Refine Search

New Search

Advanced search

Results in Journal Educological discourse: 343

(searched for: journal_id:(4152979))
Page of 35
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Nataliia Beseda, Oleksiy Vorobjov
Educological discourse pp 161-172; doi:10.28925/2312-5829.2018.3-4.679

Abstract:
Theoretical and practical experience referring communicative competence defining as a significant component of specialist’s professional development is systematized in the article. Thereupon it is defined that developing future specialists in physical education and sport effective communicative abilities is becoming especially important in the process of their professional training. Purposefulness of implementing organizational and pedagogic conditions for increasing specialist’s readiness for professional activity is grounded. They include the following ones: improving training essence, forms and methods; growth of students’ value-based attitude to professional activity; developing their commitment to self-development and professional advancement. The purpose of the article is to analyze peculiarities of developing future specialists in physical education and sport communicative competence in the process of training lesson. Special aspects of developing future specialists in physical education and sport communicative competence in the process of training lesson are characterized. Training is proved to be a technology oriented towards group work organizing and at the same time at developing each training group’s member personality. The essence of pedagogic communication, its functions and styles are revealed. Communicative barriers and approaches to their elimination are defined and characterized. Exercises aimed at developing students’ functional communication, active listening and effective cooperation with surrounding people are suggested. Situational tasks modeling future professional activity are chosen. Their performing contributes to mastering “I-statement” technique.
Educological discourse pp 309-320; doi:10.28925/2312-5829.2018.3-4.1752

Abstract:
У статті розкрито зміст концепту «мультилінгвізм» та проаналізовано сучасні європейські підходи до побудови мультилінгвальних освітніх програм. Здійснено аналіз основних освітніх моделей мультилінгвального середовища (за Дж. Сеноз) та виділено принципи побудови та імплементації таких програм в Університеті Люксембургу. У статті окреслено зміст основних принципів побудови мультилінгвальних освітніх програм: принцип цілеспрямованого розподілу, гнучкої конвергентності та гнучкої розмаїтості. Виділено наступні принципи імплементації мультилінгвальних програм: принцип соціальної справедливості та суспільної практики, принципи колаборативного навчання та розвитку критичного мислення.
Olena V. Pyshchyk
Educological discourse pp 173-185; doi:10.28925/2312-5829.2017.3-4.1785

Abstract:
Стаття присвячена проблемі формування ефективної системи управління педагогічним колективом в професійно-технічному навчальному закладі. Розглядаються процеси гуманізації та демократизації суспільства що вимагають розвитку управлінської майстерності та творчості керівника в системі управління професійно-технічним навчальним закладом
Tatiana V. Melnichenko
Educological discourse pp 96-107; doi:10.28925/2312-5829.2016.1.96107

Abstract:
Стаття присвячена питанню вивчення особливостей формування фонологічних знань учнів з тяжкими мовленнєвими розладами (ТМР) в спеціальних освітніх закладах у процесі опанування шкільних знань. Теоретичний аналіз лінгвістичної, психолого-педагогічної, логопедичної, психолінгвістичної та методичної літератури з проблеми дослідження демонструє, що проблема формування мовної та мовленнєвої компетентності школярів з ТМР є актуальною, але недостатньо вивченою. Визначено, що структуру фонологічних знань складає достатньо сформований рівень фонематичного сприймання, фонематичних уявлень, слухової уваги та контролю, звукового аналізу і синтезу. У контексті пілотної розвідки зазначено, що достатня кількість фонологічних знань на практичному рівні проявляється у здатності сприймати власне мовлення та мовлення оточуючих, здійснювати необхідний відбір фонем для їх поєднання в слова та власні висловлювання, уміння виокремлювати певний звук із слова-речення-тексту, уміння контролювати своє мовлення та критично ставитися до нього, тощо. Визначено, що на основі таких знань учні з тяжкими мовленнєвими розладами оволодівають лексичними, граматичними й синтаксичними конструктами, які формуються у них своєрідно та весь процес їхнього становлення супроводжується виникненням труднощів.
Olena Muzуka
Educological discourse pp 163-172; doi:10.28925/2312-5829.2017.3-4.16372

