Refine Search

New Search

Results in Czech Journal of Civil Engineering: 72

(searched for: container_group_id:109988)
Page of 2
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Václav Venkrbec, Michal Brandtner
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 7, pp 44-62; https://doi.org/10.51704/cjce.2021.vol7.iss01.pp44-62

Abstract:
Facility management (FM) hraje v rámci životního cyklu budovy poměrně významnou roli. Kvalita zavedení FM je pro celoživotní náklady budov společnosti klíčová. Ve fázi projektování budov je již definitivně rozhodnuto o většině provozních nákladů. Nízká kvalita a variabilita projektů pak nejvíce dopadá na efektivitu provozování a tím i FM služeb. Provoz budov se tak stává dražším, komplikovanějším, a tedy i poruchovějším. Tento článek se zabývá procesem syntézy informačního managementu budov (BIM) a FM pro velké obchodní a výrobní společnosti s více než 250 zaměstnanci za využití ČSN EN ISO 41011. Využití metody BIM, respektive vytvoření 6D modelu stavby, může být efektivním způsobem počátku správy budovy v rámci jejího životního cyklu. Případová studie vyhodnocuje aplikaci BIM pomocí nástrojů SMART projektového managementu jako je GAP analýza, gantův diagram, analýza zdrojů a nákladů, PESTLE analýza, Porterův model 5 sil a SWOT analýza. Uvedené analýzy prezentují věcně, technicky a kriticky všechny oblasti a aspekty implementace jako jsou finanční, časové a lidské zdroje, dále pak možná rizika, silné a slabé stránky stejně jako výzvy a hrozby a další související faktory jako jsou politické, legislativní, technické, technologické, bezpečností a jiné. Bylo zjištěno, že benefity v podobě nezanedbatelných úspor v rámci provozu a údržby převažují nad riziky v podobě možného neúspěchu projektu.
Václav Venkrbec
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 8, pp 1-6; https://doi.org/10.51704/cjce.2022.vol8.iss1.pp1-6

Abstract:
Úvodní strana + Redakční rada + Zaměření & Tiráž + Obsah
Adam Boháček, Michal Brandtner
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 8, pp 7-12; https://doi.org/10.51704/cjce.2022.vol8.iss1.pp7-12

Abstract:
Tento článek představuje výzkum zabývající se problematikou tmelení materiálů na bázi cementu a tahovými vlastnostmi tmelené spáry. Pro potřeby výzkumu prezentovaného v tomto článku je vybíráno několik druhů použitých materiálů. Jako podkladní materiál je vybrána cementová deska Aquapanel, dále jsou vybrány tmely a to konkrétně jeden zástupce tmelů akrylových a jeden zástupce tmelů polyuretanových. Ke zvoleným tmelů pak jsou použity primery, jež jsou zvoleny na základě doporučení výrobce. Z těchto materiálů jsou vyhotovena zkušební tělesa, které se po řádném vytvrzení a nakondiciování dále zkouší. Zkoušky probíhají podle postupů stanovených evropskou normou ČSN EN ISO 8340. Na základě výsledků zkoušky, lze ke tmelení podkladního materiálu prezentovaného v tomto výzkumu doporučit pouze tmel polyuretanový. Akrylový tmel vykazuje přílišná poškození po vystavení působení zkoušek.
Aleš Průcha
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 8, pp 24-30; https://doi.org/10.51704/cjce.2022.vol8.iss1.pp24-30

Abstract:
Tento článek je zaměřen na oceňování s využitím BIM, tedy informačního modelu budovy. Cílem tohoto článku je ocenit stavbu nákladovým způsobem pomocí BIM modelu. Obsahem článku je popis BIM problematiky, dále její zavádění a potřeba využití BIM ve stavebnictví. Článek popisuje metody ocenění a názorně zobrazuje ocenění vybrané konstrukce jednotlivými metodami. Hlavní oceňovací metodou je plugin RTS BIM, který využívá model vytvořený v programu Autodesk Revit. Toto nově představené řešení je poté porovnáno s položkovým rozpočtem, jakožto tradiční metodou ocenění stavby.
Yvetta Diaz
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 8, pp 13-23; https://doi.org/10.51704/cjce.2022.vol8.iss1.pp13-23

