Refine Search

New Search

Results in Journal e-International Journal of Educational Research: 195

(searched for: journal_id:(2399980))
Page of 4
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Yrd.Doç.Dr.Taşkın Yıldırım, ,
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.97616

Abstract:
Özet Bu çalışmada, lise öğrencilerinin psikolojik yardım aramaya gönüllülükleri ile psikolojik belirtileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma kapsamına; ihtiyaç duyulan örneklem büyüklüğüne ulaşana kadar en ulaşılabilir örnekler kullanılarak seçilen okullardaki 303'ü kız ve 284'ü erkek toplam 587 gönüllü öğrenci dahil edilmiştir. Öğrencilerin psikolojik belirtileri Kısa Semptom Envanteri (KSE), psikolojik yardım aramaya gönüllülükleri ise Psikolojik Yardım Aramaya Gönüllülük Ölçeği (PYAGÖ) ile ölçülmüşür. İkili değişkenler için t-Testi ve çoklu değişkenler için ANOVA istatistik tekniği kullanılmıştır. Bulgulara göre; cinsiyet, sınıf düzeyi ve daha önce yardım alıp almama durumu ile psikolojik yardım aramaya gönüllülük arasında anlamlı bir fark yoktur. Psikolojik belirtilerin psikolojik yardım aramaya gönüllülüğü ne denli yordadığını belirlemek için adımsal regresyon analizi yapılmıştır. Obsesyon ve paranoid düşünce belirtilerinin, psikolojik yardım aramaya gönüllülüğü anlamlı düzeyde açıkladığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bulgular literatür ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Psikolojik yardım, Yardım arama, Gönüllülük, Psikolojik belirti, Lise öğrencileri Extended Abstract Problem and Purpose: Adolescence is a stormy period, whereby the individual themselves and the people around them carefully focus on the individual. During the process of education, the phase where visible and invisible problems of adolescence are intensified is the period of secondary education (high school). In these secondary education institutions, noticing the problems of adolescents and making necessary interventions on time become significant. Despite the abundance of studies on the problems that high school student's face, the lack in the studies on their willingness for the solution of their problems is striking. Moreover, this study becomes significant in the identification of problem areas experienced by adolescents, who have the tendency to hide themselves, and their psychological symptoms. In this way, this study is also crucial, since it enables psychological counselors at schools to reach out for risk groups more easily. In this study, the relationship between high school students' willingness to seek psychological help and their psychological symptoms is examined. Method: Relational screening model is used in this research, which aims to analyze high school students' willingness to seek psychological help with respect to different variables and to identify the relationship between psychological symptoms and their willingness to seek psychological help. In this research, convenience sampling method is utilized in identifying the study group. During the 2013-2014 school year, students from four high schools (Kangal Koç Anadolu Lisesi, Kangal Lisesi, Kangan İmam Hatip Lisesi and Kangal Meslek Lisesi), located in the city of Sivas, in Kangal district and two high schools in the city of Malatya (Malatya Ticaret Meslek Lisesi and Konak Anadolu Lisesi) constitute the study group of this research. 303 (51.6 %) of the students are female and 284 (48.4 %) of the students are male. The questionnaire containing “Brief Symptom Inventory”, “Willingness to Seek Counseling Scale” and personal information form were used as data collection tools. In this research, Cronbach's alpha reliability coefficient of the “willingness to seek counseling scale” is calculated as .81. Findings: High school students' willingness to seek psychological help [t(585)=1.96; p <.05] displays significant difference with respect to gender. The mean point of female students' ( =23.52) willingness to seek psychological help is higher than the mean point of male students ( =22.04). High school students' willingness to seek psychological help [t(585)=-1,748; p >.05] does not display a significant difference with respect to the status of having previous psychological help. As a result of the ANOVA test, high school students' willingness to seek psychological help displays a significant variance with respect to class level [F(3,583)= .308; p >.05]. There is significant positive relationship at the level of (p=<.01) between willingness to seek psychological help and obsessive-compulsive symptoms (r=.22), paranoid ideation (r=.21), anxiety (r=.21), depression (r=.18), hostility (r=.17), interpersonal sensitivity (r=.17), psychoticism (r=.16), additional scala (r=.16), phobic-anxiety (r=.15) and somatization (r=.15). In the first phase of the stepwise regression, it is seen that the variable of obsessive-compulsive explains 5 % [F(1,585)= 30.570; p <.001] of high school students' willingness to seek psychological help. In the second phase of the stepwise regression analysis, the variable of paranoid ideation is inserted along with the variable of obsessive-compulsive. Together, variables of obsessive-compulsive and paranoid ideation explain 6 % [F(2,584)= 18.856; p <.001] of willingness to seek psychological help. Conclusion: Female students are more willing to seek psychological help than male students. When the correlation between willingness to seek psychological help and psychological symptoms is examined, it is...
, Hayrettin Onur Küçükosmanoğlu
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.92546

Abstract:
ÖZET Bu araştırmanın amacı müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerini belirlemek ve bu becerilerin cinsiyet, yaş, sınıf ve bireysel çalgılarına göre değişkenlik gösterip göstermediğini saptamaktır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2014–2015 eğitim-öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K.E.F. Müzik Eğimi Anabilim Dalı'nda öğrenimine devam eden 128 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilmiş ve İşcan (2008) tarafından Türkçeye uyarlanmış zaman yönetimi envanteri ve kişisel bilgi formu, verilerin çözümlenmesinde ise yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile cinsiyet, sınıf, yaş ve bireysel çalgı değişkenleri arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmada, zaman yönetimi becerilerinde genel ve alt boyutlarını (zaman planlaması, zaman yönetimi tutum ve becerileri ile zaman düşmanları) öğrencilerin sıklıkla uyguladıkları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin genel zaman yönetimi becerileri ile yaş, cinsiyet, sınıf ve bireysel çalgı değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık oluşmazken, zaman yönetimi tutum ve becerileri alt boyutu ile cinsiyetleri arasında kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla zaman yönetimi tutum ve becerilerinde daha yüksek puan aldıkları (p= .031) saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin sınıf düzeyleri ile zaman düşmanları (p= .02) ve zaman yönetimi tutum ve becerileri (p= .01) alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Zaman Yönetimi, Müzik Eğitimi, Bireysel Çalgı, Zaman Düşmanları, Zaman Planlaması EXTENDED ABSTRACT Purpose: In the present day, the professional and educational knowledge and skills expected from individuals are increasing rapidly. Therefore, using time effectively and productively has become necessary to be successful (Alay and Koçak, 2003:329). The effective and productive use of time can be achieved by individuals' making and using plans that are appropriate for their goals, which is directly related to the concept of time management. Thus, individuals should identify the factors that affect their use of time and create solutions that enable them to use their time productively and avoid time sinks. A review of the relevant literature reveals the importance of time management. In instructional activities, students' effective and productive use of time in their individual studies is one of the significant elements of achievement. In music education disciplines that are mainly based on practice particulary like instrument training, a regular and sustainable schedule is required so that improvement could proceed. For this reason, it is important that students make the best use of their time in music education. For all these reasons, the concept of time management was identified as a subject that should be addressed by music education. This study aimed to determine students' time management skills, analyze these skills considering different variables, attain results related to their time management and contribute to the literature. Methodology: In the survey relational screening model has been performed as it is aimed aimed to analyze the correlation between music education students' time management skills and their gender, year of study, age and individual instruments. The study sample consists of 128 preservice music teachers enrolled in the Music Education Program in the 2014-2015 academic years. The data were collected using the personal information form and Britton and Tesser’s Time Management Questionnaire (1991), which was translated into Turkish by Işcan (2008). It was determined that The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy for the Time Management Inventory is 0.835. The Cronbach's Alpha value of the scale is 0.750. Therefore, the data collection tool was determined to be reliable. For the analysis of data, the researcher used the SPSS Package Program along with percentage, frequency, arithmetic mean, standard deviation, independent groups t-test and one-way ANOVA. Conclusion and Discussion: The study found out that Music Education Program students frequently used of time management skills, both those in the dimensions and sub-dimensions (time-planning, time management attitudes and skills and enemies of time). This result indicates that the majority of the participating students have high-level time management skills. Thus, it was determined that students have positive attitude and skills in time management, are successful in identifying their goals for their studies, are able to make plans for these goals and avoid distractions and procrastination, which prevent the completion of primary work and steal time needed for studying. This outcome may be due to the unique nature of music education, which includes instrument, vocal and musical theory and audio training lessons. These courses require scheduling and daily practice. Therefore, students should make more rigid and...
Yrd.Doç.Dr.Taşkın Inan
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.67031

Abstract:
Television and internet, two important media, have many negative effects on physical, psycho-social, moral and cognive development of youth who do not have media literacy skills. The researcher developed Inventory of Attitude and Behaviour towards the Internet and Television - Student (Internet ve Televizyon Tutum ve Davranis Olcegi-Ogrenci) [ITTO-O] to examine secondary school students’ usage of television/internet and the social problems they faced. The research involved 1,302 children attending grades 6 to 8 in Central Kutahya. The researcher used percentage, frequency, t-Test, ANOVA and X2 to analyze the data. The findings of the research show that many of the students’ usage of internet and television is intense. However, those students are found to have a lack of media literacy skills. These students are under the risk of negative effects of internet and television. According to the findings of the research, students demonstrated the following problems: uncontrolled internet and television usage, freely sharing personal information in social media, internet addiction, difficulty in seeking help from parents, trusting all information found on internet, encountering internet fraud, internet gossipping about himself-herself and so on. Keywords: Media Literacy, Television, Internet, Social Sciences, Secondary School GENİŞLETİLMİŞ ÖZET Amaç: Medya Okuryazarlığı kavramı; televizyon, video, sinema, reklamlar ve internet gibi yazılı ve yazılı olmayan farklı formatlardaki iletilere erişim, onları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği (Aufderheide, 1993) olarak tanımlanmaktadır. Bu kavramın Türk eğitim sisteminin içerisine dâhil olmasıyla birlikte, Medya Okuryazarlığının, ders kapsamında, hayat boyu içselleştirerek uygulanması desteklenmeye başlanmıştır. Ancak, Türkiye’de Medya Okuryazarlığının ortaokullarda seçmeli bir ders olarak işlenmeye başlandığı 2006 yılından bu yana bu dersin, öğrencilerin kitle iletişim araçları konusundaki davranışlarını olumlu yönde değiştirdiğine dair çok fazla araştırmaya rastlanamamaktadır. Medya Okuryazarlığı becerilerine sahip olunduğunda, kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden korunmak ve maksimum fayda elde etmek mümkündür. Kitle iletişim araçlarının hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğu günümüzde, kitle iletişim araçlarından kaçınmak yerine, bilinçli üreticileri ve tüketicileri olmak için her yaş grubuna Medya Okuryazarlığı eğitimi vermek ve bireylerin medyanın dikte ettiklerini eleştirel bir bakış açısıyla yorumlamasını sağlamak şarttır. Böylece kitle iletişim araçlarından maksimum fayda elde edilebilecektir. Ancak birçok araştırmacı, kitle iletişim araçlarının medya okuryazarlığı becerilerine sahip olmayan çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı toplumu uyarmaktadır. Metot: Kitle iletişim araçlarından televizyon ve internet, Medya Okuryazarlığı becerilerine sahip olmayan çocukları fiziksel, psikososyal, ahlaki ve bilişsel açıdan olumsuz etkilemektedir. Televizyon ve internete yönelik öğrenci tutum ve davranışlarının ortaya konulabilmesi ve bu kitle iletişim araçları vasıtasıyla çocukların yaşamış olduğu olumsuz durumların tespit edilmesi için araştırmacı tarafından, İnternet ve Televizyon Tutum ve Davranış Ölçeği-Öğrenci [İTTÖ-Ö] ölçeği geliştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Kütahya merkezde 6., 7. ve 8. sınıflarına devam eden 1302 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin analizinde yüzde, frekans, t-Testi, ANOVA ve X2 kullanılmıştır. Bulgular ve Tartışma: Bulgular göstermiştir ki, öğrencilerin büyük çoğunluğunun kitle iletişim araçlarına erişimleri üst düzeydedir. Ancak bu çocukların Medya Okuryazarlığı becerileri kısıtlıdır ve bu çocuklar televizyon ve internetin olumsuz etkilerine karşı risk altındadır. Araştırma bulgularına göre, öğrenciler, kontrolsüz ve denetimsiz televizyon seyretme ve internet kullanma, sosyal medyada kişisel bilgilerini herkesle paylaşma, internet bağımlılığı, ebeveynden yardım isteyememe, internetten elde edilen bilgilerin güncelliği ve doğruluğuna inanma, internette dolandırılma, haklarında dedikodu yayılması gibi önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Türkiye’de Medya Okuryazarlığının ortaokullarda seçmeli bir ders olarak işlenmeye başlandığı 2006 yılından bu yana bu dersin, öğrencilerin kitle iletişim araçları konusundaki davranışlarını olumlu yönde değiştirdiğine dair çok fazla araştırmaya...
Yrd.Doç.Dr.Erkan Yeşiltaş, Yrd.Doç.Dr.Talip Öztürk
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.73714

Abstract:
Özet Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler dersi vatandaşlık konularının öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin akademik başarıya etkisini belirlemektir. Araştırma, 2014 -2015 eğitim-öğretim yılında Sivas ili Şarkışla İlçesi’nde bulunan Şarkışla Mehmet Emin Tuna ortaokulunda öğrenim gören toplam 50 (25 deney, 25 kontrol) öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Deneysel yöntemle yürütülen bu çalışmada öntest-sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Deneyden önce gruplar yansız (seçkisiz) örnekleme yöntemlerinden basit yansız (seçkisiz – random) örnekleme şekilde atanmıştır. Uygulama için deney ve kontrol grupları belirlenirken sınıfların mevcudu, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve öğrenim durumları dikkate alınmıştır. Deney ve kontrol gruplarının denkliğini sağlamak için her iki gruba da öntest verilmiştir. Grupların öntest puanları ortalamaları arasındaki fark “t” testi ile test edilmiştir. Araştırmada toplanan verilerin analizinde SPSS 18.0 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler tekrarlı ölçümler için “çift yönlü varyans analizi” ve “bağımsız örneklemler için t testi” aracılığıyla çözümlenmiş ve verilerin anlamlı olup olmadığı 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Dört hafta süren deney boyunca deney grubuna üniteye yönelik hazırlanan eğitim yazılımı ile bilgisayar destekli öğretim yöntemi uygulanırken, kontrol grubuna ise MEB tarafından sağlanan ders kitabı seti kullanılarak mevcut öğretim programına dayalı olarak ders işlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına olumlu yönde katkı sağladığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Vatandaşlık, Bilgisayar Destekli Öğretim. Extended Abstract Purpose: Along with the use of computers in education, “computer supported education” term has started to be used. Computer supported education term is seen as its usage in the educational institutions in counseling, measurement and evaluation services, researches and school management. Literature review about the topic showed that although there are numerous studies about the use of technology in social studies courses, there is hardly studies about the use of computers in civics education which can be regarded as one of the most important sub-topics of the social studies courses. The aim of this research is to define the effect of computer supported instruction on students’ achievements in civics topics of social studies lesson. Method: The research was conducted with 50 students (25 students for the experimental group, 25 students for the control group) in first semester of 2014-2015 educational year at Şarkışla Mehmet Emin Tuna secondary school in province of Sivas, Şarkışla district. As the data gathering tool, 25 itemed achievement test about “I learn my rights” unit, was used. In this experimentally research, pretest and posttest with control group model was used. Before the experimental process, experimental and control groups, were determined randomly with simple random sampling method. For the equalization of the groups, pretests were applied to the both groups. The difference between pretest scores of the groups was tested by t test. In analyzing data, SPSS 18.0 package program was used. For the repeated measurements gathered, “two way ANOVA” and “independent samples t test” analysis methods were used, and the significance level of the tests were determined as 0,05. During the experimental application for the four weeks, experimental group was subjected to computer supported education method, whereas the control group was subjected to the traditional education methods by using the textbooks kits which was supplied from the Ministry of National Education. Findings and Results: According to research results, computer supported instruction improves level of cognitive success of students in a positive way. As a first result, 5th grade students’ achievement test scores were examined and according to the analysis results experimental and control groups pre-test scores didn’t differ each other which means that there is no significant difference between them. As the second result, 5th graders pretest and posttest achievement scores were analyzed by ANOVA test, and it was concluded that experimental and control groups tests score about “I learn my rights” unit did differ, and that means computer supported education raised the achievement test scores of the students. Suggestions: According to the results of the study, some suggestions to the teachers and researchers are as following; • There should be researches about not only the achievement test of the students, but measuring the other aspects such as attitudes, skills etc. • The similar study should be done at the different grade levels of the secondary education. • The social studies teachers are recommended to use Adobe Captivate software to enhance their...
Doç.Dr.Gürbüz Ocak, Bil.Uzm.Seçil Küçükilhan
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.70411

Abstract:
Bu çalışmada ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin Öğrenci Takımları- Başarı Bölümleri tekniğinin Sosyal Bilgiler dersindeki akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi incelenmiştir. Uygulama İstanbul ili Sultangazi ilçesindeki bir ilköğretim okulunda 2012-2013 eğitim- öğretim yılında iki farklı sınıf ve 48 öğrenci ile yapılmıştır. Çalışmada öntest- sontest kontrol gruplu desen ve eylem araştırması kullanılmıştır. Öntest ve sontest veri toplama aracı olarak akademik başarı testi kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için, KR-20 güvenirlik analizi yapılmış ve sonucunda KR-20 güvenirlik katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur. Ölçme araçlarından alınan sonuçlara istatiksel analizler yapılmış, grupların puan ortalamalarına ve anlamlılık durumlarına bakılmıştır. Ölçme araçlarının verdiği puanların karşılaştırılması için t testi kullanılmıştır. Uygulama sonunda öğrenci görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Ayrıca değerlendirme (görüşme) formundan alınan görüşler NVivo7 bilgisayar programında analiz edilmiştir. Bu araştırmaya göre Öğrenci Takımları- Başarı Bölümleri tekniğinin uygulandığı deney gruplarının her ikisinin de akademik başarısı geleneksel öğretim yöntemleri kullanan kontrol gruplarına göre daha anlamlı çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: İşbirlikli Öğrenme, Öğrenci Takımları- Başarı Bölümleri, Sosyal Bilgiler Eğitimi Extended Abstract Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of Students Teams- Achievement Divisions method to academic success and permanence in the lesson of Social Knowledge for 4th grade students. Method: The research was involved 2 different classes of students from a primary school in Sultangazi in İstanbul, in the 2012- 2013 academic year. The aplication was carried out on 48 students. In this study, pretest – posttest control group model and action research were used. The pretest and posttest were used as data collecting instruments. The results received from developed measurement instruments were subjected to statistical analyses individually and the averages of the groups and level of significance were analyzed. The significance level is assumed as .05. The “t test” was used for the comparison of the scores which the measurement instruments had given. At the end of application, the views of students were taken. Also, opinions obtained from assessment were analyzed with NVivo7 computer programme. Results: According to this study, academic success of both experiment groups to whom learning Students Teams- Achievement Divisions method were applied was higher than control groups to whom traditional methods were applied. The students stated that their willing to attend the lessons has increased through the Students Team Achievement Divisions method. They also stated that this method increased their success, they go well with their friends and they learned to share, solidarity and studying cooperatively. Conclusion: Academic success and permanence of both experiment groups to whom learning Students Team- Achievement Divisions method were applied was higher than control groups to whom traditional methods were applied. Keywords: Students Team- Achievement Divisions, Social Knowledge Education
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.74326

Abstract:
Özet Bu çalışmanın amacı denetmenlerin ve öğretmenlerin algılarına göre Türkiye’de denetmenlerin öğretmenlere rehberlik, öğretmen, sınıf ve ders teftişi görevleri ile ilgili etik dışı davranışları belirlemektir. Bu araştırma nitel ve nicel araştırma yöntemlerde karma olarak desenlenmiştir. Nitel araştırma sürecinde maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenen katılımcılardan görüşme yöntemi ile veri toplanmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Nicel araştırma sürecinde nitel araştırma ile öğretmenlerden ve denetmenlerden ayrı ayrı elde edilen etik dışı davranışlar listeleri beşli-Likert tipi iki ayrı anket şeklinde düzenlenmiştir. Anketler Müfettişlerden ve öğretmenlerden oluşan örnekleme uygulanmıştır. Elde edilen sonuçların frekans ve yüzdeleri hesaplanarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak, en fazla konu edilen etik dışı davranış temaları sırasıyla toplantı süreçleri, öğrenci başarısını değerlendirme, özel eğitime muhtaç çocuklara ilişkin davranışlara, öğretim yöntem ve teknikleri, bilgi edinme, öğretmenlerin başarılarının değerlendirilmesi, sınıfta kullanılan araç-gereçler, ikili ilişkiler, sorunları bastırma, öneriler geliştirme, mesleki yayınlar ve gelişmeler, eksik veya hata bulma, nezaket ve görgü kuralları, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dile getirememeleri, süreçte kullanılan dil ve ayrımcılık konularında dile getirilmiştir. Bütünde değerlendirildiğinde nitel yöntemle denetmenlerin teknik yönünden insan ilişkilerine kadar farklı konuları içeren bir davranış listesi elde edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında elde edilen sonuçlara göre rehberlik ve iş başında yetiştirme, öğretmen teftişi ve değerlendirilmesi ile sınıf ve ders teftişi görevleri ile ilgili müfettişlerin etik dışı davranışları konusunda belirlenen maddelerin müfettişler ve öğretmenler tarafından ağırlıklı olarak orta ve yüksek düzeyde genellenebilir nitelikte oldukları anlaşılmıştır. Anahtar sözcükler: Etik, eğitimde etik, denetimde etik, okul etiği (Extended Summary) Purpose: The main purpose of the study is to analyze inspectors’ unethical behaviours in relation to supervising class teachers and subject teachers using both qualitative and quantitative methods. The research identifies a case sensitive list of unethical behaviours of inspectors in relation to all processes of their mutual relationship with teachers. For this reason the specific questions addressed in the study were: What perceptions about the unethical behaviours of inspectors in relation to their guidance and supervision duties are held by: 1) Inspectors themselves, 2) the teachers supervised? Results: In this study, In the qualitative stage inspectors’ identified 50 themes (the frequency of each of which was at least three) about unethical behaviours in their relations with teachers. On the other hand, teachers’ views identified 68 themes about inspectors’ unethical behaviours in relation to their guidance and inspecting duties. Concerning overlapping main themes expressed by teachers and inspectors, the following results can be asserted: 1) The most frequently mentioned themes clustered around the concept of “meeting”. 2) Evaluating student success” was the second most mentioned group of themes. 3) In relation to student success both the inspectors and the teachers placed special stress on behaviours related to “children who are in need of special education” 4) The methods and techniques used” is one of the main unethical themes expressed. 5) The other significant themes were about “acquiring information”, “evaluating teacher success”, “using equipments and tools in classroom”, “mutual relationships”, “suppressing problems”, “developing suggestions”, “professional publications and developments”, “inspection focused on weaknesses”, “kindness and do's and don'ts”, ”sharing their views and suggestions”, “the language used through the inspection process” and “discrimination”. The results of the analysis of the quantitative stage show that the items determined in the qualitative stage of the study were reported to be generalizable ranging from “moderate” to “high” level Discussion: In studies related to ethics, the perceptions and views of participants can be asserted to be affected by the conditions of the political, social or economical environment from which they belong to. Similarly, the fact that the perceptions of the inspectors and teachers are likely to be affected due to their positions, experiences and emotions may lead us to analyze the differences between the two sided as well as their common perceptions in the issue. The Turkish educational system is based on democratic control as is the Turkish political system. The unethical themes...
, Doç.Dr.Semiha Sahin
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.65300

