Refine Search

New Search

Advanced search

Journal Mediterranean Journal of Educational Research

-
146 articles
Page of 15
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Mediterranean Journal of Educational Research; doi:10.29329/mjer

Nuray Yıldırım, Munzur Üniversitesi, Nuray Yıldırım & Süleyman Nihat Şad, Inönü Üniversitesi
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 13, pp 367-397; doi:10.29329/mjer.2019.218.21

Abstract:Bu araştırmada öğretmenlerin eğitimde insansı robot teknolojisini kabul düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nicel araştırma modellerinden olan temel tarama modeline dayalı ilişkisel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Tunceli il merkezinde bulunan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda görev yapmakta olan 294 öğretmen üzerinde yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla öğretmenler için "Eğitimde İnsansı Robot Teknolojisi Kabul Ölçeği” [EİRTKÖ] geliştirilmiştir. Yirmi dört maddeden oluşan EİRTKÖ; “Algılanan Fayda”, “Algılanan Kullanım Kolaylığı”, “Algılanan Öz-Yeterlik”, “Kaygı” ve “Kullanım Niyeti” olmak üzere toplam beş faktörden oluşmaktadır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin insansı robotların eğitimde kullanımını orta düzeyde (kararsız) kabul ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin eğitimde insansı robot teknolojisini kabul düzeylerine ilişkin görüşleri farklı değişkenler açısından incelendiğinde; cinsiyet, branş, hizmet verilen okul düzeyi ve mesleki kıdem değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. En son mezun olunan eğitim kademesi değişkenine göre ise yüksek lisans mezunu öğretmenlerin eğitimde insansı robot teknolojisini kabul düzeylerine ilişkin kullanım niyetlerinin lisans mezunu öğretmenlere göre daha yüksek olduğu, ancak bu fark için hesaplanan etki büyüklüğünün düşük olduğu gözlenmiştir. Okul türü değişkeninde ise özel okulda görev yapan öğretmenlerin eğitimde insansı robot teknolojisini kabul düzeylerine ilişkin algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı ve kullanım niyetlerinin devlet okulunda görev yapan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu, ancak bu farkın da düşük düzeyde etkiye sahip olduğu görülmüştür.
Serkan Timur, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fatih Doğan, Nagihan Imer Çetin, Betül Timur, Rüveyda Işık, Çanakkale 18 Mart University, Canakkale
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 13, pp 126-138; doi:10.29329/mjer.2019.218.8

Abstract:Bu çalışmada artırılmış gerçeklik (AG) uygulamalarının 6. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersi öğretim programında yer alan “Hücre” konusundaki akademik başarılarına etkisi araştırılmıştır. Araştırma ön test-son test tek gruplu deneysel desen şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu 2017-2018 Öğretim yılı Ankara ilinde öğrenim gören ve tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 76 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmanın deneysel sürecinde dersler soru-cevap, düz anlatım ve gerektiği durumlarda AG uygulamaları kullanılarak işlenmiştir. Araştırmada ön test ve son test olarak Timur ve ark. (2019) tarafından geliştirilen “Hücre Başarı Testi (HBT)” kullanılmıştır. HBT testinden elde edilen verilerin analizi sonucunda ön test ve son test arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Elde edilen puanların AG uygulamalarının önemli rolünden dolayı son test lehine arttığı görülmüştür. Bu çalışmada AG uygulamalarının öğrencinin başarısını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır ve bu sonuç, AG uygulamalarının derste öğrenci motivasyonunu artırması ve öğrencinin dersteki dikkat süresini uzatması ile ilişkili olabileceği şeklinde yorumlanmıştır.
Sıddık Bakır, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 13, pp 398-414; doi:10.29329/mjer.2019.218.22

