Refine Search

New Search

Advanced search

Results in Journal Informacijos mokslai: 543

(searched for: journal_id:(2893044))
Page of 55
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Jurgita Macienė
Published: 4 September 2018
Informacijos mokslai, Volume 81, pp 92-105; doi:10.15388/im.2018.0.11942

Abstract:
[straipsnis, santrauka, reikšminiai žodžiai lietuvių kalba; santrauka ir reikšminiai žodžiai anglų kalba] Mokslinis stilius turi gana aiškiai apibrėžtus reikalavimus, kylančius dėl stiliaus ypatybių. Aukštųjų mokyklų studentai moksliniu stiliumi rašo kursinius ir baigiamuosius darbus. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti surinktus studentų darbų mokslinio stiliaus trūkumų pavyzdžius, parodyti, kodėl sakiniai yra ydingi, pasiūlyti taisymo variantų. Skaitant kursinius ir baigiamuosius darbus, pastebima, kad studentai nesilaiko pagrindinių mokslinio stiliaus reikalavimų: aiškumo, tikslumo, glaustumo ir logiškumo. Jie vartoja dviprasmybes keliančią leksiką; sudarydami sintaksines konstrukcijas, painioja priežasties ir pasekmės ryšius; tuščiažodžiauja; sakinį pradeda viena mintimi, o baigia kita ir pan. Darbuose randama paliktų kalbos ir spausdinimo klaidų.
Published: 1 January 2014
Informacijos mokslai, Volume 67, pp 108-119; doi:10.15388/im.2014.0.3101

Abstract:
Informacinių technologijų taikymo sąlygomis verslo subjektams atsiveria iš esmės naujos galimybės. Šios technologijos sudaro palankesnes sąlygas plėtoti veiklą tarptautinėse rinkose, diegti naujus verslo modelius, didinti verslo perspektyvas. Šiuolaikinės globalizacijos sąlygomis informacinės technologijos tapo esminiu raidos ir plėtros veiksniu tiek įmonių veikloje, tiek apskritai prekyboje. Ši tematika nuolat gvildenama mokslinėse publikacijose. Tačiau atlikta žinomų pasaulio leidyklų mokslinės literatūros analizė parodė, kad stokojama mokslinių apibendrinimų, skirtų informacinių technologijų prekybos tematikai. Kaip rodo empiriniai tyrimai, ši tematika turi būti nagrinėjama per informacinių technologijų kūrimo ir tobulinimo prizmę. Straipsnyje pateikiama praktinė prekybos sąsajumo su informacinių technologijų kūrimu ir tobulinimu analizė, nagrinėjami pokyčiai, siejami su investicijomis į informacines technologijas.Pagrindiniai žodžiai: informacinės technologijos, informacinių technologijų kūrimas ir tobulinimas, prekybaInformation technologies: trade tendenciesAurelija Burinskienė SummaryDuring empirical research, the author identified that the money spent for the development of information technologies highly affect the foreign expansion of trade in United Kingdom and Germany.It is also noted that investments in information technologies result gradually blurring the boundaries between trading and manufacturing businesses and other changes. Both production and trading enterprises, in addition to their main business, are engaged in selling or producing activities. Such leads to the new forms of business practices.Investments in information technology also affect changes in the distribution channel. Under the conditions of technology usage, the flows of information, products, and money becoming more frequent between distribution channel partners.The article discloses theoretical and practical aspects of trade in information technologies. In the paper attention is given to export of IT services and licenses; also to investments into IT development and research activity; as well as the effect of these investments to the development of foreign trade.The research is splitted into two parts. The results of the study, which was dedicated to export and import ratio study, showed that the export of IT licence is higher than import in EU, US, and Japan.The second part of the study was given to the dependence between research and development activity and the development of international trade analysis. Results showed that the investments into information technologies, research and experimental work positively affect the exporting ability of enterprises.
Published: 1 January 2010
Informacijos mokslai, Volume 53, pp 45-62; doi:10.15388/im.2010.0.3184

