Refine Search

New Search

Results in Journal Teisė: 772

(searched for: journal_id:(4086517))
Page of 16
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Published: 28 September 2017
Teisė, Volume 104, pp 7-27; https://doi.org/10.15388/teise.2017.104.10842

Abstract:
Straipsnyje yra siekiama atskleisti kokybiškai naujus darbo santykių teisinio reguliavimo bruožus, kurie jau netolimoje ateityje turės įtakos darbuotojų teisinei padėčiai Lietuvoje ir šalies darbo rinkos konkurencingumui. Todėl straipsnyje tiriamos ir analizuojamos Lietuvos darbo teisės rekodifikavimo priežastys ir paties naujojo Darbo kodekso kūrimo procesas. Pasitelkiant lyginamąjį, sisteminį ir kitus metodus, tiriamos Lietuvos naujojo Darbo kodekso nuostatos pagal bendrąsias kodekso, kaip teisės akto, charakteristikas ir pagal tai, kokius tikslus sau kėlė rekodifikavimo sumanytojai ir kaip jie buvo įgyvendinti įstatymo tekste.
Vytautas Nekrošius
Published: 28 September 2017
Teisė, Volume 104, pp 28-36; https://doi.org/10.15388/Teise.2017.104.10843

Abstract:
Straipsnyje analizuojami Lietuvos Respublikos Seimo 2016 lapkričio 8 d. priimti CPK pakeitimai, susiję su sprendimo už akių instituto tobulinimu. Autorius stengiasi atsakyti į klausimą, ar jau ne vienerius metus trunkantis doktrinos atstovų ir praktikų ginčas dėl įrodymų vertinimo apimties, priimant sprendimą už akių, pagaliau išspręstas.
Published: 28 September 2017
Abstract:
Straipsnyje analizuojama 1918 m. lapkričio 2 d. ir 1919 m. balandžio 4 d. Valstybės tarybos priimtų Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių genezė ir turinys. Autorius siekia nustatyti, kas yra šie dokumentai – dvi konstitucijos ar dvi to paties konstitucinio akto redakcijos.
Vaidotas A. Vaičaitis
Published: 28 September 2017
Abstract:
Straipsnyje1 pateikiama konstitucionalizmo samprata, apimanti tris paradigmas: i) studijas apie skirtingas konstitucijos sąvokas, kuri čia vadinama filosofiniu konstitucionalizmu, ii) trijų pagrindinių konstitucinių vertybių (teisinės valstybės, demokratijos ir žmogaus teisių) tarpusavio santykį kaip vertybinį konstitucionalizmą ir iii) konstitucijos interpretavimo metodologijos teoriją, kuri čia vadinama interpretaciniu (metodologiniu) konstitucionalizmu. Kiekviena iš šių konstitucinių paradigmų galėtų apimti visą konstitucinės teisės turinį. Tokia konstitucionalizmo samprata yra visiškai naujas požiūris į konstitucionalizmo reiškinį ne tik Lietuvos, bet ir lyginamojoje konstitucinėje teisėje.
Ulrich Stelkens, Agnė Andrijauskaitė
Published: 28 September 2017
Abstract:
Nepaisant to, kad Europos Taryba administracinės teisės plotmėje veikia ne vieną dešimtmetį, šios organizacijos išplėtotos bendros europinės gero administravimo nuostatos tebėra nepakankamai ištirtos. Šiuo straipsniu siekiama iš dalies užpildyti šią akademinę spragą bei įvertinti Europos Tarybos plėtojamų bendrų europinių administracinės teisės principų apimtį ir turinį, ypatingą dėmesį skiriant organizacijos skleidžiamam gero administravimo imperatyvui. Siekiant šio tikslo, straipsnyje apžvelgiami iš Europos Tarybos kylančios administracinės teisės šaltiniai ir būdai, leidžiantys šiai teisei prasiskverbti į organizacijos valstybių narių nacionalines teisės sistemas. Straipsnis baigiamas išvada, kad Europos Tarybos veikla administracinės teisės plotmėje prisideda prie jos valstybių narių nacionalinių teisinių sistemų glaudėjimo, tačiau tikslus šios organizacijos daromas poveikis turi būti įvertintas nuodugnesnių tyrimų.
Giedrė Lastauskienė
Published: 28 September 2017
Abstract:
Straipsnyje analizuojama sunkių bylų kategorijos paplitimas Lietuvos teisės doktrinoje, teisės aktuose ir teismų praktikoje. Analizuojami Lietuvos teismų išnagrinėtų sunkių bylų, turinčių religinį pobūdį, pavyzdžiai, siekiant įvertinti teismų sprendimų argumentavimo korektiškumą.
Published: 28 September 2017
Abstract:
Straipsnyje analizuojama 1997 m. EBPO konvencija dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu tarptautiniuose verslo sandoriuose, tapusi itin aktualia Lietuvai po mūsų šalies prisijungimo prie šio tarptautinio susitarimo. Daugiausia dėmesio skiriama užsienio pareigūnų sampratos analizei.
Published: 28 September 2017
Teisė, Volume 104, pp 144-158; https://doi.org/10.15388/teise.2017.104.10850

