Refine Search

New Search

Results in Journal Економіка і організація управління: 130

(searched for: journal_id:(3611513))
Page of 14
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
O. Tregubov, Vasyl` Stus Donetsk National University, N. Ivanova, Yu. Popova, Analyst Limited Liability Company "silpo-Food", State University of Information Technology and Technology
Економіка і організація управління pp 66-77; doi:10.31558/2307-2318.2018.2.8

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yu. Popovskyi, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Економіка і організація управління pp 57-65; doi:10.31558/2307-2318.2018.2.7

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
L. Ivanenko, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Економіка і організація управління pp 38-46; doi:10.31558/2307-2318.2018.2.5

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
L. Pankova, T. Potapenko, Черкаський Державний Технологічний Університет
Економіка і організація управління pp 47-56; doi:10.31558/2307-2318.2018.2.6

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yu. Solonenko, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Економіка і організація управління pp 84-91; doi:10.31558/2307-2318.2018.2.10

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. Rudenok, V. Volkova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Економіка і організація управління pp 103-110; doi:10.31558/2307-2318.2018.2.12

Abstract:
В статті доведено, що ліквідність виступає однією з найважливіших якісних характеристик діяльності банку, що свідчить про надійність та стійкість його фінансового стану. За результатами дослідження уточнено визначення поняття «ліквідність банку»; виокремлено фактори впливу на стан ліквідності банків в залежності від середовища формування; визначено, що на управління ліквідністю банку безпосередньо впливає видача кредитів та залучення депозитів (в тому числі і в іноземній валюті); проведено аналіз динаміки та структури обсягу кредитів і депозитів банків України у розрізі валют; проведено аналіз динаміки обсягу доходів і видатків банків України за період з 2014 року до початку 2018 р.; розглянуто та проаналізовано дотримання банками України встановлених нормативів ліквідності (норматив миттєвої ліквідності, норматив поточної ліквідності, норматив короткострокової ліквідності); здійснено порівняльну характеристику нормативу поточної ліквідності та коефіцієнту покриття ліквідності (LCR); доведено, що передбачені стандарти ліквідності банків (Базель ІІІ) в більшій мірі, ніж в Україні, спрямовані на забезпечення фінансової сталості як кожного окремого банку, так і банківської системи країни в цілому.
L. Volianska-Savchuk, V. Krasovskyi, Хмельницький Національний Університет
Економіка і організація управління pp 21-32; doi:10.31558/2307-2318.2019.1.3

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
L. Horoshkova, Запорізький Національний Університет, Ie. Khlobystov, V. Trofymchuk, Національний Університет «Києво-Могилянська Академія», Інститут Телекомунікацій Та Глобального Інформаційного Простору Нан України
Економіка і організація управління pp 46-55; doi:10.31558/2307-2318.2019.2.5

Abstract:
Актуальність дослідження зумовлена тим, що в сучасних умовах зростання антропогенного навантаження та забруднення атмосфери потребує особливої уваги моделювання детермінант динаміки викидів шкідливих речовин.Предмет дослідження – детермінанти динаміки забруднення довкілля в Україні.Мета роботи – проведення економіко-статистичного моделювання детермінант динаміки забруднення довкілля в Україні.У процесі проведення дослідження використані загальнонаукові (аналіз та синтез, індукція та дедукція, аналітичне групування) та спеціальні (абстрагування, економікостатистичне моделювання) методи вивчення економічних явищ і процесів.У статті проведене економіко-статистичне моделювання обсягів та темпів зростання викидів шкідливих речовин впродовж 1991 – 2017 років з використанням статистичних показників відносної та накопиченої частоти. Дослідження проведене для таких речовин: діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю та діоксиду вуглецю. У процесі моделювання використані статистичні показники відносної та накопиченої частоти. В моделі враховано, що величини викидів, що найчастіше були досягнути впродовж досліджуваних років, є межами обсягів викидів, що не створюють загрозу екологічній ситуації у країні. Запропоновано рівень надійності, що дорівнює половині довірчого інтервалу для генерального середнього арифметичного темпів зростання обсягів викидів шкідливих речовин та темпів їх зростання вважати межами сталого розвитку екологічної системи України на сучасному етапі. Отримані результати перевірені за допомогою оцінки с використанням довірчого інтервалу для середніх.Результати...
H. Ryzhkova, Університет Імені Альфреда Нобеля, E. Judina, Дніпровський Гуманітарний Університет
Економіка і організація управління pp 65-74; doi:10.31558/2307-2318.2019.2.7

Abstract:
У статті розглянуто практичні аспекти щодо надання консультаційних послуг з питань оренди та продажу комерційної нерухомості на ринку Дніпровського регіону, досліджено суб’єкти ринку комерційної нерухомості, а саме посередницькі організації, що надають консультаційні послуги, діяльність яких стає найприбутковішою з одного боку, з іншого це найчастіше дуже специфічна діяльність на не достатньо розвинутому та прозорому ринку, яка на даний час не може задовольнити потреб орендаторів або інвесторів. Саме це виступає відносно новою проблемою, яка, сьогодні постає та зростає. Наприкладі компанії "Street Market" в місті Дніпро розглянуто традиційні консультаційні послуги які відіграють значну роль у діяльності фірми та проаналізовано впровадження інноваційних консультаційних послуг що пов’язано з тим, що традиційні послугу вже не можуть задовольнити потреб на сучасному ринку нерухомості. Впровадження інноваційних консультаційних послуг потребує формування нових баз даних, навчання співробітників тому що, деякі послуги, що надає компанія є унікальними.
Page of 14
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top