Refine Search

New Search

Advanced search

Journal Almanach Karaimski

-
88 articles
Page of 9
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Published: 20 December 2018
Almanach Karaimski, Volume 7, pp 83-98; doi:10.33229/ak.2018.7.04

Abstract:
In this article the author presents a Karaim text from of Josef ha-Mashbir’s (died 1700) autograph. The discovery of the latter source proves that he was a North-Western Karaim native speaker, which, in turn, supports the claims of those researchers who contend that he originated from Lithuania. Importantly, the source in questionis one of the oldest known North-Western Karaim texts.
Katarzyna Stefaniak-Rak
Published: 20 December 2018
Almanach Karaimski, Volume 7, pp 109-127; doi:10.33229/ak.2018.7.06

Abstract:
10. księga sądowa dokumentuje sprawy w jednej z kancelarii sądowych w Chanacie Krymskim, które zostały odnotowane w latach 1666-1669/70. Celem tego artykułu jest przybliżenie treści niepublikowanych dotąd zapisów sądowych zawartych w omawianym tomie, w których stroną postępowania byli Karaimi, a także zebranie danych tj. imiona, imiona ojców, miejsca zamieszkania i/lub pochodzenia (jeśli zostały odnotowane), przedmioty spraw z udziałem Karaimów, które zarejestrowano. Opracowanie tych wszystkich materiałów może przyczynić się do lepszego poznania dziejów i losów poszczególnych Karaimów zamieszkujących XVII wieczny Krym, a także stać się punktem wyjścia do dalszych badań w oparciu o materiał źródłowy.
Mariusz Pawelec
Published: 20 December 2018
Almanach Karaimski, Volume 7, pp 145-180; doi:10.33229/ak.2018.7.08

Abstract:
Nieznanym dotąd aspektem działalności publicznej Aleksandra Mardkowicza była jego publicystyka dotyczącą zagadnień prawa notarialnego. Zbiór tekstów obejmuje sześć jego artykułów i polemik oraz jedną replikę na jego wystąpienie. Napisał je będąc notariuszem w Łucku. Teksty ukazały się w latach 1932-1935 w Warszawie w dwutygodniku „Notarjat i Hipoteka”.
Виктор Дзевановский-Петрашевский
Published: 20 December 2018
Almanach Karaimski, Volume 7, pp 25-65; doi:10.33229/ak.2018.7.02

Abstract:
В данной статье автор воссоздает по архивным материалам, большая часть которых публикуется впервые, книгам и воспоминаниям биографию гахама С. М. Шапшала (1873-1961), выдающегося сына караимского народа, ученого, общественного деятеля первой половины XX века, спасшего своей народ во время второй мировой войны. Также, вошел в историю как создатель музея караимской культуры, нескольких научных библиотек, кенасы и исследователь мусульманских икон.
Elżbieta Jabłońska
Published: 20 December 2018
Almanach Karaimski, Volume 7, pp 212-216; doi:10.33229/ak.2018.7.10

Abstract:
In 2018, the author carried out conservation work on two valuable Crimean Karaim manuscripts (mejumas). In this report, a short description of these items and the undertaking itself is presented.
Stefan Gąsiorowski
Published: 20 December 2018
Almanach Karaimski, Volume 7, pp 67-82; doi:10.33229/ak.2018.7.03

Abstract:
Artykuł dotyczy dziejów społeczności karaimskiej w Wilnie od czasów zamierzchłych do wybuchu I wojny światowej, który to temat nie był dotychczas w kręgu zainteresowania nauki polskiej czy obcej. Nie można mówić o osadnictwie Karaimów w Wilnie w okresie średniowiecza czy czasach nowożytnych, ponieważ nastąpiło ono dopiero w XIX wieku, kiedy miasto to znalazło się pod zaborem rosyjskim. Do prężnie rozwijającej się stolicy Litwy przyciągała ich potrzeba lepszej edukacji i możliwości uzyskania dobrze płatnej pracy, a czasem wojskowy przydział. Docierali tam Karaimi głównie z pobliskich Trok i okolicznych wsi oraz z całego rosyjskiego imperium. Społeczność ta rozwijała się stopniowo i była coraz bardziej widoczna nie tylko w miejscowym wojskowym garnizonie, ale w także w szkołach, urzędach, na ulicach i targach miasta. Szybko pojawiła się również potrzeba wzniesienia własnego domu modlitwy i cmentarza, co udało się zrealizować dzięki przychylności władz miasta i wsparciu finansowym wszystkich gmin karaimskich w Rosji. Jednak własną niezależną gminę wileńscy Karaimi utworzyli dopiero w latach 20. XX wieku.
Małgorzata Pronobis-Gajdzis
Published: 20 December 2018
Almanach Karaimski, Volume 7, pp 217-221; doi:10.33229/ak.2018.7.11