Abstract:
Straipsnyje konceptualiai apžvelgiamas dviejų disciplinų – neuromokslo ir teisės dialogas, nagrinėjama keletas fundamentalių neuromokslo įžvalgų apie sprendimų priėmimą ir teismų sprendimų priėmimą bei siekiama atsakyti į klausimą, kaip būtų galima pagerinti teismų sprendimų priėmimą.
Published: 28 September 2017
Abstract:
Straipsnyje atskleidžiama plonos kapitalizacijos taisyklės samprata, koncepcijos, tendencijos, taikymo mokestinius ginčus nagrinėjančių institucijų praktikoje aiškinimas bei šios praktikos ir teorinio vertinimo santykio problematika.
Published: 28 September 2017
Abstract:
Straipsnyje aptariama pareigos rūpintis savo sveikata problematika argumentuojant, kad požiūris į šią prievolę ir deramą jos vykdymą turi keistis. Pareigą rūpintis savo sveikata reikia suvokti ne kaip deklaratyvią paciento atmintinės nuostatą, bet kaip vieną iš svarbiausių sąlygų paciento teisei į sveikatos priežiūros paslaugas atsirasti ir įgyvendinti. Socialinis spaudimas, skatinantis individą laikytis teisės normoje suformuluoto įpareigojimo, kyla tik tada, kai normos suvokiamos kaip svarbios, nes tikima, kad jos būtinos palaikyti socialinį gyvenimą.
Aušra Bagdonaitė
Published: 28 September 2017
Abstract:
Straipsnyje nagrinėjamas Europos socialinių partnerių susitarimų perkėlimas į nacionalinę teisę. Pirmiausia tiriama šių susitarimų genezė Europos Sąjungos ekonominės ir socialinės politikos kontekste bei pateikiama jų turinio esmė. Tyrime siekiama nustatyti nagrinėjamų autonominių bendrųjų susitarimų, sudarytų Europos socialinių partnerių, tinkamo perkėlimo į Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinę teisę teorines prielaidas bei įvertinti jų praktinį įgyvendinimą, remiantis tam tikrų ES valstybių narių patirtimi.
Published: 28 September 2017
Teisė, Volume 104, pp 159-170; https://doi.org/10.15388/teise.2017.104.10851

Abstract:
Naujasis ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įtvirtina duomenų apsaugos pareigūno institutą, kuris turėtų būti duomenų apsaugos reguliavimo centre, tačiau palieka neaiškumų dėl jo turinio. Darbe atskleidžiamos naujojo duomenų apsaugos pareigūno veiklos reguliavimo naujovės, pagrindų paskirti duomenų apsaugos pareigūną turinys, apibrėžiami principai, kuriais grindžiama duomenų apsaugos pareigūnų veikla.
Published: 24 July 2017
Teisė, Volume 103, pp 7-21; https://doi.org/10.15388/teise.2017.103.10777

