когнітивних метазадач: “структуризація”, “аналіз”, “синтез”, “раціональний вибір” при обробці текстових документів, баз даних та знань.
, Ye. Ya. Demchenko, В. Є. Сіренко, Є. Я. Демченко
Озброєння та військова техніка, Volume 22, pp 3-15; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.2(22).3-15

Abstract:
Розглянуті основні управлінські проблеми, що виникають в процесі реалізації цільових програм розвитку озброєння та військової техніки, запропоновані нові підходи до забезпечення оптимального управління ними в структурі повного життєвого циклу відповідних виробів військового призначення.
, V. V. Sotnyk, А. Купчин, В. Сотник
Озброєння та військова техніка, Volume 22; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.2(22).35-41

Abstract:
Основну увагу в цій роботі автори акцентують на вирішення суттєвих проблем у сфері розвитку критичних технологій. В статті наведений порівняльний аналіз структурування критичних технологій України, США, Франції, Німеччини та Росії. Пропонується нова структура поділу критичних технологій на три групи: існуючі, новітні та перспективні, що дає можливість зосередити увагу не тільки на перспективних зразках озброєння, а й на критичних проблемах існуючих. Запропоноване також нове трактування терміну «критичні технології», що дає можливість уніфікації поняття. Описаний інший підхід щодо відповідальності за розвиток критичних технологій.
А. Дерепа, V. Dzhanazian, O. Leiko, , В. Джаназян, О. Лейко
Озброєння та військова техніка, Volume 22, pp 93-98; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.2(22).93-98

Abstract:
Виходячи із задачі систематизованого дослідження шляхів підвищення ефективності гідроакустичного озброєння, один з яких полягає в зниженні робочих частот, проведено дослідження підходів до конструювання корабельних гідроакустичних антен, які забезпечили б компроміс між габаритними розмірами цих антен і транспортних відсіків на кораблі-носії в умовах необхідного акустичного комфорту їх роботи.
O. M. Bashkirov, N. V. Hamalii, S. Boychun, Н. Кадет, O. Bashkyrov, N. Hamaliy, Н. Гамалій, С. Бойчун
Озброєння та військова техніка, Volume 22, pp 84-92; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.2(22).84-92

Abstract:
На основі аналізу переваг застосування сучасних інформаційних технологій в системах автоматизованого проектування наведений концептуальний підхід до оцінки ефективності застосування CALS/PLM-технологій для підтримки життєвого циклу засобів авіаційно-космічної техніки.
S. M. Rozghonaiev, Sergii Rozgonaiev, С. Розгонаєв
Озброєння та військова техніка, Volume 22, pp 78-83; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.2(22).78-83

Abstract:
Досліджується процес експлуатації та бойового застосування озброєння і військової техніки, який має перервну природу. Розроблена модель оцінки часресурсного показника виконання завдання для випадку перервного процесу експлуатації та бойового застосування озброєння і військової техніки на основі розвитку метода ергомережних графоаналітичних моделей типових контурів функціонування організаційно технічних систем. Розрахунками на моделі показано вплив зворотного зв’язку на безпомилковість та швидкодію виконання завдання.
В. Комаров, O. M. Moskvitin, M. P. Yaremenko, Т. Куровська, О. Москвітін, М. Яременко
Озброєння та військова техніка, Volume 22, pp 99-107; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.2(22).99-107

Abstract:
Виходячи із задачі систематизованого дослідження шляхів підвищення ефективності гідроакустичного озброєння, один з яких полягає в зниженні робочих частот, проведено дослідження підходів до конструювання корабельних гідроакустичних антен, які забезпечили б компроміс між габаритними розмірами цих антен і транспортних відсіків на кораблі-носії в умовах необхідного акустичного комфорту їх роботи.
I. Chepkov, V. V. Zubariev, O. Holovin, Г. Кривов, O. G. Hrebenikov, V. Zubarev, O. Grebenikov, В. Зубарєв, О. Головін, О. Гребеніков
Озброєння та військова техніка, Volume 22, pp 67-77; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.2(22).67-77

Abstract:
Проаналізовано конструктивно-технологічні методи забезпечення льотної придатності планера військово-транспортного літака, з метою збереження конкурентоспроможності вітчизняного літакобудування на світовому ринку авіаційних і транспортних послуг.
I. B. Chepkov, S. V. Lapytskyi, V. V. Sotnyk, O. V. Dokuchaev, С. Лапицький, В. Сотник, О. Докучаєв
Озброєння та військова техніка, Volume 22, pp 29-34; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.2(22).29-34

