Refine Search

New Search

Advanced search

Journal International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences

-
23 articles
Page of 3
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences; doi:10.29329/ijiasos

Abdülkadir Şenkal, Kocaeli Üniversitesi, Abdülkadir Şenkal & Tuba Cebe
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 3, pp 60-82; doi:10.29329/ijiasos.2019.221.2

Abstract:Adaletin ne olduğu ve adil toplumun nasıl kurulacağı sorunu antik çağdan beri filozofların ve sosyal bilimcilerin cevap aradığı sorulardır. Bu sorulara günümüzde en çok ses getiren cevabı veren filozoflardan birisi de Rawls’ tur. Onun adalet ile ilgili görüşlerinin yankı uyandırmasındaki en büyük etmen bir taraftan günümüz hâkim ideolojisi liberalizmin savunuculuğunu yapması diğer taraftan liberalizmi sosyalist eleştirilerle törpüleyerek günümüzde görece insancıl ve uygulanabilir bir sistem kurmaya çalışmasıdır. Böylelikle Rawls, liberalizmin özgürlüğünü, sosyalizmin eşitliğiyle uyumlaştırarak adil bir toplum oluşturulabileceğini göstermeye çalışmıştır. Rawls özgürlükle eşitliğin uyumunu belirli sosyal politika araçları ile sağlamaya çalışır. Ancak onun sosyal politika anlayışı belirli liberal sınırlamalara tabiidir. Özgürlüklerin eşitliğe önceliği, ekonomik ve sosyal haklara mesafeli yaklaşımı, farklılık ilkesinin karşılıklılık içermesi, faydacı biçimde ele aldığı sosyal işbirliği fikri ve bunların gerçekleşmesi için sunulan öneriler teorinin sınırlarıdır. Bu sınırlar sosyal politikalarının kapsamının dar kalmasına sebep olmanın yanı sıra sosyal adalet teorisinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini riske atmaktadır.
Özgür Topkaya, Canakkale Onsekiz Mart University
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 3, pp 46-59; doi:10.29329/ijiasos.2019.221.1

Abstract:Günümüzde birçok ülkede emeklilik yaşı yükseltilmiş bulunmaktadır. Buna karşın önceki sosyal güvenlik mevzuatları gereğince erken emekli olan bireylerin bir takım sebepler ile çalışma hayatına yeniden katıldıkları gözlemlenmektedir. Çalışmada 18 soruluk bir veri toplama aracı ve derinlemesine mülakat yöntemi ile 72 katılımcının konuyla ilgili verdiği cevaplar incelenmektedir. Çalışmada Türkiye’de etkin emeklilik yaşının düşük olduğu buna karşın kişilerin çalışma hayatından ayrılmalarını ifade eden ortalama emeklilik yaşının ise ortalamalara yakın olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışma içerisinde yaş ortalaması yüksek çalışanlar arasında çalışma hayatında birtakım sağlık sorunları yaşadıkları görülmüştür. Bunlar arasında vücutta görülen ağrılar başı çekmektedir.
Nahit Bek, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ölçme
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 3, pp 36-45; doi:10.29329/ijiasos.2019.216.1

Sibel Tokatlıoğlu, Esin Cumhur Yalçın, Kırklareli University
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 3, pp 1-19; doi:10.29329/ijiasos.2019.205.1

Abstract:Günümüzde girişimcilik faaliyeti ekonomik büyümeye önemli oranda katkı sağlamaktadır. Bu faaliyetlerin potansiyelini belirlemede girişimci davranışa ilişkin bireysel algılar belirleyici rol oynamaktadır. Bu çalışmada, bireysel algılarla girişimcilik faaliyeti arasındaki ilişki, Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) 2015 veri setinden faydalanılarak incelenmiştir. Veri setinde yer alan 60 ülkenin girişimci davranışa ilişkin bireysel algıları temsil eden, algılanan iş fırsatları, algılanan yeterlik, girişimcilik niyeti ve başarısızlık korkusu değişkenlerine göre kümelenmesi ve elde edilen ülke kümelerinin toplam girişimcilik faaliyeti (TEA) değişkenine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hiyerarşik kümeleme analizi (Ward yöntemi) ve hiyerarşik olmayan kümeleme analizi (k-ortalama yöntemi) kullanılarak, algılar ve faaliyet düzeyleri birbiriyle benzerlik gösteren ülkelerden oluşan 5 küme elde edilmiştir. Kümelerin bileşimleri, ülkelerin girişimcilik faaliyeti değişkenine göre değerlendirilip ekonomik gelişmişlik seviyesine göre yorumlanmıştır.
Sırma Özeren, Galva Metal A.ş., Fazıl Özen, Kocaeli University
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 3, pp 20-35; doi:10.29329/ijiasos.2019.205.2

Abstract:Mutluluk, hayatı yaşanılır hale getiren en önemli unsurlardan birisidir. Mutluluk kişinin biyolojik yapısıyla ilişkili olduğu gibi çevresel ve sosyal faktörlerlerle de yakından ilişkilidir. Kişinin mutluluğu üzerinde beslenme şekli, spor-egzersiz gibi günlük faaliyetler, aile içindeki huzur, yaşanılan yerin coğrafi yapısı, iklimi, ülkenin refahı, demokratik ve demografik yapısı, gürültü ve görüntü kirliliği gibi çeşitli faktörler rol oynar. Mutlu kişiler yardımsever, özgüveni yüksek, etrafına pozitif enerji yayan, yaratıcı ve üretken insanlardır. Bu kişiler kendilerine gösterdikleri saygı ve özeni çevrelerindeki tüm insanlara ve hatta doğaya da gösterirler. Sosyal ve duygusal ilişkileri uzun süreli ve sağlıklı yürüdüğü için mutlu bireyler diğerlerine göre toplumda daha fazla değer görmektedir. Ayrıca, mutluluklarını iş hayatına yansıttıkları için mutlu insanlar hem bireysel hem de genel iş başarısının artmasına katkıda bulunur.
Muzaffer Telimen, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 2, pp 142-156; doi:10.29329/ijiasos.2018.192.2

Zaure Ayupova, Kazakh National Agrarian University, Daurenbek Kussainov, Zhanyl Madalieva, Gulbakhsha Mussabayeva, Gulnar Rakhimova, Zura Chikeeva, Northern-Kazakhstan state university named after M.K. Kozibayev, Kazakh National Pedagogical University named after Abai, Кyrgyz-Russian Slavic university named after B.N. Eltsyn
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 2, pp 173-183; doi:10.29329/ijiasos.2018.195.2

Hasan Alp Özel, Karabük University
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 2, pp 134-141; doi:10.29329/ijiasos.2018.192.1

Iris Kalkan Özel, Vakıfbank, Fazil Alioğlu, Karabük Üniversitesi
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Volume 2, pp 157-172; doi:10.29329/ijiasos.2018.195.1

Page of 3
Articles per Page
by
Show export options
  Select all