Refine Search

New Search

Results in Journal Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere: 40

(searched for: journal_id:(4171400))
Page of 5
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Olexandr Tkachenko, Vladislav Kharlamov
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere pp 63-72; doi:10.31866/2617-796x.2.2018.155664

Abstract:
Метою статті є дослідження процесів on-line-обслуговування різних клієнтів банку, розгляд та опис авторської системи дистанційного банківського обслуговування.Методами дослідження є методи розробки веб-застосунків, методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної області (банківське обслуговування банківських продуктів). В статті розглянуто основні функції банківських систем щодо обслуговування різних класів користувачів (фізичних осіб, корпоративних юридичних осіб тощо). В статті запропоновано та описано функціонал авторської адаптивної системи дистанційного банківського обслуговування, який дозволяє використовувати широкі можливості сучасних мобільних додатків та Інтернету. Описаний функціонал передбачає обробку рахунків, корпоративних карток, банківських продуктів, тощо. Весь функціонал було апробовано у розробленій авторській адаптивній системі дистанцій­ного банківського обслуговування для клієнтів банку ПУМБ.Новизною проведеного дослідження є запропоновані авторами підходи до гнучкості вбудовування розробленого програмного продукту до банківських систем інших банків, мінімізація обчислювальної складності алгоритму банківського обслуговування різноманітних банківських продуктів та т. і. Ці підходи реалізовані в авторській адаптивній системі дистанційного банківського обслуговування і забезпечують новий рівень ефективності on-line-обслуговування клієнтів банку. Розроблений інтерфейс системи відповідає всім вимогам до інтерфейсів банківських систем.Висновком проведеного в статті дослідження є те, що запропонований підхід до банківського обслуговування...
Olha Tkachenko, Oleksandr Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 22-32; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206096

Abstract:
Мета статті – дослідити та розглянути загальні проблеми та перспективи моделюван­ня ситуаційного управління, зокрема онтологічного моделювання.Методи дослідження – це методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної сфери (ситуаційний менеджмент). У статті досліджено підходи до розробки відповідних онтологічних моделей.Новизна дослідження – аналіз онтологій та їх застосування в моделюванні процесів ситуаційного управління.Висновки. У статті проаналізовано схожість структурної схеми процесу прийняття рішень щодо регулювання проблемної ситуації та загальної схеми онтологічного моделювання. Між елементами цих схем встановлюється відповідність для обґрунтування онтологічного підходу до реалізації ситуаційного управління. Зміст відповідних елемен­тів схем порівнюють з метою розкриття механізмів ситуаційного управління. Побудову інформаційних моделей розуміння ситуаційного управління пропонують розглядати як завдання побудови онтологій предметних сфер та онтологічних моделей ситуацій.
Kateryna Kotsiubivska, Stepan Baranskyi
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 59-68; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206109

Abstract:
Метою статті є вивчення можливостей інструментів 3D-моделювання в завданнях комп’ютерної реконструкції об’єктів історико-культурної спадщини. Створення 3D-моделей елементів історичної спадщини та розробка програмного забезпечення для 3D-прин­тера. Сучасні установи пам’яті, місця, де зберігаються історико-культурні цінності, за­лишилися найменш залучені в глобальній цифровізації. Тому оцифрування культурної спадщини є актуальною проблемою сьогодення, адже за допомогою цифрових техноло­гій можна не тільки створити електронні копії наявних музейних цінностей, а й створити тривимірну модель утрачених історико-культурних цінностей.Методами дослідження є сукупність методів та технологій 3D-моделювання, їхніх можливостей і застосування їх для розв’язання проблем побудови віртуальної реконструкції історичної та культурної спадщини. Використання технології 3D моделювання для фактичної реконструкції пам’яток історії та культури, таких як археологічні знахідки, і для створення цифрових копій музейних експонатів.Новизною дослідження є використання сучасних комп’ютерних технологій для відновлення історичної чи культурної спадщини, яка була втрачена або частково втрачена. Процеси урбанізації охоплюють традиційний культурний простір, актуалізуючи проблему збереження історико-культурної спадщини та національної і культурної ідентичності. Реконструюються архітектурні комплекси міста, дворянські та земельні маєтки, храми та монастирі; часто місця історичної та культурної спадщини повністю або частково зникають через військову політику влади. Деякі археологічні пам’ятки чи музеї також потребу­ють реставрації, а комп’ютерне моделювання може бути найкращим рішенням.Висновки. Використовуючи 3D-моделювання, можна отримати тривимірну модель, а потім надати програмне забезпечення для реконструкції пошкоджених предметів або відтворення утрачених частин. Тривимірні математичні моделі включені до цифрового архіву історичної спадщини та доступні для подальшого видання з будь-якої точки світу. На основі створених 3D-моделей можна друкувати 3D-копії творів мистецтва, музейні виставки. Такий підхід до збереження історико-культурної спадщини відкриває нові перспективи для збереження наявних музейних цінностей і відтворення втраченої культурної спадщини.
Hanna Zavolodko, Oleh Kasilov
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 3, pp 11-21; doi:10.31866/2617-796x.3.1.2020.206094

