Refine Search

New Search

Results in Journal International Journal of Theoretical Physics: 10,675

(searched for: journal_id:(25277))
Page of 214
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Ling-Shan Xu, Xin-Lei Yong, Jia-Qin Yang, Pan-Ru Zhao,
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 381-387; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3570-9

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, J. Sadeghi
International Journal of Theoretical Physics, Volume 56, pp 3387-3399; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3501-9

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Pei Yang, Tingting Song
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 329-338; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3565-6

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yonghong Ma, Danyang Li, E. Wu
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 219-225; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3555-8

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Hong Xiao
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 258-278; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3561-x

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Zhi Liu, Fei Pan
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 301-310; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3562-9

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Somayeh Asgary
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 238-249; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3557-6

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Ke-Zhi Zhang, Yong-Lin He, Zhen-Lai Liu, Liao Zhu
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3558-5

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Asma Taheri Monfared
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 226-237; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3556-7

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, An Luo, Zhao-Hui Peng, Chun-Xia Jia, Chun-Lei Jiang, Bing-Ju Zhou
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 138-147; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3548-7

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yuan-Yuan Lu, , Ti-Run Xu, Juan Yu
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 208-218; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3554-9

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Wenwen Shi, Wei Jiang
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3552-y

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Yong Xu, Ching-Nung Yang, Pei-Pei Gao, Wen-Bin Yu
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 195-207; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3553-x

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Tao Cai,
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 131-137; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3547-8

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Lituo Shen, Rongxin Chen, Huaizhi Wu, Zhenbiao Yang, E. K. Irish,
International Journal of Theoretical Physics, Volume 56, pp 3667-3689; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3532-2

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Fei Li, Wei Zhao,
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 112-126; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3545-x

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Hao Yuan, Hong-Quan Zhao
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 9-19; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3535-z

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Na Li, , Shuang Wen, Lei-Lei Li, Jian Li
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 83-94; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3543-z

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Leila Balazadeh, Ali Tavana
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 95-111; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3544-y

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Xin-Wei Zha, Hao Wu
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 48-58; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3540-2

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Xin-Wei Zha, Yu-Quan Yang
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 28-35; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3537-x

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Xiang-Tao He, Ru-Chao Tan, Zhi-Hong Zhou
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57, pp 59-73; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3541-1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
International Journal of Theoretical Physics, Volume 57; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3538-9

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Siyi Chen, Sai Ji
International Journal of Theoretical Physics, Volume 56, pp 3543-3561; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3519-z

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Meiyu Cui, Jingmei Chang, , ,
International Journal of Theoretical Physics, Volume 56, pp 3579-3587; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3523-3

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. S. Abdel-Rady, Samia S. A. Hassan, Abdel-Nasser A. Osman,
International Journal of Theoretical Physics, Volume 56, pp 3655-3666; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3531-3

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
International Journal of Theoretical Physics, Volume 56, pp 3604-3614; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3525-1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
H. Bouhallouf, N. Mebarki, H. Aissaoui
International Journal of Theoretical Physics, Volume 56, pp 3588-3603; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3524-2

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Bijit Singha
International Journal of Theoretical Physics, Volume 56, pp 3649-3654; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3530-4

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
International Journal of Theoretical Physics, Volume 56, pp 3525-3533; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3517-1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zhiming Huang, Cai Zhang, Wei Zhang, Lianghui Zhao
International Journal of Theoretical Physics, Volume 56, pp 3615-3624; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3526-0

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Qingyu Cai, Huanguo Zhang, Xiaoyan Liang
International Journal of Theoretical Physics, Volume 56, pp 3431-3440; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3506-4

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
International Journal of Theoretical Physics, Volume 56, pp 4133-4142; https://doi.org/10.1007/s10773-017-3522-4

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 214
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top