Refine Search

New Search

Results in Journal Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки: 26

(searched for: journal_id:(4201068))
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
H. V. Krainichuk (Shelepalo), Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 34-45; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2019.1-2.5

Abstract:
У цій статті зведено всі чисті нетривіальні узагальнені бінарні квазігрупові функційні рівняння функційної довжини 5 до вивчення не більше як 52 таких рівнянь з точністю до парастрофно-первинної рівносильності. Всі вони поділені за кількістю незалежних предметних змінних та за предметним типом. Встановлено, що функційних рівнянь предметного типу (7;0;0) існує не більше двох рівнянь; типу (5;2;0) не більше 11; типу (4;3;0) не більше 18 та предметного типу (3;2;2) не більше 21 рівняння.
O.O. Desiateryk, Мiжнародний Науково-Навчальний Центр Iнформацiйних Технологiй Та Систем Нан України Та Мон України
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 20-25; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2019.1-2.3

Abstract:
У цій статті ми досліджуємо запитання чи є напівгрупа Брандта варіантом іншої напівгрупи. Ми довели, що варіант напівгрупи, яка не містить біциклічної піднапівгрупи не є напівгрупою Брандта. Для нескінченної напівгрупи, яка містить біциклічну піднапівгрупу, варіант породжений елементом з цієї піднапівгрупи не є напівгрупою Брандта.
R. Skuratovskii, Kpi Ntuu, A. Williams, Cardiff University
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 76-96; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2019.1-2.10

Abstract:
Фактор група по комутанту для обмеженого i необмеженого вiнцевого добутку знайдено. Дослiджено множини твiрних для вiнцевого добутку. Структура вiнцевого добутку з неточною дiєю активної групи знайдена. Дослiджено мiнiмальну систему твiрних вiнцевого добукту i його комутанту, властивостi комутанта.
A. V. Tarasevych, Khmelnytsky National University
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 97-107; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2019.1-2.11

Abstract:
Два функциональных уравнения называются парастрофно-первично-эквивалентными, если одно уравнение может быть получено с другого за конечное число применений действий: 1) замены сторон уравнения; 2) переименования функциональных переменных; 3) переименования предметных переменных; 4) применения первичных тождеств ([11]).
Yevhen Pirus, Donetsk Regional Center For Educational Quality
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 66-75; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2019.1-2.9

Abstract:
Мета цієї та попередньої статті [14] є класифікація тернарних квазігруп за групами їх парастрофної симетрії.
M. I. Kuchma, Нацiональний Унiверситет “Львiвська Полiтехнiка”, H. V. Ivasyk
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 46-51; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2019.1-2.6

Abstract:
Встановлено необхідні і достатні умови існування факторизації симетричних матриць, які симетрично еквівалентні до форм Сміта, над кільцями полінонів з інволюцією.
T. V. Voloshyna, Схiдноєвропейський Нацiональний Унiверситет Iменi Лесi Українки
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 13-19; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2019.1-2.2

Abstract:
Описано котранзитивні піднапівгрупи повної напівгрупи перетворень скінченної множини. Отримано критерій Sn нормальності для котранзитивних піднапівгруп повної напівгрупи перетворень.
Yu. V. Zhuchok, Луганський Нацiональний Унiверситет Iменi Тараса Шевченка
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 26-33; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2019.1-2.4

Abstract:
У статті наведено приклади (впорядкованих) допельнапівгруп та досліджено деякі зображення допельнапівгруп.
T. D. Lukashova, Сумдпу Iменi А.с. Макаренка
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 52-57; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2019.1-2.7

Abstract:
У статті розглядаються скінченні p -групи, в яких норма абелевих нециклічних пігруп недедекіндова. Встановлено ряд загальних властивостей таких груп. Доведено, що скінченна p -група, в якій норма абелевих нециклічних підгруп недедекіндова і не містить абелевих нециклічних підгруп, також не містить таких підгруп.
T. V. Obikhod
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 58-65; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2019.1-2.8

Abstract:
F-теорія, як дванадцятивимірна теорія, яка є претендентом на Теорію всього, повинна бути компактифікованою на еліптично розшарований трифолд або фоурфолд Калабі-Яу. Такі многовиди мають еліптичну криву як шар і їх бази можуть мати особливості. Ми розглядали орбіфолд як найпростішу неплоску конструкцію. Роздуті моди сингулярностей орбіфолду можуть бути розглянуті як координати комплексифікованого простору модулів Келера.
Yu. M. Kononov, Институт Прикладной Математики И Механики Национальной Академии Наук Украины, Ya. I. Sviatenko, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 4-12; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2019.1-2.1