Abstract:
Метою статті є розгляд проблем, пов’язаних з відсутністю можливості проведення за­нять в очній формі, дослідження та аналіз засобів проведення і контролю дистанційного (онлайн) навчання, визначення основних критеріїв вибору програмного забезпечення та загального алгоритму проведення занять з використанням сучасних інтерактивних засо­бів – вебінарів.Методами дослідження є аналіз платформ, які можуть бути використані як інтерак­тивні засоби онлайн-навчання, огляд видів сучасного навчання та синтез загального алго­ритму проведення віртуальних зустрічей.Новизною проведеного дослідження є запропонований алгоритм проведення вебі­нарів, який охоплює усі основні етапи підготовки та проведення онлайн-зустрічей, аналіз видів навчання, аналіз платформ проведення онлайн-конференцій.Висновки. У технології вебінарів реалізовано принцип інтерактивності, який може бути забезпечений за допомогою моделі «доповідач – учасник». Підготовка і проведення вебінару це рутинний процес, від якості виконання якого залежить його проведення. Для цього необхідно виконати певну послідовність дій, яку наведено в статті. Інтерактивні системи в онлайн-освіті сумісні з багатьма організаційними формами і методами навчання, мають широке застосування в освітній діяльності ЗВО. Запропонований алгоритм охоплює усі етапи проведення вебінарів з метою спрощення процесу навчання.
Kateryna Kotsiubivska, Vladyslav Prisych , Oleksandr Yavorskyi
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 136-143; doi:10.31866/2617-796x.2.2.2019.187725

Abstract:
Метою статті є дослідження загальної концепції інтернету речей та застосування таких технологій під час створення системи «Розумний дім». У статті проаналізовано стан розвитку технологій інтернету речей в Україні та світі, а також перспективи їх застосування для створення комфортних умов життя сучасної людини.Методами дослідження є методи аналізу – для проведення досліджень технологій та засобів інтернету речей, його функцій, можливостей і переваг використання; методи порівняння – для проведення досліджень окремих елементів системи «Розумний дім», різних реалізацій для вибору найкращого та найоптимальнішого варіанту; методи моделювання – для розробки моделі системи «Розумний дім».Новизною проведеного дослідження є аналіз та порівняння наявних підходів до створення системи «Розумний дім» з використанням технологій інтернету речей, також в роботі досліджено перспективи використання інноваційних технологічних систем взаємодії різних приладів без втручання людини для розвитку сучаних міст і держав.Висновки. Проведений аналіз наявних технологій інтернету речей та системи «Розумний дім» доводить необхідність подальшого поглибленого вивчення розробок у цій сфері не тільки з погляду створення зручних для життя сучасних будинків і міст, а й задля забезпечення конфіденційності особистих даних та безпеки кожної людини.
Maryna Tolmach, Anatolii Humenchuk, Valerii Zakusylo
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 109-122; doi:10.31866/2617-796x.2.2.2019.187721

Abstract:
Метою статті є дослідження і розгляд загальних проблем професійної спрямованості абітурієнтів, визначення основних критеріїв для встановлення відповідності людини певному напряму діяльності, розробка системи організації та управління профорієнтаційним процесом.Методами дослідження є методи теорії підтримки прийняття рішень, психологічні методи визначення професійної придатності. У статті проаналізовано підходи до створення систем тестування та аналізу отриманих результатів для формування висновку про оптимальну відповідність людини певній професії.Новизною проведеного дослідження є запропоновані підходи до розробки системи профорієнтаційного тестування для вибору професії, орієнтовані як на школярів, які постають перед вибором майбутньої професії, так і на дорослих, які бажають змінити сферу діяльності впродовж життя. У роботі визначено критерії для створення системи тестування, яка базується на комплексному підході до визначення як психологічної відповідності певній професії, так і здатності до засвоєння певних професійних знань і вмінь.Висновки. Отже, розроблена система тестування спрямована на визначення професійних здібностей абітурієнтів (інтерв’юерів) з метою діагностики професійної спрямованості випускників шкіл, які ще не мають досвіду роботи. Вона поєднує аналіз мотиваційної сфери, особистісних якостей та інтелектуальних здібностей у межах діагностики професійних нахилів. Саме тестування складається з трьох блоків: перший блок діагностує сферу інтересів, другий блок спрямований на визначення рівнів розвитку різних здібностей – чинників розумової діяльності, а третій...
Kostiantyn Tkachenko, Andriy Kudinov
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 172-183; doi:10.31866/2617-796x.2.2.2019.187728

