Refine Search

New Search

Results in Journal Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: 37

(searched for: journal_id:(4163300))
Page of 4
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
I. M. Zapukhlyak, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 25-33; doi:10.31558/2075-2970.2018.35-36.3

Abstract:
У статті йдеться про функційно-стилістичний компонент семантики фразеологічних одиниць. Актуальність теми дослідження обумовлена недостатньою увагою науковців до компонентів значення фразеологічних одиниць у сучасних англійській та українській мовах, зокрема до їх функційно-стилістичних особливостей. Мета статті полягає у визначенні функційностилістичних особливостей фразеологізмів у сучасних англійській та українській мовах. У дослідженні використані такі методи дослідження як метод суцільної вибірки, метод опозицій, методи аналізу та синтезу, а також описовий метод. Розглядаються умови вживання та закономірності функціонування фразеологічних одиниць різних функційних стилів та умови, що впливають на вибір мовця чи автора тих чи інших фразеологізмів, зокрема на вибір лексичних одиниць комунікантів впливає ситуація мовлення і їх відносини. Проведене дослідження дозволило сформулювати найповніше визначення функціонально-стилістичного компонента значення, що є конотативним значенням, яке дозволяє визначити соціальний статус мовців, їх відносини, комунікативну ситуацію та рівень володіння мовою комунікантів. Стаття не повністю розкриває особливості функціонування стилістичних синонімів, що дає перспективу подальших досліджень.
A. V. Izmalkova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 81-90; doi:10.31558/2075-2970.2018.35-36.9

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ia.V. Hryhoshkina, V. S. Podolian, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 7-14; doi:10.31558/2075-2970.2018.35-36.1

Abstract:
У статті розглянуто способи відтворення ергонімів українською та російською мовами. На матеріалі перекладу ергонімів з книги Дж. К. Ролінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» російською (за І. В. Оранським) та українською мовами (за В. Є. Морозовим) зіставлено способи їх відтворення. Виявлено тенденцію до застосування калькування при перекладі російською та транскрипції при перекладі українською мовами. У роботі описано різні типи класифікацій власних назв у лінгвістиці.
O. S. Dzherikh, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 61-69; doi:10.31558/2075-2970.2018.35-36.7

Abstract:
Актуальність цієї статті зумовлена когнітивною спрямованістю сучасної лінгвістики. Незважаючи на велику кількість праць про цей феномен, залишається відкритим ряд питань, які стосуються інтерпретації та структури концепту. Метою статті є аналіз підходів до визначення поняття та структури концепту у когнітивній лінгвістиці та лінгвокультурології.Проаналізовані в сучасній лінгвістиці підходи до визначення концепту дозволяють тлумачити його як ментальне утворення, синтез мовних і немовних засобів вираження, що закріплені у пізнанні як індивідуума так і суспільства, зберігаються у національній пам’яті носіїв мови, відображають національно-культурну специфіку народів та представляють собою одиниці пізнання та інформаційної структури, яка відображає людський досвід. Різниця між «поняттям» та «концептом» полягає в тому, що «концепт» є більш ємним мисленим елементом людського пізнання у порівнянні з «поняттям», оскільки він включає в себе саме поняття, яке є ядерним компонентом, та культурно-етнічний компонент, який відображає мовну картину світу його носіїв.У мовознавстві виділяють діадну структуру концепту, що складається з ядра та периферії, та тріадну, яка представлена поняттєвим, образним та ціннісним компонентами.Концепт містить у собі три базові компоненти, а саме образ, інформаційний зміст і інтерпретаційне поле, яке, в свою чергу поділяється на кілька зон (енциклопедична, утилітарна, регулятивна, соціально-культура пареміологічна та інші).
K. H. Lyskova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса, A. V. Savytska, A. A. Grebenyuk
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 7-17; doi:10.31558/2075-2970.2019.37.1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
H. V. Onyshchak, Двнз «Ужгородський Національний Університет»
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 18-30; doi:10.31558/2075-2970.2019.37.2

Abstract:
Стаття присвячена зіставному дослідженню семантичної структури лексики на позначення добра в сучасних українській та англійській мовах за допомогою методики формалізованого аналізу лексичної семантики. Укладено реєстр слів на позначення добра в двох далекоспоріднених мовах на основі суцільного аналізу найавторитетніших тлумачних словників; змодельовано їхні лексико-семантичні групи; сконструйовано матриці співвідношень досліджуваних одиниць та їхніх значень; виявлено кількісні та якісні характеристики сем іменників на позначення добра в кожній із досліджуваних мов; зіставлено семний склад лексикосемантичних груп у сучасних українській та англійській мовах.Комплексний семний аналіз лексичних одиниць на позначення добра в досліджуваних мовах на основі матриць розкрив ієрархічний порядок та організацію сем у формулах тлумачень іменників. Семний склад слів ділиться на шість підмножин, які відображають широку палітру семантики досліджуваних іменників. За...
José Antonio Alonso Navarro, Асунсьйон Університет Дель-Норте
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 64-83; doi:10.31558/2075-2970.2019.37.6

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. O. Sytenko, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 42-53; doi:10.31558/2075-2970.2019.37.4

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. S. Dzherikh, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 41-51; doi:10.31558/2075-2970.2019.38.4

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 4
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top