Abstract:
Straipsnyje apžvelgiama nusikalstamų veikų kvalifikavimo ir jo teorijos santykio su ES Teisingumo Teismo atitinkama jurisprudencija būklė ir perspektyvos. Lietuvos teisės moksle ši problematika kol kas nebuvo tirta. Pirmasis žvilgsnis į ją rodo, kad kvalifikavimo reikmių požiūriu Teisingumo Teismo jurisprudencija lieka išsklaidyta ir nepakankamai žinoma, nors turi akivaizdaus teisinio potencialo, reikšmingo kvalifikavimo taisyklėms suvokti ir taikyti. Tai ypač matyti kalbant apie kvalifikavimo standartus, gaunamus derinant nacionalinės ir ES teisės nuostatas. Išsakoma originali idėja, kad jurisprudencijos atranka, sisteminimas ir pristatymas gali būti pradėti pasinaudojant Teisingumo Teismo sprendimų pavyzdžiais, iliustruojančiais svarbiausias kvalifikavimo kaip teisinio reiškinio savybes. Pateikiama keliolika atitinkamai sugrupuotų jurisprudencijos pavyzdžių, kurie leidžia patikslinti principinius kvalifikavimo komponentus: veikas, jų teisinio vertinimo standartus, kvalifikavimą atliekančius subjektus, jų kompetenciją, taip pat kvalifikavimo operacijų inicijavimo ar draudimo jas atlikti teisines ištakas. Ši pirminė analizė, o dar labiau jos tolesnis plėtojimas gali būti naudingi tiek nusikalstamų veikų kvalifikavimo praktikai, tiek jo teorijai.
Indra Burneikaitė
Published: 24 July 2017
Teisė, Volume 103, pp 55-68; https://doi.org/10.15388/teise.2017.103.10780

Abstract:
Straipsnyje analizuojamos tarpukario Lietuvos mokesčių sumokėjimo, surinkimo ir priverstinio išieškojimo procedūros, šių procedūrų dalyviai, jų teisės ir pareigos.
Airė Keturakienė
Published: 24 July 2017
Teisė, Volume 103, pp 69-87; https://doi.org/10.15388/teise.2017.103.10781

Abstract:
Straipsnyje analizuojama teisė į vandenį, įforminusi prieigos prie geriamojo vandens kaip žmogaus teisės idėją. Tiriamas šios teisės pripažinimas ir apibrėžimas tarptautiniuose dokumentuose, jos reglamentavimo ir apsaugos modeliai nacionalinėse teisinėse sistemose, taip pat identifikuojamos šios teisės įgyvendinimo problemos vandens ekonominio pasiekiamumo (įperkamumo) kontekste bei pateikiamos įžvalgos dėl galimų jų sprendimo būdų.
Julius Zaleskis
Published: 24 July 2017
Teisė, Volume 103, pp 45-54; https://doi.org/10.15388/teise.2017.103.10779

Abstract:
ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2018 m. reformuos duomenų apsaugos teisę nustatydamas daugybę naujų taisyklių ir pareigų. Straipsnyje atskleidžiamos svarbiausios naujovės, kurios turėtų paskatinti duomenų apsaugos teisės globalizaciją. Atskleidžiama, kaip Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas perskirstys duomenų valdytojų ir priežiūros institucijų atsakomybę.
Audrius Juozapavičius
Published: 24 July 2017
Teisė, Volume 103, pp 22-44; https://doi.org/10.15388/teise.2017.103.10778

Abstract:
Straipsnyje mėginama atskleisti ikiteisminio tyrimo pradėjimo materialųjį pagrindą, t. y. kokios informacijos pagrindu yra (privalo būti) pradedamas ikiteisminis tyrimas. Atsiremiant į konstitucinę jurisprudenciją ir pamatines doktrinos nuostatas, kritikuojamas įsivyravęs restriktyvus ikiteisminio tyrimo pradėjimo materialiojo pagrindo aiškinimas ir „patikrinamųjų“ veiksmų doktrina bei praktika, taip pat nepamatuotas ultima ratio argumento naudojimas, sprendžiant dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.
Sigita Taurienė
Published: 24 July 2017
Teisė, Volume 103, pp 132-146; https://doi.org/10.15388/teise.2017.103.10785

Abstract:
Straipsnyje skolininko ir kreditoriaus interesų pusiausvyros užtikrinimo aspektu aptariamos 2014 m. gegužės 15 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 655/2014, kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose, nuostatos, skirtos europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo sąlygoms ir skolininko bei kreditoriaus teisių gynimo priemonėms reglamentuoti. Atliktos analizės pagrindu daroma išvada, kad europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo (vykdymo) procedūros reglamentavimas tobulintinas, siekiant užtikrinti, jog, pritaikius blokavimo įsakymą, skolininkas turės galimybę naudotis jo būtiniesiems asmeniniams ar verslo poreikiams tenkinti reikalinga lėšų dalimi, taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad dėl pernelyg griežtų ir nepakankamai apibrėžtų blokavimo įsakymo išdavimo sąlygų kreditoriui gali būti sudėtinga pasinaudoti blokavimo įsakymo išdavimo procedūra.
Rūta Bakševičienė
Published: 24 July 2017
Teisė, Volume 103, pp 147-156; https://doi.org/10.15388/teise.2017.103.10786