Abstract:
Postup stanovení finančních nákladů pro údržbu a opravu pozemních objektů po dobu morální životnosti stavby. Potřeba tvorby jednotných pravidel pro určování těchto nákladů tak, aby byla srozumitelná i běžnému uživateli. Vliv kvality realizace a způsobu užívání stavby na výši těchto nákladů. Cílem je stanovení jednotného postupu - šablony pro zjištění co nejpřesnějších nákladů na údržbu a opravu již dokončených pozemních staveb. Hlavním cílem je tedy vypracování jednotného postupu, díky kterému bude mít stavebník komplexní přehled o nákladech v časovém horizontu 20 až 25 let, které bude na provoz stavby potřebovat. Zabezpečí si tak maximální prodloužení životnosti stavby. Současně stavebník (majitel) bude moci do systému vkládat zpětně skutečné náklady na provoz stavby, čímž vznikne přehled o skutečných nákladech, které bude moci za určitých podmínek uplatnit i jako daňový náklad.
Martin Nguyen, Radomír Sokolář
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 7, pp 35-43; https://doi.org/10.51704/cjce.2021.vol7.iss01.pp35-43

Abstract:
Tento článek se zabývá procesem syntézy žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky za použití vysokoteplotního popílku a reaktivního oxidu hlinitého jako zdroje oxidu hlinitého. Vstupní suroviny byly rozemlety, smíchány v různém poměru a vypáleny při 1500 °C po dobu 2 h. Vypálené zkušební vzorky byly charakterizovány pomocí RTG difrakční analýzy a rastrovacího elektronového mikroskopu. Rovněž byla zkoumána pórovitost, nasákavost, objemová hmotnost, žárovzdornost, únosnost v žáru, odolnost proti změnám teplot a korozní odolnost vůči účinkům taveniny železa. Výsledné vlastnosti byly poté porovnány v závislosti na zdroji oxidu hlinitého. Přítomnost spinelu ve vzorcích vedla ke zlepšení mikrostruktury, mechanických vlastností, odolnosti proti změnám teplot a také korozní odolnosti. Zejména směsi s 10–20 % spinelu měly nejslibnější výsledky.
Michal Brandtner
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 7, pp 16-26; https://doi.org/10.51704/cjce.2021.vol7.iss01.pp16-26

Abstract:
The article deals with the data structure for the purpose of Life Cycle Assessment (LCA) of buildings using the Building Information Model (BIM). LCA is a method that can be used to demonstrate the suitability of proposed materials, structures, or buildings in terms of their whole life cycle and its environmental impact. For the LCA evaluation it is crucial to obtain life cycle inventory (LCI) input data. The aim of the article is to define a BIM data structure for LCI purposes. The new methodology is based on standardization of non-graphic information model data structure called SNIM. Advantages of the proposed methodology have been demonstrated on the case study. These results are useful for expanding the BIM model with new data necessary for further LCA calculations.
Soňa Gažíková
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 7, pp 27-34; https://doi.org/10.51704/cjce.2021.vol7.iss01.pp27-34

Abstract:
The dominant source of energy in the hot water boiler house Stred I. in Velky Meder is geothermal energy, which is drawn from the VM -1 well, which was drilled in its courtyard in 2015. Based on documents and personal inspections of this boiler room, I created a geothermal circuit scheme of this hot water boiler room, where the experimental measurements took place. Part of this paper is a diagram of the geothermal circuit, a comparison of measured values ​​within a selected characteristic day for summer and winter operation in 2020. Finally, the operation of the usage of geothermal energy in the hot water boiler room Stred I. is evaluated on all these indicators.
Václav Venkrbec
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 7, pp 1-6; https://doi.org/10.51704/cjce.2021.vol7.iss01.pp1-6

Abstract:
Úvodní strana + Redakční rada + Zaměření & Tiráž + Obsah
Andrej Bisták, Zdenka Hulínová
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 7, pp 7-15; https://doi.org/10.51704/cjce.2021.vol7.iss01.pp7-15

Abstract:
Lanové dráhy obyčajne sprístupňujú lokality, ktoré nie sú dosiahnuteľné žiadnym iným dopravným prostriedkom, preto je ich výstavba technologicky a logisticky mimoriadne náročná. Stavenisko lanovej dráhy sa väčšinou nachádza v exponovanom teréne, ktorý často pri výstavbe neumožňuje použitie bežných stavebných strojov. V takom prípade je vhodné využiť dopravné prostriedky, ktorých prevádzka nie je závislá od charakteru terénu - vrtuľníky. Vrtuľníky ako „lietajúce žeriavy“ sa v našom stavebníctve používajú už viac ako šesť desaťročí. V druhej polovici 60. rokov 20. storočia použitie vrtuľníkov práve pri výstavbe lanoviek ešte akcentoval podnik Transporta Chrudim, vtedajší monopolný domáci výrobca lanových dráh. Po získaní pozitívnych skúseností, najmä v segmente lanovej dopravy, sa vrtuľníky začali uplatňovať aj v ďalších „konvenčných“ oblastiach stavebníctva. Postupne sa potvrdzovali výhody využitia tejto technológie pri rôznych druhoch stavebných prác a použitie vrtuľníkov bolo začlenené do bežných technologických postupov. Pri výstavbe lanoviek sú jej neodmysliteľnou súčasťou dodnes.
Martin Procházka, Jindřich Sobotka
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 91-98; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp91-98