Abstract:
Наведено результати аналізу системи управління військово-технічним співробітництвом та експортним контролем України. Показаний механізм взаємодії органів системи управління ВТС й експертний контроль з установами, підприємствами України. Показане, що при збереженні рівня контролю над експортом ОВТ подальший розвиток системи ВТС України слід здійснювати у напрямі забезпечення виконання системою всіх функцій стратегічного управління як експортом, так і імпортом продукції оборонного призначення.
M. O. Shyshanov, А. Веретнов, М. Шишанов
Озброєння та військова техніка, Volume 22; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.2(22).50-55

Abstract:
У статті запропонована методика оцінки кількісних та якісних показників ремонтопридатності зразків військової автомобільної техніки, їх відповідність ТТЗ, показана за яких умов ремонтопридатності надається позитивна оцінка. Результати оцінки оперативних (часових) показників можуть надати можливість розробити організаційно-технічні заходи з удосконалення ремонтної технологічності конструкції зразка та нормативної документації з експлуатації та ремонту військової автомобільної техніки.
G. Medvedev, С. Пономаренко, Г. Медведєв
Озброєння та військова техніка, Volume 22, pp 64-66; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.2(22).64-66

Abstract:
В статті розглянуто основні технічні недоліки застарілих літаків-розвідників, проблемні питання їх модернізації, запропоновано типовий склад бортового та наземного цифрового обладнання, використання якого дозволить суттєво підвищити розвідувальний потенціал модернізованих літаків-розвідників.
I. M. Nikolaiev, N. M. Kalyuzhnyi, А. Khryapkin, V. I. Kolesnyk, I. Nikolaev, N. Kalyuzhny, V. Kolesnik, І. Hіколаєв, Н. Калюжний, А. Хряпкін, et al.
Озброєння та військова техніка, Volume 22, pp 56-63; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.2(22).56-63

Abstract:
В статье приведена методика оценки информативности параметров излучения бортовых радиолокационных станций (БРЛС) при использовании их в качестве сигнальных признаков для распознавания летательных аппаратов (ЛА) средствами радиоэлектронного наблюдения. Методика основана на методе имитационного статистического моделирования и оценить информативность параметров излучения БРЛС по величине прироста вероятности правильного распознавания ЛА при последовательном добавлении признаков, входящих в априорный словарь. Приведенный априорный словарь сигнальных признаков ЛА, в состав которого входят 12 частотно-временных параметров, обусловленных режимами работы передающих устройств и способами обзора пространства антенной системами БРЛС. Приведенные результаты оценки информативности сигнальных признаков, входящих в состав априорного словаря, в зависимости от ошибок их измерения и вида используемого алгоритма распознавания.
S. P. Bisyk, I. B. Chepkov, M. I. Vaskivskyi, L. S. Davydovskyi, O. A. Slуvinskуi, O. M. Aristarkhov, С. Бісик, М. Васьківський, Л. Давидовський, О. Сливінський, et al.
Озброєння та військова техніка, Volume 21, pp 22-31; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.1(21).22-31

Abstract:
The results of modeling the effect of an explosion on a metal plate using different calculation methods are presented: LOAD_BLAST; LOAD_BLAST_ENHANCED; Arbitrary Lagrangian Eulerian; Particle Blast Method; Smooth Particle Hydrodynamics, implemented in the LS-DYNA program. The adequacy and accuracy of these methods is estimated, depending on the distance factor to the explosive. Bringing the advantages and disadvantages of each method and recommendations for their application based on the results of this simulation and the experience of the authors.
A. V. Hurnovych, V. Trofymenko, Анатолій Гурнович, В. Трофименко
Озброєння та військова техніка, Volume 21, pp 32-34; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.1(21).32-34

Abstract:
Розглядається підхід до вирішення задачі з визначення функції опору повітря польоту снаряда на основі результатів експериментальних стрільб без застосування спеціалізованого обладнання для замірів швидкості снаряда на траєкторії польоту. Зазначений підхід забезпечує формування індивідуальних драг-функцій для різних типів снарядів що, у свою чергу, дозволяє відмовитися від еталонних функцій та, як наслідок, підвищити точність розрахунків.
О. Shkurat, V. Baturin, S. Buhajov, О. Карпенко, S. Kravchenko, V. Kolomiets, V. Kostetskyi, R. Lopatkin, E. Myronets, V. Storizhko, et al.
Озброєння та військова техніка, Volume 21, pp 35-40; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.1(21).35-40