Abstract:
Straipsnyje analizuojami vykdomosios valdžios teisėkūros veiksmingumo aspektai: paliečiama formos dominavimo prieš turinį problema, socialinio vaidmens įtaka, reglamentuojančių teisės normų didelio skaičiaus įtaka teisėkūros veiksmingumui.
Marija Markova
Published: 24 July 2017
Teisė, Volume 103, pp 103-131; https://doi.org/10.15388/teise.2017.103.10783

Abstract:
Straipsnyje analizuojamos teorijos, pagrindžiančios plačiai žinomų prekių ženklų apsaugą, įtvirtintą Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), 16 straipsnio 3 dalyje. Straipsniu siekiama atskleisti pagrindines remiantis TRIPS 16 straipsnio 3 dalimi saugomas prekių ženklų funkcijas ir jų ribas bei nustatyti galbūt tinkamiausią šios apsaugos doktrininį pagrindimą.
Monika Morkūnaitė
Published: 24 July 2017
Teisė, Volume 103, pp 114-131; https://doi.org/10.15388/teise.2017.103.10784

Abstract:
Straipsnyje, atsižvelgus į pastaraisiais metais Lietuvoje vykstančias diskusijas dėl pacientų patirtos žalos atlyginimo reguliavimo taikymo, svarstomus esamos sistemos pakeitimus, analizuojamas Lietuvoje veikiantis teisminis ieškinio modelis, pagrindiniai su jo taikymu susiję aspektai. Taip pat svarstoma, ar Lietuvoje įgyvendintas teisminis ieškinio modelis yra neefektyvus ir kaip galėtų būti tobulinamas pacientų patirtos žalos atlyginimo institutas.
Vaidas Kontrimas
Published: 24 July 2017
Teisė, Volume 103, pp 88-102; https://doi.org/10.15388/teise.2017.103.10782

Abstract:
Straipsnyje analizuojami šiuo metu nusistovėję dėl nesąžiningos konkurencijos, atskleidus ir pasinaudojus kito ūkio subjekto komercine paslaptimi, veiksmų negauto pelno nustatymo kriterijai, vertinamas šių kriterijų teisinis pakankamumas. Taip pat pateikiamas papildomų kriterijų, kuriais būtų galima vadovautis nustatant žalą, įvertinimas.
Vytautas Nekrošius
Published: 29 March 2017
Abstract:
Santrauka Straipsnyje analizuojamos vieno iš žymiausių XIX a. pabaigos XX a. pirmos pusės civilinio proceso teisės mokslo atstovo profesoriaus E. Vaskovskio, nemažą savo gyvenimo dalį dėsčiusio Vilniaus (tuo metu Stepono Batoro) universitete, doktrina apie civilinio proceso tikslus ir pagrindinius principus. Įrodoma, kad profesorius buvo tarp pirmųjų Europos mokslininkų, pripažinusių socialinę civilinio proceso funkciją ir viešo pobūdžio jam keliamus tikslus.
Mindaugas Maksimaitis
Published: 29 March 2017
Teisė, Volume 102, pp 16-30; https://doi.org/10.15388/teise.2017.102.10515