Abstract:Bu araştırma, Türkçe öğretmeni adaylarının etkili iletişim becerileri ile sorgulama becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılan ilişkisel tarama türünde bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, bir devlet üniversitesinin Türkçe eğitimi ana bilim dalında 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenim gören Türkçe öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise basit seçkisiz örnekleme yöntemine göre belirlenmiş olan 238 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, Buluş, Atan ve Erten Sarıkaya (2017) tarafından geliştirilen Etkili İletişim Becerileri Ölçeği ile Aldan Karademir ve Saracaloğlu (2013) tarafından geliştirilen Sorgulama Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerin geçerlik analizleri kapsamında madde analizi, açımlayıcı faktör analizi ve ölçek içi korelasyon analizleri yapılmıştır. Verilerin analizinden önce verilerin normal dağılıp dağılmadığı kontrol edilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermesinden dolayı iki grubun karşılaştırılmasında bağımsız örneklemler için t-testi, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. İki sürekli değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ise Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Veri analizi sonuçlarına göre, Türkçe öğretmeni adaylarının etkili iletişim becerileri ile sorgulama becerileri arasında pozitif yönlü olumlu-anlamlı bir ilişki vardır. Çalışmada ayrıca, öğretmen adaylarının etkili iletişim ve sorgulama becerilerinin bazı değişkenler içerisinde cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı farklılaşma gösterdiği tespit edilmiştir.
Farıd Huseynov, Gebze Technical University
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 13, pp 114-125; doi:10.29329/mjer.2019.218.7

Abstract:It is possible to see the successful implementation of cloud and web based mobile technology solutions in key industries such as finance, retailing, healthcare, manufacturing, etc. Along with these key industries, cloud and web based technologies also have its significant effect in education sector. These technologies are significantly changing the learning and teaching landscape in various types of educational institutions. The way students learn, teachers teach and educational institutions maintain their key functions have been transformed and become more effective and efficient via these technologies. This research focuses on the students’ use of cloud and web based mobile educational tools in higher education. In this research, Two-Step cluster analysis has been conducted in order to identify different student groups with respect to their use of cloud and web based mobile apps in higher education. Cluster analysis has been conducted around seven key attributes. Five of these attributes have been adopted from the “Diffusion of Innovations” theory which is one of the well-known social sciences theories that seeks to explain how, why, and at what rate new technological ideas spread across societies. These factors are relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability. The other two factors are perceived data security and perceived social pressure. As a result of Two-Step cluster analysis, four different student groups have been identified. Behavioral characteristics of each student group has been discussed with respect to their use of such key technologies in higher education context. Results of this study are expected to guide practitioners and marketers to develop more effective cloud and web based mobile apps and associated marketing strategies to improve the adoption and usage rate of their apps in higher education.
Cahit Ekici, Milli Eğitim Bakanlığı, Cahit Ekici & Adil Çoruk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversity
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 13, pp 1-24; doi:10.29329/mjer.2019.218.1

Abstract:The main purpose of this study was to find out whether the subscales of technological pedagogical content knowledge and classroom management skills of teachers working in elementary and secondary education institutions differed significantly according to demographic variables (marital status, age, sex, study type, year of vocational service) and the relationship between technological pedagogical content knowledge of teachers in secondary schools and classroom management skills. The study's universe consists of all primary, secondary and high school teachers in the province of Çanakkale in the academic year 2016-2017. Due to economic, transportation and date constraints, 341 participants who are volunteers from Çanakkale central district, Lapseki, Çan and Yenice districts composes the sample of the study. The research was designed with relational screening model. The "Personal Information Form" was used to determine the demographic characteristics of the teachers in the research. The data in the study were collected together with the scales of " Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Scale" and "Classroom Management Skills Scale (SCSM)" scales. The data were collected from 341 volunteer teachers through SPSS 23. 0 package program. When analyzing the data, mean, percentage, independent sample t-test, One-Way ANOVA test and Pearson Product Moment correlation analysis were performed to find the answer to the problem situation and sub problems. There was no significant difference between teachers' technological pedagogical field knowledge and gender, marital status and age variables in the results of the study. However, there is a significant difference between teachers' technological pedagogical content knowledge and the variables of school type and occupational seniority year. It can be said that the type of school they are studying and the years of seniority are factors that affect teachers' TPAB levels. There was a significant difference between the classroom management skills of the teachers and the variables of gender, marital status, age, school type and occupational seniority. It can be said that the five different variables involved in the research of teachers are a factor affecting classroom management skills. There is also a moderate relationship between teachers' technological pedagogical content knowledge and classroom management skills on the positive.
H. Şenay Şen, Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 13, pp 199-216; doi:10.29329/mjer.2019.218.12