Abstract:
Vysoušení stavebních konstrukcí pomocí vysokofrekvenčního elektromagnetického záření (EMW), neboli mikrovlnné technologie (MW), se začíná v praxi stále více uplatňovat. Jedná se o metodu, pomocí které lze nejrychlejším způsobem eliminovat nežádoucí obsah vody ve stavební konstrukci (stěna, stropní konstrukce, atd.). Mikrovlnami je nazývána část elektromagnetického záření o frekvenci 300 MHz až 300 GHz s vlnovou délkou 122 mm. Díky působení MW záření se zobrazí rozdílná homogenita teplotního pole u různých stavebních materiálů. Článek pojednává o změnách fyzikálních faktorů v závislosti na objemu vody a tím i na velikosti hmotnostní vlhkosti daného materiálu (plynosilikát). Dalším z faktorů bude šíření teplotního pole. Šíření bude zobrazováno pomocí termokamery. Měření probíhalo vždy po určitých časových cyklech ozařování.
Vladislav Křivda, Ivana Mahdalová, Jan Petrů
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 57-64; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp57-64

Abstract:
Článek se zabývá stručným popisem sledování konfliktních situací v silničním provozu v ČR i v zahraničí. Popisuje původní metodiku videoanalýzy konfliktních situací vytvořenou v 70. letech 20. století. Hlavní část článku je věnována využití videoanalýzy konfliktních situací při hodnocení nevhodně navržených stavebních prvků na křižovatkách.
Aleš Rubina, Petr Blasinski
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 42-49; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss1.pp42-49

Abstract:
Příspěvek se zabývá teoretickými metodami výpočtu odparu z povrchu vodní hladiny v bazénových halách. Motivací pro porovnání různých přístupů k výpočtu je potřeba určení produkce vodní páry v objektech bazénových hal, krytých vodních ploch, wellness center apod. Tyto poznatky jsou dále využívány pro potřeby návrhu vzduchotechnických jednotek, které mají za úkol zajistit eliminaci vodních zisků v objektech. V úvodní části článek popisuje obecnou teorii mechanizmu přenosu hmoty nad klidnou vodní hladinou a představuje současné metody pro výpočet přenosu hmoty.
Věra Jedličková, Petr Hlavínek
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 45-50; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp45-50

Abstract:
Trendem dnešní doby je nejen zefektivňovat, ale i šetřit náklady. Tento článek je zaměřený na snížení nákladů na provoz čistírny odpadních vod. Čist.renský proces je nepřetržitým procesem vyžadujícím pro svou funkci elektrickou energii. Největší množství elektrické energie je spotřebováno v aktivační nádrži, kde je nutné provzdušňování. Zmíněné energetické náklady se v mnoha případech dají snížit pouhou optimalizací procesů v aktivační nádrži. V případě našeho výzkumu se jedná o řízení aerace pomocí pevného nastavení doby nitrifikace a denitrifikace, kdy na základě předchozího pozorování byla snížena doba provzdušnění. Následně bylo prokázáno, že došlo ke třetinovému snížení elektrické energie spotřebované pro aktivační nádrž a to bez jakéhokoliv zhoršení odtokových parametrů.
Martin Hépal, Otto Tokár, Mária Rajecká
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 32-38; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp32-38

Abstract:
Koncepce územního rozvoje cyklostezek Bratislavského samosprávného kraje ve vztahu k Integrovanému dopravnímu systému a významným bodem cestovního ruchu (dále jen "koncepce rozvoje cyklostezek") představuje dokument, který slouží jako podklad pro pl.novaný rozvoj cyklistických tras a Terminálů integrované osobní dopravy v procesu aktualizace územně plánovací dokumentace regionu a dotčených měst a obcí. Koncepce rozvoje cyklostezek se skládá z analytické a návrhové části. Hlavní částí dokumentu je návrh trasování cyklistické dopravy formou samostatných cyklistických komunikací a cyklostezek k přestupním uzlům Integrovaného dopravního systému a cílům cestovního ruchu, návrh vybavenosti cyklistické dopravy jakož i Terminálů integrované osobní dopravy. Článek představuje koncepci rozvoje cyklostezek se zaměřením na její závěry a zároveň nabízí metodický návod pro vytváření obdobných koncepcí.
Renáta Bašková
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 7-14; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp7-14