Abstract:
У статті досліджуються ціннісно-мотиваційні аспекти педагогічної взаємодії викладача і студентів. Доводиться, що розвиток внутрішньої мотивації та формування почуття компетентності сприяє накопиченню позитивного досвіду вирішення навчально-професійних завдань у процесі ціннісної взаємодії викладача зі студентами. Виокремлюються критерії взаємооцінювання навчальних досягнень з метою сприяння ціннісному осмисленню майбутньої професійної діяльності та формуванню професійних компетентностей.
Educological discourse pp 153-164; doi:10.28925/2312-5829.2016.2.15364

Abstract:
У статті розглядається еволюція підходів до визначення сутності лідерства: лідерство як позиція в організації, роль; лідерство як набір індивідуальних якостей; лідерство як набір навичок; лідерство як поведінка, стиль. Акцентується увага на тому, що на зміну авторитарним стилям управління та головній ролі керівника, в тому числі й в освіті, приходить орієнтація на демократичні норми, цінності та активну участь співробітників в управлінні закладами освіти. Теорії лідерства з їх орієнтацією виключно на особі, персональних якостях та навичках керівника не відображають всієї багатоманітності процесів, які відбуваються у закладі освіти.
Ryslana V. Martych
Educological discourse pp 13-29; doi:10.28925/2312-5829.2016.3.1329

Abstract:
У статті аналізується ступінь розробленості проблеми, звертається увага на ті дослідження східної патристики, у яких осмислення живого "вплетене" в її богословську канву. Зазначається, що протягом ІХ – ХІV століття значного поширення набувають переклади святоотцівської спадщини та спроби її інтерпретації. Згодом у дослідницькій літературі східна патристика розглядається як етап у розвитку історії філософії, причому уявлення про живе стає основою осягнення Бога, співвідношення духу, душі та тіла, космології. Принципово важливою є ідея осмислення створеного "сущого", завдяки якій дослідники підійшли до проблеми "живого".
Educological discourse pp 96-105; doi:10.28925/2312-5829.2017.1-2.96105

Abstract:
У статті розглянуто шляхи здобуття університетської освіти у Франції; проаналізовано університетське навчання, що складається з декількох циклів, організованих за європейською схемою навчання, яка передбачає три підсумкових рівня: ступінь Лісанс, ступінь Майстер, ступінь Доктор (ЛМД); визначено особливості та переваги французької університетської освіти; розкрито форми організації навчального процесу в університетах Франції.
Volodymyr V. Proshkin
Educological discourse pp 183-197; doi:10.28925/2312-5829.2017.1-2.18397

Abstract:
У статті обґрунтовується важлива роль системного застосування освітніх веб-ресурсів у процесі фахової підготовки майбутніх учителів, що є однією з вимог інформатизації вищої школи і прямо впливає на здатність і бажання майбутніх учителів застосовувати освітні веб-ресурси в майбутній професійній діяльності. Автор аналізує наявні класифікації освітніх веб-ресурсів та подає власну класифікацію за призначенням та методикою застосування в освітньому процесі ВНЗ, яка складається з трьох основних груп веб-ресурсів: ресурси для аудиторної роботи здобувачів ступенів вищої освіти; ресурси для самостійної та позааудиторної роботи студентів педагогічних вишів; ресурси для науково-дослідної роботи.
Olena V. Bismak
Educological discourse pp 163-174; doi:10.28925/2312-5829.2016.3.16374

Abstract:
Стаття присвячена актуальним питанням професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації, зокрема організації клінічної діяльності в реабілітаційних закладах. У статті подано аналіз різних аспектів клінічної діяльності фахівців з фізичної реабілітації, визначено основні компоненти (обстеження пацієнтів, встановлення діагнозу, визначення рухового потенціалу, прогнозів і плану заходів, надання консультації, впровадження програми втручання, надання рекомендацій для самостійного функціонування). Приділено увагу побудові реабілітаційного діагнозу в клінічній практиці, використанню міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності і здоров'я в клінічній діяльності фізичних реабілітологів. Охарактеризовано основні складові реабілітаційного потенціалу пацієнтів. Показано роль клінічної практики у підготовці студентів майбутніх фізичних реабілітологів до клінічної діяльності.
Page of 35
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top