Abstract:
ÖZET Bu araştırmanın amacı, eğitim denetmenlerinin mesleklerine ilişkin görüşlerini ve denetmenlik mesleğini tercih etme nedenlerini belirlemek ve görüşlerinin onların bireysel ve mesleki özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Tarama modelinde nicel yöntem kullanılan araştırmanın örneklemi tamsayım yöntemi ile belirlenmiştir. Örneklemi 2011–2012 yılında İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan 135 denetmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Eğitim Denetmenlerinin Mesleklerine İlişkin Görüşleri” ve “Eğitim Denetmenlerin Mesleklerini Tercih Nedenleri” ölçekleri ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Denetmenlerin mesleklerine ilişkin görüşleri cinsiyetlerine, öğrenim düzeyine, eğitim yönetimi ve denetimi (EYD) eğitim durumlarına, mesleklerini seçme nedenleri ve mesleki yeterliliklerine göre farklılık göstermezken; mesleğini sevmeyen denetmenlerin mesleklerini olumsuz değerlendirdikleri görülmektedir. Mesleklerini tercih nedenlerinde de benzer sonuçlar elde edilmiş, farklı olarak yalnız mesleği seçme nedeninde gruplar arasında fark bulunmuştur. Bu bağlamda denetmenler mesleklerini daha çok kariyer için seçmişlerdir. Anahtar sözcükler: Denetim, denetmen, meslek, mesleğe ilişkin görüşler, mesleği tercih nedenleri EXTENDED ABSTRACT Purpose: The purpose of supervision in the educational system is to provide and sustain the efficiency of schools. For this reason, it is important to know how positive opinions educational supervisors have about their profession and for what reasons they choose the profession. The aim of this study is to explore the opinions of educational supervisors about their profession and the reasons for choosing this profession as well as to determine whether their opinions vary in terms of their personal and professional qualities. Method: A descriptive survey model was used in the study and the data were collected via the quantitative data collection technique. The study was conducted on the population with the whole count method. 135 of the 157 supervisors working for the provincial directorate for national education in Izmir completed and handed in the survey. The data were collected via ttwo questionnaires called “Opinions of Educational Supervisors about Their Profession” and “Educational Supervisors’ Reasons for Choosing Supervision as a Profession” which were developed by the researchers. For parametric and non-parametric methods, t-test, Mann Whitney U-Test and analysis of variance, Kruskal Wallis H-Test were used in order to determine any significant difference between the scores derived from two or more groups. The significance level was accepted as p<05. Findings: The opinions of educational supervisors about their profession: According to the scores of the opinions of educational supervisors, the arithmetic mean of the perception scale is ((X)) ̅ 3.97. The opinions of educational supervisors do not vary in terms of their gender, self-efficacy for their profession, the school they graduated from, the period of their professional service, their reasons for choosing this profession and their educational background for supervising. The analysis shows that the scores of the supervisors from the perception scale differ significantly in terms of the level of their love for their profession. The supervisors who have the most negative opinions are the ones who do not love their profession. Educational supervisors’ reasons for choosing supervision as a profession: According to the scores of supervisors’ reasons for choosing supervision, the arithmetic mean of the reasons for choosing supervision scale is ((X)) ̅ 3.28. The supervisors’ reasons for choosing supervision as a profession do not vary significantly in terms of their gender or self-efficacy for their profession, their level of education, the level of their love for their profession or their educational background for supervising. However, there is significant difference among the supervisors’ reasons for choosing supervision as a profession in terms of their reasons for choosing this profession and it is found that the score for the career as a reason is higher than the other options. In other words, it can be said that teachers consider supervision as a career step and choose this profession to build their career. According to these findings, first, supervision is generally preferred by males, and the reasons behind this situation can be searched and females can be encouraged to prefer supervision as a profession. Second, the reasons for not loving supervision as a profession can be investigated and so with the help of the feedback received from the supervisors who do not love their profession, some solutions can be suggested for the practitioners so that they can eliminate the problems. Key words: Supervision, supervisor, profession, perceptions about the profession, reasons for choosing the profession.
Yrd.Doç.Dr.Taner Çifçi
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.62438

Abstract:
Özet Bu araştırmanın amacı, üstün yetenekli öğrencilerinin coğrafya dersine ilişkin algılarını metaforlar yardımıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya, 2015–2016 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Sivas bilim sanat merkezinde 9. ve 10. sınıfta öğrenim gören toplam 63 öğrenci katılmıştır. Araştırma nitel olarak desenlenmiş ve fenomenoloji (olgubilim) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, öğrencilerin “coğrafya dersi… gibidir/benzemektedir; çünkü…” cümlesini tamamlamaları istenerek elde edilmiştir. Veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Bulgulara göre katılımcılar coğrafya dersine ilişkin 36 adet metafor üretmişlerdir. Üretilen 36 adet metafor benzer özelliklerine göre 7 farklı kategoride toplanmıştır. Coğrafya dersine yönelik katılımcıların en fazla geliştirdikler metaforlar “Dünya” (f:6), “harita” (f:4), “hayat” (f:4), “yeryüzü şekilleri” (f:4), belgesel (f:4), ağaç (f:3) ve toprak (f:3) olarak sıralanmaktadır. Kategoriler ise sıklık olarak “insan – doğa ve mekân ilişkisi olarak coğrafya dersi” (22,95), “fiziki coğrafyanın sunumu olarak coğrafya dersi” (16,39), “yol gösterici ve yönlendirici olarak coğrafya dersi” (16,39) ve “bilginin kaynağı ve aktarıcısı olarak coğrafya dersi” (14,75) şeklinde sıralanmaktadır. Üstün yetenekli öğrencilerin coğrafya dersine yönelik sahip oldukları olumlu ya da olumsuz algıları ortaya çıkarmak coğrafya derslerinin farklı özellikteki bireylere yönelik etkili bir şekilde verilmesi açısından önemlidir. Anahtar Sözcükler: Eğitim, Bilim sanat merkezi, Coğrafya dersi, Üstün yetenekliler, Extended Abstract Problem and Purpose: The purpose of this research is to identify with the metaphor of the perception of gifted students in geography lessons. According to Hornby (2000: 803) metaphor is describing and explaining a concept with another word by having same features in a creative and imaginative way. Similarly, the metaphor is also described as an individual mental mapping and modeling and as a powerful mechanism to understand their world and their perception about concepts (Arslan ve Bayrakçı, 2006: 103). In this context, it expected to be beneficial to know the perceptions of gifted students towards geography for researchers in the field, teachers, curriculum designers and other stakeholders. Method: In this study qualitative research design and phenomenological method is employed. The study group consisted of 63 students attending 9th and 10th grade in Sivas Science and Art Center (BİLSEM) during the fall semester of 2015-2016 academic year. Qualitative data collected by asking their metaphor and perception. Then data analyzed by content analysis method. Findings: Participants of the "geography lesson" recorded to develop for 36 metaphors. A large part of the developed metaphor (25) is represented by only one participant. Another 11 metaphors 2-6 are represented by participants. The average number of participants per metaphor is approximately 1.7. When we look at the frequency distribution metaphor for this value among the favorites, “world” (f: 6), “map” (f: 4), “life” (f 4), “landforms” (f: 4), “documentaries” (f: 4), “tree” (f: 3) and “soil” (f: 3) to come. Created metaphors themselves are evaluated in 7 categories. These categories; “Human – nature and geography lessons as space relations” (22.95), “geography lesson as the presentation of physical geography” (16.39), “guiding and directing the geography lesson” (16.39), “the source of knowledge and geography lesson as transmitters” (14.75), “value as a geography lesson” (13,12), “an interdisciplinary fields as geography lesson” (11,48) and “geography as a difficult course” (4.92) ıt is defined as. Conclusions and Recommendations: According to the findings; Participants have produced 36 different metaphors for geography lessons. Those produced frequently from these metaphors World (f: 6), life (f :4), maps (f: 4), landforms (f: 4), documentaries (f: 4), tree (f: 3) and soil (f: 3) it is seen that. These results indicate that the participants, human geography lesson - as the relationship of nature and space (22,95), the presentation of the physical geography (16.39) and guidance and as a router (16.39) they perceive. Gifted students reveal they have a positive or negative perception towards geography lesson is important for individuals with different characteristics in terms of giving a geography lesson. Bringing out the mistakes in the perception of geography course the show producers, It will lead to teachers and other stakeholders. These results provide training to all stakeholders and geography for gifted students (education, training, and assessment methods such as) different studies done on is recommended. Keywords: Education, Science and Art Center, Geography lesson, Gifted, Metaphor
Dr.Mustafa Kutlu,
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.59310

Abstract:
Bu araştırmanın amacı rehber öğretmenlerin benlik saygısı ile mesleki benlik saygısı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Elazığ, Malatya ve Diyarbakır’da görev yapan 306 rehber öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada rehber öğretmenlerin benlik saygısını ölçmek için “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ)”, mesleki benlik saygısını ölçmek için “Arıcak Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği (MBSÖ)” ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu (KBF)” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için SPSS 16.0 paket programı kullanılmış; Levene’nin Varyansların Homojenlik Testi, Bağımsız Gruplarda T-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Scheffe Testinden yararlanılmıştır. Ayrıca iki sürekli değişken arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Katsayısı tekniğiyle ölçülmüştür. Araştırma sonucunda, rehber öğretmenlerin cinsiyet, görev yapılan il, mezun olunan lisans programı, görevdeki hizmet süresi, sunulan olanak yeterliliği, akademik eğitim düzeyi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’ne üyelik durumu, eğitim kademesi, hizmet verilen öğrenci sayısı değişkenlerine göre benlik saygısı ile mesleki benlik saygısı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. Ayrıca, rehber öğretmenlerin alan ile ilgili yayınların takibi ve yerleşim birimi değişkenlerine göre benlik saygısı puanları arasında anlamlı farklılık bulunmamış olup, mesleki benlik saygısı puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırma sonucunda rehber öğretmenlerin benlik saygısı ile mesleki benlik saygısı puanları arasında olumlu yönde anlamlı ilişkinin olduğu bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Benlik Saygısı, Mesleki Benlik Saygısı, Rehber Öğretmen Extended Abstract Purpose: The aim of this study is to examine whether or not guidance teachers’ self-esteem and professional self-esteem levels show a significant difference in terms of some of the variables. Method: For this reason, the descriptive research method is used. The samples of the research are composed of 306 guidance teachers who are working in Elazig, Malatya and Diyarbakır. In this study, “Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES)” to measure the self-esteem of guidance teachers, “Arıcak Professional Self-Esteem Scale (PSES)” to measure professional self-esteem of guidance teachers and “Personal Information Form (WEF)” prepared by the researcher have been used. SPSS 16.0 has been used to analyze the data obtained and also Levene’s Test of Homogeneity Variance, T-test for Independent Samples, One Way Variance Analysis and Scheffe Test have been used. Also the relationship between two continuous variables, have been measured by the Pearson Correlation Coefficients technique. Results: As a result of the research, it has been found statistically that there is no significant difference both the scores of self-esteem and professional self-esteem of guidance teachers according to the variables of gender, city worked in, bachelor degree graduated, incumbent service time, adequacy of facilities offered, academic education level, membership of the Association of Turkish Psychological Counseling and Guidance, educational stage, and the number of students served of guidance teachers. Additionally, when the variables of field-related publication tracking of guidance teachers are taken into consideration, although, there is no significant difference in the scores of self-esteem, there are significant differences in the scores of the professional self-esteem. Also, when the variables of residential units of guidance teachers are taken into consideration, although, there is no significant difference in the scores of self-esteem, there are significant differences in the scores of the professional self-esteem. As a result of this study, it has been found that there is a meaningful relationship in positive direction between scores of self-esteem and professional self-esteem of guidance teachers. Various suggestions have been made on the basis of this study. Key Words: Self-Esteem, Professional Self-Esteem, Guidance Teacher
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.57956

Abstract:
ÖZET Bu araştırmanın temel amacı, müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ve alan başarı puanları arasındaki ilişkileri ve ilişkiler arasındaki etki düzeylerini incelemektir. Çalışma nicel ve betimsel bir çalışma olup nedensel karşılaştırma ve korelasyonel modeldedir. Araştırmanın çalışma grubunu İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan müzik öğretmeni adayları oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri-III ve not otomasyon sistemi kullanılmıştır. Alan dersleri; Müziksel İşitme-Okuma-Yazma, Müziksel Çalma, Müziksel Söyleme, Müzik Kuramları ve Müzik Kültürü olmak üzere beş başlık altında toplanarak her başlık için alan başarı puanları oluşturulmuştur. Bu sınıflandırmaya dayalı olarak puanların yapılandırılması işlemi her sınıf dersleri için ayrı olarak gerçekleştirilmiş, bütün derslerin puanlarının ortalamaları alınarak alan genel başarı puanları hesaplanmıştır. Korelasyonel analizlerin yapılması için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı; öğrenme stillerine göre alan başarı düzeylerindeki farklılık durumunun nedensel karşılaştırması için ise tek yönlü varyans analizi, Welch testi ve Scheffe testi uygulanmıştır. Etki büyüklerinin saptanması için; omega squared ω² (tek yönlü varyans analizi) ve r (Pearson) formülleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin ağırlıklı olarak “özümseme” ve “değiştirme” stilinde yoğunlaştığı belirlenmiştir. Alan dersleri genel başarı puanları ve ikinci sınıf puanları bünyesinde sadece “Müzik Kuramları” alan puanları ile “öğrenme stilleri” arasında anlamlı ilişkiler olduğu; gerek bütün sınıfların gerek ikinci sınıfların puanları göz önüne alındığında; “özümseme ve ayrıştırma” grubundakilerin, “değiştirme” grubundakilerden daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenme stilleri kapsamındaki öğrenme biçimleri ile alan genel başarı puanlarından sadece “Müzik Kuramları” alan puanları arasında anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Müzik Kuramları puanları ile aktif deneyim puanları arasında negatif yönde; müzik kuramları ile aktif deneyim ve soyut kavramsallaştırma-somut deneyim puanları arasında ise pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Müzik öğretmeni adayları, Müzik Eğitimi, Müzikal Öğrenme, Öğrenme Stilleri, Alan Ders Başarısı Extended Abstract Problem and Purpose: In the traditional education apprehension it assume that everyone can learn same level of readiness with the same equipment in the same way. Who do not learn in this way, are considered less intelligent or less capable(Boydak, 2001).The perspective that brings Psychologys’ to the field of educational psychology , that personality process and emotional situations are being accepted in an relationship. Learning styles is which have different sizes when a person learning and doing in preferred way.While the individual running the job to detect and react to events and phenomena within the framework of the features is called.Learning; physiological, biological, psychological and social variables and formed by the interaction of a number is the product of a lifelong process. Accordingly, learning is any cross-section that can't be limited to quality, comprehensive and continuous series of life events (Aydın, 2014). However; establishing learning in persistent, purpose full continuous structure, primarily would expect from the formal education system. From this perspective; it was considered that, knowing learning styles and the learning styles of individuals which have a relationship with success in a positive way would be helpful in increasing resconstruction of learning environment and quality of learning. The aim of this research is due diligence of between learning styles which is a important cognitive differences and academic success in the field of music education program in a meaningful relationships. Method: The study group of research consisted from Inonu University Faculty of Education Music education programme. Research datas obtained from, Gencel (2008) who made adaptation of the Turkish version of the Kolb Learning Style Inventory- III. Related datas analyzed through SPSS 21 Statistical Software and Prepared Kolb Learning Styles calculating excel sheet. The Field achievement points, obtained from student affairs and translated from letter to numeric data. To make the...
Doçdr.şenay Sezgin Nartgün, Ilknur Gökçer
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.56142

Abstract:
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adayı olan formasyon öğrencilerinin gelecek, istihdam, KPSS, politika ve eğitim politikasına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkartmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 2013-2014 Eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında formasyon eğitimi almakta olan toplam 50 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın uygulaması, ders öğretmeninden izin alınarak araştırmacı ve ders öğretmeni tarafından gerçekleştirilmiştir. Öncelikle öğrencilere metafor tekniği hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra öğrencilerden cümleleri tamamlamaları istenmiştir. Öğrencilerde verilen kelimeleri kullanarak ve sadece tek bir metafor üzerinde yoğunlaşarak düşüncelerini dile getirmeleri istenmiştir. Öğrencilere yöneltilen cümle ile ilgili metaforlar oluşturmaları için bir ders saati zaman verilmiştir. Araştırma 50 formasyon öğrencisi ile gerçekleştirilmiş, ancak bunlardan anlamlı metafor kurabilen, ya da kurduğu metaforun sebebini mantıklı şekilde açıklayabilen 45 formasyon öğrencisinin çalışması değerlendirilmiştir. Katılımcıların geliştirdikleri metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması süreci; (1) metaforların belirlenmesi (2) metaforların sınıflandırılması (3) kategori geliştirme olmak üzere üç aşamada gerçekleşmiştir. Araştırmanın bulgularına göre katılımcılar 190 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından 17 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; formasyon öğrencilerinin derin bir gelecek kaygısı yaşadıkları görülmektedir. formasyon öğrencilerinin gelecek kavramı umutsuzluk ve belirsizlik ile özdeşleşmiştir. Oluşturulan 30 metafordan 20 tanesi çelişki, bilinmezlik denklemi, belirsizlik, illüzyon, sisli yol ve karmaşa metaforlarından oluşmaktadır. Buna karşın bir kısım formasyon öğrencisinin gelecekten ümitli oldukları ve geleceği umut metaforuyla açıkladıkları görülmüştür. Katılımcıların KPSS'ye dair algılarının oldukça olumsuz olduğu bulunmuştur. Formasyon öğrencilerinin çoğu Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı eziyet, zulüm, kaos, kabus, ölüm, engel, basamak, gereksiz, hayal metaforlarıyla açıklamışlardır. Katılımcıların, politika kavramına tereddütle yaklaştığı ağırlıklı olarak dürüst olmayan, kaygan bir zemin olarak algıladıkları anlaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı, Metafor Tekniği, Eğitim, Politika Extended Abstract Purpose: The main purpose of this research is to uncover the perceptions of the teacher candidates who are pedagogical formation students about future, employment, KPSS, politics and educational policy by means of metaphors. In accordance with this target these questions are tried to be answered: What metaphors do the teacher training students have about 'future', 'KPSS', 'employment', 'occupation', 'politics' and 'Turkish Educational Policy' ? Method:In this research to identify the metaphorical thinking states of the teacher candidates who are pedagogical formation students about those six concepts; phenomenology, one of the qualitative research designs, has been used. The sample of the study consists of the 50 students who take pedagogical formation at Abant İzzet Baysal University in the Spring Semester of the 2013-2014 Educational Year. 38 female students and 12 male students form the study group. The application of the research has been done by the lecturer and the researcher with the permission of the lecturer. In the beginning students are informed about the metaphor technique and then they are asked to complete the sentences. The students are asked to express their opinions by using the words given before and focusing on only one metaphor each time. The students are given one course time to form metaphors about the sentences given them. The metaphors created by the students form the basic data source of this study. The application phase of the study has been done on the 50 pedagogical formation students but 45 of them could set meaningful metaphors or explain the reasons of the metaphors sensibly and these 45 studies are evaluated. The research is analyzed in three phases. First of all a temporal list of metaphors produced by the participants was prepared and then the answers were checked to see whether they were meaningful or not. At this stage to make the classification each of the metaphors has been coded. Each metaphor has been splinted into pieces and compared with other metaphors in terms of similarity and common features and then the whole data has been analyzed. To reach this goal every metaphor written by the participants has been analyzed with regard to metaphor topic (1), the resource...
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.46964

Abstract:
This paper investigates the perceptions of social studies teachers’ practices in Qatari preschools and their relationship to child development in the four domains of development: social-emotional, physical, intellectual, and spiritual. In addition, it provides information about the extent to which the perceptions of public preschool social studies teachers’ practices compare to those of their counterparts from international schools in Qatar. A questionnaire consisting of thirty-seven items spread over the four domains of child development was administered to participants who indicated their responses on a 5-degree scale ranging from “always” to “never.” The first domain (social-emotional development) consisted of twelve items; the second domain (physical development) comprised nine items; the third domain (spiritual development) consisted of five items; and the fourth domain (intellectual development) included eleven items. Findings revealed that teachers’ practices in the four domains of the study promote child development. The results also reveal significant differences between the practices of public preschool teachers and international preschool teachers in favor of the second in three domains of the study (social-emotional, physical, and intellectual development). No significant differences were found between the practices of public preschool teachers and the international preschool teachers in the spiritual domain of the study. This study aimed at affording social studies preschool teachers in Qatar the opportunity to reflect on their own teaching practices, which is likely to help them adopt innovative, pedagogical tools that will lead to the improvement of students’ achievement. Keywords: School, Preschools, Social Studies Teachers, Social Studies Curriculum Genişletilmiş Özet Amaç: Bu çalışma Katar anaokullarında görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin uygulamalarına ilişkin algılarını ve bu uygulamaların çocuk gelişiminin 4 gelişim alanı (sosyal-duygusal, fiziksel, zihinsel ve ruhsal) ile ilişkisini incelemektedir. Bu incelmenin, öğretmenlerin öğrenci başarısının artması ile sonuçlanacak yenilikçi ve pedagojik eğitim araçları seçmelerine ve hayata geçirmelerine katkı sağlayabileceği umulmaktadır. Bunların yanı sıra, çalışma, Katar’da bulunan devlet anaokullarının öğretmenleri ile uluslararası anaokullarındaki meslektaşlarının uygulamalara ilişkin algılarının kıyaslanmasına ilişkin de bilgi sağlamaktadır. Yöntem: Katılımcılara çocuk gelişiminin 4 alanına (sosyal-duygusal, fiziksel, zihinsel ve ruhsal) ilişkin sorular içeren 37 soru maddesinden oluşan bir anket uygulanmıştır. Kullanılan anket “Her zaman” ile “Hiçbir zaman” aralığında yer alan 5 dereceli bir ölçme aracıdır. Birinci gelişim alanı (sosyal-duygusal gelişme) 20; ikincisi (fiziksel gelişme) 9; üçüncüsü (ruhsal gelişme) 5 ve dördüncüsü (zihinsel gelişme) ise 11 soru maddesinden oluşmaktadır. Bulgular: Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin 4 gelişim alanına ilişkin faaliyetleri öğrenci gelişimini desteklemektedir. Ayrıca sonuçlar devlet ile uluslararası anaokulu öğretmenlerinin uygulamaları arasında üç gelişim alanı açısından (sosyal-duygusal, fiziksel ve zihinsel) uluslararası anaokulları lehine anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Devlet anaokulu öğretmenlerinin uygulamaları ile uluslararası anaokulu öğretmenlerinin uygulamaları arasında ise ruhsal gelişim alanı açısından anlamlı farklılık yoktur. Sonuçlar: Öğretmenlere uygulanan anketin sonuçlarına göre, uluslararası anaokulları devlet okullarına kıyasla çocuk gelişim alanları açısından birçok avantaja sahiptir. Katar’daki devlete ait anaokullarının en belirgin dezavantajlarının şu üç gelişim alanında olduğu görünmektedir: sosyal-duygusal, fiziksel ve zihinsel. Devlet anaokulları ile uluslararası anaokullarının öğretmenlerinin uygulamalarını kıyaslamak için hala çok erken olsa da, bu çalışma Katar Devleti’nde yüksek kalitede bir erken dönem çocukluk eğitimi oluşturabilmek için daha fazla eğitim ve profesyonel gelişme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Key Words: Okul Anaokulu, Sosyal bilgiler öğretmeni, Sosyal bilgiler programı
Doç.Dr.Necdet Konan,
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.55978