Abstract:
Výber technológie zhotovenia vyľahčenej konštrukcie stropu prebieha zväčša vo fáze konštrukčného návrhu stavby. Vyľahčovanie vodorovných konštrukcií stavieb má priamy vplyv na zníženie stáleho zaťaženia, čím sa otvára možnosť vytvoriť a navrhnúť otvorené dispozície pre budovy aj optimalizovať základové konštrukcie. Príspevok ponúka stručný prehľad vyľahčených monolitických, prefabrikovaných aj prefa-monolitických bet.nových stropných konštrukcií stavieb. V príspevku sú prezentované parciálne výsledky prípadovej štúdie, v ktorej boli porovnávané vybrané varianty betónovej vyľahčenej stropnej konštrukcie z hľadiska hmotnosti aj nákladov na ich realizáciu.
Jan Čermák, Stanislav Šťastník
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 20-25; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp20-25

Abstract:
V tomto článku je popsána výroba izolačních desek z odpadních polyesterových vláken spojených bikomponentními vlákny. Při výrobě lze připravit požadovanou objemovou hmotnost vyrobené izolační desky dávkováním suroviny a jejím stlačením. Právě objemová hmotnost je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují hodnotu součinitele tepelné vodivosti izolační desky. Funkční závislost hodnoty součinitele tepelné vodivosti na objemové hmotnosti desky je popsána v experimentální části článku.
Ján Ježko
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 51-56; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp51-56

Abstract:
Príspevok predstavuje postup testovania nivelačných prístrojov využ.vaných pri prácach v stavebníctve. Všeobecne pop.saný postup testovania a overovania nivelačných prístrojov (optických i digitálnych) je doplnený výsledkami a hodnotením štyroch vybraných nivelačných prístrojov (Sokkia C40, Geo Fennell NO.10, Spectra AL100 a Leica Sprinter 150) využ.vaných pre práce v stavebníctve v oblasti technickej nivelácie.
Michal Strnad
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 111-116; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp111-116

Abstract:
Kolem hořícího objektu vzniká požárně nebezpečný prostor, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi konstrukcí hořícího objektu. Šířka požárně nebezpečného prostoru je vymezena odstupovými vzdálenostmi od požárně otevřených ploch požárních úseků hořícího objektu. Požárně nebezpečný prostor nemá zasahovat přes hranici stavebního pozemku kromě veřejného prostranství.
Petra Elly Lukele, Jana Korytárová
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 72-77; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp72-77

Abstract:
Práce se v počátku zaměřuje na vysvětlení obecné charakteristiky urbanistického termínu brownfields. Vysvětluje příčinu, proč tyto lokality nemohou být podporovány z dostupných dotací, a je třeba pro efektivní rehabilitaci navrhnout nový systém, jehož princip je zde nastíněn. Cílem navrhnutého systému by bylo určení doby návratnosti vložených finančních prostředků do sanace na podporu rozvoje brownfields. Tento finanční nástroj by sloužil malým a středním podnikům, ze kterého by čerpali prostředky. V textu je popsána současná analýza stavu a proveditelnost.
Mária Trojanová, Martin Noga
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 123-128; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp123-128

Abstract:
Problematika efektívneho riadenia stavebného projektu zhotoviteľom, patrí v stavebníctve k špecifickým prioritám každej stavebnej spoločnosti. Na efektívne riadenie osobitne prípravy a realizácie výstavbov.ho procesu vplýva celý rad faktorov, z ktorých treba rozhodujúce identifikovať a na základe ich dôslednej analýzy, zvýšiť ich pozitívne účinky na zvýšenie výnosovej a finančnej sily stavebnej spoločnosti. Práve táto požiadavka by mala byť jadrom zamerania pozornosti manažmentu stavebnej spoločnosti, manažmentu stavby automatizovať riadiace procesy stavebného projektu zhotoviteľom s využívaním informačného systému riadenia. Automatizácia riadiacich procesov sa stane prínosom v oblastiach podrobnejšieho vykazovania ziskovosti zákazky, podrobných analýz predikovaných nákladov a výnosov v porovnaní so skutočnými.
Iveta Hegedüsová, Sergej Priganc
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 26-31; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp26-31

Abstract:
V článku sú prezentované výsledky chemickej analýzy betónových vzoriek odobratých z existujúcich stropných panelov. Panely sú súčasťou nosného systému poľnohospodárskeho ustajňovacieho objektu. Analýza sa previedla za účelom preukázania nepriaznivého vplyvu agresívneho prostredia na betónovú nosnú konštrukciu.
Zuzana Straková
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 58-64; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss1.pp58-64