Abstract:
Проведені дослідження, метою яких є отримання технології збільшення експлуатаційного ресурсу гарматних стволів, використовуючи метод магнетронного розпилення, як метод, що дозволяє отримувати високоякісні покриття з точки зору фізико-технічних характеристик.
В. Комаров, О. Moskvitin, М. Yaremenko, Т. Куровська, T. Kurovsky, О. Москвітін, М. Яременко
Озброєння та військова техніка, Volume 21, pp 78-88; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.1(21).78-88

Abstract:
В статті міститься аналіз чинних в США стратегічних підходів та порядку функціонування процесу захисту об’єктів права інтелектуальної власності. Розглянуті спільні скоординовані зусилля Конгресу, Адміністрації Президента та інших гілок влади, приватного сектору США щодо інтелектуальної власності з метою досягнення успіху інноваційної політики цієї країни. В статі також наведені результати досліджень Інституту оборонного аналізу США щодо врахування в політиці оборонних закупівель вимог стосовно охорони інтелектуальної власності.
V. O. Smirnov, В. Смірнов
Озброєння та військова техніка, Volume 21, pp 54-58; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.1(21).54-58

Abstract:
В системе мероприятий по обеспечению безопасности полетов и повышению боевых возможностей современных летательных аппаратов важное значение придается оснащению их соответствующими техническими устройствами. Настоящая статья посвящена анализу применения на самолетах активных систем ограничения предельных режимов полета, предназначенных для предотвращения выхода самолета за допустимые значения угла атаки (перегрузки) при его боевом применении. В работе приведена математическая модель движение самолета с работающим активным автоматом ограничения предельных режимов полета, которая позволяет осуществлять предварительную оценку поведения самолета с работающим ограничителем на различных режимах полета, влияние изменений в пределах эксплуатационных допусков параметров автомата, центровки самолета и т. д. Изложены методические подходы оценки активных автоматов ограничения предельных режимов полета в летных испытаниях.
О. Maystrenko, V. Artamoshchenko, Roman Bubenshchykov, С. Стегура, L. Davydovskyi, О. Майстренко, В. Артамощенко, Р. Бубенщиков, Л. Давидовський
Озброєння та військова техніка, Volume 21, pp 41-46; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.1(21).41-46

Abstract:
У статті викладена методика визначення доцільного функціонально-організаційного об’єднання окремих функціональних елементів підсистем вогневого ураження противника з урахуванням затрат, яка базується на принципові збалансованості сил і засобів підсистем вогневого ураження противника та удосконаленій сукупності показників властивостей підсистем вогневого ураження противника, а також з урахуванням удосконаленого підходу до визначення чинників, які суттєво впливають на процес вогневого ураження противника.
P. P. Chabanenko, S. M. Rozghonaiev, O. M. Berezhnyi, S. M. Rozhonayev, O. M. Berezhniy, С. Розгонаєв, О. Бережний
Озброєння та військова техніка, Volume 21, pp 67-74; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.1(21).67-74

Abstract:
Розроблені метод та методика оцінки ефективності виконання задачі для випадку перервного процесу експлуатації та бойового застосування озброєння і військової техніки на основі ергомережних графо-аналітичних моделей. Розрахунками (на моделі) показано вплив зворотного зв’язку на ймовірність безпомилкового виконання задачі для процесу, що досліджувався.
A. Dovhopolyi, V. V. Sotnyk, V. Tomchuk, Z. M. Kopylova, E. Bura
Озброєння та військова техніка, Volume 21, pp 15-21; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.1(21).15-21

Abstract:
Розглянуто світовий досвід розвитку критичних технологій, проаналізовано стан розвитку цієї сфери в Україні та розроблено деякі пропозиції для подолання проблем на шляху розвитку науково-технологічної сфери держави
S. Boychun, С. Бойчун
Озброєння та військова техніка, Volume 21, pp 47-53; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.1(21).47-53

Abstract:
This paper presents general information about the complex of mathematical models and experimental working off of separation systems of reactive shells based on the MATMECH software package. The article may be useful for scientific and technical workers of the defense industry.
O. V. Dokuchaev, O. O. Sverhunov, V. V. Zubariev, I. B. Chepkov, O. O. Svergunov, V. V. Zubarev, О. Докучаєв, В. Зубарєв, Ігор Чепков
Озброєння та військова техніка, Volume 21, pp 9-14; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.1(21).9-14