Abstract:
Straipsnyje apibūdinami paskutiniai penkeri profesoriaus M. Römerio gyvenimo metai, sutapę su viena kitą keitusiomis Lietuvos okupacijomis Antrojo pasaulinio karo metais, esmingai pakitus gyvenimo sąlygoms, atitolus ne tik nuo jam buvusios būdingos aktyvios valstybinės ir visuomeninės veiklos, bet ir įprasto akademinio darbo.
Gintautas Valickas, Kristina Vanagaitė
Published: 29 March 2017
Abstract:
Santrauka Straipsnyje analizuojama, kaip įvairių Lietuvos teismų posėdžių dalyviai vertina teisėsaugos institucijas, savo įsipareigojimą paklusti įstatymams ir pareigūnams, pareigūnų elgesį, teismo patalpas ir darbuotojus (ne teisėjus), taip pat siūlomus teismų sistemos pokyčius. Palyginus 2012 ir 2015 metų duomenis, daugeliu atvejų nustatyti teigiami tiriamųjų vertinimų pokyčiai.
Stasys Drazdauskas
Published: 29 March 2017
Abstract:
Santrauka Debesų sutarčių teisinis kvalifikavimas vis dažniau tampa įvairių studijų, mokslinių tyrimų ar teisėkūros iniciatyvų vienu iš nagrinėtinų klausimų. Atsižvelgiant į debesų sutarties tipą, kartais debesų sutartį siūloma kvalifikuoti kaip nuomos, kitais atvejais kaip paslaugų sutartį. Debesų paslaugų teikėjai savo teikiamą paslaugą įvardija ir kaip licencijos suteikimą. Šiame straipsnyje siekiama įvertinti siūlymus dėl debesų sutarčių kvalifikavimo, pirmiausia, apibūdinant debesų sutarčių požymius, ir analizuojant jų atitiktį tam tikrų įstatymų reglamentuotų rūšių sutarčių kvalifikuojantiems požymiams.
Ieva Bieliauskienė Povilaitienė
Published: 29 March 2017
Abstract:
Santrauka Straipsnyje apžvelgiama teisinė papildomų darbuotojo ir darbdavio susitarimų prigimtis, o siekiant temą iliustruoti konkrečiu praktiniu pavyzdžiu – plačiau analizuojamas vienas iš Lietuvos praktikoje labiau paplitęs tokių papildomų susitarimų. Straipsnyje taip pat nagrinėjama aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, įvardijamos esminės problemos, kurių kyla dėl tokių susitarimų turinio nustatymo bei dėl šalių teisių ir pareigų pagal tokius susitarimus įgyvendinimo.
Monika Morkūnaitė
Published: 29 March 2017
Abstract:
Santrauka Straipsnyje, atsižvelgus į pastaraisiais metais Lietuvoje vykstančias diskusijas, teikiamus teisės aktų projektus dėl žalos, pacientų patirtos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimo teisinio reguliavimo keitimo, yra pristatomas Lietuvoje siūlomas įgyvendinti žalos atlyginimo be kaltės modelis bei pagrindiniai jo taikymo aspektai. Visa tai papildoma konstruktyvia šio modelio realaus įgyvendinimo ir veikimo kritika bei yra vertinama, ar iš tiesų siūlomas įgyvendinti žalos atlyginimo be kaltės modelis yra ta teisinio reguliavimo balansavimo priemonė, kuria yra suderinami tiek pacientų, tiek sveikatos priežiūros įstaigų, tiek visos visuomenės interesai ir jis turėtų būti įgyvendinamas Lietuvoje.
Agnė Kisieliauskaitė
Published: 29 March 2017
Teisė, Volume 102, pp 108-126; https://doi.org/10.15388/teise.2017.102.10521

Abstract:
Straipsnyje analizuojama viešosios tvarkos sąvoka „Briuselis I“ reglamente ir galimybė sėkmingai remtis viešosios tvarkos išlyga kaip laisvo sprendimų judėjimo Europos Sąjungoje išimtimi.
Indra Burneikaitė
Published: 29 March 2017
Abstract:
Santrauka Straipsnyje analizuojama mokesčių samprata, požymiai, rūšys, funkcijos bei privačių įmonių pelno apmokestinimo našta tarpukario Lietuvoje šiuolaikinės Lietuvos mokesčių teisės požiūriu.
Ramūnas Audzevičius, Denis Parchajev
Published: 29 March 2017
Abstract:
Santrauka Straipsnyje pateikiama teismo įsikišimo kiekvienoje arbitražo proceso stadijoje niuansų apžvalga ir tiriamas priimtų ir siūlomų Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo pakeitimų bei formuojamos Lietuvos teismų praktikos indėlis į arbitražo, kaip ginčų sprendimo būdo, veiksmingumą ir visavertiškumą.
Anatoliy Lytvynenko
Published: 29 March 2017
Abstract:
Santrauka The article encompasses a narrow topic in media law, namely the problem of utilization of personal data by media personnell, informational agencies as well as broadcasting enterprises. Since conventional personal data maintenance procedures expounded in appropriate data protection acts are almost explicitly exempt for journalistic, artistic or literary purposes, the issue of preserving a proper equipoise between the right to one’s privacy and the freedom of speech remains a crucial topic for analysis and theory assemblage.
Виктор Викторович Заборовский
Published: 29 March 2017
Abstract:
Santrauka Закрепляя на конституционном уровне право каждого человека на профессиональную юриди­ческую помощь, государство возлагает такую обязанность на адвокатуру, а именно на адвоката, который на профессиональной основе должен обеспечивать надлежащую реализацию такого права. Актуальность данной темы заключается в том, что реализация такого права невозможна без обеспечения надлежащих условий осуществления адвокатской деятельности. Без сомнения, основополагающим условием осуществления такой деятельности является абсолютная незави­симость адвоката. Такая независимость адвоката включает в себя, в том числе и независимость от профессиональных ассоциаций адвокатов, которые в свою очередь должны играть важную роль в обеспечении независимости адвокатской деятельности. Поэтому актуальным остается вопрос: «Существование профессиональных ассоциаций адвокатов и в частности обязательное членство в них является нарушением принципа независимости адвокатской деятельности или нет?».
Tatyana A. Vasileva
Published: 29 March 2017
Teisė, Volume 102, pp 158-163; https://doi.org/10.15388/teise.2017.102.10524