Abstract:
Tvorba vnútorného prostredia v pracovnej oblasti človeka v priemyselných halových objektoch by mala byť založená na úzkej spolupráci profesií vykurovania spolu s vetraním a klimatizáciou. Prax však dokazuje, že tomu tak v mnohých prípadoch nie je. Obidve tieto profesie sú veľa krát riešené samostatne, výsledkom čoho je ich nespolupráca vedúca až k vzájomnému prekážaniu si, či už z hľadiska dispozičného umiestnenia alebo funkčného prevádzkovania navrhnutých sústav. Vytvorenie vykurovacej a vetracej sústavy, ktorá by jednak bola naprojektovaná v súlade s platnou legislatívou a jednak by vytvárala optimálne vnútorné životné prostredie pre človeka v jeho pracovnej oblasti a súčasne pri hospodárnej prevádzke, nachádza riešenie v kombinácii hygienického vetrania so sálavým vykurovaním, s použitím rekuperačnej vzduchotechnickej jednotky.
Jana Boháčová, Stanislav Staněk
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 2, pp 27-31; https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp27-31

Abstract:
Druhotné suroviny a recykláty jsou v současnosti stále více používány jako plnohodnotná náhrada standardních materiálů v mnoha oblastech stavebnictví, dominantní je jejich využití zejména v dopravním stavitelství. Jejich maximální využití je žádoucí, neboť významně snižuje ekologickou zátěž a zároveň přináší investorovi nezanedbatelnou finanční úsporu. Příspěvek je přehledem nejčastěji používaných druhotných surovin a recyklátů a možností jejich použití ve stavebním průmyslu.
Martin Nový
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 78-84; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp78-84

Abstract:
Vývoj cenové hladiny ve stavebnictví na úrovni vstupů (nákladů) i výstupů (cen) dlouhodobě sleduje Český statistický úřad. Publikované cenové indexy lze použít ve smlouvách o dílo uzavíraných mezi objednatelem a zhotovitelem staveb jako koeficient pro tvorbu pružných cen. Nejnovější výsledky roku 2015 ukazují, že s růstem objemu stavební výroby se deflační vývoj obrátil a v několika posledních čtvrtletích dochází k mírnému inflačnímu růstu cen.
Alžbeta Pultznerová, Lukáš Bavlna, Peter Zvolenský
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 99-104; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp99-104

Abstract:
Príspevok uvádza príklady a možnosti stavebných úprav ako na železničnej trati tak aj na železničnom vozidle, ktoré znižujú hluk. Ďalej sa zaoberá materiálovými možnosťami a to hlavne novým materiálom STERED z pohľadu protihlukových vlastností. Porovnáva ho s akustickými vlastnosťami minerálnej vlny pomocou 2D počítačovej simulácie. V príspevku sú uvádzané možnosti použitia tohto materiálu ako pri odhlučnení železničného vozidla, tak aj na vonkajšie použitie v stavbe železničnej trate.
Jakub Blaťák
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 2, pp 20-26; https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp20-26

Abstract:
Realizace veřejných projektů metodou design-build se objevuje již od minulého století. V zahraničí proběhlo několik průzkumů, které informovaly o hodnocení metody design-build jednotlivými zadavateli. Přestože se v České republice vyskytují projekty realizované pomocí design-build i ve veřejném sektoru, z celkového počtu projektů zaujímají jen nízké procento. Článek využívá dotazníku k průzkumu zkušenosti veřejných zadavatelů s touto metodou a hledá její kladné a záporné stránky v praxi. Výsledky průzkumu poukazují na nízké povědomí o realizaci projektů metodou design-build v České republice.
Alžbeta Sopirová
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 105-110; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp105-110

Abstract:
Príspevok skúma verejné priestory vo vidieckych sídlach. Hodnotí ich problémy, súčasné premeny a naznačuje hlavné požiadavky na ich architektonicko-urbanistickú tvorbu. Verejné priestory ovplyvňujú život obyvateľov oveľa viac ako si uvedomujeme. Na ich atraktivite, kvalite, funkčnosti, estetickom vzhľade aj stavebnotechnickom stave sa podieľa samospráva, architekti, stavbári, developeri, investori, ale aj každý občan svojou činnosťou. Cieľom je dosiahnuť zapamätateľné, živé, aktívne verejné priestory, plné ľudí, ktorí v nich chcú zotrvať čo najdlhšie, cítiť sa príjemne a bezpečne.
Petr Blasinski, Aleš Rubina
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 15-19; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp15-19