Abstract:
Özet Bu araştırmanın amacı Houghton ve Neck (2002) tarafından geliştirilen Kendi Kendine (Öz) Liderlik ölçeğinin eğitim örgütleri için uyarlanan Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Ölçek formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ve araştırmaya gönüllü katılan birbirinden bağımsız iki çalışma grubunun görüşleri alınarak gerçekleştirilmiştir. Birinci çalışma grubu 259 öğretmenden; ikinci çalışma grubu ise 225 öğretmenden oluşmaktadır. Birinci çalışma grubundan alınan verilerle yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda, analize alınan 29 maddenin toplam varyansın %63.18’ini açıkladığı, maddelerin faktör yüklerinin .47 ile .84 arasında değiştiği, belirlenmiştir. AFA sonucunda elde edilen dokuz faktörlü yapının test edilmesi için ikinci çalışma grubundan elde edilen verilerle Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen modelin özgün ölçek olan Houghton ve Neck (2002) tarafından geliştirilen Kendi Kendine (Öz) Liderlik ölçeğinin modeli ile benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Güvenirlik çalışmaları kapsamında yapılan analizler sonucunda, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları, dokuz boyut için sırasıyla .70, .75, .72, .67, .75, .75, .69, .71, .72 olarak hesaplanmıştır. Yapılan geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları sonucunda kendi kendine (öz) liderlik ölçeğinin eğitim örgütleri için uyarlanan Türkçe formunun öğretmenlerin kendi kendine (öz) liderlik özelliklerini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu yönünde kanıtlara ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kendi kendine (öz) liderlik, öğretmen, ölçek uyarlama, geçerlik, güvenirlik Extended Abstract Introduction: The paper aims to carry out the validity and reliability analyses of the Turkish version, adapted for educational organizations, of Self Leadership Scale developed by Houghton and Neck (2002). Self-leadership means a process of self-influence including self-motivation and one’s directing himself/herself to accomplish or realize something. This type of leadership is also described as a process encompassing controlling, influencing and directing own behaviors by means of special behavior sets and cognitive strategies. The self-leadership process includes three important strategies, that is (a) behavior-focused strategies, (b) natural reward strategies and (c) constructive thought pattern strategies. Method: The reliability and validity analyses regarding the scale adapted for educational organizations in Turkish culture and language were carried out by gathering the opinions of two independent working groups, both composed of participants working in Malatya during 2013-2014 academic year and all voluntarily participated into the study. As data collection tool in this study was used the Turkish from, adapted for educational organizations, of Self Leadership Scale developed by Houghton and Neck (2002). The self-leadership scale is composed of behavior-focused strategies, natural reward strategies and constructive thought pattern strategies and nine sub dimensions. There are a total of 35 items in the scale. First an EFA was carried out, then a CFA was carried out to test model – data fit regarding the factor structure revealed out of EFA. As for the reliability, corrected item-total correlation coefficients and Cronbach's alpha coefficients of internal consistency were calculated. Findings: As a result of analyses, it was found out that there exist 29 items in the scale and these items are grouped under nine sub dimensions as they are in the original scale. Items in the analyses explain 63,18 % of the variance and factor loadings vary between .47 and .84. Communalities of factors explained vary between .49 and .77. In addition, corrected item-total correlation coefficients were calculated to test item validity ant homogeneity. The corrected item-total correlation coefficients of the scale for the data gathered out of the first working group vary between 37 and .68. A CFA was carried out to test model – data fit regarding the factor structure revealed out of EFA. The goodness of fit values for CFA are as follows: X2/df=1.85, GFI=0.94, AGFI=0.90, NNFI/TLI=0.92, CFI= 0.94, RMSEA=0.062, RMR=0.027, SRMR=0.063. Confirmatory factor analysis results revealed that the model obtained is similar to that of the original scale model for Self-leadership Scale developed by Houghton and Neck (2002). As a result of the reliability analyses, as a result of analysis for the data of the first working group, the Cronbach's alpha coefficients of internal consistency for nine subscales were calculated as .70, .75, .72, .67, .75, .75, .69, .71 and .72 respectively. Discussion and Conclusion: As a result of the validity and reliability analyses, in the final form of the scale are 29 items and nine sub dimensions. Self-leadership stands as one of the leadership approaches playing a...
Doktora Öğr.Didem Döğer, Doç.Dr.Ilgım Kılıç
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.55229

Abstract:
Özet Bu araştırma, Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi ve ayrıca öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri ile çalgı başarılarının karşılıklı incelenerek iki değişken arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın yürütülmesinde betimsel yönteme dayalı bir desen kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, literatür tarama, Beck ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Beck Umutsuzluk Ölçeği”, araştırmacı tarafından oluşturulan 9 adet kişisel bilgi formu ve öğrencilerin 2013-2014 eğitim-öğretim yılı 1. dönem çalgı puanları kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünde öğrenim gören 92 öğrenci oluşmaktadır. Elde edilen verilerin işlenmesinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Nicel verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı man whitney-u, ikiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında kruskall whallis testi ve farklılığa neden olan grbun tespitinde man whitney-u testi kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişki spearman korelasyon, etki ise regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmada yapılan çözümlemeler sonucunda, öğrencilerin hafif düzeyde umutsuz oldukları (4,913 ± 3,585) ve çalgı başarı ortalamalarının iyi (74,620 ± 18,130) düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalgı ders saatlerini yeterli bulan öğrencilerin umutsuzluk puanları, yeterli bulmayan öğrencilerin puanlarından yüksek bulunmuştur. Erkek öğrencilerin çalgı puanları (x=80,940), kız öğrencilerin çalgı puanlarından (x=67,730) yüksek, 12. sınıf öğrencilerinin çalgı puanları diğer sınıfların çalgı puanlarından yüksek bulunmuştur. Bireysel çalgısı gitar olan öğrencilerin çalgı puanları ve bireysel çalgı seçiminde kendi isteği etkili olan öğrencilerin çalgı puanları en yüksek bulunmuştur. Gün içerisinde 2 saat ve üzeri çalışan öğrencilerin çalgı puanları (90,940 ± 8,410) daha yüksek bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri ile çalgı puanı ortalamalarına göre; umutsuzluk arttıkça çalgı puanı azalmaktadır (r=-0.24; p=0,021<0.05). Umutsuzluk ile çalgı puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan regresyon analizi, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=4,195; p=0,043<0.05). Çalgı puanı düzeyinin belirleyicisi olarak umutsuzluk değişkenleri ile ilişkisinin zayıf olduğu görülmüştür (R2=0,034). Öğrencilerin umutsuzluk düzeyi çalgı puanını azaltmaktadır (ß=-1,067). Bu bulgular göz önünde bulundurularak, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin çalgı başarılarının arttırılması ve umutsuzluk düzeylerinin en aza indirgenmesi, var olan umutsuzluk nedenlerinin araştırılarak, çözüm yollarının aranacağı çalışmalar yapılması hususunda önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar Lisesi, Umutsuzluk, Çalgı Başarısı Extended Abstract This study is made with the purpose of determining the hopelessness levels of the students of Fine Arts High School Music Department and also revealing the relation between two parameters by mutual examination of the hopelessness levels of the students with the instrument successes. The data of the research is obtained by using the 9 units of personal information form, “Beck Hopelessness Scale” developed by Beck and friends, literature scanning and the 2013-2014 education year 1st semester instrument grades of the students. The study group of the research is constituted of 92 students who are studying in Diyarbakır Fine Arts High School Music department in 2013-2014 education year. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) package program is used in processing the obtained data. During the evaluation of the data, descriptive statistical methods (Number, Percentage, Average, standard deviation) are used. Man whitney-u test is used in difference between two groups in comparison of the quantitative data, kruskall whallis test is used in inter-group comparison of the...
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.38907

Abstract:
Özet Bu araştırma, ortaokul matematik öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanma düzeylerini ve kullanma düzeylerine ilişkin yeterlik algılarını değerlendirmeye yöneliktir. Araştırmanın örneklemini, Diyarbakır ili merkez ilçelerinde bulunan 38 ortaokulda görev yapan 154 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Tarama (survey) modellerinden genel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Yeterlik Algıları (AÖDYA) Ölçeği" ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerini Kullanma Düzeyi (AÖDKD) Ölçeği" ile toplanmıştır. Veriler, "cinsiyet", "kıdem", "hizmet içi eğitim alma durumu" değişkenleri bakımından karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi, Mann Whitney-U ve LSD testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, matematik öğretmenlerinin, AÖDYA ve AÖDKD Ölçekleri'ne ilişkin görüşleri “cinsiyet” ve “hizmet içi eğitim alma durumu” değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermezken, “kıdem” değişkeni açısından anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin matematik derslerinde etkili bir şekilde uygulanabilmesi için sınıf mevcutlarının azaltılması gibi önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Ölçme ve değerlendirme, Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri, Ortaokul Matematik öğretmenleri, Program değerlendirme. Extended Abstract Purpose: In this research, the aim is to determine the competency perceptions of elementary school mathematics teachers in Diyarbakır city center on the issue of alternative measurement and evaluation techniques that are planned to be applied in new elementary education mathematics class education program, and their usage levels of these techniques in learning process in terms of some variables (sex, seniority and having inservice training). Method: Sampling of the research is made of 154 mathematics teachers working at 38 different secondary schools which are in Diyarbakır City. In the research, general survey model, one of the survey models, is used and data is obtained by “Competency Perceptions about Alternative Measurement and Evaluation Techniques Scale” and “The Level of The Use of Alternative Measurement and Evaluation Techniques Scale”. The data were analyzed comparatively with variables of "sex", "seniority", "in-service training level". In order to analyze the data obtained from the research, descriptive statistics, independent sampling t-test, one-way analysis of variance, Mann Whitney U and LSD tests are used. Results: It was determined that mathematics teachers’ views about the whole of “Competency Perceptions about Alternative Measurement and Evaluation Techniques Scale” was at the level of “I am considerably competent” and their views about the whole of “The Level of The Use of Alternative Measurement and Evaluation Techniques Scale” is at the level of “sometimes”. It was determined that the variable of sex didn’t have an effect on mathematics teachers’ competency perceptions about all of the alternative measurement and evaluation techniques and their usage levels of alternative measurement and evaluation techniques. It was also found that the variable of seniority had an effect on teachers’ competency perceptions about all of the alternative measurement and evaluation techniques. Teachers who had been working for 11 years and more, had higher competency perception about all of the alternative measurement and evaluation techniques when they were compared to 1-10 senior teachers. It was found that variable of seniority had an effect on mathematics teachers’ usage levels of alternative measurement and evaluation techniques. Teachers who had been working for 11 and more years had higher usage level of these techniques than teachers who had been working for 1-10 years (seniority). It was found that competency perceptions of mathematics teachers about all of the alternative measurement and evaluation techniques and their usage levels didn’t vary in terms of inservice training variable. Key Words: Measurement and evaluation, Alternative measurement and evaluation techniques, Secondary school mathematics teachers, Program evaluation
Aslı Ağıroğlu Bakır, Yrd.Doç.Dr.Mahire Aslan
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.38888

Abstract:
Özet Paylaşılan liderlik, liderliğin yalnızca atanmışlara özgü olamayacağı; alanında uzman, bilgi, deneyim ve potansiyeli olan tüm işgörenlere uygun durumlarda fırsat verilmesi gerektiği anlayışı üzerine inşa edilmiştir. Bir örgütte birbirinin bilgi ve deneyimlerine güvenen, karara katılım sürecinde aktif rol alan, değişim ve yeniliğe açık, üretken ve fikir alış-verişine yatkın bireylerin oluşturduğu paylaşılan liderlik anlayışının, işgörenlerin örgütsel bağlılıklarına olan etkisinin araştırılması da bu bağlamda önemlidir. Paylaşılan liderlik bireylerin yeteneklerini ve katılımlarını geliştirdiği ölçüde örgütsel bağlılığın ve etkililiğin artmasına katkıda bulunmaktadır. Böyle bir bakış açısının eğitimdeki izdüşümü, başarı ve okul gelişimi anlamına gelmektedir. Okul örgütlerinde paylaşılan liderlik anlayış ve uygulamaları sağlandığında işgörenlerin kurumlarına karşı içtenlikli biçimde bir bağlılık duyumsayabilecekleri varsayılmaktadır. Örgütsel bağlılık “çalışanların örgütle ilişkisi sonucunda şekil alan ve onların örgütün sürekli bir üyesi olma kararını vermelerini sağlayan davranış” biçimi olarak tanımlanabilir. Bu çıkış noktasından hareketle bu çalışmada, resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerin paylaşılan liderlik ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin nasıl olduğunun araştırılması amaçlanmıştır. Genel tarama modeline dayalı ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmanın evreni Malatya ili merkez ilçe sınırları içinde bulunan 76 resmi ilköğretim okulunda görev yapan 1863 erkek ve 1420 kadın olmak üzere toplam 3283 öğretmen ile 4 özel ilköğretim okulunda görev yapan 116 öğretmenden oluşturmaktadır. Oransız küme örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olan örneklem ise 677 resmi ve 51 özel ilköğretim okulu öğretmeni olmak üzere toplam 728 öğretmenden oluşturmaktadır. Çalışmanın verilerini elde etmek için “Okul Örgütlerinde Paylaşılan Liderlik Ölçeği” ve “Öğretmenler İçin Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde t testinin yanı sıra, öğretmenlerin paylaşılan liderlik ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkilerin çözümlenmesinde Pearson Korelasyon, ve bu değişkenler arasındaki etkileşimin ortaya konulması için de Basit Regresyon Tekniği kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlar, özel ilköğretim okullarındaki paylaşılan liderlik ve örgütsel bağlılık düzeyinin, resmi ilköğretim okullarına kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. İlköğretim okulu öğretmenlerinin paylaşılan liderlik ile örgütsel bağlılık algıları arasında pozitif yönde, yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. İlköğretim okulu öğretmenlerinin paylaşılan liderlik algıları, onların örgütsel bağlılık düzeylerini etkilemektedir. Anahtar sözcükler: Eğitim, Liderlik, Paylaşılan liderlik, Örgütsel bağlılık ------------------------------------ Extended Abstract Purpose: Distributed leadership is based on the idea that leadership cannot be just for the ones who have been appointed. Anybody having the potential and enough experience deserves a chance (Elmore, 2000). Distributed leadership can be accepted as one of the most popular research topics which has received interest and attention of the researchers. In fact, it attracted attention mainly in the end of the 90s and this interest resulted in many investigations. It is important to investigate the effect of distributed leadership on organizational commitment as distributed leadership is shaped by the individuals who trust each other's knowledge and experience, take active role in the process of decision, open for the development and change, productive and ready for exchange of ideas. Distributed leadership contributes to the organizational commitment as long as it develops the ones' abilities and involvement in the organization. It is assumed that organizational commitment which is defined as “the behaviour that is shaped by the relation of members to the organization and is determinative in the decision of members to be temporary or permanent in the organization” would arise in condition of distributed leadership. From this point of view, the aim of this study is to find out the relationship...
Yrd.Doç.Dr.Feyzi Osman Pekel, Dr.İsmet Hasenekoğlu
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.39715

Abstract:
This study investigates the effect of a conceptual change approach over traditional instruction on students’ understanding of DNA, gene and chromosome concepts. 52 10th grade students belonging two different classes participated the study. One of the classes was assigned randomly to the control group, and the other class was assigned randomly to the experimental group. During teaching of the topic of DNA and gene related concepts in the biology curriculum, the conceptual change approach was applied in the experimental group whereas ‘traditional instruction’ was followed in the control group. The data were analyzed using analysis of SPSS 10.0. The results showed that the students in the experimental group performed better when compared to the control group. For the genetic concept achievement test, the posttest average percent of correct responses of the experimental group was % 79.46 and that of the control group was % 59.79 after the treatment. Add to this, it was found that students’ attitudes towards biology lessons made a statistically significant contribution to the variation in students’ understanding of DNA, gene and chromosome related concepts. Key Words: Genetics concepts, conceptual change approach, misconceptions GENİŞLETİLMİŞ ÖZET Kavram yanılgıları öğrencilerin bilimsel açıklamaları anlama yeteneklerini sınırlandırarak (Lewis and Kattmann, 2004), diğer konu ve kavramları eksik, ilişkisiz öğrenmelerine ve başka kavram yanılgılarına neden olarak daha sonraki öğrenmelerini engelleyebilmektedir. Amaç: Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, kavramsal değişim yaklaşımının, lise öğrencilerinin DNA, gen ve kromozom kavramlarını ile ilgili başarılarına ve biyolojiye karşı tutumlarına olan etkisini, geleneksel öğretim yaklaşımı ile karşılaştırarak ortaya koymaktır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini bir lisenin fen bölümlerinde öğrenim gören aynı öğretim elemanın ders verdiği iki farklı şubedeki 52 ikinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Şubelerden biri, kavramsal değişim yaklaşımın kullanılacağı deney grubu; diğeri ise geleneksel öğretim yaklaşımının kullanıldığı kontrol grubu olarak rastgele seçilmiştir. Deney grubunda DNA, gen, kromozom kavramları ile ilgili konular kavramsal değişim yaklaşımını esas alan yöntemlerle, kontrol grubunda ise geleneksel ders anlatım yaklaşımlarına uygun yöntemlerle işlenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak tarafımızca oluşturulan DNA, Gen, Kromozom Kavram Testi ve literatürden adapte ettiğimiz Biyoloji Dersi Tutum Ölçeği olmak üzere iki ölçekten yararlanılmıştır. Araştırmada ileri sürülen hipotezleri test etmek için bilgisayar ortamında SPSS paket programındaki “Independent sample t-test” ve “Paired sample t-test” kullanılmıştır. Bulgular: Uygulama öncesi uygulanan “Bağımsız gruplar t-testi” deney ve kontrol gruplarımız arasında genetik kavramlar başarı testi açısından (t = 0.98, p = 0.330) ve biyoloji dersine ilişkin tutumları açısından (t = 0.22, p = 0.826) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Uygulama sonrasında gerçekleştirilen “Bağımlı gruplar t-testi” kontrol grubunun genetik kavramlar ön ve son test ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğunu (t = 11.89, p = 0.000; pretest = 9.52, posttest = 14.08), benzer şekilde deney grubunun ön ve son test ortalamaları arasında da (t = 12.03, p = 0.000; pretest = 8.87, posttest = 19.54) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu ortaya koymuştur. Deney ve kontrol gruplarının genetik kavramlar testi son test başarı ortalamaları “bağımsız gruplar t-testi” kullanılarak karşılaştırıldığında aralarında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (t = 6.19, p = 0.000) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Tablo 4. Deney ve kontrol gruplarının ön ve son test biyoloji dersine ilişkin tutum puanları arasında kullanılan yöntemlerden kaynaklanan farklılık bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla “bağımlı gruplar t-testi” yapılmıştır. Bu test sonuçlarına göre kontrol grubu ön ve son test tutum puanları arasında istatistiksel anlamlı bir farklılığa rastlanmazken (t = 0.16, p = 0.871), deney grubunun ön ve son test tutum puanları arasında (t = 7.06, p = 0.000) istatistiksel olarak anlamlı bir farklığa rastlanması deney grubunda kullandığımız stratejilerin sadece derse ilişkin başarı sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda öğrencilerin derse ilişkin olumlu tutumlar...
Arş.Grv.Gizem Köşker,
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.29042

Abstract:
ÖZET İkinci dil öğretiminde okuma becerisi önemli bir yer tutmaktadır. Etkili bir okumanın gerçekleşebilmesi için okuduğunu doğru anlamak gerekmektedir. Etkin bir okuma sağlamak için okuma stratejilerinden yararlanılması, okuduğunu anlama sürecini kolaylaştırmaktadır. Bu çalışma ikinci dil öğretiminde okuduğunu anlama sürecinde karşılaşılan güçlükleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Çalışmada, okuma stratejilerinden biri olan anlamlı gruplandırma stratejisinin, ikinci dil olarak Fransızca’da okuduğunu anlamaya etkisi incelenmiştir. Araştırma, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı, bahar döneminde, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı hazırlık sınıfları öğrencileriyle iki grupta yürütülmüştür. Öğrenciler deney ve kontrol gruplarına eş olasılıkla (random) atanmıştır. Deney grubunda 21, kontrol grubunda 19 öğrenci olmak üzere, toplam 40 öğrenciyle yürütülen bu araştırmada, "kontrol gruplu öntest-sontest deseni" kullanılmıştır. Deney grubunda okuma stratejilerinden anlamlı gruplandırma stratejisi işe koşulmuş, kontrol grubunda ise anlamlı gruplandırma stratejisi işe koşulmadan okuma öğretimi yapılmıştır. Denenceleri test etmek üzere "t" testi kullanılmıştır. Denel işlemden ulaşılan sonuçları daha detaylı incelemek amacıyla gruplar kendi içlerinde başarılı, orta düzeyde başarılı ve zayıf öğrenciler olarak sınıflandırılmıştır. Araştırmanın sonucunda, anlamlı gruplandırma stratejisi, geleneksel okuma öğretimi yöntemi (sözü geçen stratejinin işe koşulmadığı yöntem) ile karşılaştırıldığında, ikinci dilde öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini geliştirdiği gözlenmiştir. Yapılan deneyde anlamlı gruplandırma stratejisinin kullanıldığı deney grubunun ön test-son test başarı puanları arasında da anlamlı bir farklılık yarattığı görülmüştür. Bu durum anlamlı gruplandırma stratejisinin genel olarak Fransızca okuduğunu anlama üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Nitekim çalışmanın sonunda bulgular detaylı incelendiğinde, anlamlı gruplandırma stratejisinin, başarılı, orta ve zayıf düzeydeki öğrencilerin tamamında, Fransızca okuduğunu anlama açısından etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Anahtar kelimeler: İkinci dilde okuma, okuduğunu anlama, okuma stratejileri, anlamlı gruplandırma stratejisi EXTENDED ABSTRACT Problem: The basic condition of the correct and efficient reading is reading comprehension. In our country, it is observed that the reading lessons are not given efficiently. However, teaching the reading strategies in second language lessons could improve the students’ reading comprehension ability. One of these strategies is “chunking strategy” that gives to the students the opportunity to comprehend two or more words together as groups to make reading more understandable. Method: In this quantitative study, the pretest-posttest control group design is used. The research is carried out in two groups of preparation school students at Anadolu University Faculty of Education French Language Teaching Department, in spring semester of 2008-2009 Academic Year. After the students were given the pre-test, the experimental procedure, which would last 5 weeks, started. On the sixth week, the pre-test which was given before the procedure, was reapplied as the post-test. The students were randomly assigned into experimental group consisting of 21 students and control group consisting of 19 students with the total number of 40 students. In the experimental groups’ lessons, chunking strategy was taught by the instructor and used by the students, while in the control groups’ lessons this strategy was neither taught nor used. T-test was used in order to test the hypothesis. In this test, the signifance level is 0.05. In order to examine the results of the empiric procedure in detail, line graphic was applied for analysis of the experimental and control groups. Result: When the results of this research are studied, between the experimental group for which chunking strategy is employed and the control group for which the current strategy is not employed, there was a meaningful difference in favor of the experimental group. It is also observed that chunking strategy created a meaningful difference between pretest-posttest scores of the experimental group. In other words, chunking strategy employment improved the students’ reading comprehension in French as the second language. Furthermore, at the end of the study, it has been seen that chunking strategy is effective on successful students’, moderately successful students’ and insufficient students’ reading comprehension in French. Key words: Second language reading, reading comprehension, reading strategies, chunking strategy
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.37841