Abstract:
Straipsnyje analizuojama šalies samprata Anglijos, JAV ir Rusijos teisėje. Autorius daro išvadą, kad byloje dalyvaujančio asmens – juridinio asmens ar jo organo – procesinė padėtis bylose, kuriose pareiškiamas netiesioginis ieškinys, priklauso nuo valstybėje galiojančios šalies sąvokos.В статье анализируется понятие «стороны» в английском, американском и российском праве. Автор приходит к выводу, что определение процессуального положения участника, юридического лица и органа в производстве по косвенному иску зависит от понятия “стороны”.
Laurynas Didžiulis
Published: 27 February 2017
Abstract:
Santrauka Šiame straipsnyje analizuojama investavimo patarėjų teikiamų klasikinių investicinių paslaugų – investavimo rekomendacijų ir portfelio valdymo civilinė teisinė prigimtis bei atliekamas jų priskyrimas tam tikriems Lietuvos privatinės teisės institutams.
Justas Namavičius
Published: 27 February 2017
Abstract:
Santrauka Straipsnyje nagrinėjama neteisėto praturtėjimo sudėties (Lietuvos baudžiamojo kodekso 1891 str.) atitiktis Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Sudėtinga požymių struktūra ir galiojimo laiko atžvilgiu taisyklė kelia kritinių klausimų teisėtumo principo atžvilgiu. Asmens pajamų šaltinio požymio neapibrėžtumas verčia abejoti, ar nuostata atitinka proporcingumo principą. Taip pat nemažai dėmesio skiriama galimam nekaltumo prezumpcijos taisyklės pažeidimui. Pabaigoje aptariama, ar Baudžiamajame kodekse verta ieškoti alternatyvos dabartinei nuostatai.
Rimantas Daujotas
Published: 27 February 2017
Abstract:
Santrauka Straipsnyje identifikuojamos pagrindinės praktinės grupės ieškinio įgyvendinimo problemos, nustatoma, kokie iššūkiai laukia ginčo šalių ir teismų pradėjus taikyti šį, dar gerai neišbandytą Lietuvoje, institutą. Be to, straipsnyje pateikiama šio instituto reguliavimo tobulinimo siūlymų, atsižvelgiant į problemas, kurių kyla kitose jurisdikcijose, siekiant, kad grupės ieškinio institutas taptų ne deklaratyvia, o realia ir efektyvia galimybe didelei grupei nukentėjusių asmenų paprasčiau apginti savo teises teisme, o verslui netapti piktnaudžiavimo grupės ieškiniu auka.
Rūta Janeckaitė
Published: 27 February 2017
Abstract:
Santrauka Straipsnyje tiriama Europos Sąjungos konkurencijos teisės taikymo viešosioms sveikatos priežiūros paslaugoms apimtis. Šiuo tikslu straipsnyje nagrinėjama įmonės sąvoka konkurencijos teisės požiūriu ir įvertinama, kaip ši sąvoka galėtų būti pritaikyta viešosioms sveikatos priežiūros paslaugoms, taip pat nagrinėjamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 106 ir SESV 107–109 straipsniuose numatytų išimčių iš ES konkurencijos taisyklių taikymas šioms paslaugoms. ES teisės taikymo viešosioms sveikatos priežiūros paslaugoms apimtis konkurencijos srityje lyginama su judėjimo laisvių sritimi. Straipsnyje pateikiama analizė ir išvados remiasi ES teisės aktais, Komisijos dokumentais ir ES Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo praktika viešųjų paslaugų, įskaitant sveikatos priežiūros paslaugas, ir konkurencijos teisės srityje.
Monika Ambrasaitė
Published: 27 February 2017
Abstract:
Santrauka 2016 m. birželio 23 d. pristatytas Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo VIII-1749 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Nr. XIIP-2731(2), kuriuo bandoma reformuoti Lietuvoje galiojantį neefektyvų lobizmo teisinį reguliavimą. 2015 m. birželio 4 d. Lietuvą oficialiai pakvietus pradėti stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją procesą, iškilo būtinybė lobizmo reglamentavimą suderinti su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Tarybos rekomendacija dėl gairių užtikrinant skaidrumą ir sąžiningumą lobistinėje veikloje Nr. C(2010)16. Straipsnyje analizuojama įstatymo projekto (ne)atitiktis šioje rekomendacijoje įtvirtintoms gairėms bei pateikiamos lobizmo teisinio reguliavimo tobulinimo rekomendacijos.
Игорь Мартыненко
Published: 27 February 2017
Abstract:
Santrauka В статье рассматриваются особенности имплементации во внутреннее законодательство международно-правовых норм, содержащихся в Конвенциях ЮНЕСКО и УНИДРУА, направленных на запрещение и предупреждение ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Анализируя содержание основных международных соглашений, принятых в данной сфере, автор выявил тенденции по созданию во исполнение международных обязательств специальных служб, обеспечивающих государственный контроль за перемещением культурных ценностей через таможенную (государственную) границу. Приводятся примеры опыта некоторых европейских стран. Статья подготовлена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.
Rimvydas Gaudėšius
Published: 27 February 2017
Teisė, Volume 101, pp 79-90; https://doi.org/10.15388/teise.2016.101.10445