Abstract:
Článek se zabývá analýzou čistoty potrubí vzduchotechniky v různých fázích výstavby. Na základě odběru vzorků je provedeno hodnocení odlišně skladovaných potrubí na stavbě. Jsou porovnány rozdíly mezi "správně" skladovaným potrubím a nechráněným potrubím. V závěru článku je shrnut dopad přenosu nečistot z potrubí na provoz vzduchotechnického systému.
Silvia Bašová
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 2, pp 14-19; https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp14-19

Abstract:
Podnety pre stretnutia V priestore mesta sú veľmi dôležité faktory v procese navrhovania verejných priestranstiev. Sociálne impulzy pre vytváranie verejných priestranstiev podľa sociálnej štruktúry (spoločných priestorov pre deti a mládež, miest pre seniorov a miest pre každého) musia byť prijaté a integrované od designérov, architektov aj urbanistov. Význam kultúrnych impulzov je dôležitý pre interaktivitu kultúrnych aktivít a lokálnej participácie obyvateľov v oblasti umenia. Návštevníci vyhľadávajú možnosť atraktívneho zažívania priestoru, vitálne funkcie v parteri, priamu účasť na spoločenskom živote v exteriéri, stretnutia, oddych, relax, účasť na scéne deja na námestiach, tranzit námestím. Je dôležité poskytnúť komplexné využitie námestí a parkov ako multifunkčnú destináciu v súčasných mestách.
Ján Ježko
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 2, pp 56-63; https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp56-63

Abstract:
Cieľom príspevku je priblížiť programové prostriedky vhodné na tvorbu účelovej digitálnej mapy. Stručne je popisovaný grafický systém MicroStation, KOKEŠ, podrobnejšie softvér ATLAS a Atlas DMT, vrátane jeho z.kladných vlastnosti, rozširujúcich modulov a samotnej tvorby 3D modelu a jeho vizualizácie na príklade účelovej digitálnej mapy závodu.
Lukáš Kopecký
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 2, pp 76-82; https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp76-82

Abstract:
Stříkané betony jsou v současné době používány stále častěji zejména na menších stavbách v pozemním stavitelství, kde je stříkaný beton aplikován ručním způsobem nástřiku. Kvalita takových konstrukcí nebývá příliš často kontrolována a to především díky náročnosti provedení běžně používaných destruktivních zkoušek. Pro popis kvality betonových konstrukcí lze však využít i nedestruktivních zkušebních metod založených na rychlosti průchodu ultrazvukového impulsu konstrukcí. Provedený experiment zaměřený na ověření vhodnosti jednotlivých metod ultrazvukového prozvučování zkušební desky a jádrových vývrtů z ní vyrobených ukázal, že nejlepší shody výsledků pro popis homogenity dosáhneme při použití metody nepřímého prozvučování zkušební desky a přímého prozvučování jádrových vývrtů. Provedení ověření kvality stříkaného betonu pomocí přímého či polopřímého ultrazvukového prozvučování je však v praxi obtížné a proto předložený článek navrhuje řešení.
Stanislav Staněk
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 2, pp 102-107; https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp102-107

Abstract:
Příspěvek se zabýv. přípravou alkalicky aktivovaných systémů s tepelně-izolačními vlastnostmi, kde byly jako plnivo použity materiály s nízkou objemovou hmotností. Experiment byl zaměřen na stanovení pevností v tlaku a součinitele tepelné vodivosti připravených kompozitů. Cílem je příprava izolačních materiálů na bázi alkalicky aktivované vysokopecní strusky. Stanovené pevností v tlaku a součinitelé tepelné vodivostí testovaných kompozitů kvalitativně odpovídají komerčně dostupným stavebninám.
Stabislav Vitásek
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 2, pp 129-133; https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp129-133

Abstract:
Článek se zabýv. výpočtem statistických ukazatelů a pravděpodobnosti dosažení pl.novaných nákladů z návrhu stavebního díla, při použití obvyklých nástrojů pro ocenění stavební produkce v ČR. Výpočet statistických veličin, je založen na datové základně třiceti bytových domů realizovaný dvanácti stavebními firmami. Sedmdesát procent bytových domů bylo dokončeno v roce 2015 a zbylé v roce 2014. Dále se článek věnuje rizikům, která mají největší vliv na pohyb skutečně dosažených nákladů oproti návrhu. Konkrétní rizika se získala od zástupců předních stavebních firem v ČR, pomocí Delfské metody. Článek tedy přináší re.lný obraz práce s náklady v českém stavebním prostředí, určený primárně stavebním firmám pro jejich cenovou (obchodní) strategii spolu s návrhy na zvýšen. pravděpodobnosti dosažení pl.novaných nákladů z návrhu stavebního díla v samotné výstavbě.
Alžbeta Sopirová
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 2, pp 95-101; https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp95-101