Abstract:
На підставі іннорного підходу отримані у вигляді системи трьох нерівностей умови асимптотичної стійкості рівномірного обертання в середовищі з опором двох важких гіроскопів Лагранжа, пов'язаних сферичним шарніром. Нижній гіроскоп має нерухому точку. Обертання кожного гіроскопа підтримується постійним моментом в інерціальній системі координат і в системі координат, пов'язаної з твердим тілом. У разі відсутності одного з гіроскопів знову отримана умова стійкості збігається з відомим. Розглянуто випадок виродження сферичного шарніра в універсальний шарнір (шарнір Гука). Показано, що невиконання квадратної нерівності щодо кутової швидкості власного обертання веде до нестійкості.
O. D. Trofymenko, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса, A. V. Levchuk
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 108-114; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2019.1-2.12

Abstract:
У роботi проаналiзовано питання полiгармонiчностi у
Fedir Sokhatsky, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Alla Lutsenko
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 56-69; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2018.1-2.4

Abstract:
В данiй статтi ми продовжуємо аналiзувати основи теорiї квазiгруп з огляду на введене в поняття парастрофної симетрiї. Розглядаються парастрофнi класи квазiгруп з властивiстю оборотностi. Введено поняття середньої
Fedir Sokhatsky, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Yevhen Pirus, Donetsk Regional Center For Educational Quality Assessment
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 70-82; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2018.1-2.5

Abstract:
Квазігрупи як алгебраїчні структури дуже підходять для побудови криптографічнихпримітивів. Існує кілька класифікацій квазігруп. Більшість із них виготовлені для двійковихквазігруп.
Fedir Sokhatsky, Vasyl’ Stus Donetsk National University
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 49-55; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2018.1-2.3

Abstract:
В цiй статтi розглядається ортогональнiсть багатомiних операцiй та гiперкубiв. Зокрема, систематизовано критерiї ортогональностi багатомiсних операцiй та знайдено умови за яких куб iз ортогональної системи кубiв є латинським. Наведено наслiдки для тернарного випадку.
Halyna Krainichuk, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 4-32; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2018.1-2.1

Abstract:
У цiй статтi класифiковано узагальненi функцiйнi рiвняння довжини чотири. Встановлено, що з точнiстю до парастрофно-первинної рiвносильностi iснує точно 1, 3, 4, 19 узагальнених нетривiальних функцiйних рiвнянь без функцiйних i предметних сталих функцiйної довжини один, два, три, чотири вiдповiдно; знайдено їх розв’язки на бiнарних оборотних функцiях довiльної множини. Крiм того, подано класифiкацiї квазiгрупових тотожностей довжини 2 i 3 та описано вiдповiднi многовиди, якi визначаються ними: знайдено приклади квазiгруп, якi вiдрiзняють один многовид вiд iншого.
H.V. Krainichuk, A.S. Akopyan, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 65-72; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2017.1-2.5

Abstract:
У статті описується відповідність між графами Крстича та узагальненими квадратичними квазігруповими функційними рівняннями від чотирьох функційних змінних, показана класифікація цих рівнянь з точністю до парастрофно-первинної рівносильності та відповідних до них графів з точністю до ізоморфізму.
Fedir Sokhatsky, Vasyl’ Stus Donetsk National University
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 84-96; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2017.1-2.7

Abstract:
Нехай A – m x n матриця змінних. Кажуть, що n-арна операція f і m-арна операція g задовольняють медіальному закону, якщо таких два результати однакові: 1) застосування f до рядків матриці A, а потім g до отриманого стовпця і 2) застосування g до стовпців матриці A, а потім f до отриманого рядка. Універсальна алгебра (A; Ω) називається: медіальною, якщо кожні дві операції із Ω задовольняють медіальному закону; абелевою, якщо вона медіальна і має одноелементну підалгебру. Знайдені критерії «бути медіальною алгеброю» і критерій «бути абелевою універсальною алгеброю» для універсальних алгебр (A; Ω), які мають 0 Q і f Ω такі, що терм f(x0,…,xn) визначає квазігрупову операцію, коли всі змінні дорівнюють 0 окрім xi і xp, а також визначає підстановку, якщо всі змінні є f(0,…,0) окрім xi або окрім xp для деяких різних i, p.
D.M. Lila, Черкасский Национальный Университет Имени Богдана Хмельницкого
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 22-34; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2017.1-2.3