Abstract:
Bu çalışmada, Fen Bilimleri öğretmen adaylarının çevre algılarını belirlemek için 122 kişiye Kelime İlişkilendirme Testi uygulanmıştır. Uygulamada; “Çevre” anahtar kavram olarak verilmiş ve ayrıca, öğretmen adaylarının bu anahtar kavramla ilgili cümle kurmaları istenmiştir. “Çevre” anahtar kavramına ilişkin sonuçlar doğal çevre”, “yapay çevre”, “çevre sorunları” ve “duygu ve durumlar” olmak üzere dört ana tema altında değerlendirilmiştir. Bunlardan doğal çevre teması; “canlı öğeler”, “cansız öğeler” ve “ekolojik kavramlar” alt temaları altında incelenmiştir. .Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının çoğunun hem doğal hem de yapay çevreyle ilgili zihinsel şemalarının mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Ancak öğretmen adaylarının, doğal çevreyle ilgili algıları yapay çevre ile ilgili algılarından daha fazla çeşitlilik göstermektedir. Canlı varlıklardan özellikle ağaç, insan, hayvan, çiçek ve arkadaş/komşu kelimeleri çevre ile daha fazla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca çevre kavramını aile ve toplumla da ilişkilendirmiş oldukları tespit edilmiştir. Birçok öğretmen adayının kurmuş olduğu cümlelerden çevrenin, insan odaklı olarak algılandığı anlaşılmaktadır. Cansız varlıklarla ilgili yanıt sayısının ise az olduğu görülmüştür. Birçok öğretmen adayı tarafından çevrenin hem canlı hem de cansız öğelerden oluşan; tabiat/doğa, orman ve ekosistem olduğu şeklinde yanıtlar verilmiştir. Doğal çevre kadar olmasa da katılıcıların yapay çevreyle ilgili algılarının da çeşitli olduğu söylenebilir. Kirlilik, çöp gibi yanıtların, sıkça verilmesi, zihinlerde çevreyle sorunların da ilişkilendirdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca katılımcıların algılarında çevrenin; temiz, düzen, sevgi, dostluk gibi çevresel durum ve duygularla da ilişkilendirdikleri anlaşılmıştır. Kelime ilişkilendirme yöntemiyle elde edilen sonuçlar, günümüz bilimsel öğretilerinde yer alan bütünleşik, düzenli ve kendi içinde işlevselliği olan bir çevre kavramı algısı konusunda, bir takım eksikliklerin bulunduğu gerçeğinin, bir kez daha vurgulanmasına neden olmaktadır. Çevreyle ilgili kavram ve durumların, çevre bilimi verileri çerçevesinde öğretimlerinin tasarlanması ve uygulamasında, bunların dikkate alınarak sürdürülmesine ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Çevre Algısı, Çevre Eğitimi, Fen Bilimleri, Kelime İlişkilendirme, Öğretmen Adayları Determining the Environmental Perceptions of Pre-Service Science Teachers through Word Association Extended Abstract Purpose: The correct perception and comprehension of environment by students is influential on developing, in them, interest, awareness, and a positive attitude about acquiring environmental knowledge. Thus, examining the perception of the concept environment is important. The capability of teachers to perceive the environment in a correct and holistic way may contribute to the proper construction of these concepts in students' minds and the development of positive attitudes towards the environment among the students. This study aimed to determine the environmental perceptions of pre-service science teachers. Method: In this study, one of the qualitative research designs – case study design, was used. This study was a holistic single-case design. The Word Association Test (WAT) containing the key concept environment was administered to 122 pre-service science teachers. The students were asked to write their answers about the key concept and then construct sentences in 30 seconds involving the given answers. The answers of the students about the key concept were examined under four main themes: “natural environment”, “artificial environment”, “environmental problems”, and “emotions and situations”. The theme “natural environment” was divided into following sub-themes: “living elements”, “nonliving elements”, and “ecological concepts”. Discussion, Conclusion, and Implications: The analysis of the students' answers about the key concept showed that the perceptions of the students about natural environment varied more in comparison to their perceptions about artificial environment. It was seen that living beings were featured prominently in the perceptions of the pre-service teachers participating in the study. The research results indicated that most students had an anthropocentric environmental perception. Another observation about living elements was the association of environment with family and society. A limited number of answers were given in regard to nonliving elements. The most...
Sema Nur Arabikoğlu,
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.27899

Abstract:
Etkili ve verimli bir okulun oluşturulmasında yöneticiler son derece önemli bir role sahiptirler. Böyle önemli bir rolü gerçekleştirebilmek için okul yöneticisinin lider özelliklerine sahip olması son derece önemlidir. Lider özelliklerine sahip bir okul yöneticisi okulunu etkili ve verimli kılmak için, okul için paylaşılan bir vizyon oluşturarak, öğretmenleri okulun gelişimi ve hedeflerine ulaşmak için gönüllü çaba harcama yönünde etkileyebilir. Ancak okul yöneticisinin bunu başarabilmesi için öğretmenler için okulda güvenli bir ortam oluşturması, onların güvenini kazanması ve okula bağlılık düzeylerini artırması önemli görülmektedir. Bu araştırma okulöncesi öğretmenlerinin çalıştıkları okula bağlılık ve örgütsel güven düzeylerinin, okul yöneticilerinin liderlik uygulamalarına ilişkin görüşlerine göre incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Çalışma grubu, Burdur'da il ve ilçe merkezlerinde resmi bağımsız anaokulları ve anasınıflarında görev yapmakta olan 158 okulöncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışmanın veri toplama aracında kişisel bilgilerin yanı sıra üç ölçek yer almaktadır. Bunlar sırasıyla “Örgütsel Güven Ölçeği”, “Liderlik Uygulama Envanteri” ve “Örgütsel Bağlılık Ölçeği”dir. Ölçme araçlarının uygulanmasıyla elde edilen veriler MANOVA tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın başlıca bulgusu okulöncesi öğretmenlerinin örgütsel güvenlerinin ve örgüte bağlılıklarının birlikte okul yöneticilerinin liderlik uygulamalarına ilişkin öğretmen değerlendirmelerine göre anlamlı farklılık göstermesidir. Bu doğrultuda araştırmanın sonucunda okul yöneticisinin liderlik uygulamalarının örgütsel güven ve örgüte bağlılık üzerindeki etki düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. Okul yöneticisinin liderlik uygulamalarını sıklıkla sergilediğini belirten okulöncesi öğretmenlerin örgüte güvenlerinin, orta ve düşük düzeyde sergilediğini belirten öğretmenlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde okul yöneticisinin liderlik uygulamalarını sıklıkla sergilediğini belirten okulöncesi öğretmenlerin öğretmenlerinin örgüte bağlılık düzeyleri, orta ve düşük düzeyde sergilediğini belirten öğretmenlere göre daha yüksektir. Bu bağlamda okul yöneticilerine örgüte güven düzeyini arttırma ve örgüte bağlılığın sağlanması konusunda da çalışmalar yapması ve liderlik becerilerini geliştirme yönünde yetiştirilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler. Örgütsel güven, Örgütsel bağlılık, Liderlik uygulamaları, Okul öncesi öğretmenleri Extended Abstract Purpose: Principals have a crucial role to play in the formation of an effective and efficient school. It is extremely important that the school administrators have the leading features in order to achieve such a significant role. A school administrator with leadership characteristics may affect teachers to spend voluntary efforts to achieve the school's development and objectives. From this point of view, it can be said that leadership behaviors of principals might have an effect on both commitment to organization and trust to organization. Purpose of this research is to determine if there is a significant difference between commitment level of preschool teachers to their schools and organizational trust levels according to teachers' opinions regarding leadership practices of their principals. Method: Participants of the research includes 158 preschool teachers working in city center and districts of 254 preschool teachers working in Burdur. In research a questionnaire was used as data collection tool. At first part personal information about preschool teachers were asked. In data collection tool there are three scales. In research firstly organizational trust of preschool teachers at school will be measured with “Organizational Trust Scale” of Daboval, Comish, Swindle and Gaster (1994). The said scale was adapted into Turkish by Kamer (2001) and used. Polat (2007) tested validity and reliability of the scale again. Teachers' opinions about leadership practices of principals at preschool institutions and primary schools will be gathered with Leadership Practices Inventory developed by Kouzes and Posner (2003). Scale was adapted into Turkish by Yavuz (2010). In order to rate organizational commitment level of preschool teachers at schools Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) developed by Meyer and Allen (1997) was used. Validity and reliability of this scale which was developed to apply generally in all organizations in measuring organizational commitment of teachers to...
Yrd.Doç.Dr.Uğur Akın, Doç.Dr.Nail Yıldırım
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.24672

Abstract:
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin eğitim sisteminin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığına yönelik inançlarını ölçmeye yarayan geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla alanyazına ve ilgili mevzuata dayalı olarak eğitimin amaçları ve çeşitli işlevleri maddelere dönüştürülmüştür. Alan uzmanlarının görüşleri alındıktan sonra 29 maddeden oluşan bir ölçek taslağı oluşturulmuştur. Taslak ölçek, Tokat’ta ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan toplam 293 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen verilerle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. AFA sonucunda 4 madde ölçekten çıkarılmıştır. Ardından güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik analizlerinde madde toplam korelasyonları, Cronbach’s alpha iç turatlık katsayıları, alt-üst %27’lik grupların ayırt ediciliği ve boyutlar arası korelasyonlar işe koşulmuştur. Bu işlemler sonucunda 25 maddeden ve dört boyuttan oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçek Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeyleri Ölçeği (ÖEİDÖ) olarak isimlendirilmiştir. 12 maddeden oluşan birinci boyut toplumsallaştırma, 5 maddeden oluşan ikinci boyut bireysel farklılıklar, yine 5 maddeden oluşan üçüncü boyut çok yönlü gelişim ve 3 maddeden oluşan dördüncü ve son boyut ise üst öğrenime hazırlama boyutu olarak isimlendirilmiştir. ÖEİDÖ, öğretmenlerin eğitime inanmalarının ya da inanmamalarının sebepleri ve sonuçları ile farklı değişkenlerle ilişkisinin araştırılacağı çalışmalarda kullanılabilecektir. ÖEİDÖ’nün kullanılacağı böylesi çalışmaların uygulamacılara önemli fikirler verebileceği düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler: Öğretmen, Eğitime İnanma, Ölçek Geliştirme Extended Abstract Problem: A well educated individual will benefit both her/him self and the society. In a rapidly changing world, expectations from individual also have considerably changed. Individuals are expected to have multifaceted roles, knowledge, skills, and attitudes of knowledge society (Drucker, 1993, 293; Fındıkçı, 1998, 84; Rosovsky, 1995: 105–107). For this aim education systems are established by governments. The most critique element of education systems are teachers. Teachers must believe to system that it yield intended outcomes. Believing the system will probably provide teachers to commit their work and increase their job satisfaction. On the other hand, weak beliefs may lead alienation, burnout, and similar negative consequences. For this reason it is taught that clarifying teachers’ beliefs about their work is a critical construct to study. The aim of this research is to develop a valid and reliable instrument to scale the beliefs of teachers about education. Research Methodology: This study is conducted to develop a valid and reliable instrument for teachers’ beliefs about education. The study group consisted of 293 primary, secondary and high school teachers from Tokat province and its districts. 121 of the participants were female and 172 of them were male. The draft scale items written based on the literature, legal regulations, and field experts’ explanations. The final item pool was consisted of 29 items. Teachers’ levels of believe in education scale (TLBES) is formatted as a Likert instrument. Findings: A Exploratory Factor Analyses (EFA) conducted to test the factorability of the scale. Appropriateness of the data for EFA tested with KMO value. The KMO value was found as .96 and the Bartlett's Test of Sphericity score was significant (p < .05). Eigen values, total variances explained, and scree plot graphic was used to decide the number of factors. A four factor construct accepted explaining the 65.146 of the total variance. After varimax rotation the items loading more than .30 both own and other factors removed from scale and then EFA repeated. EFA finalized remaining 25 items with factor loadings over .45. Total variance explained was 65.9% with 25 items. Cronbach’s alpha scores, item total correlations, upper and lower 27% group scores t-test, and dimensions correlations used to test the reliability of the scale. Cronbach’s alpha scores were .94 for the first dimension, .88 for the second dimension, .87 for the third dimension, and .69 for the last dimension. Item total correlations ranged from .544 to .788. Upper and lower 27% group scores t values were significant for all items (p< .001). Also Pearson correlations were significant for all dimensions (p< .001). Based on all these findings, it is decided that TLBES is a valuable and reliable scale with its four dimensions. First dimension labeled as socialization with 12 items. Second dimension labeled as individual differences with 5 items. Third dimension labeled as multi-faceted development with 5 items. Last dimension labeled as preparing to upper education with 3 items. Conclusion and Suggestions: A four dimension, valuable, and reliable scale to measure...
Arş.Grv. Çiğdem Akın Arıkan
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.24504

Abstract:
Özet Bu çalışmada PISA 2012 öğrenci anketinde yer alan Matematik Çalışma Etiği anketindeki tutum maddelerinin cinsiyete göre değişen madde fonksiyonu gösterip göstermediği incelenmiştir. DMF analizleri Madde Tepki Kuramı-Olabilirlik Oranı (MTK-OO), Ordinal Lojistik regresyon (OLR) ve Poly-SIBTEST yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini, matematik çalışma etiği tutum maddelerine yanıt veren 3217 bireyden SPSS programı aracılığıyla random olarak seçilen 1000 (500 kadın, 500 erkek) birey oluşturmaktadır. Verilerle ilgili madde analizleri MTK ile yapılmıştır. Cinsiyete göre DMF analizlerinde Poly-SIBTEST yöntemine göre 3. Maddenin yüksek düzeyde erkekler lehine, MTK-OO yöntemine göre 3. Maddenin orta düzeyde ve OLR yöntemine göre 3. Maddenin yüksek düzeyde çok biçimli DMF gösterdiği görülmüştür. Anahtar Sözcükler: PISA, Değişen Madde Fonksiyonu, MTK-OO, Poly-SIBTEST, OLR Extended Abstract Problem and Purpose: PISA, which are implemented in many countries, identify strengths and weaknesses of education systems of such countries and pave the way for developing future-oriented policies for education systems. For this reason, PISA results need to be able to enlighten differences among individuals and include minimum error. In other terms, reliability and validity evidences regarding measuring results must be presented. One important threat against validity is item and test bias (Clauser and Mazor, 1998). The individuals at the same level of ability are normally expected to get the same score from the test or items in a test. However, probability of correct answers in subgroups of the same ability level might differ due to conditions of the test or some attributes of the item. This is called differential item functioning (DIF) (Zumbo, 2007; Finch and French, 2007). DIF refers to systematic differentiation of individuals in a group with the same test score and ability level in terms of probability of answering a certain test item (Doğan, Guerrero and Tatsuoka, 2005). Regarding items of attitude, Hulin, Drasgow and Parsons (1983) define DIF as differing probability of showing positive attitude towards a certain item by individuals in different subgroups with the same ability level (cited by Johanson and Dodeen, 2003). In attitude scales, existence of DIF affects accuracy of measuring results in a negative way. The study aims at identify whether or not items in PISA 2012 maths work ethics questionnaire differ by gender was examined with poly-SIBTEST, MTK-OO and OLR methods. Also it was investigated whether items showing DIF change depending on methods. Method: The responses given for attitude items in maths work ethics questionnaire of PISA 2012 student questionnaire were downloaded from the OECD web site (http://pisa2012.acer.edu.au/) in January 2014. In Turkey sample of PISA 2012 application, 3217 15-year old students responded to the maths work ethics attitude items. After removing missing data of 3217 participants, 1000 people were selected among 3130 individuals by using SPSS on a random basis (500 females and 500 males). 9 items in the questionnaire were checked to see whether they show DIF by gender. SIBTEST software was used for Poly-SIBTEST method, the macro developed by Zumbo (1999) was used for OLR method, and the IRTLRDIF software was used for MTK-OO. During data analysis, males were used as focus group and females as reference group. Conclusion and Recommendations: According to the DIF analysis results, item 3 shows non-uniform DIF at high level, medium and high level as a result of Poly-SIBTEST, MTK-OO and OLR analysis, respectively. While MTK-OO and poly-SIBTEST methods determine uniform DIF, OLR is able to determine both uniform and non-uniform DIF. Therefore, OLR indicates more details about nature of DIF. Obtained results show that although used methods produce similar results for items with DIF, DIF amounts are found to be different. This difference is thought to be due to the difference of value intervals belonging to classifications regarding DIF levels. Asil (2012), point out that DIF in PISA items often arises from translation and adaptation errors. In relation with item bias, Van de Vijver and Tanzer (2003), and Hambleton, Merenda and Spielberger (2005) argue that DIF arises especially in questionnaires used in international comparisons due to reasons such as insufficient translation, mistyping of items and ambiguous translation of the item. Keywords: PISA, Likelihood Ratio Test (LRT), Poly-Sıbtest, Logistic Regression, Differential Item Functioning (DIF)
Arş.Grv. Feyzi Kaysi,
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.22990

Abstract:
Özet Dijital değişimin dünyada hızla adapte olduğu eğitimde, öğrenmelerin kalıcı olmasını desteklemek amacıyla tablet bilgisayarlar kullanılmaya başlanmıştır. Farklı kıtalardaki farklı ülkelerde yapılan araştırma sonuçlarına göre; tablet bilgisayarlar eğitimde öğrenme konusunda çok olumlu sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Dünyadaki bu değişime ayak uydurmak isteyen Türkiye'de de FATİH projesi aracılığıyla, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki tüm öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda 2014 yılı sonuna kadar yaklaşık 730 bin tablet bilgisayar öğretmen ve öğrencilere dağıtılmış yakın bir zamanda da 10 milyonluk tablet bilgisayar dağıtılması hedeflenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dağıtılan tablet bilgisayarda kullanılmak amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sitesi üzerinden e-kitap, ses, video, görsel öğeleri kullanıcılara sunmaktadır. Bununla beraber, öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulan e-kitapların dünya çapında kabul gören ve güncel bir e-kitap formatı olması, tablet bilgisayarlarla yakalanmaya çalışılan eğitim seviyesi için çok önemlidir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden içerik analiziyle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulan ve tablet bilgisayarlar içerisinde hazır olarak verilen veya EBA üzerinden erişilebilen ders içeriklerinin etkileşimli, video ve ses içerikleriyle zenginleştirilmiş, görsel öğelerle desteklenmiş ve erişilebilir olmaları şeklinde dört tematik kategoride incelenmeleri amaçlanmıştır. Bu kapsamda 12 farklı sınıf düzeyindeki 24 farklı e-kitap incelenmiştir. Elde edilen araştırma sonuçlarına göre, sunulan e-kitapların; 100 Mb ve üstü yer kaplayanların erişiminde büyük problemler yaşandığı, daha düşük kapasitedeki e-kitapların ise defalarca denedikten sonra indirilebildikleri belirlenmiştir. Video ve ses dosyalarının e-kitap içine gömülmedikleri ve ayrıca e-kitap içinden bağlantı verilmeden farklı bir başlıkta sunulmuş olduğu ve bazı e-kitapların ses veya video desteğinden yoksun olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca e-kitapların etkileşimli öğeleri destekleme özelliğinin olmasına rağmen e-kitaplar içerisinde etkileşimli her hangi bir öğrenme nesnesinin kullanılmadığı belirlenmiştir. Son olarak, e-kitaplar, Türkiye haricinde farklı bir ülkeden indirildiğinde yazı karakterlerinin bozulduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Tablet bilgisayarlar aracılığıyla beklenilen nitelikli öğrenme çıktılarının sağlanabilmesi için; içeriklerin dünya standardında olması beklenmektedir. E-kitapların erişilebilirliklerini arttırmak amacıyla, EBA'nın kullandığı altyapıda geliştirilmelere gidilmelidir. Ayrıca E-kitaplar için dünya standardındaki e-kitap formatlarından biri tercih edilmeli ve bu e-kitap formatı güncel, etkileşim, ses ve video destekleyebilecek bir format olmalıdır. Anahtar Kelimeler: Tablet bilgisayar, e-kitap, içerik analizi, Fatih Projesi, Etkileşimli İçerikler ------------------------------------ Extended Abstract Problem and Purpose: Integration of tablet computers with the adaptation of rich contents to education will be helpful for targeted change in education. Tablet computers are defined as mobile technologies which can provide portable experience and have interactive tools for teachers and students. However, it will be disappointed if tablet computers, performed by important goals and large investments, have not enough interactive, visual and audio contents. In this vein, the purpose of this study is to investigate the course contents which are placed in tablet computers or can be accessed via the Education Information Network (EBA) for usage of teachers and students. In this way, it will be discussed on support of audio, video, animation and etc., and what can be done to eliminate if any shortcomings for produced contents. Method: Study is based on content analysis to evaluate the contents which are used for tablet computers distributed under Fatih Project. It was conducted on only e-books on EBA which consists of 1422 e-books, 5270 course videos, 3176 audios and 54147 visuals contents prepared for using in tablet computers and services by Ministry of Education (MEB). Evaluation of all of the e-books cannot be convenient and therefore, totally 24 e-books among these were examined, including two e-books for each class. Within this study; the books in the EBA were examined in four different categories that are expected from e-books; (1) interactive, (2) enriched with video and audio contents, (3) supported with visual objects and (4) accessible. Audios and videos of the related course were taken...
Dr. Erdal Toprakci
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.22955