Abstract:
Straipsnyje yra analizuojamos asmenų teisės, kurios gali būti pažeidžiamos statant statinius greta žemės sklypo ribos, ir teisės aktai, reglamentuojantys atstumus nuo statinių iki žemės sklypo ribos, todėl straipsnis yra naudingas ne tik teoriniu, bet ir praktiniu požiūriu. Pateikta teorinė apžvalga ir pasiūlymai dėl teisės aktų tikslinimo gali būti panaudoti ir tolesnei tarptautinei analizei.
Vilius Mitkevičius
Published: 27 February 2017
Abstract:
Santrauka Straipsnyje analizuojama autonominių automobilių samprata, jų naudojimo Lietuvoje galimybės, atsižvelgiant į esamą teisinį reguliavimą, ir pagrindiniai teisinio reglamentavimo klausimai, kuriuos būtina išspręsti siekiant užtikrinti sklandų šios inovacijos įsiliejimą į visuomeninius santykius.
Vilius Mitkevičius
Published: 27 February 2017
Abstract:
Santrauka Straipsnyje analizuojamas krovinių vežėjo civilinės atsakomybės ribojimas Lietuvos ir tarptautinėje teisėje ir krovinių vežėjo neatsargumo formų, lemiančių neribotos civilinės atsakomybės taikymą krovinių vežėjui, samprata.
Tadas Varapnickas
Published: 27 February 2017
Abstract:
Santrauka Straipsnyje analizuojamas absoliutus arbitro imunitetas nuo žalos atlyginimo ir jo taikymo prielaidos bei pagrįstumas. Taip pat aptariama absoliutaus imuniteto taikymo arbitrams kilmė, paaiškinami tokio imuniteto pranašumai ir trūkumai, analizuojama, ar Lietuvoje yra sąlygų arbitrą visiškai atleisti nuo atsakomybės.
Jurgita Randakevičiūtė
Published: 27 February 2017
Abstract:
Santrauka Straipsnyje iš trijų teisės paradigmų – teisinio pozityvizmo, prigimtinės teisės mokyklos ir teisinio realizmo – perspektyvų yra analizuojamas moralės vaidmuo teisinėje sistemoje Vakarų teisės tradicijos kontekste ir tokiu būdu yra siekiama padėti nuoseklesnio EPK 53 (a) straipsnio aiškinimo pagrindus.
Evelina Agota Vitkutė
Published: 27 February 2017
Abstract:
Santrauka Straipsnyje analizuojami Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje įvardyti profesinės savivaldos konstituciniai pagrindai ir profesinės savivaldos subjektų požymiai. Daromos išvados, kad konstituciniai profesinės savivaldos pagrindai dar turėtų būti plėtojami, siejant juos ne tik su asociacijos laisve, bet ir su valstybės institucine sistema; taip pat pateikiamas vertinimas, kad įvardyti profesinės savivaldos subjektų požymiai pakankamai atskleidžia šių subjektų ypatumus ir leidžia formuluoti aiškią jų sampratą, atskiriančią juos nuo įprastų asociacijų.
Justinas Poderis
Published: 19 December 2016
Teisė, Volume 100, pp 102-120; https://doi.org/10.15388/teise.2016.100.10249