Abstract:
The article is devoted to the approach to the formation of a methodology for assessing the state of implementation of the defense-industrial component of military-technical policy. The materials of the article may be useful for specialists of the defense industry of Ukraine at the initial stages of assessing the level of military security of the state
I. B. Chepkov, O. O. Holovin, O. V. Zubariev, O. O. Sverhunov, V. G. Shostak, O. V. Zubarev, O. O. Svergunov, O. O. Golovin, Ігор Чепков, О. Головін, et al.
Озброєння та військова техніка, Volume 21, pp 3-8; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.1(21).3-8

Abstract:
Проведено системний аналіз різних факторів впливу на воєнно-технічну політику, що виникли в останні роки при вирішенні проблем оснащення збройних сил системами авіаційного озброєння, військової та спеціальної техніки в умовах ресурсних обмежень. Показан методичний підхід з оцінки воєнно-технічної політики при цьому на основі теорії ризиків
S. M. Petruk, O. V. Paschenko
Озброєння та військова техніка, Volume 21, pp 75-77; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.1(21).75-77

Abstract:
У статті на основі аналізу науково-технічних, виробничо-технологічних та нормативно-правових аспектів запропоновано комплекс заходів щодо продовження (збільшення) ресурсних показників об’єктів озброєння і військової техніки та показано, що реалізація таких заходів повинна базуватися на теорії прогнозування характеру зміни їх технічного стану. Представлено відповідний методичний підхід, який ґрунтується на ортогональних представленнях випадкового процесу В. С. Пугачова
V. Silkov, A. Zhevtiuk, N. Vorobiev, A. Zhevtyuk, В. Сілков, А. Жевтюк, Н. Воробьев
Озброєння та військова техніка, Volume 21, pp 59-66; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.1(21).59-66

Abstract:
В статье рассмотрены особенности устойчивости полета беспилотного летательного апарата (БпЛА) по скорости, обоснованы критерии и границы устойчивого полета, приведены показатели фугоидного движения БпЛА. Устойчивость рассматривалась в двух практически важных режимах полета: в крейсерском полете по заданному маршруту и в свободном движении при невмешательстве оператора в управление. Показаны особенности полета на первых и вторых режимах, обоснованы причины потери устойчивости, разработаны рекомендации по выводу летательного аппарата из критической ситуации на безопасные скорости.
А. В. Дерепа, I. V. Averichev, O. H. Leiko, D. M. Kizyma, O. O. Sviatnenko, О. Г. Лейко, Д. М. Кизима, А. О. Святненко
Озброєння та військова техніка, Volume 20, pp 40-46; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2018.4(20).40-46

Abstract:
Приведены аналитические соотношения и на их основе численными методами исследованы свойства механических полей цилиндрических пьезокерамических преобразователей с внутренними акустически мягкими экранами. Установлены в широком диапазоне частот закономерности поведения частотных и угловых зависимостей амплитуд и фаз колебательной скорости от размеров экрана и степени удаления его от центра пьезокерамической оболочки преобразователя.
T. Ye. Aleksandrova
Озброєння та військова техніка, Volume 20, pp 30-33; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2018.4(20).30-33

Abstract:
Рассматривается упрощенная методика выбора области возможных значений варьируемых параметров цифровой системы наведения и стабилизации танковой пушки, в качестве которой используется область устойчивости замкнутой системы.
O. O. Holovin, O. Ye. Stryzhak
Озброєння та військова техніка, Volume 20, pp 19-25; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2018.4(20).19-25

Abstract:
Запропоновано підвищення ефективності взаємодії міністерств (відомств), структурних підрозділів МО України та ГШ ЗС України при рішенні задач управління розвитком ОВТ здійснити шляхом інтеграції їх мережевих інформаційних ресурсів в єдину інформаційно-аналітичну систему. Показано, що формування відкритого мережентричного середовища доцільно здійснити на основі використання принципів трансдисциплінарних онтологій. Зазначений підхід забезпечить ефективну обробку великих обсягів неструктурованої і просторово-розподіленої інформації у стислі терміни.
В. К. Борохвостов
Озброєння та військова техніка, Volume 20, pp 59-69; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2018.4(20).59-69

Abstract:
VI Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки”: Основні підсумки
O. V. Kniazkyi, S. Y. Mosiichuk, T. M. Shevtsova, O. V. Knjazsky, Serhii Mosiychuk, Олексій Князький, Сергій Мосійчук, Тетяна Шевцова
Озброєння та військова техніка, Volume 20, pp 26-29; https://doi.org/10.34169/2414-0651.2018.4(20).26-29

Abstract:
The analysis of possible approaches to the construction of control systems for guided projectile of caliber 120(122)-mm is carried out. Autonomous, non-autonomous and combined control systems are considered.
Page of 4
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top