Abstract:
Straipsnyje pilietinis pasipriešinimas aptariamas kontrpropagandos požiūriu, siekiant pagrįsti šio individualaus nesutikimo su galios struktūrų primetamomis situacijomis deinstitucionalizavimo prielaidas. Teigiama, kad kontrpropaganda gali būti laikomi ir individualūs pasipriešinimo veiksmai, komunikaciniu požiūriu išreikšti viešojoje erdvėje. Pristatomi šiuolaikinės kontrpropagandos sampratos virsmai, o pilietinis pasipriešinimas išskiriamas ir empiriniais pavyzdžiais iliustruojamas kaip metodas, galintis atspindėti ir individualios deinstitucionalizuotos kontrpropagandos procesus, ir valstybinę militaristinę gynybą.Pagrindiniai žodžiai: kontrpropaganda, pilietinis pasipriešinimas, informacinės kovos, šalies gynyba, bendruomenių aktyvumas.Civil Resistence and Assumptions of the Deinstitutionalization of CounterpropagandaModestas Grigaliūnas SummaryCivil resistance is analyzed under the outlook of counterpropaganda by seeking to base the assumptions of its deinstitutionalization. Counterpropaganda may be defined by the individual activities of resistance, which are communicated in the public space. The changes of the definition of contemporary counterpropaganda are presented, and civil resistance is illustrated by the empirical examples as the method that may help understand both the processes of individual’s deinstitutionalized counterpropaganda and the military defence of the state.Key words: counterpropaganda, civil resistance, informational fights, country defence, activity of the communities 18px;">
Published: 1 January 2007
Informacijos mokslai, Volume 41, pp 70-75; doi:10.15388/im.2007.0.3455

Abstract:
Economic index structures perform very important role in economy management and especially in process of preparing instant decisions. Therefore, timely and reasoned decision making and consequences of their implementation often depends on rationality of such structures. Volumetric model of economic index files, its development and adaptation are described in this article. This mathematical model allows to choose rational structure of particular index file, to evaluate it and to use it in practice gaining particular benefits. Specific example of model appliance is presented.Tūrinis ekonominių rodiklių struktūrų modeliavimasTatjana Brazaitienė, Zenonas Brazaitis SummaryEkonominių rodiklių struktūros atlieka labai svarbų vaidmenį ūkio valdyme ir ypač – skubiai rengiant sprendimus. Todėl nuo tų struktūrų racionalumo labai dažnai priklauso pagrįstų sprendimų priėmimas laiku ir jų įgyvendinimo rezultatai. Straipsnyje aprašomas tūrinis ekonominių rodiklių rinkmenų modelis, jo kūrimas ir adaptavimas. Šis matematinis modelis leidžia išrinkti racionalią konkretaus rodiklio rinkmenos struktūrą, ją įvertinti ir taikyti gaunant tam tikrą naudą. Pateikiamos rodiklių rinkmenos dalies apimties matematinės vilties ir dispersijos skaičiavimo formulės, taip pat parodomi skaičiavimai visiems galimiems rinkmenos skaidymo būdams. Pateikiamas konkretus modelio naudojimo pavyzdys.
Rasim Alguliyev, Ramiz Aliguliyev, Farhad Yusifov
Published: 30 December 2019
Informacijos mokslai, Volume 86, pp 8-22; doi:10.15388/im.2019.86.23

Abstract:
The aim of the study is the application of multi-criteria evaluation methods for ranking of candidates in e-voting. Due to the potential to enhance the electoral efficiency in e-voting multiple criteria, such as personality traits, activity and reputation in social media, opinion followers on election area and so on for the selection of qualified personnel can be considered. In this case, the number of criteria excesses in the decision-making stage directed us to the use of a multi-criteria decision making model (MCDM). This paper proposes MCDM for weighted ranking of candidates in e-voting. Criteria for the candidates’ ranking and selection are determined and each voter uses the linguistic scales for the ranking of each candidate. Candidates’ ranking is evaluated according to all criteria. In a numerical study, it is provided the candidates’ evaluation on the base of selected criteria and ranked according to the importance of criteria. To assess the importance of the criteria and to evaluate the suitability of the candidates for each of the criteria, the voters use linguistic variables. In practice, the proposed model can use different evaluation scales for the selection of candidates in e-voting. The proposed model allows selecting a candidate with the competencies based on the criteria set out in the e-voting process and making more effective decisions.
Ugnė Pavlovaitė, Ingrida Griesienė
Published: 30 December 2019
Informacijos mokslai, Volume 86, pp 98-115; doi:10.15388/im.2019.86.28