Abstract:
Slovensko sa vyznačuje rôznou intenzitou decentralizačných tendencií. Podstata tohto procesu spočíva v priestorovom premiestňovaní obyvateľstva – ich návrat alebo únik z jadra mesta na jeho okraj, zvyšovaní miery urbanizácie prímestskej zóny, čo má dopad na štruktúru vidieckeho osídlenia a urbanizáciu krajiny. Príspevok sa ťažiskovo venuje dopadu suburbanizačného procesu na priestorové prejavy rozvoja urbánnej štruktúry vidieckych sídiel Bratislavskej aglomerácie, ktorá patrí k priestorom najintenzívnejšie atakovaným novými investičnými zámermi.
Josef Koňařík, Stanislav Staněk
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 2, pp 71-75; https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp71-75

Abstract:
Česká a evropská legislativa je zaměřena na ochranu životního prostředí, udržitelného rozvoje a recyklovatelnost. Nicméně v oblasti stavebnictví jsou stále nejhojněji zastoupena pojiva na bázi portlandského cementu, ačkoli jeho výroba negativně ovlivňuje životní prostředí těžbou přírodních zdrojů a vytvářením emisí CO2. Vhodným řešením tohoto problému se jeví použití alternativních pojiv. Tento příspěvek stručně popisuje nejčastěji používané suroviny pro přípravu alkalicky aktivovaných systémů a vlastnosti připravených kompozitů, v závislosti na použitých surovinách.
Lucia Štefancová
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 2, pp 108-114; https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp108-114

Abstract:
Článok sa zaoberá rôznymi metódami prístupu pri navrhovaní nových verejných priestorov vo vidieckych sídlach. Pomocou prípadovej štúdie Bernolákova - lokality „Nová lúka“ sú na 4 odlišných návrhoch prezentované idey vnímania verejných priestorov. Nové verejné priestory sú odlišné podľa vplyvu, aký bude mať nová zóna na celé Bernolákovo. Návrhy sú urbanisticky tzv. odstupňované od vytvárania monofunkčnej obytnej zóny, cez rekreačnú zónu Bernolákova, až po návrhy nového centra/subcentra obce. Záver je doplnený o štatistický prieskum zameraný na očakávania od novej zóny medzi súčasnými obyvateľmi Bernolákova a Bratislavčanmi, ktorí by sa do novej zóny perspektívne prisťahovali.
Katarína Prokopčáková, Miriam Ledererová
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 2, pp 90-94; https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp90-94

Abstract:
Životné prostredie sa stáva významným rozvojovým potenciálom krajiny a snahou je minimalizovať negatívne vplyvy pôsobiace na jeho kvalitu. Požiadavky zabezpečenia ochrany životného prostredia sú čoraz náročnejšie na kvalitatívne vlastnosti stavebných materiálov, stavebných strojov a pod., z tohto dôvodu výber vstupných prvkov pre stavebnú výrobu musí vychádzať z konfrontácie súčasného stavu s požiadavkami zabezpečovania maximálnej efektívnosti stavebných výrobných procesov pri minimalizovaní negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Eva Terpáková
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 2, pp 115-122; https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp115-122

Abstract:
Výskyt porúch v stavebníctve, či už staršich alebo novších budov, môže mať viacero príčin, môže to byť spôsobené zlým návrhom, nesprávnou realizáciou, kvalitou použitého materiálu a tiež zanedbanou údržbou. Zvláštne problémy sú spojené s výskytom kolóniami baktérii, húb, plesní a iných mikroorganizmov, žijúcich na povrchu niektorých konštrukčných prvkov a častí objektov. Práca je zameraná na diagnostiku degradačných procesov, ktoré sa pozorovali na vybranom rodinnom dome. Biologické znehodnotenie stavebných materiálov a častí stavby je v dnešnej dobe veľmi aktuálny problém, pretože degradácia pr.rodných a syntetických stavebných materiálov je úplne prirodzený a nezvratný proces, v ktorom sa významne podieľajú nielen abiotické korozívne látky, ale aj vyššie uvedené faktory. Výber diagnostických postupov a metodík na posúdenia degradácie preto zohráva
Iveta Hegedüsová, Sergej Priganc
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 2, pp 44-49; https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp44-49

Abstract:
V článku sú prezentované výsledky chemickej analýzy bet.nových trámcov dlhodobo vystavených mikroklíme poľnohospodárskeho objektu. Chemický rozbor sa urobil po 27 rokoch expozície v agresívnom prostredí za účelom posúdenia množstva nepriaznivých chemických látok v betónovom prvku a ich dopad na jeho degradáciu. Betónové trámce boli vystavené vplyvu agresívneho prostredia počas dlhého časového úseku.
Eva Jankovichová
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 39-44; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp39-44

