Refine Search

New Search

Results in Journal Фінанси, облік, банки: 40

(searched for: journal_id:(4190479))
Page of 5
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
I. Hryniuk, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Фінанси, облік, банки pp 57-64; doi:10.31558/2307-2296.2018.1.6

Abstract:
Фінансування активів є центральним питанням у роботі менеджерів. Відповідно до «золотого» правила балансу, джерела фінансування включають власний капітал та зобов'язань (поточних та довготермінових), які за термінами використання відповідають активам. Проте, на практиці, дотримання такого підходу є досить трудомістким, а іноді ірраціональним, оскільки деякі довготермінові джерела фінансують короткотермінові (поточні) активи, а короткотермінові джерела фінансують довготермінові активи. Важливо відзначити, що процес формування та фактичного використання певних джерел фінансування, зокрема, накопичений прибуток і амортизація, не завжди відповідають даному правилу. В даний час більшість науковців розглядають амортизацію лише як джерело відновлення основних засобів, не враховуючи того, що ці кошти залишаться у поточному капіталі та фінансують поточну діяльність компанії, до моменту прямого поновлення довготермінових активів. Доцільно більш детально розглянути власний капітал та його компоненти як джерела фінансування поточного капіталу.
E. Ionin, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса, A. Yehorova
Фінанси, облік, банки pp 95-104; doi:10.31558/2307-2296.2018.1.10

Abstract:
У статті розкрито методику аналізу інвестиційної привабливості фінансових інвестицій гірничо-збагачувальних комбінатів, що може бути застосована як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами. Аналіз інвестиційної привабливості передбачає використання системи індикаторів платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності. Обов’язковою вимогою є проведення наступних аналітичних процедур: горизонтальний аналіз показників фінансової звітності за рік, оцінка загального фінансового стану на основі даних фінансової звітності, визначення типів фінансової стійкості та прогнозування вартості фінансових інвестицій.Методику застосовано на прикладі показників консолідованої фінансової звітності гірничо-збагачувальних комбінатів Групи за 2016 – 2017 рр.
V. Volkova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса, B. Vernytskyi
Фінанси, облік, банки pp 48-56; doi:10.31558/2307-2296.2018.1.5

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. Bespalova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Фінанси, облік, банки pp 19-29; doi:10.31558/2307-2296.2018.1.2

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O.F. Tomchuk, Vinnytsia National Agrarian University, V.V. Tomchuk, Vasyl’ Stus Donetsk National University
Фінанси, облік, банки pp 183-192; doi:10.31558/2307-2296.2018.1.19

Abstract:
У статті розглянуто сутність аналітичної системи, її методологічну базу, принципи економічного аналізу, окреслено зміст управлінського та фінансового аналізу. Означені підсистеми управління означають ті сфери, де та на базі яких даних формується аналітична інформація, так як використовується вона, як правило, у декількох підсистемах та на різних рівнях управління підприємством. Досліджено, що аналітична система є формою організації різних видів аналізу і організовується з метою забезпечення зовнішніх і внутрішніх споживачів інформацією, достатньою для ухвалення ефективних управлінських рішень.
N. Volkova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса, A. Sarzhevska
Фінанси, облік, банки pp 39-47; doi:10.31558/2307-2296.2018.1.4

Abstract:
У статті розглянуто актуальне питання фінансового забезпечення розвитку малих та середніх підприємств, тобто джерела фінансування МСП в Україні та обумовлюється необхідність залучення малим і середнім бізнесом зовнішніх джерел фінансування виходячи з тенденції сальдо фінансових результатів МСП. Представлено перелік джерел фінансування в країнах Європейського Союзу та в Україні, зокрема представлено результати опитування представників малого та середнього підприємництва, що проводилось з метою визначення джерел фінансування бізнесу та проблем залучення фінансових ресурсів. У статті розглянуто альтернативні джерела фінансування, що набувають популярності у зв’язку з браком власних коштів у малих та середніх підприємств та високими кредитними ставками за позиками, що надаються малим підприємствам. Представлено перелік міжнародних організацій, що фінансують малий та середній бізнес в Україні, розглянуто механізм peer-2-peer кредитування та переваги лізингу порівняно з традиційним кредитуванням.
L. Yurchishena, Yu. Shevchuk, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Фінанси, облік, банки pp 102-112; doi:10.31558/2307-2296.2019.1.11

Abstract:
В статті досліджено підходи до визначення податкового адміністрування, розроблено концепцію акцизного оподаткування, яка спрямована на спрощення процедури адміністрування, базується на принципах, визначає мету, завдання, функції і методи адміністрування. Розглянуто етапи запровадження автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів, що дасть змогу в повній мірі охопити всі стадії обігу підакцизних товарів на митній території України.Здійснено аналіз динаміки надходжень акцизного податку до бюджету України, досліджено структуру, оцінено тенденції і фіскальну ефективність акцизного оподаткування в Україні, вагоме значення нафтопереробної промисловості, де прослідковується чітка тенденція до зростання імпорту нафтопродуктів.Виявлено низку недоліків та запропоновані шляхи удосконалення підвищення фіскальної ефективності адміністрування акцизного податку в Україні.
L. Hevlych, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Фінанси, облік, банки pp 17-27; doi:10.31558/2307-2296.2019.1.2

Abstract:
Концепція життєвого циклу наразі широко застосовується у практиці менеджменту для формування та аналізу адекватності стратегій, оцінки конкурентоспроможності підприємства, управління людськими ресурсами тощо. При цьому поза розглядом залишається така важлива функція та підсистема управління підприємством, як контрольна, зокрема, такий його різновид, як незалежний аудит. Метою роботи є дослідження впливу стадій життєвого циклу підприємства на методи аудиту. В рамках дослідження охарактеризовано вплив концепції життєвого циклу на такі підсистеми підприємства, як організаційна структура, економіка підприємства, людські ресурси, технологія. Розглянуті переваги (можливості) та недоліки (загрози) розвитку підприємства за ідентифікованими основними стадіями життєвого циклу: створення, розвиток, зрілість та занепад. Визначені мета, завдання та методи аудиторської перевірки при продовження функціонування підприємства, його санації та ліквідації відповідно до міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. За результатами дослідження зроблені висновки та намічені перспективи подальших пошуків.
E. Ionin, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Фінанси, облік, банки pp 129-137; doi:10.31558/2307-2296.2019.1.14

Abstract:
Досліджено теоретичні і практичні аспекти діагностики платоспроможності у короткостроковому та довгостроковому періодах у контурі базових концепцій міжнародних стандартів фінансової звітності: концепції безперервної діяльності та концепції збереження фінансового капіталу з урахуванням оновлених вимог для відкриття впровадження у справі про банкрутство згідно Кодексу України з процедур банкрутства. Запропоновано аналітичний інструментарій та аналітичні процедури при діагностиці платоспроможності на основі потенційних грошових потоків, позитивного потенційного чистого грошового потоку, які знаходять відображення у робочому капіталі, наявності власних оборотних коштів, фінансових коефіцієнтах мобільності та забезпечення, коефіцієнті концентрації власного капіталу.Виходячи зі значимості цих показників у діагностиці своєчасного виявлення неспроможності виконання своїх зобов’язань висунуто пропозицію щодо уніфікації їх розрахунку, єдиної термінології у їх назви у діючих методиках фінансового аналізу затверджених органами виконавчої влади.
A. Bespalova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Фінанси, облік, банки pp 8-16; doi:10.31558/2307-2296.2019.1.1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 5
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top