Abstract:
The article conceptualizes the audience of art organization, introduces the main art organization audience’s groups and analyzes the concept of relationship marketing in the context of art organizations. Relationship marketing tools are identified as an important instrumentality in order to develop and maintain networks between interested parties (various audience groups). The art industry is perceived as a medium for the implementation of relationship marketing. The theoretical platform model that is developed by art industry organizations is revealed as a universal and widely applicable tool among the biennials of contemporary art. The analysis of academic discourse presents the key groups of relationship marketing as well as dimensions which allows to evaluate the success of maintained networks. Following the features of public sector institutions a noticeable aspect in building relationships is the pursuit of economical benefit. Despite the economical benefits, interested audience groups of art organization are seeking of social benefits. At this point, the main relationship marketing dimensions – trust, commitment, satisfaction – are considered as a valuable measurement of the created platform network that reveals quality. It is concluded that arts organizations use appropriate relationship marketing tools to identify, establish, and maintain long-term relationships with their audience, for which the arts organizations provide additional organizational resources related to communication. The article presents an empirical study of the marketing relations of the biennial from research conducted in 2019 about the development of the biennial of contemporary art as an art platform where relationship marketing, as well as the main art organization audience groups, were presented. Case studies of the biennials of the contemporary art biennales Kaunas Biennial and EVA International were carried out. A qualitative study was chosen in order to empirically test the functioning of the theoretical model of the biennial as an art platform in terms of relationship marketing. Research data were collected using a qualitative (structured-standardized interview) research method. Following the analysis of the scientific literature and the empirical research data, guidelines for the development of an art organizations in terms of audience development were created.
Zenona Ona Atkočiūnienė, Daiva Siudikienė, Ingrida Girnienė
Published: 30 December 2019
Informacijos mokslai, Volume 86, pp 68-97; doi:10.15388/im.2019.86.27

Abstract:
The ability to create innovations is one of the most important sources of a competitive advantage forevery modern organization, region, and state. In today’s context as a particularly significant problem arises the issue of the role of leaders in organizing effective knowledge management and innovation processes. Although the topic of leadership was analyzed quite extensively in the second half of the 20th century, in the 21st century, it is recognized that organizations of this age need a new quality of leadership, as the organizations themselves and their environments are undergoing profound changes. This paper analyzes the changing approaches to leadership and its role in a modern organization, focusing on the concept of innovative leadership and its peculiarities in order to identify the components of this phenomenon and their links to knowledge management and innovation processes. After analyzing significant aspects of this topic, identified were the relationships between innovative leadership, knowledge management, and innovation performance, as well as an integral theoretical model of innovative leadership, knowledge management, and innovation performance for driving continuous innovation performance has been developed.
Lindita Tahiri, Muhamet Mavraj
Published: 30 December 2019
Informacijos mokslai, Volume 86, pp 23-40; doi:10.15388/im.2019.86.24

Abstract:
Considering the traditional role of Russia in excluding the Kosovo territories from the Albanian state, as well as the recent role of Russia in anti-Kosovo independence diplomatic lobbying, this study aims to identify the dominant narratives in Kosovo media about Russia by comparing three media outlets: the public service broadcaster RTK, the daily newspaper Koha Ditore and the online newspaper Gazeta Express. Different types of framing, such as titles, sources and attitudes are analysed; Critical Discourse Analysis (CDA) is used to highlight participants and the kind of actions they undertake in the journalistic discourse, raising questions about narrative choices and their ideological influence in the Kosovar audience. The results of the analysis show that the private outlets and in particular the online medium, which is popular amongst young audiences, tend to construct the affirmative image of the Russian leadership, especially regarding the portrayal of Vladimir Putin. While the affirmative reading for the Kosovar audience is privileged, other kinds of readings are suppressed, thus creating the ground for broader intended strategic objectives of political discourse.
Published: 11 January 2016
Informacijos mokslai, Volume 72; doi:10.15388/im.2015.72.9219

Abstract:
Santrauka Nemažai yra rašyta apie teatro scenos ir žiūrovų komunikaciją, tačiau apie kūrėjų ryšius, kūrybos komunikaciją išsamių studijų nėra. Straipsnyje dėmesys skiriamas kūrybos komunikacijos procesui, jo eigai, siekiama išsiaiškinti dailininko iniciatyvumo galimybes, jo kūrybos identifikaciją, nes scenografija sudaro tik dalį visos šiuolaikiname teatre kuriamos vaizdinės kalbos. Tyrinėjami teatro dailininko funkcijos ir jo tapatumo klausimai, kurie iškyla bendradarbiaujant. Analizuojamas įvairių profesijų dailininkų įnašas į teatro atsinaujinimo procesą, teatro dailės ryšiai su atlikėjo menu, santykiai su režisieriais, atskleidžiamas dailininko individualybės vaidmuo ir sąlygų reikšmė. Išsiaiškinama, jog tarpukario teatras dailininko dėka išbandė žanrų, raiškos galimybių įvairovę, įvertino dailininko iniciatyvumą ir savarankiškumą. Problema sprendžiama pasitelkus komunikacijos teorijas.
Miriam Grabuschnig, Jurgita Vizgirdaite
Published: 11 January 2016
Informacijos mokslai, Volume 72; doi:10.15388/im.2015.72.9220

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 55
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top