Abstract:
Editörden Prof. Dr. Erdal Toprakçı 2015 yılının ilk sayısıyla sizinleyiz. Ancak bu sayıyı yayınlamada geciktik. Çünkü dergimizi Dergipark’a taşıdık. Gecikme için özür dilerken, bütün dergimiz üyelerinin dergi sitesindeki bilgilerini gözden geçirmelerini ve güncellemelerini rica ediyorum. Dergimizin bu sayısında şunlar var: Birinci olarak, PISA 2012 kapsamında uygulanan öğrenci anketinde yeralan Matematik Öğrenme bölümü altındaki matematik çalışma etiği tutum maddelerinin cinsiyete göre değişen madde fonksiyonu gösterdiğini tespit eden Çiğdem Arıkan Akın’ın “Değişen Madde Fonksiyonu Belirlemede MTK-Olabilirlik Oranı, Ordinal Lojistik Regresyon ve Poly-Sıbtest Yöntemlerinin Karşılaştırılması” isimli makale vardır. İkinci olarak, okul müdürlerinin bütçe yönetimine ilişkin pek çok alanda sorunlar yaşadığı sonucuna ulaşan Niyazi Özer, Hasan Demirtaş ve Fidel Ateş’in “Okulların Mali Durumlarına ve Bütçe Yönetiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Müdür Görüşleri" adlı makaleleri vardır. Üçüncü olarak, Seher Balcı Çelik, Meryem Vural Batık, Kemal Özcan ve Seval Aksoy’a ait “Obez Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” adlı bir ölçek geliştirme çalışması vardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; Ölçek geçerli ve güvenilirdir. Dördüncü olarak, Katar Anaokullarında Görev Yapan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin uygulamalarının anaokulu çocuklarının gelişim alanlarını desteklediği sonucuna ulaşan Şenay Tamader Al-Thani’ye ait “Katar Anaokullarında Görev Yapan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uygulamalarına İlişkin Algılarının İncelenmesi” isimli makale vardır. Beşinci olarak, Uğur Akın ve Nail Yıldırım tarafından yapılan “Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeyleri Ölçeği (ÖEİDÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” isimli çalışmayı görüyoruz. Yazarlar bu çalışmalarında, öğretmenlerin eğitim sisteminin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığına yönelik inançlarını ölçmeye yarayan geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmişlerdir. Mustafa Kutlu ve Eda Soğukpınar tarafından yapılan “Rehber Öğretmenlerin Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” isimli çalışmayı görüyoruz. Yazarlar bu çalışmalarında, rehber öğretmenlerin benlik saygısı ile mesleki benlik saygısı puanları arasında olumlu yönde anlamlı ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Dergimizin bu sayısının eğitim alanına katkı getirmesini umuyor, E-UEAD'ın yayına hazırlanması sürecinde emeği geçen dergi çalışanı, yazar, hakem ve diğer ilgililere teşekkürlerimi sunuyoruz. Birlikte daha nice zamanlara… Editorial Prof. Dr. Erdal Toprakçı With the first number of 2015 year we are together with you. However, we late in publishing this number, because of the web page of our journal transferred were on Dergipark. Apologizing for the delay, I would like that they update the data and information of all concerned who operate our journal web page. The contents in this number of our journal are as follows: First, there is a study under the title of “Comparison of LRT Likelihood Ratio Test, Poly-Sıbtest and Logistic Regression DIF Detection Procedures” by Çiğdem Arıkan Akın. She was concluded that although used methods produce similar results for items with DIF, DIF amounts are found to be different. Second, there is a study under the title of “School Principals’ Views on the Financial Conditions of Schools and the Budget Problems” by Niyazi Özer, Hasan Demirtaş and Fidel Ateş. According to this study, school principals experience problems in many areas of the school budget management. Third, there is a study under the title of “The Attitude toward Obese Children Scale: A Study of Validity and Reliability” by Seher Balcı Çelik, Meryem Vural Batık, Kemal Özcan and Seval Aksoy. The results showed that the “Attitude toward Obese Children Scale” developed for Turkish Culture in order to determine students’ attitudes toward obese peers is a valid and reliable scale. Fourth, there is a study under the title of “Investigating the Perceptions of Social Studies Teachers’ Practices in Qatari Preschools” by Tamader Al-Thani. He found that teachers’ practices in the four domains of the study promote child development. Fifth, there is a study under the title of “Teachers’...
, Doç.Dr.Hasan Demirtaş,
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.17651

Abstract:
Özet Bu araştırmanın temel amacı, okulların mali durumunu ve bu alanda yaşanan sorunları okul müdürlerinin görüşlerine dayalı olarak belirlemektir. Araştırmada; okulların gelir kaynakları ve giderleri ile okullarda bütçe yönetimine ilişkin yaşanan sorunlar, okul müdürlerinin bütçe yönetimine ilişkin sahip olması gereken yeterlilikler, okul-aile birliklerinin okul bütçesine katkısı ve okulların giderlerini karşılayabilecek kaynakların oluşturulması için yol ve yöntemlerin neler olabileceğinin belirlenmesi alt amaçlar olarak alınmıştır. Nitel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanılan bu çalışmada, verilerin elde edilmesi için farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanılmasını sağlayan olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, odak grup görüşmesi tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan okul müdürlerinin büyük bir çoğunluğunun okulların giderlerinin gelirlerinden fazla olduğu, okul müdürlerinin bütçe yönetimine ilişkin pek çok alanda sorunlar yaşadığı, okul-aile birliklerinin okula katkılarının okul yönetimlerine sorun oluşturduğu görüşünde oldukları belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Okul, Okul bütçesi, Bütçe yönetimi, Okul müdürleri Extended Abstract Purpose: School administrators may face some problems during daily routine of a school day which can inhibit the quality of educational and instructional activities. Considering the definition of the school management, principals need to manage physical resources and human resources in an effective and productive manner while trying to achieve the goals of the schools and educational system. The budget management and financial issues can be regarded as both cause and solution for physical sources-related problems since principals should meet the needs of school staff and students including heating, lighting, office stationery (paper, chalk etc.), sanitary materials, safety and security measures, maintenance and repairment of the devices and facilities, arranging social and cultural activities etc.Yet, in Turkish education system, most of the schools (especially primary and lower secondary schools) do not have any direct funding opportunities to fulfil aforementioned requirements. Therefore the main purpose of this research is to determine the school principals’ views on the financial conditions of the schools and the budget problems they encountered. It was also aimed to explore the participating principals’ views on (a) incomes and expenses of the schools, (b) the problems encountered during budget management, (c) required skills for the school principals regarding budget management, (d) effects of parent-teacher associations on the school budget and, (e) alternative methods for covering the expenses of the schools. Method: A phenomenological, qualitative research design was employed in this study to explore the essence of shared views on the financial problems encountered by school principals. The data was collected using the focus group interviews with the principals of primary (n=6) and secondary (n=6) schools located in Malatya, a city located in the eastern part of Turkey. Before focus group interviews, appointments with all the participants were arranged by phone and consents of principals were granted. Interviews with two focus groups each including six principals, were conducted.At the interviews, the second author moderated the conversations and the other authors took the task of controlling of the recorder and taking notes of important discussions. After the interviews completed, interviews were transcribed and transcriptions were given to each of the participants. In the coding, each interviewed principal were given a code number.Based on the research questions, content analysis was carried out to identify the themes.Sentences thought to be used as a direct quotation are identified and mentioned in the related parts in findings. Findings: According to the participating principals, there is an imbalance between the incomes and expenses of the schools. Due to this imbalance, the school principals experience some challenges. Some principals, for example, stated that they devote most of their time and energy to find and arrange financial support to school, and dealing with the financial problems restrain them from fulfilling other important responsibilities such as leading instruction. According to the responses of the participants, the maximum expense items for the schools are include buying security, cleaning and repairment services, maintaining technological devices such as surveillance cameras, computers, and printers. All of the participants stated that schools mostly survive with the financial support of parent-school associations. But some principals also pointed out that, they have some challenges while gaining the support of parents due to negative attitudes and mistrust between schools. One of the important finding of the current study was participants’ views on the principals’ skills about budget management. Principals of both primary and secondary schools express that they do not have enough knowledge and skills on preparing and managing budget. Therefore they suggested that novice school principals should attend pre-service...
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.22201

Abstract:
Özet Araştırmanın amacını, Türk eğitim sisteminde II. Meşrutiyet dönemi ilköğretimde karma eğitim uygulamaların belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda karma eğitim uygulamalarının, yasal düzenlemelerin tespitine çalışılmıştır. Tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada dönemin gazete ve dergilerinde çıkan haberlerden de yararlanılmıştır. II. Abdülhamid devrinde (1876–1909) sıbyan mekteplerinin yerini ibtidai mektepleri almıştır. Karma eğitimin okullarda uygulanmasına ilişkin araştırma sonucuna göre 1908–1914 seneleri arasında açılan resmî ibtidai mekteplerinin sayısına bakıldığında 2632 okulun 329'u karmadır. 1913–1914 ders yılı içerisinde ise 4.486 ibtidai mektebinin 477'i karmadır. 1911 yılında İstanbul'daki resmî ibtidai mekteplerin sayılarına bakıldığında en çok karma okulun Samatya'da olduğu görülmektedir. 1913-1914 yılında özel ibtidailere bakıldığında ise karma okulların İstanbul, Edirne, Ankara, Aydın, Hüdavendigar, Sivas, Trabzon, Kastamonu, Konya, Ma'muratü'l-Aziz, Urfa, İzmit, Teke, Canik, Karesi, Kal'a-i Sultaniye ve Bitlis vilayetleri ve livalarında olduğu görülmektedir. En çok karma okul Kastamonu, Hüdavendigar ve Sivas'ta bulunmaktadır. 1908'den 1913'e kadar geçen süreç içerisinde maarif alanında yapılan çalışmaların birikimiyle ve Maarif Nazırı Emrullah Efendi'nin bu alandaki çalışmaları sonucu Şükrü Bey'in Maarif Nazırlığı döneminde 6 Ekim 1913 (23 Eylül 1329) tarihinde “Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-ı Muvakkatı” yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda karma eğitim uygulaması ile ilgili maddeler bulunmaktadır. Bir köy ya da mektebin 50'den fazla kız öğrenci yoksa ibtidai okulu karma olarak kız-erkek öğrenci alabilir. Kız-erkek karma eğitim verilen okullarda kızların eğitim süresi kaza maarif encümenleri kararı ile 4 seneye indirilebilir. Anahtar Kelimeler: Eğitim tarihi, II. Meşrutiyet dönemi, ilköğretim, karma eğitim -------------------------------- Extended Abstract Problem: The aim of this study is to determine the applications regarding coeducation during The Second Constitutional Era. Method: The methodology adopted during the study was survey model. Within this regard, a documents analysis on coeducation applications and legal regulations was conducted. Data for the study were collected from periodicals (newspapers, magazines, journals etc.) belonging to the Second Constitutional Era. Findings: According to the results of the study, elementary schools (ibtidai) substituted for the Ottoman Primary Schools (sıbyan) during the reign of Abdülhamid II (1876-1909). Moreover, “Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-ı Muvakkatı” was put into practice on 6 October 1913 when Şükrü Bey was the Minister of Education. In addition, according to the 8th article of the related law, elementary schools were to be established in every district of the Empire including villages. The law also indicated that a common elementary school had to be set up between nearby villages. Moreover, it was compulsory to establish a school for girls in the districts with the girl student population more than 50. By the law, the schooling age was set at seven, and children had to attend school until the age of 16. In addition, the duration of education at the coeducation schools could be reduced to 4 years with the permission of the Local Educational Commission (Kaza Maarif Encümenleri). Conclusion: The results of the current study also indicated that the total number of coeducational elementary schools were 477 out of 4486 elementary schools during the 1913-1914 teaching year, which means that the coeducational elementary schools consist of 10 % of all elementary schools. Besides, it is also apparent that most of the coeducational elementary schools were located in Samatya, Istanbul in 1911. Moreover, during the 1913-1914 teaching year there were public elementary schools in the provinces and the districts of İstanbul, Edirne, Adana, Ankara, Aydın, Hüdavendigar, Sivas, Trabzon, Konya, Ma'muratü'l-Aziz, Izmit, Bolu, Teke, Canik, Çatalca, Karesi, Kal'a-i Sultaniye ve Bitlis. Among these provinces and the districts most of the coeducational elementary schools were situated in Edirne and Hüdavendigar. During the same period, there were also private elementary schools in the provinces and districts of Istanbul, Edirne, Ankara, Aydın, Hüdavendigar, Sivas, Trabzon, Kastamonu, Konya, Ma'muratü'l-Aziz, Urfa, Izmit, Teke, Canik, Karesi, Kal'a-i Sultaniye ve Bitlis. Most of the private coeducational elementary schools were located in Kastamonu, Hüdavendigar and Sivas among all provinces and the districts. The current study also highlighted the articles of such instructors and intellectuals as Kazım Nami and Halide Edip regarding coeducation applications in the periodicals and magazines of Tedrisat Mecmuası, Türk Yurdu and Musavver Mektep. Anahtar Kelimeler: History of education, the second constitutional era, elementary schools, coeducation
Veli Batdı
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.12976

Abstract:
Özet Bu araştırmada etkinlik temelli öğrenme yaklaşımının (ETÖY) akademik başarı üzerindeki etkisi meta-analitik ve tematik yönlerden incelenmiştir. Analizlerin analizi olarak bilinen meta-analitik inceleme ile taraması yapılan çalışmalardan elde edilecek etki büyüklüğü değeri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, 2006-2014 yılları arasında ETÖY'ün akademik başarı üzerindeki etkisini konu edinen, ulusal ve uluslararası düzeyde 5 farklı veri tabanından [ProQuest Dissertations and Theses (PQDT), YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Scholar, Ebscohost-Eric (Ulakbim) ve ScienceDirect] yararlanılarak 5 adet çalışma meta-analitik araştırma için tercih edilmiştir. Bu bağlamda nicel verilerin analizi CMA (Comprehensive Meta Analysis) ve MetaWin istatistik programları ile yapılmıştır. Veri analizi, işlem etkililiği yöntemiyle gerçekleştirilerek etki büyüklüğü hesaplamasında Cohen (1992) tarafından belirtilen düzey sınıflaması dikkate alınmıştır. Çalışmada istatistiksel sınıflamaların ardından işlem etkililiği testi için sabit etkiler modeli (SEM) ile rastgele etkiler modeli (REM) kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutundaki güvenirlik Değerlendiriciler Arası Güvenir¬lik (DAG) hesaplaması ile yapılarak bu değer %100 olarak bulunmuştur. Araştırmanın nitel boyutunda ise belge/doküman incelemesi yoluyla ulaşılan verilerin içerik analizine dayalı tematik açıdan durumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca nitel veri analizi yapılırken çalışmanın nitel boyutundaki güvenirlik amacıyla veri kodlayıcıları arasındaki uyumu bulmada kullanılan uyum değerleri (CohenKappa) hesaplanmıştır. Bu değerler .676 ile 1.00 arasında ve “iyi/çok iyi düzeyde uyum” şeklinde yorumlanabilir. ETÖY'ün akademik başarı üzerindeki etkililiği nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizine uygun şekilde belirlenmeye çalışılmıştır. Bu şekilde toplanan nitel verilerin analiz edilmesi için QSR NVivo 8.0 programından yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel bulguları sonucunda, ETÖY'ün rastgele etkiler modeline göre akademik başarı üzerindeki etki büyüklüğünün (ES=2.2616) olarak hesaplandığı görülmüştür. Bu değerin Cohen (1992)'in sınıflandırmasına göre geniş düzeyde, pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuç, ilgili yaklaşımın akademik başarı açısından etkililik düzeyinin yük¬sek olduğunu göstermektedir. Nitel bulgular sonucunda ise ETÖY'ün öğrenme sürecindeki etkinlikler ve değerlendirme açısından akademik başarı üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla ilgili yaklaşımla yapılan öğretimin, öğrencilerin öğrenme sürecindeki rolünü, değerlendirme sürecindeki performansını ve derse ilişkin ilgi ve tutumunu olumlu yönde etkileyerek akademik başarılarının artmasına katkı sağladığı görülmüştür. Bu sebeple ilgili uygulamaların tüm öğretim kademelerinde yaygınlaştırılması gerektiği önerilebilir. Anahtar Sözcükler: Etkinlik temelli öğrenme, Akademik başarı, Meta-analiz, Tematik analiz, Etki büyüklüğü ------------------------ Extended Abstract Problem and Purpose: Activity-based learning approach (A-BLA) which is one of the strategies of constructivist learning approach enables students to come to conclusions based on the activities and observations they make. In this approach, students appeal to their liking, in other words, they are encouraged to do activities of their own choice. In this way, students' reasoning and problem solving skills can be developed by using the related approach. In addition, A-BLA having the nature of learning by doing encourages students to establish relationships between the concepts develop their own learning strategies and learn permanently. Thus, in this study, it is aimed to determine the effect of A-BLA on academic achievement in terms of meta-analytic and thematic reviews. Method: The meta-analytic method was used to determine the effect sizes obtained from the studies reviewed. Collected from national and international area [ProQuest Dissertations and Theses (PQDT), Council of Higher Education National Thesis Center, Google Scholar, Ebscohost-Eric] 5 studies made between 2006 and 2014 were chosen for the meta-analytical research. With this respect, analysis of quantitative data was made through CMA (Comprehensive Meta-Analysis) and MetaWin statistical program. After the data analysis was done through treatment effectiveness, effect size was calculated in accordance with Cohen's (1992) level of classification. For analysis of the effect...
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.05325

Abstract:
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin affedicilik ve psikolojik sağlamlık özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Pamukkale Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 368 öğrenci (264 kadın 104 erkek) çalışma grubunu oluşturmaktadır. Veriler Heartland Affedicilik Ölçeği ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Veriler korelasyon ve adımsal regresyon analizi ile incelenmiştir. Bulgulara göre öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeyleri ile affedicilik özellikleri arasında olumlu ilişki olduğu görülmüştür. Psikolojik sağlamlığın, durumsal, kendine ve diğerlerine yönelik affediciliğin alt boyutları tarafından yordandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular alan yazın ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur. Anahtar kelimeler: affedicilik, psikolojik sağlamlık, üniversite öğrencileri, çoklu regresyon analizi. Extended Abstract Problem and Purpose: University years are the most stressful period of time for teenagers since they face the challenge of staying away from their family and of adjusting to a new environment. In this period of time, the students have to get used to being away from their families and friends, making friends and maintaining emotional relationships within a new environment and taking the responsibility of their daily lives. The adjustment of students to stressful life conditions positively affects their psychological and physical health. Particular personality traits are known to influence the personal and environmental adjustment of the individuals. In this respect, psychological resiliency and forgiveness concepts grounded in the paradigm of positive psychology can be considered as traits that help the individuals maintain their psychological health even in negative conditions. Psychological resiliency is defined as an ability to withstand stress, loses and catastrophe with a good personal and environmental adjustment. Forgiveness is defined as emotional replacement of negative emotions that harm the individual himself and his environment with positive other-orientated emotions. In positive psychology, both forgiveness and psychological resiliency are stated to be concepts serving for the same purpose in that they both seek to rectify negative situations and relations. In the light of these facts, this study aims to answer the question, “do forgiveness traits of university students towards themselves, others and situations predict their psychological resiliency?” Method: The research has been conducted with 368 students (264 female, 104 male) studying at Pamukkale University. In the study, Heartland Forgiveness Scale and Psychological Resiliency Scale were used. Heartland Forgiveness Scale was developed by Thompson and his friends (2005), interpretation and adaptation for Turkish culture was performed by Bugay and Demir (2010). The scale is a 7 point- likert scale and consists of 18 items with three sub-sections -forgiving yourself, others and situation-. The Ego Resiliency Scale (Block &Kremen, 1996) was administered to assess trait psychological resiliency which is the capacity to modify responses to changing situational demands; especially frustrating and stressful encounters. Interpretation and adaptation of the scale for Turkish culture is performed by Karaırmak (2006). The scale includes 14 items. Data were investigated through multiple regression analysis. In data analysis, Pearson correlation and stepwise regression were used. Findings: Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were carried out in order to investigate whether university students' forgiveness grades towards themselves, others and situations predict their psychological resiliency levels or not. According to the research findings, positive and meaningful relations have been found between variables of psychological resiliency and self-forgiveness [r = .38, 95% C.I. (.29, .46)], forgiveness towards others[r = .36, 95% C.I. (.27, .45)] and situational forgiveness [r = .42, 95% C.I. (.33, .50)]. Stepwise regression analysis was carried out in order to understand whether sub-dimensions of trait of forgiveness predict psychological resiliency. According to results of analysis, model was found as significant (F(3, 367) = 37.96, p< .001) and trait of forgiveness was observed to explain psychological resiliency with 24% variance (R2 = .238, Adjusted R2 = .232). According to the results, situational forgiveness was found to explain psychological resiliency variance at the ratio of approximately 17% (R2= .175, adjusted R2= .173). Self-forgiveness explained psychological resiliency variance at the ratio of 4%(ΔR2= .042), and forgiveness towards others explained psychological resiliency at the ratio of 2% (ΔR2= .021). Conclusion: The findings of the study revealed that psychological resilience of the students are predicted by forgiveness towards situation, themselves and others. According to the finding of the study, psychological resilience of the students increase as their forgiveness levels increase. Keywords: forgiveness, psychological resiliency, university students, multiple regression analysis.
Dr. Erdal Toprakci,
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.02513