Abstract:
This report provides information on the conservation work on Karaim manuscripts carried out by the author in 2018 and financed by the Ministry of Culture and National Heritage.
Владимир Поляков
Published: 20 December 2018
Almanach Karaimski, Volume 7, pp 99-108; doi:10.33229/ak.2018.7.05

Abstract:
В многонациональном Крыму такой реликтовый народ как караимы, не смотря на свою малочисленность, всегда был интересен вниманию историков. В драматические годы оккупации полуострова его судьба постоянно находилась под угрозой. Участие караимов в движении Сопротивления одна из самых неизученных страниц истории Крыма.
Gulayhan Aqtay
Published: 20 December 2018
Almanach Karaimski, Volume 7, pp 7-24; doi:10.33229/ak.2018.7.01

Abstract:
Celem artykułu jest prezentacja i analiza szesnastu dwuwierszy zwanych čyŋami w karaimskiej medżumie autorstwa Elijahu b. Josefa Kyldżyego z początku XX w. Żadna z tych piosenek nie jest znana ze zbiorów dotąd opublikowanych, choć piosenki te były bardzo popularne wśród wszystkich ludów Krymu posługujących się językami turkijskimi, szczególnie wśród krymskich Tatarów i Nogajów. Jeśli chodzi o Karaimów, 105 čyŋów opublikował Ananiasz Zajączkowski, a 11 Włodzimierz Zajączkowski. Jednak nikt dotąd nie opublikował čyŋów po nogajsku, choć twierdzi się, że to jest typowo krymskotatarski i nogajski gatunek literacki. Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie, czy Kyldży sam ułożył te piosenki, czy dokonał adaptacji językowej znanych mu krymskotatarskich čyŋów na nogajski. Próbuje też pokazać, w jakim stopniu próba przedstawienia čyŋów w języku nogajskim była udana. Piosenki z medżumy Kyldżyego zostały przetłumaczone na polski.
Maria-Emilia Zajączkowska-Łopatto
Published: 20 December 2018
Almanach Karaimski, Volume 7, pp 181-210; doi:10.33229/ak.2018.7.09

Abstract:
Włodzimierz Zajączkowski (1914–1982), who prior to WWII had been a graduate student in the Institute of the Middle East Studies at the Jagiellonian University, returned in the autumn of 1946 to Cracow in order to complete his Ph.D. thesis on the Gagauz Turks. Published in this paper are nineteen of his letters addressed to Professor Tadeusz Kowalski, the first four of which date from his years as a doctoral student, while the latter fifteen were written during WWII (VII 1940 – V 1944). Sending those letters was not easy, as on the wayfrom Vilnius to Cracow they had to pass through Kaunas and Königsberg. This correspondence is currently stored in the Archive of Science of PAN and PAU in Cracow under the signature K-III-4, 178, pp. 25–70. The first four letters describe the events of a holiday he spent with family in Trakai and Vilnius and explain when he plans to return to Cracow. In the latter letters W. Zajączkowski describes life in Vilnius under German occupation, his work and living situation. He also writes about his Karaim family and friends. He replies to the professor’s questions regarding certain people and events, including Seraya Shapshaland his efforts to establish the Karaim Museum. The letters are a great source of knowledge on the Karaim community in Vilnius and Trakai and how they coped with the German occupation.
Page of 9
Articles per Page
by
Show export options
  Select all