Abstract:
Electrical energy and demand is constantly increasing disproportionately. Therefore, taken at Community level long-term programs such as the Europe 2020 strategy, which is primarily focused on the energy sector. Its priorities include reducing greenhouse gas emissions, increase energy efficiency through the development and introduction of innovative technologies and increasing the share of renewable energy sources (RES) at Community level. The issue of implementation of energy from renewable sources in addition to the existing EU environmental strategies key area where attention is focused policy. Therefore, we can expect a significant inflow of funds into the development of these strategic concepts. Improving the energy efficiency is one of the key strategic approaches, contributing to the achievement of greenhouse gas emissions in Community.
Valéria Gregorová, Zuzana Štefunková
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 2, pp 38-43; https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp38-43

Abstract:
The paper deals with verifying the influence of glass fibres to volume changes in cement composites, especially shrinkage. The tests were conducted with different doses of glass fibres on the prism samples with size of 40 x 40 x 160 mm, which were fitted with glass contacts at their ends. The cement paste was modified by glass fibres in amount 0, 1, 2, 3, 4 and 5 % by weight of cement (replacement of cement). The effect of glass fibres on the bulk density, consistency, shrinkage and weight change was investigated. The achieved results have shown a positive effect of glass fibres on the shrinkage of cement composites, especially in the first days of measurement. The most significant impact was reflected in the higher dose of glass fibres - 4 and 5 %.
Lenka Kyjaková, Renáta Bašková
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 21-25; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss1.pp21-25

Abstract:
Design and introduction of quality management system in the organization are affected by changing conditions, needs, specific objectives system, providing products and using a process. On a global scale, a large number of organizations use most widespread quality management systems based on models presented in the standards ISO 9000. This paper focuses on system of quality control in the selected company. Based on the questionnaire survey it was measured a customer satisfaction. According to the results of the survey, there were specified objectives of quality to enhance customer satisfaction.
Naďa Antošová
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 6-14; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss1.pp6-14

Abstract:
This article is about treatment of facades with composite external thermal insulation system. The aim of this article is to show the importance of conceptual and strategic reasoning while a proposal for such treatment is drawn. The text presents information acquired by a long-term research (contamination of ETICS by biological material, mostly algae), According to the text, the information is vastly influential to the conclusion.
Vladislav Křivda, Ivana Mahdalová, Jan Petrů, Václav Škvain
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 15-20; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss1.pp15-20

Abstract:
The paper deals with alternative arrangement of special roundabout. It describes used method, i.e. measurement of traffic flow characteristics, capacity calculations and traffic simulation. There is shown results of analysis for concrete roundabout with one-line circulatory roadway compared double roundabout with two mini roundabouts.
Adrián Ďuriš, Mária Kozlovská
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 2, pp 32-37; https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp32-37

Abstract:
The construction industry is constantly trying to improve the parameters of buildings construction. The costs, technology, sustainability and speed of construction are currently often a critical aspect for an investor or developer in the choice of. The paper is focused on process form group for finishing works – plastering. In the construction process is mostly used traditional – wet processes realization of plastering. In the construction process are mostly used traditional – wet processes of plastering. But, currently in construction market offers the new dry plastering technologies, which are characterized by shortly realization, elimination of moisture and improving quality. The potential of dry plastering is evaluated in this paper, which is based on a comparison of selected types of traditional wet and dry technology plastering. The aim of this paper is to compare of their constructional, technological and cost parameters.
Vladimíra Linhartová
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 65-71; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp65-71

Abstract:
The paper is focused on evaluating a heating system with an air source heat pump using the bin method. The main goal of the paper is to find the difference between three modes of input outside air temperature data in the calculation. Outside air temperatures are used in three modes, an hour based calculation, monthly frequencies and annual frequencies based calculations.
Naďa Antošová, Marek Petro
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 2, pp 7-13; https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp7-13

Abstract:
The object of the study is the methodology for assessing the technical condition of the thermal insulation with biocorrosion failure. Methods of work consisted in analyzing the method of assessing the severity biocorrosion of ETICS and verification of assessment in practice through interdisciplinary diagnostics. The results of assessment of the severity are the basis for selection of measures for the sanitation of ETICS construction.
David Čech
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 1, pp 1-6; https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp1-6

Abstract:
Title page + Editorial Board + Scope & Imprint + Contents
David Čech
Czech Journal of Civil Engineering, Volume 2, pp 1-6; https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp1-6

Abstract:
Title page + Editorial Board + Scope & Imprint + Contents
Page of 2
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top