Abstract:
Запропоновано спосіб дослідження методом малого параметра динаміки обурення форми кордону і можливої втрати несучої здатності обертового радіально неоднорідного ступеневої кругового кільцевого диска. Отримано в першому наближенні характеристичне рівняння щодо критичного радіуса пластичної зони. Чисельно знайдено значення критичної кутової швидкості обертання при різних параметрах диска.
O.O. Lymar, Николаевский Национальный Аграрный Университет
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 12-21; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2017.1-2.2

Abstract:
У лінійній постановці отримані функції статичних прогинів пружних підстав у вигляді закріплених прямокутних пластин в жорсткому прямокутному каналі з двошаровою ідеальною нестисливою рідиною, розділеною пружною пластиною. Розглянуто випадки виродження пластин в мембрани і відсутності однієї з рідин. Проведені дослідження статичних прогинів пластин від пружних і масових характеристик, щільності і глибин заповнення рідин. На основі проведених численних досліджень визначені області зміни безрозмірних параметрів, при яких статична задача описується в рамках лінійної теорії, що є необхідною умовою для вирішення динамічної задачі.
Yu. Kononov, V. Vasylenko, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 4-11; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2017.1-2.1

Abstract:
У припущенні, що центр мас твердого тіла знаходиться на третій головній осі інерції твердого тіла, на основі критерію Льєнара-Шипара, записаного в іннорному вигляді, отримані у вигляді системи трьох нерівностей умови асимптотичної стійкості рівномірного обертання динамічно несиметричного твердого тіла з нерухомою точкою. Тверде тіло знаходиться під дією сил тяжіння, дисипативного моменту і постійного моменту в інерціальній і неірціальній системах відліку. Проведені дослідження несиметрії твердого тіла і дисипативного моменту, а також двух постійних моментів на умови стійкості рівномірного обертання твердого тіла. Узагальнено відомі результати для симетричного твердого тіла на випадок динамічної несиметрії твердого тіла і дисипативної несиметрії.
F. Sokhatsky, H. Krainichuk, A. Tarasevych, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Khmelnytsky National University
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 97-107; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2017.1-2.8

Abstract:
З точністю до парастрофно первинної еквівалентності встановлено класифікацію узагальнених тернарних функційних рівнянь функційної довжини 1 і 2 на оборотних функціях, заданих на довільному носієві.
Hala Orlik-Pflugfelder, Україна
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 73-83; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2017.1-2.6

Abstract:
Ця стаття розглядає походження теорії луп і ранню її історію, охоплюючи період з 20-х по 60-ті роки 20-го століття.
Fedir Sokhatsky, Olena Tarkovska, Vasyl’ Stus Donetsk National University
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 108-118; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2017.1-2.9

Abstract:
Введено поняття середньої лінійності для ізотопів абелевих груп. Якщо квазігрупа має односторонню лінійність, то серед її парастрофів: два ліволінійні, два праволінійні та два середньолінійні. Знайдена відповідна формула. А також встановлено залежність між відповідними тотожностями та многовидами. Охарактеризовано інволютивні односторонньо центральні квазігрупи.
Iryna Fryz, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 119-127; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2017.1-2.10

Abstract:
У статті описуються методи побудови ортогональних тернарних операцій, а також вивчаються алгоритми знахоження ортогональних доповнень повних тернарних операцій та пар ортогональних тернарних операцій до трійки ортогональних тернарних операцій. Наведена повна класифікація рекурсивних алгоритмів побудови ортогональних тернарних операцій.
Halyna Krainichuk, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 35-64; https://doi.org/10.31558/1817-2237.2017.1-2.4

Abstract:
У цій статті класифіковано узагальнені функційні рівняння довжини три, в результаті отримано 4 різних класи з точністю до парастрофно-первинної рівносильності. З використанням методу парастрофної симетрії класифіковано узагальнені парастрофні тотожності з точністю до рівносильності, які визначають парастрофні многовиди, в результаті отримано 20 різних многовидів, що є розв'язками відповідних функційних рівнянь.
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top