Abstract:
In this study, it was set out thinking that theories specific to educational administration that is independent from the field of administration could be developed. Using analogy method, similarity was sought between the basic principles of magnetism theory in Physics and the behavior of administrator who has the position of a subject of administrative activities. Every similarity found has been turned into a principle of “The Theory of Magnetism in Educational Administration” that can be constructed in the field of educational administration. It is thought that “The Theory of Magnetism in Educational Administration” can contribute to the field of educational administration both in terms of the aspects that should be taken into consideration within the process of bringing up an administrator and the behavior of the administrator following this period in a more scientific way and it is expected that it can hold light to studies that will be carried out for the field of education to have new theories in its own context. Keywords: The theories of educational administration, Magnetism theory, Educational administrator's education, Manyetic educational administrator Genişletilmiş Özet Problem: Bu çalışmada eğitim yönetimi alanında, yönetim bilim dalından bağımsız bir biçimde kendine özgü kuramların geliştirilebileceği düşüncesinden hareketle, fizikteki manyetizma kuramı ile eğitim yönetimi alanındaki benzerliklerden yola çıkarak “Eğitim Yönetimde Manyetizma Kuramı” oluşturulmaya çalışılmıştır. Yöntem: Amaç doğrultusunda öncelikle fizikteki manyetizma kuramının temel ilkeleri ve işleyişi ile yönetim faaliyetinin öznesi konumundaki yöneticinin yönetme adına işlettiği sürecin özellikleri gözden geçirilmiş, ardından analoji metodu kullanılarak ilke ve özelliklerin benzerlikleri ortaya konulmuştur. Bulunan her bir benzerlik, özellikle eğitim yönetimi alanına özgü biçimde inşa edilebilecek “Eğitim Yönetiminde Manyetizma Kuramı”nın birer ilkesi haline dönüştürülmüştür. Manyetizma kuramı ilkeleri ve eğitim yönetimi alanına yansımaları ayrı ayrı şematize edilerek izah edilmiş, ayrıca her bir ilke için de yönetim uygulamalarından örnekler sunulmuştur. Bulgular: İdeal bir eğitim yöneticisinde beklenen istendik davranışları, manyetizmanın temel ilkeleri bazında benzerlikleriyle değerlendirerek ilkeleştiren kuram ile; gerek yönetici yetiştirme süreci gerekse süreç sonrasındaki yönetici tutumları daha bilimsel biçimde açıklanmaya çalışılmıştır. Kurama göre, bir maddenin manyetik özelliği ile bir bireyin yönetsel niteliği eşdeğer tutulmuş; tıpkı manyetizma kuramında sonradan manyetik özellik kazandırılabilen maddeler olduğu gibi; eğitim yöneticisi yetiştirme sürecinde de “yöneticiliğin eğitimle kazandırılabilirliği” fakat bunun yanında, doğal manyetik özelliğe sahip maddelerin de varlığı göz önüne alınarak, süreç sonunda ideal ve tam anlamıyla yetkin bir yöneticiye ulaşılabilmesi için “yönetici adayının eğitim sürecine birtakım bireysel yeterliklere sahip olarak katılması gerekliliği” vurgulanmıştır. Kuram, yönetim süreci içerisinde eğitim yöneticisini tarif ederken; manyetik alana giren maddelerin elektronlarının rasgelelikten kurtularak bir düzene girmesindeki gibi “üyelerin davranışlarını örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirme”, bir mıknatısın suya da atılsa havada asılı da tutulsa kutuplarının aynı doğrultuyu korumasındaki gibi “her koşulda örgütün amaçlarına uygun davranma”, manyetik kuvvetin şiddetinin manyetik alanın büyüklüğü ile orantılı olmasındaki gibi “örgüte uygun nicelik ve niteliklere sahip olma”, kütlesi büyük olan cismin manyetik kuvvetinin daha fazla olmasındaki gibi “nicelik ve nitelikler konusunda diğer üyelerden üstün ve donanımlı olma”, manyetik nitelikli cisimlerde benzer kutuplar birbirini iterken karşı kutupların birbirini çekmesindeki gibi “nitelikli işler ortaya koyabilmek için farklı görüşleri bir araya getirebilme”, iki mıknatısın aynı kutuplarının birbirini iterken pozisyonlarını da korudukları bir manyetik ortam oluşturmasındaki gibi “örgütün içindeki ve dışındaki güçleri örgütün amaçları doğrultusunda eşgüdümleyerek dengeleyebilme” ilkelerini sunmuştur. Bunun yanında nitelikli bir yönetim organizasyonuna sahip örgüt için; bir mıknatıs ikiye bölündüğünde her iki parçanın da etrafında tam bir manyetik alan ortaya...
e-International Journal of Educational Research, Volume 7; https://doi.org/10.19160/e-ijer.22726

Abstract:
The aim of the study was to assess the school administrators’ selection policy implemented by Ministry of National Education on 10th June 2014 in regard to equality and assurance principle of human resources management and to determine the effects of this practice on loyalty of new administrators to the state. The study was designed as a case study whereby qualitative data were collected using a semi-structured interview form, and analyzed with content analysis method. Fifteen school administrator candidates, who experienced the process of school administrators’ selection carried out in August of 2014 by Ministry of National Education, constituted the study group. In the light of the data, some participants stated that loyalty to superiors on duty could come to forefront rather than loyalty to the state and laws. Furthermore; according to most of the participants, lack of principalship experience could bring about negative outcomes in terms of administrators’ performance. Key Words: Equality, Assurance, Loyalty, School Administrator Selection. Genişletilmiş Özet Problem: İnsan kaynakları yönetimi (İKY) örgütlerin uzun zamandır önemli yönetimsel bir parçasıdır. Çünkü İKY’nin işlevleri örgütlerdeki bütün personeli etkiler. Yani personelin performansına bağlı olan‘‘örgütlerin etkililiği, yaşayabilirliği ve kârlılığı’’ bu işlevler tarafından etkilenir (Tracey, 1994). Okul yöneticilerinin rollerindeki ve liderlik tarzlarındaki değişim ve onlardan beklenenlerin farklılaşması nedeniyle eğitim örgütlerindeki, insan kaynakları yönetiminin zor konulardan birisi okul yöneticilerin seçimi ve işe alımdır (Pounder ve Young, 1996). Chapman’e (2005) göre ise okul yöneticilerini işe almanın yanı sıra onların işlerindeki devamını sağlama konusunda da problemler vardır. Hükümetlerin politikaları, okul yöneticilerin işe devam isteklerini olumsuz yönde etkilemektedir. İşin koşulları, politikalar yoluyla iyileştirilmezse, becerikli yöneticilerin devamını sağlama ve gelecekteki yetenekli yöneticileri çekme zorlaşacaktır. Bu nedenle, yönetici seçme, işe alma ve yükseltme süreçlerinde İKY ilkelerine önem verilmesi gerektiği söylenebilir. Tutum’a (1979) göre eşitlik İKY’nin önemli ilkelerinden biridir. Araştırmacı, bu ilkeyi geniş anlamda ele almıştır. Personel arasında din, dil, ırk, cinsiyet, fikir ve inanış ile ilgili olan kişisel özelliklerine göre ayrım yapılmaması olarak açıklamıştır. Ayrıca Tyson (2006) engelli insanlara ve yaşa karşı önyargılı olmamayı da eşitlik ilkesi ile ilişkilendirmiştir. İKY’nin bir diğer ilkesi ise güvencedir. Güvence, işgörenlere, ekonomik ve sosyal avantajlarını kaybetmeden korkmadığı ve ciddi bir suç işlemedikçe personel haklarının devamını kaybetmekten şüphelenmediği güvenli bir çalışma alanı sağlamadır (Sabuncuoğlu, 2000). Bir başka önemli nokta ise personelin örgüte ve kanunlara bağlılığıdır. Birşeye bağlılık yoğunlaştığında sadakat meydana gelir (Koç, 2009). Bu noktadan hareketle, okul yöneticilerin örgütlerine ve yasalara bağlılığı eğitimsel örgütlere olan sadakatı oluşturmak için desteklenmelidir. Işgörenlerin sadakati konusunda çeşitli araştırmalar vardır. Sadakat farklı açılardan önemli görülmektedir. Chen, Tsui ve Farh (2002) iş görenlerin performansının örgüte olan sadakatı tarafından etkilendiğini işaret etmektedirler. Bununla birlikte, Komskiene, Svagzdiene ve Benetyte (2009) örgütsel amaçlara etkili bir biçimde ulaşırken sadakatın işgörenlerin motivasyonu için önemli olduğunu vurgularlar. Türkiye’de okul yöneticilerin seçimi ve işe alımı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yönetmelikler yoluyla gerçekleştirilmektedir. 10 Haziran 2014 tarihinde yayımlanan son yönetmelikten önce yöneticilerin seçimi ve işe alımı birkaç değişikliğe rağmen 2009 yılında çıkarılan yönetmelik vasıtasıyla yapılmaktaydı. Bu iki yönetmelik arasındaki fark vardır. Yeni yönetmelikle dört yıl ve üzeri yöneticilik görevi yapmış olan yöneticiler görevlerinden alınmıştır ve yöneticiler artık tüm iş hayatları boyunca atanmamakta, yalnızca dört yıllığına görevlendirilmektedirler. Ayrıca, yönetici seçme uygulaması da oldukça değişmiştir. Yöneticilerin dört yılık görevleri bittiğinde, paydaşları (ilçe milli eğitim yöneticileri, öğretmenler, okul aile birlikleri, öğrenci temsilcileri) tarafından verilen puanlar yoluyla tekrar seçilebilmektedir. 100 puan üzerinden 75 ve üzeri puan alamayan yada ilk defa görevlendirilecek yöneticiler sözlü bir sınava tabi tutulacaktır. Bu çalışmanın amacı 10 Haziran 2014 tarihinde uygulamaya konulan son yönetici seçme politikasını insan kaynakları yönetiminin eşitlik ve güvence ilkesine göre değerlendirmek ve bu uygulamanın yeni yöneticilerin devlete sadakatine etkisini belirlemektir. Yöntem: Çalışma durum çalışması yöntemi ile modellenmiş, nitel veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma grubunu, Ağustos 2014 tarihinde yönetici seçme uygulamasına katılan on beş kişi oluşturmaktadır. Katılımcıların bazıları bu uygulamadan sonra okul yöneticisi olarak görevlendirilirken; bazıları öğretmen olarak çalışma hayatlarına devam etmektedir. Bulgular ve Tartışmalar: Genel olarak katılımcılar, sözlü sınav süresince adayların avantajına ya da dezavantajına durumların gerçekleştiğini düşünmektedirler. Adayların nesnel ve adaletli bir şekilde değerlendirilmediğini belirtmişlerdir. İşcan ve Sayın (2010) örgütsel adalet, güven ve iş tatmini arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu nedenle örgütler için eşitliğin önemli bir konu olduğu düşünülebilir. Katılımcıların birçoğu, okul yöneticilerine örgütte bir konum sağlama ve tanınma fırsatı verilmediğini ifade etmişlerdir. Bu uygulama sonucunda okul yöneticiliğinin yalnızca dört yıllık bir görevlendirme olduğu vurgulanmıştır. Böylece yetenekli yöneticilerin örgütte tutunabilmeleri için fırsatın da verilmediğini belirtmişlerdir. Bir başka bulguya göre ise katılımcıların çoğunluğu, bu yönetici seçme uygulamasıyla yöneticilerin sadakatinin diğer insanlara, politik güçlere doğru kayabileceğine inanmaktadırlar. Ayrıca katılımcılar iş güvencesinin hale devam ettiğini fakat makam güvencesinin artık kalmadığını ifade etmişlerdir. Son olarak katılımcılara göre güvencenin olmayışının yöneticilerin sadakatı devlete ve yasalara değil, üst yöneticilere doğru yönelebileceğini ifade etmişlerdir. Öneriler: Uygulanan bu yönetmeliğin insan kaynaklarının diğer ilkeleri açısından değerlendirilmesi yararlı olabilir. Dahası bu yönetmelik, daha kapsamlı olarak ve daha geniş çalışma grubu ile diğer ilkeler bağlamında da incelenmelidir. Bu sürece adaylara puan vererek katılan değerlendiricilerin görüşleri alınabilir. Anahtar Kelimeler: Eşitlik, Güvence, Sadakat, Okul yöneticisi seçimi
, Bil.Uzm.Aslı Güvercin Çetinoğlu
e-International Journal of Educational Research, Volume 7; https://doi.org/10.19160/e-ijer.43780

Abstract:
Özet Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin anabilim dallarındaki ana dersleri oluşturan tarih, coğrafya ve eğitim bilimleri derslerine, derslerde kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerine, sosyal ve kültürel etkinliklere, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ve temel düşünme becerilerinin gelişimine ilişkin algılarını incelemektir. Tarama modelinde nicel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmanın örneklemini altı üniversitede (Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi) sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalı dördüncü sınıflarında öğrenim gören 415 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Sosyal Bilgiler Eğitimi Ders ve Uygulamaları Ölçeği” ile toplanmıştır. Veri analizi için aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanmış, t testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin en yüksek algı puanı tarih derslerinin etkiliğine, en düşük algı puanı psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ilişkindir. Ayrıca öğretmen adaylarının algıları arasında cinsiyetlerine, anne-baba eğitim durumuna, üniversiteden önce yaşadıkları yere ve mezun oldukları lise türüne göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Buna göre sosyal bilgiler eğitimi anabilim dallarında derslerin ve işleniş biçimlerinin, ders dışı etkinliklerin, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ve de öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesinin gözden geçirilmesi, detaylı araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Anahtar Sözcükler: Sosyal bilgiler eğitimi, öğretim yöntem ve teknikleri, düşünme becerileri, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri Extended Abstract Purpose: The aim of this study examined to perceives of the students who are studying in social studies education departments related to the knowledge and skills from the history, geography and education sciences courses, the teaching methods and techniques used in courses, the social and cultural activities, the services for psychological counseling and guidance and the improving of the basic thinking skills. Method: A descriptive survey model was used in the study and the data were collected via the quantitative data collection technique. Research in six universities (Adnan Menderes, Afyon Kocatepe, Balıkesir, Dokuz Eylul, Pamukkale and Usak Universities), department of social studies education classes, which is the fourth conducted with 415 students. The data were collected with a survey called “Social Studies Education Programs and Teaching Process Questionnaire”. For the data analysis, arithmetic mean and standard deviation were calculated and t-test and analysis of variance was used. Findings: According to research results, while the teacher candidates perceived the highest on history courses outcomes, they perceived the lowest on the services for psychological counseling and guidance. In addition, there is no a significant differences between teacher candidates’ perceptions concerning their gender, parents’ education level, living place before the university, the type of the high school that they were graduated. As these, in social studies education departments, the courses, their teaching forms- the teaching methods and techniques used in courses, the social and cultural activities, the services for psychological counseling and guidance and the improving of the basic thinking skills are reviewed, investigated and the deficiencies should be corrected. Conclusion: According to the survey, most of the students score higher perception of history lessons to courses for the highest score in anticipation of events was to develop thinking skills. It was found to be a positive relationship between perception and expectation scores. Also the difference between perception and expectation of high- emergence, the students' expectations were not met. Keywords: Social studies education, teaching methods and techniques, thinking skills, guidance and counseling services.
Doç.Dr.Hasan Demirtaş, Mustafa Arslan, Didem Güven
e-International Journal of Educational Research, Volume 7; https://doi.org/10.19160/e-ijer.43400

Abstract:
Özet Bu araştırmanın temel amacı; özel eğitim okullarında yaşanan yönetimsel sorunları bu okulların yöneticilerinin görüşlerine dayalı olarak belirlemektir. Araştırmada özel eğitim okullarında personel, öğrenci, öğretim, eğitim hizmetleri ve okul işletmesi ile ilgili sorunlar nelerdir? Sorularına yanıt aranmıştır. Bu çalışma nitel bir araştırma olarak desenlenerek, veriler görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen veri üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırma Malatya, Aydın ve Eskişehir illerindeki resmi özel eğitim okullarında görev yapan 26 özel eğitim okulu yöneticisi (müdür, müdür yardımcısı) ile yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, özel eğitim okulu yöneticilerinin, öğretmenlerin stajyerliği kalkmadan müstakil sınıf verilmesini, kısa süreli kurslarla özel eğitim okullarında öğretmen görevlendirilmesini, öğrenci kayıtları 12 ay devam ettiğinden dönem ortasında gelen öğrencilerin taşınmasında yaşanan güçlükleri, e-okul modülünün özel eğitim okullarına göre düzenlenmemiş olmasını, öğrenciler için görselliğe önem veren basit programların geliştirilmemiş olmasını, satın alma, ihale, elektrik, su gibi konuların çok uğraştırmasını, öğrencilerin tanılanması ve okula yerleştirilmesi sürecinde, okullarına uygun olmayan, daha ağır derecede yetersizliğe sahip öğrencilerin velilerinin Rehberlik Araştırma Merkezi’ne (RAM) baskı yaparak okullarına yönlendirilmelerini, özel eğitim alanında uzmanlaşmış denetçilerle denetleme yapılmamasını vb. yaşanan sorunlar olarak ifade ettikleri görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Özel Eğitim Okulu, yönetim, yönetimsel sorunlar. Extended Abstract Purpose: School administration is a profession different from educational administration because their competency fields differ from educational administration (Açıkalın 1994: 3). In educational systems, suprasystems make administrative decisions. Mediator suprasystems conveys this decision to the basic systems (schools). But the schools are the core systems that implement education (Başaran, 1996:11). School administrators should know how to benefit from materials and human resources efficiently. For this aim, it is necessary to read and comment on the official documents about physical environment, equipment, curriculum and planning studies at school, job performance of the staffs and providing their personal benefits, enrollment, educating, teaching, transfer and graduation of students and protecting, using and writing down the inventories at school. All the activities should be done in this way at school (Ensari, ve Gündüz, 2006: 23-24). Responsibilities of school administration can be grouped as; staff services, student services, teaching, education and activities of school as an institution (Taymaz, 1989:189). The aim of a sound administration is to gain more by using less manpower, money, equipment, time and place. In other words, it is to provide the activities to be done in a simpler, cheaper and better way by using what we have at hand efficiently without wasting resources (Tortop, vd., 2007 :9). Special education is a kind of education conducted in appropriate conditions by depending on the school staffs who were trained for meeting the educational and social needs of the individual with special needs, improved curriculum, and the methods, academic qualifications and characteristics of these individuals in all development areas. Individuals in need of special education are those who differs significantly from his/her peers in terms of the individual characteristics and educational adequacy. In view of general aims and main principles of Turkish National Education; special education aims the individuals in need of special education prepare ; to live independently in the society and to be in a position of self-sufficiency to develop their basic life abilities; to raise them as productive and happy citizens who performs their roles in society, who has good relations with others, who works in cooperation, who adapts its environment; to prepare them for an upper level education, business and life according to educational needs, competencies interest and capabilities by using proper educational programmes and special methods, staffs equipment;. As it can be understood in the explanations, special education is as special as its name because of its many characteristics and it is different with its educational surroundings, staff, curriculum and methods. It is quite natural for the schools where the individuals with special needs are educated to have distinctive problems. Administrators with different responsibilities will have different administrative problems. Besides, today the terms “special education”, “student with special educational needs” and “special education schools” are still not understood correctly by most of the society. It is thought to be important to identify the other problems that the administrators have encountered serving in a difficult field. The aim of the study is to identify the administrative...
e-International Journal of Educational Research, Volume 7; https://doi.org/10.19160/e-ijer.49269

Abstract:
In this study, students' conceptual change processes related to the sound concept were examined. Study group was comprises of 325 fifth grade middle school students. Three multiple-choice questions were used as the data collection tool. At the data analysis process "scientific response", "scientifically unacceptable response" and "no response" categories were used. While about the concept of sound before instruction scientific answer rate was very low, after instruction the rate of misconceptions has decreased. At students "the sound is not spread in solid and liquid phase" and "sound spread velocity does not depend on the phase" misconceptions were encountered. After instruction students' scientific answer rate has been increased. Experimental based instruction process has been effective in changing students' ideas about the concept of sound. Different studies can be done for investigating in this age group students' ideas about the concept of sound. Keywords: Conceptual level, sound concept, middle school students Genişletilmiş Özet Problem: Ioannides (1998) kavramsal değişimin iki şekilde gerçekleşebildiğinden bahsetmektedir. Birincisi, kendiliğinden gerçekleşen kavramsal değişimdir. İkincisi, öğretim temelli kavramsal değişimdir ve bu türde öğrencilerin fikirlerinin bilimsel bilgiye doğru değişmesi için öğretime ihtiyaç duyulmaktadır. Kavram yanılgıları çoğu zamanda değişime dirençli olduğu için çeşitli kavramsal değişim yöntemlerinin kullanıldığı öğretim öğrencilerin fikirlerinin değişiminde etkili olabilmektedir. Ortaokul öğrencilerinin ses kavramı ile ilgili fikirlerine bilgisayar destekli öğretimin, analoji kullanmanın, animasyonların, kavramsal değişim metinlerinin ya da kavram karikatürü kullanımının etkili olduğu belirlenmiştir. Ses kavramı ile ilgili öğrencilerde karşılaşılan kavram yanılgılarına ilişkin fikirlerin değişiminde klasik öğretimin etkisinin öğrenci merkezli öğretim yöntemlerine oranla daha az olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, öğrencilerin ses kavramı ile ilgili kavramsal değişim süreçlerine deney temelli öğretimin etkisi araştırılmıştır. Yöntem: Bu araştırmada, araştırma deseni olarak zayıf deneysel desenden biri olan tek grup ön-test son-test kullanılmıştır. Çalışma grubunu Türkiye’nin batı bölgesindeki bulunan iki ortaokuldaki oniki beşinci sınıfta öğrenim gören 325 5. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak üç adet çoktan seçmeli sorudan oluşan bir test kullanılmıştır. Testin güvenirlik katsayısı cronbach’s α katsayısı .783 hesaplanmıştır. Bu test öğretim öncesi ve sonrası öğrencilere uygulanmıştır. Öğrencilerin bu sorulara verdiği cevapların analizinde "bilimsel cevaplar", "bilimsel olarak kabul edilemeyen cevaplar" ve "cevap yok" kategorilerinden oluşan rubrik kullanılmıştır. Öğretim sürecinde her sınıfta 6 saatlik deney temelli öğretim düzenlenmiştir. Bütün sınıflarda sesin yayılması ile ilgili havasız ortamda sesin yayılıp yayılmayacağını gösteren, sesin iletimi, sesin sıvı ortamda yayılması, farklı cisimlerin ürettikleri ses ve aynı sesin farklı ortamlarda duyulması ile ilgili deneyler yapılmıştır. Bulgular: Ses kavramı ile öğretim öncesi öğrencilerde bilimsel cevaplar ile karşılaşılma oranı az iken, öğretimden sonra bilimsel cevaplar ile karşılaşılma oranı artmıştır. Deney temelli öğretim öğrencilerin bilimsel cevap vermesinde etkili olmuştur. Öğrencilerde öğretim öncesi olduğu gibi öğretim sonrası da "sesin katı ve sıvı ortamlarda yayılmadığı", "sesin yayılma hızı ortama bağlı değildir", “ses boşlukta yayılır” kavram yanılgıları ile karşılaşılmıştır. Diğer sorularda karşılaşılan sesin uçağın ve denizin içinde yayılmadığı, müzik aletlerini farklı kişiler çaldığı için farklı sesler duyulduğu, müzik aletlerinin çalındığı ortamın seslerin farklı duyulmasında etkili olduğu ve ses farklı kişiler tarafından farklı duyulduğu kavram yanılgıları ile bilgimiz dahilinde ilk kez bu çalışmada karşılaşılmıştır. Öneriler: Ses kavramı ile ilgili bu yaş grubundaki öğrencilerin fikirlerini araştıran farklı öğretim yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalar yapılabilir. Anahtar kelimeler: Kavramsal anlama, ses, ortaokul öğrencileri
e-International Journal of Educational Research, Volume 7; https://doi.org/10.19160/e-ijer.61586