Abstract:Okuduğunu anlama süreci, okuyucunun üst bilişsel okuma stratejilerini kullanarak metnin özelliklerini ve ne anlattığını anlama yeteneğini ifade eder. Bu araştırmada lisans öğrencilerinin üst bilişsel okuma farkındalıkları çeşitli değişkenler açısından ele alınmıştır. Tarama modelinde yapılan araştırmanın çalışma grubu 2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı, Güz döneminde Gazi Eğitim Fakültesinde farklı bölümlerde okuyan öğrencilerden (n:298) oluşmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında kişisel bilgiler formu ve ‘Okuma Stratejileri Üst Bilişsel Farkındalık Envanteri’ kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır: öğrencilerin genel okuma ve problem çözme stratejileri yüksek ve okuma stratejilerini destekleme stratejileri orta düzeydedir. Kadın öğrenciler üst bilişsel okuma stratejilerini erkeklere göre daha fazla kullanmaktadırlar. Öğrencilerin okudukları bölümlere göre genel okuma strateji düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur. Fakat problem çözme stratejisi açısından matematik ve İngilizce öğretmenliği bölümleri ve okuma stratejisini destekleme açısından ise matematik ile fen bilgisi öğretmenliği; fen bilgisi ile İngilizce öğretmenliği bölümleri arasında fark vardır. Akademik olarak daha başarılı olan öğrencilerin, okuma stratejisini kullanma ortalama puanları daha yüksektir. Öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türüne göre genel okuma ve okuma stratejisini destekleme düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur. Diğer yandan Genel/Düz Lise mezunları ve Anadolu Lisesi mezunlarının problem çözme stratejileri bakımından aralarında anlamlı fark bulunmuştur.
Zeynep Cin Şeker, Atatürk Üniversitesi
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 13, pp 58-78; doi:10.29329/mjer.2019.218.4

Abstract:Bu çalışmanın amacı, 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan bilgilendirici ve öyküleyici metinleri anlama etkinliklerini, kazanımlarla örtüşme ve metin türüne özgü olma açısından incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında incelenen doküman 2018-2019 eğitim öğretim yılında ders kitabı olarak kabul edilen Eksen Yayınları’na ait 6. sınıf Türkçe ders kitabıdır. Doküman incelemesi ile toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Veri analizi sürecinde öncelikle 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan öyküleyici ve bilgilendirici metinler belirlenmiş ve bu metinlere yönelik anlama etkinlikleri tespit edilmiştir. Araştırmanın birinci sorusu doğrultusunda, tespit edilen etkinliklerin TDÖP’de yer alan anlama kazanımları ile örtüşme durumları kodlanarak tablolaştırılmış ve kodlanan veriler yorumlanmıştır. Araştırmanın ikinci sorusuna yönelik olarak, tespit edilen öyküleyici ve bilgilendirici metinlere yönelik anlama etkinliklerinin, metin türüne göre dağılımı incelenmiş ve etkinliklerin metin türüne göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmiştir. 6. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan anlama etkinliklerinin öyküleyici ve bilgilendirici metin türü fark etmeksizin aynı biçimde tasarlandığı, etkinliklerin aynı kazanımlar üzerinde yoğunlaştığı ve öğrencilerde metin türü edinci oluşturacak nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Halil Uzun & Münevver Can Yaşar Nezahathamiden Karaca, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Halil Uzun, Münevver Can Yaşar, Izmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 13, pp 79-97; doi:10.29329/mjer.2019.218.5

