Refine Search

New Search

Results: 5

(searched for: doi:10.24195/2414-4665-2017-4-1)
Save to Scifeed
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Олена Войтюк, Ігор Блощинський
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, Volume 28, pp 55-66; https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.976

Abstract:
The article deals with the substantiation of the developed structural-functional model of foreign language professional training of the border guard cadets who study according to the educational-professional program ‘State Border Security’ at the first (Bachelor’s) level of higher education at Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. This model includes the implemented officers’ leadership courses (L-1B – Officers’ Leadership Courses, L-1C – Officers’ Leadership Courses, CCC Basic Level – Basic Course of Border Guards’ Professional Education). The authors consider the content of this model, its goals, blocks and their characteristics. This model provides for the implementation of four educational blocks: target, content (academic course working program, the officers’ professional training programs – officers’ leadership courses at levels L-1B, L-1C and CCC Basic Level, and an optional English course), methodological (forms, methods and technologies of teaching, educational and material supply, subjects of educational process) and diagnostic-effective block.
Олександр Лазоренко
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, Volume 16, pp 206-219; https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v16i1.700

Abstract:
У статті охарактеризовано низку ключових понять для визначення теоретичних основ навчання військово-спеціальних дисциплін майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону. Актуальність дослідження зумовлена тим, що від рівня підготовки офіцерів-прикордонників залежить безпека держави на державному кордоні, а основою навчання зазначених фахівців є військово-спеціальні дисципліни. Визначено, що проблематика навчання військово-спеціальних дисциплін, вивчення сприятливих психологічних та методичних умов для їх проведення потребує подальшого дослідження та вдосконалення. Посилює актуальність дослідження модернізація охорони державного кордону, що вимагає нових підходів до визначення змісту та сутності дисциплін військово-спеціального спрямування.Дослідження показало, що під поняттям “майбутній бакалавр безпеки державного кордону” слід розуміти курсанта, який здобуває вищу освіту за першим (бакалаврським) освітнім рівнем у галузі знань “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” у вищому військовому навчальному закладі з метою отримання спеціальності “Безпека державного кордону” за кваліфікацією “офіцер тактичного рівня”, здатного вирішувати завдання щодо забезпечення безпеки державного кордону.Відповідно під поняттям “військово-спеціальні дисципліни” маємо на увазі комплекс навчальних дисциплін, зміст яких пов’язаний з потребами прикордонної практики та розвитком військової освіти і науки в Україні. Зазначені дисципліни відповідають спеціальності “Безпека державного кордону” та мають на меті забезпечити набуття курсантами теоретичних знань та практичних навичок за спеціальністю. До основних військово-спеціальних дисциплін віднесено тактику прикордонної служби, прикордонний контроль, загальну тактику. Навчання цих дисциплін є дієвим інструментом реалізації мети навчання майбутнього бакалавра безпеки державного кордону –формування особистості висококваліфікованого офіцера-прикордонника тактичного рівня, здатного вирішувати завдання щодо забезпечення безпеки державного кордону на ділянці відповідальності прикордонного підрозділу та нести відповідальність за свої дії.
Олександр Лазоренко,
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, Volume 19, pp 210-226; https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v19i4.268

Abstract:
У статті проаналізовано практичну підготовку майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону як складову навчання військово-спеціальних дисциплін. Визначено нормативно-правові підстави, мету, завдання, принципи практичної підготовки, а також особливості її організації та проведення з урахуванням основних посад за курсами навчання проходження практики. Установлено, що практична підготовка після кожного курсу навчання закріплює ті компетентності, якими курсант оволодіває на теоретичних та практичних заняттях у стінах Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.Узагальнено перелік основних посад за курсами навчання, на яких проходять практику майбутні бакалаври безпеки державного кордону, визначено мету та завдання практичної підготовки майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону на кожному навчальному курсі. Доведено провідне значення військово-спеціальних дисциплін у закріпленні та розвитку на практиці професійних компетентностей, набутих у стінах Національної академії.Визначено, що практична підготовка майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону є важливою складовою навчання військово-спеціальних дисциплін, інтегруючим і стрижневим компонентом професійного становлення курсантів, сполучною ланкою між теоретичним навчанням та практичним виконанням службових обов’язків за призначенням. Вона забезпечує поглиблення та закріплення знань та практичних навичок, а також формування комплексу умінь, відповідно до вимог стандарту вищої освіти за спеціальністю.Практична підготовка майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону має свої особливості, певні цілі та завдання в залежності від курсу навчання, додаткового професійного спрямування підготовки та потреб прикордонного відомства. Її зміст і послідовність визначаються Програмами практичної підготовки.
Андрій Балендр
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, Volume 17, pp 25-40; https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v17i2.29

Abstract:
У статті здійснено порівняльний аналіз впровадження галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордонників національними прикордонними відомствами країн Європейського Союзу (ЄС) та України з метою подальшого впровадження набутого досвіду в систему професійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України. Визначено, що підготовка прикордонників в країнах ЄС відбувається відповідно до загальноєвропейських уніфікованих стандартів, основними з яких вважаються уніфіковані програми підготовки та Галузева рамка кваліфікацій сфери охорони кордонів країн ЄС. Висвітлено організацію перевірки валідності кваліфікаційної рамки національними експертами, які здійснили опис процесу перевірки валідності, зазначивши: використану методику, яким чином проводилась консультаційна робота, організаційну репрезентативність. Експерти використовували такі методи: роботу у складі робочої групи, надання письмових консультацій, проведення інтерв’ю з відповідним персоналом сфери охорони кордону, а також фахівців з підготовки, перевірку та порівняння існуючих профілів компетентностей та професійних стандартів відповідних прикордонних відомств, перевірку та порівняння з існуючими навчальними програмами.У рамках цього дослідження автором було узагальнено отримані результати роботи національних експертів прикордонних відомств і результати аналізу профілів компетентностей і результатів навчання галузевої рамки кваліфікацій та їх порівняння з професійними функціями прикордонників у країнах ЄС та України. Автором було проведено аналіз можливості використання цього досвіду з метою його...
Andrii Balendr
Педагогічний дискурс pp 27-31; https://doi.org/10.31475/ped.dys.2019.26.04

Abstract:
У статті висвітлено особливості впровадження європейської Галузевої рамки кваліфікацій сфери охорони кордону країн Європейського Союзу (ЄС) та роль Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у цьому процесі з метою використання набутого досвіду для подальшої інтеграції вітчизняного прикордонного відомства в систему спільної професійної підготовки персоналу прикордонних відомств країн ЄС. Розглянуто організацію перевірки валідності галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордонників країн ЄС. Зроблено висновок, що для організації системи ефективної підготовки прикордонників України та її адаптації до вимог провідних країн ЄС, необхідно глибше вивчити питання впровадження ГРК для підготовки прикордонників країн ЄС, що передбачає питання забезпечення надійної перевірки валідності кваліфікаційної рамки. Автором було проведено аналіз можливості використання цього досвіду з метою його впровадження в систему професійної підготовки персоналу прикордонного відомства України.
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top