Abstract:
Özet Bu araştırmanın amacı dezavantajlı çocukların velilerine yönelik geliştirilen aile katılım etkinliklerinin (AKE) etkililiğini, velilerin ve öğrencilerin farkındalıklarını tespit etmektir. Araştırmada “karma yöntem”; “öntest-sontest kontrol grupsuz model” kullanılmıştır. Araştırma, 2013-2014 öğretim yılında Ankara’nın Nallıhan İlçesi’nde alt sosyo-ekonomik düzeyde ve dezavantajlı öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bir ilkokulunun ikinci sınıfında 17 çocuk ve 24 veli katılımı ile gerçekleşmiştir. Çalışma grubundaki çocuklara ve velilere eğitim yılı içerisinde belirlenen 30 hafta süresince toplam 36 aktiviteden oluşan AKE uygulanmıştır. Araştırmada “İlköğretimde Okul ve Aile Katılımı” veli alt ölçeği nicel ölçme boyutunu; AKE veli değerlendirme formu, öğrencilerin görüşlerini almak için hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu, araştırmacının (uygulama öğretmeninin) ve okul yöneticisinin de günlüğü de nitel ölçme boyutunu oluşturmuştur. Programa katılan ailelerin “İlköğretimde Okul ve Aile Katılımı” veli alt ölçeğinden aldıkları ön test-son test puanların, ölçeğin bütün alt boyutlarında çalışma grubunun lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Araştırmaya katılan velilerin, AKE uygulanması öncesi ve sonrasında elde ettikleri bilgilere, tutuma ilişkin puanları, ailelerinin yaşa, gelir durumuna, çocuk sayısına ve eğitim düzeyine göre farklılık göstermezken, cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Bununla beraber, AKE’nin velilerin farkındalık düzeyi üzerindeki etki büyüklüğünün ortaya konulması amacıyla Cohen d etki büyüklüğü hesaplanmış ve değeri .80 bulunmuştur. Nitel verilerden ise; öğrencilerin ve velilerinin aile katılım etkinliklerine ilişkin olumlu görüşlere sahip oldukları; ancak sosyal ve ekonomik olanakların yetersizliklerin katılımı olumsuz etkilediğini belirtilmiştir. Anahtar Kelimeler: Aile katılımı, Aile katılım etkinlikleri, Dezavantajlı çocuklar, Veli ve öğrenci farkındalığı Extended Abstract Problem and Purpose: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of parental involvement activities designed for disadvantaged children’s parents and to determine awareness of disadvantaged parents and disadvantaged children. Method: “Mixed methods” and a non-control group pre-test – post-test model, which is one of the semi-experimental designs, was used in the context of this study. Adding that, the study was conducted in 2013-2014 academic year in a 2nd grade, public school which is located in a low socio-economic level district in Nallıhan, Ankara. 17 children and 24 parents’ ideas were considered in this study. Adding that, sub-scale for parents used in the context of “The Scale for School and Family Involvement in Elementary Schools” developed by Sheldon & Epstein (2007). The Scale Form was translated into Turkish by Oğuz (2012) in 6 dimensions, liker-type scale. Moreover, “Parental Involvement Evaluation Form for Parents”, “Diaries” which were kept by researcher and school manager were used. Semi-structured interviews were conducted with six students. “Parental Involvement Evaluation Form for Parents” and Diaries interviews were kept during and after the implementation of activities in the process. In conformity with pre-test – post-test model without control group, “Parents of the Scale for school and Family Involvement in Elementary Schools” was applied first to parents and their children. Then, 36 activities were conducted within the context of “Parental Involvement Activities” for 30 weeks with the active involvement of the researcher. At the end of the whole process, “The Scale for School and Family Involvement in Elementary Schools” was applied to subjects once again. Findings: Parents gained more positive value-related items in the post-test with all sub-dimensions. No significant difference was found between the scores related to the socio-economic characteristics (e.g. income statute, educational statue, age) of pre-test – post-test whereas, significant differences were found in terms of gender of pre- test – post-test. In order to determine Cohen d effect, size was calculated and the value of .80 was found regarding awareness of parents. Students and their parents expressed that they had favorable opinions and they were satisfied with the process about parental involvement activities in general. Certain facts were also found from researcher’s and school manager’s diaries such as sustainability for activities, attitudes of teachers, lack of family-school association, social and economic factors effected parental involvement in the implementation process. Conclusion: In conclusion, parental involvement activities have increased positive...
Bülent Keskin, Assoc.Prof.Dr.Esra Özay Köse
e-International Journal of Educational Research, Volume 7; https://doi.org/10.19160/e-ijer.96950

Abstract:
The main purpose of this research is to review the content of websites presenting information on biological evolution. The specific goal here is to question whether such websites are available for education and training purposes for students and biology teachers at high school and college level. For this purpose 16 Turkish websites offering free content on biological evolution, as returned by a Google search, were reviewed by researchers with a website review scale composed of 18 criteria categorized under 4 key groups of "design, target audience, content and currency". The descriptive review of 16 websites addressing as returned by a Google search has revealed that 6 of these websites can be employed for educational purposes despite few shortcomings, yet the remaining 10 are poor in terms of content, visual appearance, availability of the source of information presented and currency. Keywords: biological evolution, web sites, website review scale Genişletilmiş Özet Problem: Bu araştırmanın temel amacı biyolojik evrim konusunda bilgi sunan web sitelerinin içeriğini incelemektir. Bu noktadan hareketle lise ve üniversite düzeyindeki öğrenciler ve biyoloji öğretmenleri için bu web sitelerinin eğitim ve öğretim amaçlı kullanılabilir olup olmadığının sorgulanmasıdır. Yöntem: Biyolojik evrim konusundaki web sitelerinin içerik bakımından taşıması gereken kriterlerin belirlenip değerlendirildiği araştırma nitel ve nicel yaklaşımları içeren karma araştırma desenlerinden gömülü desenin kullanıldığı bir araştırmadır. Gömülü karma desen araştırmalarında da nitel ve nicel veriler eş zamanlı olarak toplanmaktadır, ancak bir veri biçimi diğeri için destekleyici rol oynamaktadır. Araştırmanın nitel kısmında doküman inceleme yöntemi, nicel kısmında ise betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Biyolojik evrim konusunda ki web sitelerinin incelenmesinde evreni, biyolojik evrim konusunda Türkçe ve ücretsiz içerik sunan web siteleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu evrenden olasılıklı örnekleme tekniklerinden amaçlı örnekleme yöntemine göre Google arama motoru sonuçlarında çıkan 16 adet biyolojik evrim konusunu içeren Türkçe ve ücretsiz içerik sunan web siteleri oluşturmaktadır. Bu çalışmada kullanılan web siteleri inceleme kriterleri literatürde yer alan “web sitesi ve yazılı kaynakları inceleme” ile ilgili kriterlerden yararlanılarak araştırmacı tarafından tasarım, hedef kitle, içerik, güncellikden oluşan 4 ana maddeye sahip 18 kriterli likert tipi bir ölçek oluşturulmuştur. 16 site çalışmayı yapanlar tarafından hazırlanan ölçek kullanılarak puanlanılmış ve güvenirliği için Kappa analizi yapılarak değerleyici görüşleri arasındaki uyum değerine bakılmıştır. Bulgular ve Tartışma: Hazırlanılan ölçeğe göre bu çalışmayı yapan araştırmacılar tarafından 16 siteye verilen puanlar incelendiğinde Web sitesi değerlendirme ölçeğinden alınan puanlara göre sitelerden ikisi 80 ve 74 puanla “çok iyi”, dördü 66, 65, 61 ve 57 puanla “iyi”, sekizi 53, 52, 52, 51, 47, 44, 40 ve 39 puanla “orta” ve ikisi de 34 ve 32 puanla “kötü” olarak değerlendirilmiştir. Kappa uyum değerlerine bakıldığında ise çalışmayı yapan iki araştırmacının da ölçek puanlamada yakın değerler verdiği yani uyumun iyi olduğunu ve bu değerlendirmenin güvenilir olduğunu göstermektedir. Sonuç ve Öneriler: Bilimsel kanıtlar gösteriyor ki web sitelerinin anlamlı bir öğrenmeyi sağlaması için dikkatli kullanılması gerekmektedir (Alexander, 1995; Eklund, 1995). Ancak; incelenen web sitelerine ait birçok eksiklik olduğu görülmektedir. Literatürde de bu eksikliklere rastlanılmış olup bunların giderilmesi gerekmektedir. Çalışma sonuçlarına göre öğretmenler öğrencilerine internetteki bilgilerin her zaman doğru olmayabileceğine yönelik olarak uyarılarda bulunması önerilebilir. Anahtar kelimeler: Biyolojik evrim, Web siteleri, Ölçek
Dr.Seher Balcı Çelik, Öğrt.Gör.Meryem Vural Batık, Kemal Ozcan, Seval Aksoy
e-International Journal of Educational Research, Volume 6; https://doi.org/10.19160/e-ijer.94465

Abstract:
Bu çalışmanın amacı, obez çocuklara akranlarının tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışma 2012-2013 eğitim öğretim yılında ortaokul düzeyindeki 696 öğrenci grubundan elde edilen veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen “Obez Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği” 23 maddelik altılı Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda iki alt boyutlu bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin “obez çocukların özelliklerine ilişkin düşünceler” olarak adlandırılan birinci alt boyutu 11 maddeden oluşmakta ve varyansın %23.28'ini açıklamaktadır. “Obez çocuklara yönelik davranışlar” olarak adlandırılan ikinci alt boyutu ise 12 maddeden oluşmakta ve varyansın % 20.23'ünü açıklamaktadır. Bu iki alt boyut birlikte obez çocuklara yönelik tutum değişkenine ilişkin toplam varyansın % 43.52'sini açıklamaktadır. Ölçeği oluşturan maddelere ilişkin faktör yükleri ise .40 ile .77 arasında değişmektedir. Ortaokul öğrencileri üzerinde geliştirilen ölçeğin iç tutarlılık (Cronbach Alpha) katsayısı .84 ve test tekrar test yöntemi ile yapılan güvenirlik çalışmasında ise korelasyon katsayısı .84 (p<.001) bulunmuştur. Test yarılama güvenirliği katsayısı ise, ilk yarı için .85, ikinci yarı için .86'dır. Elde edilen bu değerler Obez Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. Anahtar Sözcükler: Obezite, Obez Çocuklar, Obez Çocuklara Yönelik Tutum, Tutum Ölçeği Extended Abstract Problem and Purpose: Obesity appears as the disease and problem of our age and continues to increase day by day. This continuing increase is the focus of attention especially for studies in the field of health (Kabalcıoğlu vd., 2012). Obesity is not regarded as only a health problem. It has also been of interest to psychology due to its adverse social and psychological effects on children (Buğrul vd., 2012; Puhl and Brownell, 2001; Chandler vd., 1994). These adverse effects are stated to be resulted from people’s negative attitudes toward obese children (Yılmaz vd., 2010). The present study aims to develop a valid and reliable Attitude Scale to be used to determine children’s attitudes toward their obese peers. Method: Within the development process of “Attitude Toward Obese Children Scale”, the aim of the study, data were obtained from 823 students in total, 479 (58.2%) of whom are females and 344 of whom are males (41.8%) studying in secondary schools in Samsun in 2012-2013 academic year. Students’ age ranged between 10 and 14. Further, 38.6% (n=318) were fifth-grade students; 16.4% (n=135) were sixth-grade students; 23.8% (n=196) were seventh-grade students and 21.1% (n=174) were eighth-grade students among those who participated in the survey. The first version of the scale developed to determine attitudes of obese children consisted of 95 items. Following the item analysis, 41 items remained. Exploratory and confirmatory factor analysis conducted for structure validity yielded two factors called “rejection of obese peer and acceptation of obese peer”. The last and most ideal version of the scale consisted of 16 items and two sub-dimensions. The reliability coefficient determined by the test-retest method and Cronbach's alpha. Findings: The scale consists of 16 items and two sub-dimensions. The lowest point and the highest point to be taken from the six-point Likert-type scale are 0 and 80 respectively. Higher the scores obtained from the scale indicates positive attitude toward obese peer. Sub-dimension of “Rejection of Obese Peer” consists of 9 items and accounts for 24.72% of the variance. Sub-dimension of “Acceptation of Obese Peer consists of 7 items and accounts for 20.23% of the variance. These two sub-factors together account for 44.95% of the total variance concerning the variable of attitude toward obese children. The factor loadings of the scale items range between .44 and .70. As a result of the confirmatory factor analysis, the proposed model with 16 observed variables and 2 latent variables was found significant. It was determined that the values whose standardized values are shown in the diagram were not above “1”. There was no inconsistency between observed and latent variables. Thus, the values obtained and factor loadings of the items show that the model is acceptable ( /sd=1.57, RMSEA= 0.04, GFI= 0.93, AGFI= 0.91, SRMR= 0.05, NNFI= 0.94 ve CFI= 0.95, p< .00). The internal consistency coefficient (Cronbach’s Alpha) of the scale conducted on the secondary school students was computed .76. The reliability coefficient determined by the test-retest method was calculated .78 (p<.001). The split-half reliability coefficient was .82 for the first half and .76 for the second. Conclusions and Recommendations: The values obtained from the present study indicate that the “Attitude toward Obese Children Scale” developed for Turkish Culture in order to determine...
Yrd.Doç.Dr.Fatma Tezcan,
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.74755

Abstract:
Özet Yetişkinlerin kendileri için düzenlenen eğitim/öğrenme etkinliklerine katılma nedenleri ve güdüsel yönelimleri pek çok araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Muğla Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen kurslara 2010-2011 eğitim öğretim yılında katılan yetişkin öğrenenlerin güdüsel yönelimlerinin Houle'un yetişkin öğrenenler sınıflandırmasına dayalı olarak saptanmasıdır. Araştırmada ayrıca (1) yetişkin öğrenenlerin güdüsel yönelimleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişki, (2) yetişkin öğrenenlerin güdüsel yönelimlere göre dağılımı, (3) mesleki teknik ve sosyal kültürel kurslara katılan yetişkin öğrenenlerin güdüsel yönelimleri arasındaki ilişkiler ve (4) yetişkin öğrenenlerin başat güdüsel yönelimleri incelenmiştir. Nicel araştırma yaklaşımının benimsendiği araştırmada veriler, araştırmacı tarafından alan yazın taraması sonucunda Houle'un yetişkin öğrenenler tipolojisine dayalı olarak geliştirilen ve üç güdüsel yönelime karşılık gelen 55 maddeden oluşan anket vasıtasıyla toplanmıştır. Kapsam geçerliği ve güvenirlik çalışması yapılan “Yetişkin Öğrenenlerin Güdüsel Yönelimlerinin Saptanması Anketi”, Muğla Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen kurslara katılan yetişkin öğrenenlere uygulanmıştır. Uygulama sonucunda 562 geçerli anket toplanmıştır. Veriler SPSS 18 paket programında analiz edilmiştir. Araştırma bulgularında yetişkin öğrenenlerin çoğunlukla kadın, 30 yaş ve altı ve lise mezunu olduğu belirlenmiştir. Üç temel güdüsel yönelime göre dağılımda yetişkin öğrenenlerin büyük çoğunluğu öğrenme yönelimlidir. Yetişkin öğrenenlerin güdüsel yönelimleri ile cinsiyet, yaş, medeni durum, iş durumu, eğitim durumu ve daha önce katıldıkları kurs sayısı arasında anlamlı ilişkiler saptanmış, güdüsel yönelimlerle dernek/vakıf üyeliği arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Mesleki teknik ve sosyal kültürel kurslara katılan yetişkin öğrenenlerin güdüsel yönelimleri amaç ve etkinlik yönelimi boyutlarında anlamlı farklılık göstermektedir. Tek yönelimde amaç yönelimi, çift yönelimde de etkinlik ve öğrenme yönelimleri en başat güdüsel yönelimlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, yetişkinler için eğitim/öğrenme etkinlikleri düzenlenirken, güdüsel yönelimlerin ve yaş gruplarının gereksinimlerinin dikkate alınması ve öğrenme ortamının bu gereksinimlere göre düzenlenmesi önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Güdüsel yönelim, Yetişkin öğrenenler, Katılma, Yetişkin eğitimi. ---------------------------- Extended Abstract Problem: Participation of adults to education/learning activities and their motivational orientations has been subject of many adult educational studies. Determination of underlying reasons/motives of adult learners to participate to education and learning activities will provide more information about why they want to learn. The purpose of this study is to determine the motivational orientations of adult learners, based on Houle's classification, for participating courses organized by Mugla People's Education Center in 2010-2011 academic years. This study also explores (1) relationship between motivational orientations and demographics characterics of adult learners, (2) the distribution of adult learners' motivational orientations, (3) relationship between motivational orintations of adult learners participating in vocational-technical and socio-cultural courses and (4) dominant motivational orinetations of adult learners. Method: In this study quantitative research approach adopted and data were collected through a questionnaire consisting of 55 items, developed by researcher as a result of a literature review and Houle's typology based on adult learners and the corresponding three motivational orientations. After content validity and reliability works, "Questionaire for Motivational Orientations of Adult Learners" were applied to adult learners attended courses organized by the Mugla People's Education Center. 562 valid questionnaires were collected. Data were analyzed by using frequency (f), percent (%), arithmetic mean, standard deviation, independent T-test, Median, ANOVA and MANOVA in SPSS 18 package program. Findings: Research findings shown that adult learners mostly female, fewer than 30 years old and high school graduates. According to three basic motivational orientations, the vast majority of adult learners are learning-oriented. Goal and activity orientations were followed respectively the learning orientation. Significiant differences between adult learners' motivational orientations and gender, age, marital status,...
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.55208

Abstract:
The aim of this study is to examine the relation between age, gender and temperamental traits (approach-withdrawal, persistence, rhythmicity and reactivity) of 5-6 year old children and school adjustment. The sample of the study consists of 91 children selected by simple random sampling method among children attending preschool education classes at the city of Çorum in Turkey. Data of the study was collected by Teacher Rating Scale of School Adjustment developed by Ladd, Kochenderfer and Coleman (1996) and The Short Temperament Scale for Children developed by Prior, Sanson & Oberklaid (1989). Teachers of the children were asked to complete the Teacher Rating Scale of School Adjustment for each child in their classroom. Also, parents were asked to complete Short Temperament Scale for Children to determine the temperament traits of their child. Results of the study reveal that there are significant relations between age, temperamental traits and school adjustment among 5-6 year old children. However, gender has not been found to correlate directly with school adjustment. Key words: School adjustment, Gender, Age, Transition to school, Child's temperament. Genişletilmiş Özet Problem: Okul, aileden sonra çocukların hayatındaki en önemli gelişimsel sistemdir (Bronfenbrenner & Morris, 2006). Çocuğun içinde doğup büyüdüğü ve kendini güvende hissettiği aile ortamından çıkıp, dış dünyaya ve toplumsal çevreye katıldığı ilk yerdir (Akman, Baydemir & Akyol, 2011; Erkan, 2011). Çocukların okula uyum sağlamalarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında çocuk özellikleri (örneğin bilişsel hazırlık, dil becerileri ve mizaç özellikleri); okul ortamı (örneğin öğretmen-çocuk ilişkisi) ve cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik durum gibi demografik faktörler sayılabilir (Birch & Ladd, 1997; McDermott, 1995; Rimm-Kaufman & Pianta, 2000). Mizaç okula uyum ile ilgili olarak dikkat çeken bir faktördür. Cinsiyet okul başarısı ve okula uyumda önemli bir etken olarak tespit edilmiştir (Ramey ve ark., 1998). Wang ve ark. (2008), yaptıkları çalışmada kızların akademik başarılarının ve uyum düzeylerinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu belirlemiştir. Yaş okula uyumda etkili olabilecek bir diğer faktördür. Yapılan araştırmalar çocukların yaşları büyüdükçe davranış problemlerinin azaldığı, akran ilişkilerinin, sosyal becerilerinin ve okula uyumlarının arttığınıortaya koymuştur (Campbell, 2006; Vandell ve ark, 2006). Yöntem: Araştırmanın örneklem grubunu, Çorum il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden, 5-6 yaş grubundan 91 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak Çocuklar İçin Kısa Mizaç Ölçeği ve 5-6 Yaş Çocukları İçin Okul Uyumu Öğretmen Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada veriler çocukların anneleri ve onların öğretmenlerinden elde edilmiştir. Yaş, cinsiyet ve mizaç özellikleri ile çocukların okula uyum değişkenleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Tekniği uygulanmıştır. Çocukların yaş, cinsiyet ve mizaç özelliklerinin onların okula uyumları üzerinde yordayıcı etkisinin bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla Hiyerarşik Regresyon Analizi yapılmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonucunda yaş değişkeninin okula uyumda anlamlı bir yordayıcı olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkeni ise ilişkili bulunmamıştır. Buna karşılık mizaç özelliklerinin çocukların okula uyumları ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucu özellikle mizacın reaktivite boyutunun okula uyumun anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Sonuç ve Öneriler: Okula uyum sağlayarak başarılı, etkili ilişkiler geliştirmek çocukların temel ihtiyaçları arasındadır (Stoeckli, 2010). Araştırmalar çocuğun mizaç özellikleri ve sınıf ortamı arasındaki ilişkinin öğretmen tutumu, öğretmen-çocuk etkileşimini ve çocukların okula uyumlarını etkilediğini göstermektedir (Pullis & Cadwell,1982). Çeşitli araştırma sonuçları okula uyum sorununun yaşı küçük olan çocuklarda yaşı büyük olan çocuklara göre daha yaygın olduğunu göstermiştir (Datar, 2006; Stipek ve Byler, 2001). Gerek bu araştırmanın bulguları gerekse destekleyici alanyazın tespitleri ışığında, uygulamacıların, okulun ilk günlerinde mizacı uyumlarını...
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.25836

Abstract:
Her devirde görülen ancak sanayileşme süreci ve modern devletlerin kurulmasıyla etkililiği artan baskı grupları, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu gruplar birçok alanda olduğu gibi küresel, ulusal, bölgesel ve yerel yapılanmaları ile makro düzeydeki eğitim politikalarından, okulların yönetilmesi süreçlerine kadar etkili olabilmektedirler. Okullara bu grupların baskılarının yön verdiği, bu baskıların olmadığı toplum ve eğitimin demokratik olamayacağı ileri sürülmektedir. Buna karşın baskı gruplarının istek ve beklentilerinin okulun işleyiş ve değerlerine zarar vermemesi için okulların güçlü bir felsefeye sahip olması gerekir. Bu çalışma, çevresel baskı gruplarının okul yönetimine etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmaya amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklem tekniğiyle belirlenen toplam 14 okul yöneticisi katılmıştır. Veriler, yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile yüz yüze görüşülerek elde edilmiş ve yazılı olarak kaydedilmiştir. Veriler iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı içerik analizi ile çözümlenerek kodlama benzerlikleri ve farklılıklarının uyuşum oranı belirlenmiştir. Analiz sonucunda konuya ilişkin temalar ana-kategoriler ve alt-kategoriler şeklinde frekans ve yüzde olarak verilmiştir. Ayrıca doğrudan alıntılarla katılımcı görüşleri betimlenmiştir. Çevredeki baskı gruplarından kamu kurumları, bazı büyük işletmeler, kırtasiyeciler, dershaneler ve velilerin okullara katkı sağlamalarına karşın, eğitim sendikalarının, vakıflar, dernekler vs. okullara maddi veya manevi katkılarının olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda ilkokul, ortaokul ve lise kademelerine göre çevresel baskı guruplarının okullara katkıları, beklentileri ve baskılarının farklılaştığı görülmektedir. Baskı gruplarının etkileri okul türü ve kademesi, bulunduğu bölge, başarısı, öğrenci ve veli profiline göre değişebilmektedir. Okula katkı sağlayan velilerin okuldan beklentileri artmakta hatta bu bazen baskıya dönüşebilmektedir. Bu baskılar genellikle öğrenciye yüksek not verilmesi, oturulacak yer ve sıra arkadaşının seçilmesi ile şube değişimi konularında olmaktadır. Bu ve benzeri beklentileri karşılanmayan bazı veliler, yöneticileri, üst makamlara şikayet edebilmektedirler. Öğretmenlerin okul yönetiminden ders programları, nöbet günü ve yerinin seçilmesi ile belli gün ve saatlerde ders verilmemesi konusunda beklentileri olmaktadır. Okul yöneticileri, baskı gruplarının okulun kültürüne aykırı olan beklentilerini en aza indirebilmek için açık, tarafsız ve hesap verebilir yönetim yaklaşımlarını uyguladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, baskı gruplarının okula katkılarının sağlanması, buna karşın beklentilerinin okulun işleyiş ve değerlerine zarar vermeden karşılanabilmesi için iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalara gereksinim olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Eğitim yönetimi, Baskı grupları, Okul yöneticileri, Okul türleri. Extended Abstract Purpose: Pressure groups are considered as important factors in a democratic society. These groups can function at local, national and global frame and they began to be effective especially with the construction of modern state. These groups are effective both in macro level educational policies and school level management processes. Apart from groups outside the school, administrators, teachers and students are known as inner pressure groups. Besides, parent-teacher associations, endowments and unions are accepted as outer presssure groups. Although groups directly affect school management and politicies in democratic societies, schools should resist against their pressures. In order to react of these pressures, schools should have strong principles. However, it is a matter of discussion if these pressure groups have any contributions to schools. Therefore, the main purpose of this study is to identify the contribution of these groups to schools. It is also aimed to find out what their pressures and and expectations were. Through this research, the answers of the following questions were researched: 1. Do you feel any pressure from environmental endowments, associations, unions, politicians, bureaucrats to your school? 2. Who are effective in parent-teacher associations? Do these groups contribute to your school? Do these groups have any expectations from your school? 3. What...
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.13954

