Refine Search

New Search

Result: 1

(searched for: doi:10.1016/j.heliyon.2021.e07541)
Save to Scifeed
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Tahsin Barış DEĞER, Resul Doğan
Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi; https://doi.org/10.53493/avrasyasbd.1023724

Abstract:
Aim: The aim of this study is to investigate where and how COVID-19 is transmitted to the elderly. Methods: The sample of the cross-sectional study consisted of 170 elderly individuals diagnosed with COVID-19 in Ankara City Hospital with a mean age of 66.98 ± 5.98 years. The study was carried out by face-to-face interview method in the emergency service COVID-19 unit between February 25 and March 29, 2021. The data collected by the questionnaire form prepared by the researchers were analyzed with the Chi-Square test. Results: Asymptomatic and pre-symptomatic transmission rate was found to be 39.4% in the study. The rate of household transmission was found to be 38.8% for the entire study sample, and 57.9% for participants who only had contact with a positive person (p˂0,05). The most important source of transmission in the household was the spouse and children, respectively, and neighbors, relatives and friends in out-of-home transmission. "How many days have you been with this person in the last 14 days?" "2 days" and "1 day" answers were received at the highest rate, respectively (p˂0,05). "Social Distance?" In the question, the highest rate of answer was "less than 1.5 meters distance" (p˂0,05). To the question of where the transmission occurred, "in my own home"; to the question of the time, "1 hour"; to the question of how many days it has been, "It has been 3 days", were the answers received at the highest rate. It has been determined that the participants, who are not sure where the virus is transmitted from, have traveled, hosted guests, went to weddings, funerals, markets, mosques and hospitals in the last 14 days. Suggestions: Routine serological screenings are recommended in schools, workplaces and places where the community is together. Amaç: Bu çalışmanın amacı yaşlılara COVID-19’un nereden ve nasıl bulaştığını araştırmaktır. Yöntem: Kesitsel olarak yürütülen çalışmanın örneklemi Ankara Şehir Hastanesinde COVID-19 tanısı konan ve yaş ortalaması 66,98 ± 5,98 olan 170 yaşlı bireyden oluştu. Çalışma 25 Şubat- 29 Mart 2021 tarihinde acil servis COVID-19 biriminde yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirildi. Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formuyla toplanan veriler Ki Kare testi ile analiz edildi. Bulgular: Çalışmada asemptomatik ve pre-semptomatik bulaşma oranı %39,4 olarak bulundu. Ev içi bulaş oranı tüm çalışma örneklemi için %38,8 olarak, sadece pozitif olan bir kişiyle temasta bulunan katılımcılar için %57,9 olarak bulundu (p˂0,05). Ev içi bulaşta en önemli kaynak kişi sırasıyla eş ve çocuk, ev dışı bulaşta ise sırasıyla komşu, akraba ve arkadaştı. Ev dışı bulaşta "Bu kişiyle son 14 gün içerisinde kaç gün beraber oldunuz?" sorusuna en yüksek oranda sırasıyla "2 gün" ve "1 gün" cevapları alındı (p˂0,05). "Sosyal mesafe?" sorusunda ise en yüksek oranda verilen cevap "1,5 metreden az mesafe" olarak gerçekleşti (p˂0,05). Bulaşmanın gerçekleştiği yer sorusuna "kendi evimde"; zaman sorusuna "1 saat"; kaç gün oldu sorusuna "3 gün oldu" cevapları en yüksek oranda alınan cevaplardı. Virüsün nereden bulaştığı kesin belli olmayan katılımcıların ise, son 14 gün içerisinde seyahate çıktığı, evde misafir ağırladığı, düğün, cenaze, pazar, cami ve hastaneye gittiği belirlendi. Öneriler: Okullarda, iş yerlerinde toplumun bir arada bulunduğu yerlerde rutin serolojik taramaların yapılması önerilir.
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top