Abstract:Erken çocukluk dönemi fiziksel, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişim alanları ile birlikte kişilik gelişiminde temellerinin atıldığı bir dönemdir. Bu dönemde çocuk, ilk önce kendisini daha sonra yakın çevresini tanımaya başlar. Bu tanıma sürecinde çocuğun yakın çevresinde bulunan kişilerin tutum ve davranışları, çocuğun olumlu ya da olumsuz benlik kavramı geliştirmesine etki etmektedir. Çocuğun geliştirdiği benlik kavramı ise kişilik gelişimini önemli derecede etkiler. Bu nedenle erken çocukluk döneminde çocukların gelişimi açısından önemli olan benlik kavramı ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi ve çocuklar üzerindeki etkilerinin araştırılması önemlidir. Yapılan alanyazın incelemelerinde, erken çocukluk döneminde benlik kavramı alanında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri ile ilgili kapsamlı bir analiz çalışmasının bulunmadığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle araştırmada Türkiye’de erken çocukluk döneminde benlik kavramı ile ilgili yapılmış lisansüstü eğitim tezlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada benlik kavramı ile ilgili Türkçe alanyazında yer alan lisansüstü tezlerinin analizi tematik betimsel nitelikte olup, tarama modeli tipindedir ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada zaman sınırlaması getirilmeyerek, alanyazın taramasının yapıldığı Şubat 2019 tarihine kadar mevcut çalışmalara ulaşılması hedeflenmiştir. Erken çocukluk dönemde benlik kavramı ile ilgili Türkçe çalışmalara ulaşabilmek için, Yüksek Öğretim Kurumu Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tez Tarama veritabanı taranmıştır. Tarama yapılırken anahtar sözcükler "benlik kavramı", "okul öncesi" ve "erken çocukluk" ile sınırlandırılmıştır. Alanyazın taraması sonucu ulaşılan çalışmaların araştırmaya dahil edilmesinde, (a) çalışmanın Türkiye’de yapılmış olması, (b) Yüksek lisans ve doktora tezi şeklinde yayınlanmış olması, (c) örneklemini erken çocukluk dönemdeki çocukların oluşturması ve (d) tam metine sahip olması kriterleri dikkate alınmıştır. Araştırmada, benlik kavramı ile ilgili çalışma grubuna erken çocukluk ve okul öncesi dönemde benlik kavramı (n=5), benlik algısı (n=5) ve benlik saygısı (n=8) olarak dizginlenen toplam 18 lisansüstü eğitim tezi incelenmiş ve bu sayının alanın gelişimi açısından yeterli olmadığı düşünülmüştür. Aynı zamanda benlik ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin 2004-2018 yılları arasında yapıldığı, sadece üç doktora tezinin olduğu belirlenmiştir. Araştırma yöntemi olarak en çok nicel araştırmanın yapıldığı ve ölçek/envanter kullanıldığı belirlenmiştir. Deneysel çalışmaların azlığı ve ölçek uyarlama ya da geliştirme sayısının azlığı dikkat çekmiş ve yeterli sayıda olmadığı belirlenmiştir.
Yeliz Bolat, Meb
Mediterranean Journal of Educational Research, Volume 13, pp 25-41; doi:10.29329/mjer.2019.218.2

Abstract:Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin özelliklerine yönelik farkındalık düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde öğretmenlerin kişisel özelliklerine yönelik sorular, ikinci bölümünde ise beşli likert olarak yanıtlanan 30 madde yer almaktadır. Araştırmaya Adana ilinin merkez ilçelerinden birinde görev yapmakta olan 54’ü branş, 41’si sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 95 öğretmen katılmıştır. Anket formundan elde edilen veriler betimsel istatistik yöntemleri, ele alınan değişkenler (branş, cinsiyet, kıdem, öğrenim durumu vb.) açısından fark olup olmadığı ise t testi ve tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Sonuç olarak öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin özelliklerine yönelik yüksek düzeyde farkındalığa sahip olduğu belirlenmiştir. Ele alınan değişkenler açısından bakıldığında öğretmenlerin, cinsiyetine, kıdemine ve branşlarına göre farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Ancak, öğretmenlerin mezun oldukları fakültelere göre fen edebiyat fakültesi mezunları ile eğitim enstitüsü mezunları arasında eğitim enstitüsü mezunları lehine anlamlı fark belirlenmiştir.
Page of 15
Articles per Page
by
Show export options
  Select all