Abstract:
Extended Abstract Problem: Widespread computer assisted education and increase in the use of internet has led to the development of distance education and thus the tests held over the internet. In our day, increasing number of universities have started distance education, increased the number of departments that hold distance education and so paved the way for the education of many other learners who can't reach face to face educational facilities for various reasons. Distance tests over the internet, as most are objective tests, have the potential for important contribution for classroom assessment, an important component of formative assessment. The lack of time for university academic personnel for providing feedback to students is evident as studies show. Method: To form the questionnaire items, written responses of students who take internet exams from different departments were requested and literature on e-assessment and personal contacts were recorded and then 31 items (one of them for reliability control) were devised. The questionnaire was filled in by 273 students from ten different departments; 135 of them from undergraduate and graduate distance education departments and 138 of them from undergraduate freshman students at face-to-face education departments. Results: 23 out of 30 items were included in the scale after exploratory factor analysis with varimax rotation technique was performed. The scale explained 59,5 of the total variance with four dimensions that included test characteristics (10 items), individual/physical traits (7 items), technical qualities (3 items) and pressure (2 items). Cronbach Alpha for reliability of the scale was 0,851. T test results showed there were differences in two dimensions (test characteristics and individual/physical traits) with regard to gender favoring boys and there were differences in three dimensions (test characteristics, individual/physical traits and technical qualities) with regard to type of education, favoring distance education learners. In 16 individual items, t test results showed differences between face-to-face education students and distance education students, with distance education students having higher scores. Discussion: In general students have positive attitude towards e-assessment but distance education students have more positive attitude towards e-assessment than face-to-face education students. One factor that might explain this situation could be that undergraduate students are more easily influenced by individual-physical factors. Distance educations students have more interactions with the computer and the internet and they may have less opportunity to study at face-to-face education departments, which may force them to have more positive attitude towards e-assessment. Students getting face-to-face education need more aid in getting acquaintance with e-assessment practices to have more positive attitude. There appears to be a need for variety in e-assessment types depending on student profile. Besides, the issue of security is a concern in e-assessment as results of face-to-face students indicate. As to gender, boys have more positive attitude than girls in dimensions of test characteristics and individual/physical traits, and there is no difference in attitude with regard to technical qualities and pressure. The study is limited to students, half of whom get distance classes from different corners of the country, at one university located in a metropolitan city. Keywords: Internet exams, E-Assessment, Distance education, Student's attitude Özet Bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaşması ve internet kullanımındaki artış kısa zamanda uzaktan eğitimin gelişmesine ve dolayısıyla internet üzerinden yapılan sınavların yaygınlaşmasına neden olmuştur. Günümüzde gittikçe artan sayıda üniversite uzaktan eğitim başlatmış, eğitim verilen bölüm sayısı da hızla artmış, böylece daha çok kimsenin eğitim almasının önü açılmıştır. Uzaktan yapılan sınavlar aynı zamanda çoğunlukla objektif sınavlar olmaları yönüyle sınıf içi değerlendirmenin en önemli öğesi olan biçimlendirici değerlendirme için önemli katkı sağlama potansiyeline sahiptirler. Zira öğretim kadrosunun öğrenciye başarısı konusunda dönüt sağlama konusunda zaman yetersizliği yaşadığı çalışmalardan da anlaşılmaktadır. Öte yandan uzaktan yapılan sınavların öğrencileri hedeflenen kazanımlardan ilgisiz bir şekilde farklı yönlerde etkilemeleri olasılığı da söz konusudur. Bununla birlikte öğrencilerin uzaktan yapılan sınavlara ilişkin tutumları ile ilgili çalışmaların yetersizliği alanyazın taramasından anlaşılmaktadır. Bu çalışmada üniversite düzeyindeki öğrencilerin e-değerlendirmeye karşı tutumlarına ilişkin tutum ölçeği geliştirmek için anket uygulanmıştır. Alanyazın taraması ve yüz yüze görüşme ve yazılı anketlerle hazırlanan 30 maddelik anket, e-değerlendirme kullanılan dersler alan lisans ve lisansüstü düzeyinde 273 yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim öğrencisine uygulanmıştır. Yapılan analizlerde ölçeğin KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0,858 ve Bartlett testi 2811 ve...
Assoc. Prof. Dr. Sasan Baleghizadeh,
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.57660

Abstract:
Features of EFL/ESL teachers have been investigated by educationists time and again in order to effectuate the education system in reaching its goal main goal, namely learning. Reflectivity and self-efficacy are two main characteristics of teachers which are not delved into thoroughly. Reflection, according to Richards (2008), refers to an activity or process in which an experience is recalled, taken into account, and evaluated, usually in relation to a broader purpose. Teacher self-efficacy, defined in different terms, has one fundamental kernel. It has been referred to as the individual teacher's beliefs in his/her own ability to carry out educational objectives. The present study, adjusting these two constructs, aims at observing whether reflectivity of EFL teachers and the main elements of this reflectivity are capable of predicting those teachers' sense of self-efficacy. On that account, 120 EFL teachers took part in the survey by filling out the related questionnaires. Multiple regression analysis revealed the predicting power of both reflectivity and its sub-elements on teachers' self-efficacy. Correlational results, correspondingly, indicated the relationship between every two components. It was identified that the association between the criterion and exploratory variables is moderately strong (R=.64). Furthermore, the prediction model was statistically significant and accounted for approximately 39% of the variance of teacher self-efficacy. From sub-categories of reflectivity, ethical and critical issues had the highest share in this prediction. Keywords: Reflective teaching, Teacher Self-efficacy, Critical thinking ------------------------ Genişletilmiş Özet Problem: Araştırmanın amacı yansıtmanın öğretmenlerin özyeterliğini yordama gücüne sahip olup olmadığını belirlemektir. Richards 'a (2008) göre yansıtma deneyimlerin önemsendiği, değerlendirildiği bir eylemi ya da bir süreci ifade eder. Öğretmen özyeterliğinin ise farklı şekillerde tanımlanmasına karşın tek bir önemli odak noktası vardır ki o da öğretmenin eğitimsel faaliyetleri yürütülebilme becerisine ilişkin inancıdır. Yöntem: Araştırma 30 erkek 90 kadın olmak üzere İran Shiraz ve Tahran'da İngilizce öğretimi veren çeşitli özel kurumlarda çalışan 120 İngilizce öğretmeni ile yürütülmüştür. Öğretmenler yabancı bir dil olarak İngilizce öğretmektedirler. Öğretmen Yansıtma Ölçeği (Akbari, Behzadpour ve Dadvand, 2010) ve Öğretmen Yeterlik Inançları Ölçeği (Dellinger, Bobbett, Olivier ve Ellett, 2008) kullanılmıştır. Yansıtma ölçeği 6 alt boyutu ile birlikte bağımsız değişken olarak ele alınırken özyeterlik bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Araştırmada ortaya konan hipotezleri test etmek için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Bu yöntemle araştırmanın iki değişkeni arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Bulgular: Öğretmen özyeterliğini yordamak için yapılan çoklu regresyon analizinde öğrenenler, öğretmenler, uygulayıcılar, öğretmenlerin bilişsel gelişimleri, eleştirel faktörler, etik parametreler kullanılmıştır. Araştırmada bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki yüksektir (R=.64). Tahminlenen model istatistiksel olarak anlamlıdır F (6, 113) =13.40, p< .001, ve öğretmen özyeterliğinin %39'unu açıklamaktadır (R2= .042, Adjusted R2= .39). Modelde kritik ve etik parametreler orta düzey yordama gücüne sahip öğretmen, öğrenen ve uygulayıcı parametrelerinden (β=.146, β=.154, β= .005) sonra en yüksek ağırlığı almıştır (β=.347, β= .223). Gözlenen korelasyonlar ayrıca özyeterlik ve yansıtmanın uygulanabilir yönü (r=.20, p<.o1) hariç diğer bağımsız değişkenlerle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Öğretmen özyeterliği öğrenen, kritiklik ve etiklik parametreleri ile orta düzeyde (r=.55, r=58, r=.50), öğretmen, uygulayıcılar ve öğretmenlerin bilişsel düzeyleri ile zayıf bir ilişkidedir (r=.33, r=.20, r=.9). Araştırmada yüksek düzeyde bir ilişki yansıtma alt boyutları arasında görülmüştür. Sonuç: Özyeterlik açısından öğretmen özellikleri incelendiğinde, özyeterliğe sahip öğretmenlerin yabancı bir dil olarak İngilizce öğretmesinde yansıtmanın etkisi önemlidir. Bir başka ifade ile yansıtıcı öğretmen zamanı ve işlemsel öğretimin ve öğrenme deneyiminin tüm içeriğini tasarlar ve bu da o öğretmeni etkili kılar.
Doç. Dr. Ali Sabanci,
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.77381

Abstract:
Extended Abstract Purpose: Ethics has been referred as well-based standards of right and wrong that prescribe what humans ought to do in terms of duties (behaviours expected of persons who occupy certain roles), principles (fundamental truths that form the basis of behaviour) and specific virtues (qualities that define what a good person is) or benefits to society (actions that produce the greatest good for the greatest number). The purpose of this study is to determine teachers' views about the extent that inspectors behave unethical in relation to teachers' ethics conceptualization. In order to gather data, the specific questions addressed were 1) what do teachers think about the extent that inspectors behave unethical in relation to teachers' ethics conceptualization? And 2) Do their views differ according to gender, specialized field, seniority and education variables? Method: This research was conducted by both qualitative and quantitative methods. The data were gathered through an interview questionnaire developed by the researchers the items of which were derived out of a qualitative procedure. The data were gathered from teachers working in the primary schools located in the central districts of Antalya in 2011–2012 education years. In determining the sample, cluster sampling was used. The size of the sample was determined using sample-size tables and the participants were chosen by random sampling. First of all the questioner was tested by means of validity and reliability. As a result three factors were determined and named as 1) human relations, guidance and on-the job training, 2) supervision of teachers and lessons and 3) evaluation after inspection dimensions. The data were analyzed using SPSS package statistic programme. Frequency, percentage, mean, standard deviation and parametric tests such as One-Way ANOVA and t-test were used in the analysis. Results: As a result, the findings show that teachers believed that supervisors showed low level of unethical behaviours in human relations, guidance and on-the job training dimension. On the other hand, teachers reported that they behaved unethically moderately in “teachers' and lessons' inspection” and “evaluation after inspection dimensions”. The findings also showed that their views varied according to branch, seniority and education variables. This finding implies that there is a need for further qualitative studies in order to explain the reasons. Conclusion and Recommendations: When compared with the items included in the studies conducted in the same issue, it can be asserted that there are similar and different concepts. However, according to the results found in this study and other studies it is clear that teachers believed that inspectors behave unethically “usually” in some cases and moderately in most cases. This fact raises the question of unethical behaviours reflected by awareness or not. In order to cope with unethical behaviours in their relations there is a strong need about a common awareness of the issue. Keywords: Ethics, Supervision, Ethics in education, Ethics in supervision Özet Bu çalışmada, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerinin etiğe ilişkin kendi kavramsallaştırmaları çerçevesinde denetmenlerin etik dışı davranma düzeylerine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Bu araştırma nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak karma olarak desenlenmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından nitel yöntemle elde edilmiş olan etik dışı davranış listesi ölçek şeklinde düzenlenerek Antalya ili merkez ilçeleri ilköğretim okulu öğretmenleri çalışma evrenine uygulanmıştır. Ölçme aracının geliştirilmesi süreçlerinde geçerlik ve güvenirlik testleri yapılmış ve sonuç olarak üç faktörlü bir yapı belirlenmiştir. Buna göre birinci faktör 37 maddeden oluşmuş ve insan ilişkileri, rehberlik ve işbaşında yetiştirme olarak adlandırılmıştır. İkinci faktör 22 maddeden oluşmuş ve öğretmen ve ders teftişi olarak adlandırılmıştır. Üçüncü faktör ise teftiş sonrası genel değerlendirme başlığı altında 6 maddeden oluşmuştur. Verilerin analizinde Spss paket programından yararlanılarak parametrik testler kullanılmıştır. Çalışmada sonuç olarak öğretmenlerin, müfettişlerin insan ilişkileri, rehberlik ve işbaşında yetiştirme boyutunda “düşük” öğretmen ve ders teftişi ile teftiş sonrası genel değerlendirme boyutlarında “orta düzeyde” etik dışı davranışlara sahip oldukları belirlenmiştir. Branş, kıdem ve öğrenim durumu değişkenlerine bağlı olarak öğretmenlerin görüşleri arasında farklar olduğu belirlenmiştir. Buna göre branş öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerine göre müfettişlerin etik dışı davranışlarına ilişkin görüşleri daha olumsuzdur. Bu öğretmenler arasında 1-5 yıl arası kıdeme sahip öğretmenler 16-21 yıl kıdeme sahip öğretmenlere göre daha olumsuz görüşlere sahiptirler. Ayrıca ön lisans...
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.92166

Abstract:
Extended Abstract Purpose and Problem: In line with the developments in the aviation sector in Turkey and in the world, the need for labor force is continuously increasing. In order to meet this strong demand universities open aviation departments. However, the excessive increase in the student quotas is remarkable. This excess is to such degree that quotas for half of the number of all graduates so far are opened in just one year. Therefore, by analyzing the employment status of graduates, this study seeks to find out whether opening these departments in a higher number of universities with a higher number of students is necessary or not and whether (in terms of finding a job) these departments should be preferred by students. The aim of this study is to determine the employment and career status of the graduates of Aircraft Maintenance, Aviation Electrics and Electronics, Civil Aviation Transportation Management, Air Traffic Control and Flight Training programs and to identify differences among these programs regarding the employment of their graduates. Method: Focusing on the civil aviation graduates' employment, the target population for this study is the 2451 graduates of the Aircraft Maintenance, Aviation Electrics and Electronics, Civil Aviation Transportation Management, Air Traffic Control and Flight Training programs of Anadolu University, Kocaeli University, Erciyes University and Mustafa Kemal University that graduated students as of 2013. This is a field study supported by a survey model. Within this framework, a list of the civil aviation school alumni was created first and a survey form addressing the target audience on the list was prepared. In designing this survey form, the whole relevant literature was reviewed. The survey form which was designed on the basis of this literature review was then finalized after it was approved by 7 specialists. The survey is composed of 24 close-ended questions. This survey form was delivered online to the civil aviation graduates between December 11, 2013 and February 3, 2014. In this given period, a total of 759 participants responded to the survey. Results: The results of the study indicate that, while a majority of the participants report currently having a job, the unemployment rate of the civil aviation transportation management graduates is higher than the average unemployment rate in Turkey. Considering the constantly-raised university student quotas, it is estimated that this unemployment rate will become even higher in the future. It is also evident that most of the graduates work in the private sector and they are not provided sufficient employment opportunities by public sector. Time duration needed to find a job after graduation is longer for civil aviation graduates than the Turkish average. Most of the graduates reported not earning the income they deserve and that they are not working in the positions they had envisaged before graduation. As can be seen from these results, there are some obvious problems regarding civil aviation graduates' employment status. In such a context, the need for opening such high-cost programs at new universities must be debated, the necessary planning for these programs must be carried out with sectoral cooperation and the students must be informed about the post-graduation career conditions. Keywords: Aviation education, Civil aviation, Employment in aviation, Aviation graduate Özet Bu çalışmanın amacı sürekli gelişen ve değişen havacılık sektörüne işgücü sağlamak amacına hizmet eden üniversitelerden mezun olmuş sivil havacılık öğrencilerinin istihdam ve kariyer durumlarıyla ilgili bölümler arasındaki istihdam farklılıklarını incelemektir. Çalışma kapsamında üniversitelerin (şimdiye kadar lisans mezunu veren Anadolu Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi) Uçak Gövde-Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Hava Trafik Kontrol ve Pilotaj bölümleri lisans mezunları dahil edilmiştir. Çalışma bir alan araştırması olup tarama modeliyle desteklenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak sivil havacılık okullarının lisans mezunlarının listesi oluşturulmuş ve listedeki hedef kitleye yönelik bir anket formu hazırlanmıştır. Anket formu literatür taramasının yanı sıra 7 uzman desteğinden yararlanılarak hazırlanmıştır. İnternet ortamında hazırlanan bu anket formu 11 Aralık 2013-3 Şubat 2014 tarihleri arasında sivil havacılık mezunlarına ulaştırılmıştır. Söz konusu tarihler arasında anket formunu toplam 759 katılımcı yanıtlamıştır. Bu çalışma sonucunda ankete verilen cevaplar açısından sivil havacılık bölümleri arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiş ve sonuçlar frekans analizi ile değerlendirilmiştir. Buna göre katılımcıların büyük çoğunluğu halihazırda bir işte çalışmaktadır. Ancak bölümler arası kıyaslama yapıldığında bazı bölüm mezunlarının istihdam oranının çok düşük olduğu, diğerler bölüm mezunlarına nazaran daha düşük gelir elde ettikleri ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanında bazı bölüm...
e-International Journal of Educational Research, Volume 5; https://doi.org/10.19160/e-ijer.53979

Abstract:
The purpose of study is to determine the effect of using educational computer games on the motivation of students in regard to English language learning. The study was conducted using sixth grade students attending Vali Lütfullah Bilgin Primary School in Elazığ in Turkey. During the application period in which the quantitative research approach was used, an educational computer game related to the unit “Mathematical Problems” and designed by the researcher was presented to the students. The experimental group consisted of 33 students, while the control group consisted of 36 students. The experimental group was exposed to both the sixth grade English Lessons Program of The Ministry of Education (ELPME) and the educational computer game, while the control group was only exposed to the sixth grade ELPME. During the data collection period, a CIS (Course Interest Survey), developed by Keller and adapted to Turkish by Varank, was used to the determine students' motivation in regard to learning English. This tool was used as a pre- and end-test for both groups. As a result of the analysis, it was determined that the learning environments enriched by the educational computer games had a positive effect on the students' motivation, to a limited extend. Therefore, this study shows that educational computer games can be used to enrich learning environments at the primary education level. This study also revealed the necessity of extending the use of educational computer games in English learning. Keywords: Educational computer game, Learning English, Motivation İngilizce Öğrenmede Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanmanın Motivasyona Etkisi Problem durumu: Gelişen ve değişen teknolojiden eğitim sistemi de nasibini almaktadır. Ancak her ne kadar mevcut durumu olumlu etkilese de teknoloji de eğitim sistemindeki sıkıntıları çözmeye yeterli gelmemektedir. Eğitimde yaşanan sıkıntılardan biri de yabancı dil öğretimi ve ilköğretim programlarında yer alan İngilizce dersinden alınan verimdir. İngilizce öğretimiyle ilgili yapılan çeşitli çalışmalar eğitimde kullanılan yöntemlerin klasik olması ve farklı araç- gereçlerin kullanılmaması, kullanılsa da genel olarak çalışma yapraklarıyla sınırlı kalması, teknolojinin sınıflara yansıtılamaması ve derslerin ezbere dayalı olması gibi sonuçları ortaya çıkarmıştır. Eğitimciler, İngilizce öğrenmeye karşı isteksiz olan ya da İngilizcenin o kadar da önemli olmadığını düşünen ve öğrenmeye yönelik herhangi bir çaba sarf etmeyen öğrencilere İngilizceyi sevdirebilmek için alternatifler aramaktadırlar Eğitsel bilgisayar oyunları da bu noktada öğrencileri öğrenmeye karşı motive edebilecek, ilgi çekici ve eğlenceli ortamlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda; Amaç: Araştırmanın genel amacı, İngilizce öğrenmede eğitsel bilgisayar oyunu kullanmanın motivasyona etkisini belirlemektir. Bu genel amaca bağlı olarak alt amaçlar belirlenmiştir: 1. Deney ve kontrol gruplarının motivasyon ölçeğinden aldıkları son-test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 2. Deney ve kontrol gruplarının motivasyon ölçeği ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Yöntem: Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi olarak deneysel desenlerden ön-test son-test kontrol gruplu deney modeli kullanılmıştır. Çalışma Elazığ ili Merkez Vali Lütfullah Bilgin İlköğretim Okulu'nda altıncı sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Nicel araştırma yaklaşımının kullanıldığı uygulama süreci boyunca, araştırmacı tarafından tasarlanan “Mathematical Problems” ünitesi ile ilgili eğitsel bilgisayar oyunu öğrencilere sunulmuştur. Araştırmada 33 öğrenci araştırmanın deney grubunu oluştururken, 36 öğrenci ise araştırmanın kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırma süreci içerisinde dersler, deney grubu öğrencileriyle Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim 6. sınıf İngilizce dersi programının yanı sıra eğitsel bilgisayar oyunu ile işlenirken, kontrol grubu öğrencileriyle Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim 6. sınıf İngilizce dersi programıyla işlenmiştir. Çalışmanın veri toplama boyutunda öğrenci motivasyonu için Keller tarafından oluşturulan CIS Motivasyon ölçeğinin Varank tarafından Türkçeye uyarlanmış hali kullanılmıştır. Belirtilen araç, deney ve kontrol gruplarına ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Bulgular: Motivasyon ölçeği ile ilgili olarak elde edilen bulgular, araştırma sorularına göre aşağıda incelenmiştir. 1: Deney ve kontrol gruplarının (DG, KG) CIS...
Page of 4
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top