Abstract:
Метою статті є дослідження загальних проблем такої важливої сфери інформаційної діяльності, як спілкування користувачів між собою (інтернет-спілкування) за допомогою спеціальних сервісів – месенджерів.Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять предметної сфери спілкування через месенджери (інтернет-спілкування). У статті досліджено переваги та недоліки наявних месенджерів, що пов’язані з організаційними, технічними та інформаційними аспектами, а також основні системи-месенджери та їх функціональні можливості.Новизною проведеного дослідження є порівняльний аналіз сучасних систем- месенджерів, визначення їхніх переваг, недоліків та шляхів подальшого розвитку.Висновки. Отож, інформатизація та цифровізація нині проникають у всі сфери діяльності ІТ-бізнесу. Тому пошук шляхів забезпечення ефективного, комфортного і зручного спілкування користувачів мобільних пристроїв та персональних комп’ютерів став важливим аспектом діяльності ІТ-сфери.
Svitlana Khrushch, Nataliia Haisyniuk, Yevhenii Kupchyn
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 144-154; doi:10.31866/2617-796x.2.2.2019.187726

Abstract:
Метою статті є створення комплексної автоматизованої системи, що дозволяє проводити анкетування зовнішніх і внутрішніх респондентів бібліотеки й аналізувати результати анкетування за допомогою звітності.Методами дослідження є методологія анкетування клієнтів, оптимізація взаємовідносин з клієнтами (з використанням інструментарію анкетування), порівняльний аналіз інструментальних засобів анкетування та аналітичної обробки отриманої інформації в сучасних інформаційних системах, методи автоматизації інструментарію проведення опитувань, механізми обміну даних для проведення анкетування зовнішніх респондентів, методологія формування звітів для аналізу результатів опитувань.Новизною проведеного дослідження є побудова та розробка засобів автоматизації проведення анкетувань та опитувань респондентів у роботі бібліотек, створення інтерактивного середовища в роботі сучасної бібліотеки як соціокультурного інституту.Висновки. Упровадження розробленої системи в роботу бібліотек для автоматизації роботи з клієнтами, формування бази потенційних клієнтів та інших видів взаємодії з респондентами бібліотеки дозволить суттєво розширити спектр актуальної інформації у сферах роботи з персоналом та взаємовідносини з клієнтами, більш мобільно формувати кадрову політику та політику взаємовідносин з клієнтами, бонусні програми тощо. Усе це в підсумку призводить до зменшення ризиків утрати клієнтів, помилок роботи персоналу та суттєво впливає на ефективність діяльності сучасних бібліотек.
Olha Tkachenko, Leonid Korchevnyi
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 123-135; doi:10.31866/2617-796x.2.2.2019.187723

Abstract:
Метою статті є дослідження загальних проблем автоматизації та інформатизації діяльності в туристичній сфері, розгляд і опис авторської інформаційної системи генерації, формування та оптимізації туристичних маршрутів.Методами дослідження є методи теорії прийняття рішень, методи оптимізації, методи семантичного аналізу основних понять предметної сфери (туристичної сфери). У статті проаналізовано підходи до генерації та формування оптимальних туристичних маршрутів, що реалізовані у відповідній авторській системі.Новизною проведеного дослідження є запропоновані авторами підходи до формування оптимальних туристичних маршрутів, які ґрунтуються на забезпеченні мінімізації параметрів (наприклад, ризики та витрати підприємств туристичної сфери та їх клієнтів) та максимізації параметрів, обумовлених вимогами клієнта (наприклад, комфортність маршруту, кількість туристичних об’єктів). Ці підходи реалізовані в авторській системі формування та оптимізації туристичних маршрутів. Запропонований підхід забезпечує новий рівень ефективності діяльності в туристичній сфері.Висновки. Отож, формування та оптимізація туристичних маршрутів за допомогою авторської інформаційної системи сприяють зменшенню ризиків та додаткових витрат як туристичних підприємств, так і їхніх клієнтів. Тому пошук шляхів інформаційно-технологічної підтримки процесів, що відбуваються у туристичній сфері (у вигляді авторської інформаційної системи), є важливим чинником забезпечення ефективного формування оптимальних туристичних маршрутів.
Olha Barkova, Ivan Kulchytskyi
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, Volume 2, pp 193-223; doi:10.31866/2617-796x.2.2.2019.187733

Abstract:
Аналітичний матеріал підготовлено в межах проєкту № 52646 «Адвокація проєвропейських змін в національній інноваційній політиці», який виконує ГО «Агенція Європейських Інновацій» під парасолькою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС) за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту «Громадська синергія» (https://www.civic-synergy.org.ua/).Зміст цього аналітичного дослідження є особистою позицією авторів і необов’язково відображає погляди Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».
Page of 5
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top