Abstract:
Šiame straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai atsinaujinančios energetikos plėtrą skatinančio teisinio reguliavimo probleminiai aspektai, atsižvelgiant į šio ūkio sektoriaus pagrindinius bruožus ir teismų praktiką, susijusią su atsinaujinančios energetikos plėtros skatinimo reglamentavimu.
Jevgenij Machovenko
Published: 19 December 2016
Abstract:
Santrauka Skaitytojų dėmesiui teikiamas dokumentas priklauso didelei grupei Lietuvos konstitucinės teisės aktų, leistų 1387–1568 m. ir vadinamų bendravalstybinėmis LDK privilegijomis, dar žinomų Žemės (LDK atžvilgiu) privilegijų ar valdovo (didžiojo kunigaikščio) privilegijų LDK bajorams (bajorijai) pavadinimu. Visos bendravalstybinės LDK privilegijos, jų dabar žinoma šešiolika, niekada nebuvo nustojusios teisinės galios, o trys Lietuvos Statutai ir sudėtinė 1791 m. Konstitucija rėmėsi jomis kaip konstituciniais LDK teisės pamatais. Bendravalstybinės LDK privilegijos yra svarbūs Lietuvos konstitucionalizmo šaltiniai, jų nuostatų vieta istorinėje Lietuvos konstitucijoje apibūdinta monografijoje1. Teismų sistemos reformą sankcionavusi 1564 m. liepos 1 d. privilegija cituojama arba bent atpasakojama teisės istorikų, kurie yra pripratę savo darbe remtis pirmiausia autentiškais tekstais, rašytais LDK kanceliarijoje vartotomis kalbomis – rusėnų, senąja lenkų, lotynų. O platesnė auditorija gali spręsti apie šią privilegiją iš jos ištraukos vertimo, atlikto labai seniai2. Žinoma, 2012 m. pakartotinai paskelbus šį ištraukos vertimą3, pastarasis tapo prieinamesnis, tačiau tiek Lietuvos konstitucionalizmo istorijos žinių sklaidai, tiek teisės studijoms būtų labai naudingas viso1564 m. liepos 1 d. privilegijos teksto vertimas. Antai minėtoje ištraukoje praleisti privilegijos teksto fragmentai yra labai įdomūs teisės aiškinimo ir teisinio argumentavimo aspektu.
Klaidas Armalis
Published: 19 December 2016
Abstract:
Straipsnyje analizuojamos Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išsiskiriančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir aiškinimo tendencijos, jų probleminiai aspektai. Vertinami tikėtino ieškinio pagrįstumo, teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo ar pasidarymo neįmanomo įrodinėjimo standartai, ypač pastarojo santykis su didelės ieškinio sumos aplinkybe. Pateikiami pasiūlymai dėl CPK 144 straipsnio 1 dalies taikymo ir aiškinimo tokiu būdu, kad būtų maksimaliai užtikrintas teisėtų lūkesčių, teisinio apibrėžtumo principų įgyvendinimas, organiškas teismų praktikos vystymasis.
Laurynas Didžiulis
Published: 19 December 2016
Abstract:
Šiame straipsnyje analizuojama finansų maklerių teikiamų klasikinių investicinių paslaugų – investicinių pavedimų priėmimo, perdavimo ir vykdymo civilinė teisinė prigimtis ir atliekamas jų priskyrimas tam tikriems Lietuvos privatinės teisės institutams.
Page of 16
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top