Refine Search

New Search

Results: 8,547

(searched for: publisher_group_id:719)
Save to Scifeed
Page of 171
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Zora Syslová, Eva Nováková, Veronika Najvarová
Published: 18 October 2021
Studia paedagogica, Volume 26, pp 109-130; https://doi.org/10.5817/sp2021-3-5

Abstract:
Přehledová studie si klade za cíl zmapovat výzkumy zaměřené na problematiku věkově heterogenních a homogenních tříd v mateřských školách. Této oblasti není v českém předškolním vzdělávání věnován žádný relevantní výzkum, přestože se s povinnou předškolní docházkou (od roku 2017) zvýšila četnost diskusí o vhodnosti heterogenního uspořádání tříd. Studie využívá 14 časopiseckých studií a dvou kapitol v monografiích ze šesti zemí, aby odpověděla na následující otázky: (1) Jaké cíle byly ve studiích sledovány? (2) Jaká podstatná z jištění a závěry z těchto studií vyplynuly? Shrnutí nálezů z vybraných studií naznačují směr, jakým by se mohl ubírat výzkum předškolního vzdělávání v českém prostředí mateřských škol.
Tereza Češková
Published: 18 October 2021
Studia paedagogica, Volume 26, pp 7-28; https://doi.org/10.5817/sp2021-3-1

Abstract:
V českém prostředí jsou klíčové kompetence jedním z hlavních cílů vzdělávání již od roku 2007, stále se však ukazuje, že tento konstrukt není pro učitele srozumitelný, považují jej za vágní a v běžné výuce těžko uchopitelný. Cílem této studie je analyzovat teoretická východiska (klíčových) kompetencí v základním vzdělávání a poukázat na to, že jejich chápání se v čase proměňuje, a od kurikulárního vymezení se tak postupně odchyluje. Nejprve je popsán vývoj kompetencí a to, jak se do českého kurikula vlastně dostaly. Následně jsou vymezena dvě (resp. tři) základní pojetí kompetencí – ve smyslu normativním, holistickém (angl. competence) a ve smyslu funkčním, měřitelném (angl. competency) – a dále je popsáno, jak se tato pojetí projevují v české vzdělávací realitě. Prezentovaná studie ukazuje také na rozdíly mezi deklarovaným vymezením kompetencí v kurikulárních dokumentech a tím, kam se zřejmě vlivem potřeb decizní sféry posouvá. Popsaná konceptuální i terminologická roz polcenost a nekonzistentnost může být jednou z příčin chybějícího hlubšího teoreticky fundovaného a empiricky ukotveného zkoumání, jehož důsledkem může být nedostatečné pochopení, a tedy i přijetí konceptu odbornou veřejností, včetně samotných učitelů.
Klára Šeďová, Barbora Nekardová, Katarína Rozvadská
Published: 18 October 2021
Studia paedagogica, Volume 26, pp 51-82; https://doi.org/10.5817/sp2021-3-3

Abstract:
V této studii se zabýváme problémem tranzice od prezenční k distanční výuce ve vysokoškolském prostředí v době pandemie Covid-19. Vycházíme z analýz y 34 hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s učiteli Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, v nichž tito učitelé reflektovali svůj přístup k distanční online výuce v době pandemie Covid-19. Ukazujeme, že z působ, jakým učitelé k výuce přistoupili, silně souvisí s jejich pojetím výuky a tím, jak konstruují koncept dobré vysokoškolské výuky. Na základě analýz y rozhovorů rozlišujeme dva polární typy učitelů. Prvním typem jsou funkcionalisté, kteří se koncentrují na předání znalostí a dovedností studentům. V době pandemie s využitím uvážlivé pedagogické analýz y usilují o to, co nejlépe substituovat jednotlivé složky prezenční výuky pomocí digitálních nástrojů a aplikací. Domnívají se, že kvalitní online výuka je náročná, avšak proveditelná a potenciálně přinášející novou kvalitu do vysokoškolského vzdělávání. Druhým identifikovaným typem jsou autentisté, kteří výuku chápou jako vytváření znalostí a dovedností v procesu autentické komunikace mezi učitelem a studenty. Tito učitelé se domnívají, že pomocí online nástrojů není možné prezenční výuku adekvátně substituovat a tranzici k distanční výuce vnímají jako zásadní ohrožení kvality a obecně ohrožení poslání vysokoškolského vzdělávání.
Daniela Šimková
Published: 18 October 2021
Studia paedagogica, Volume 26, pp 167-185; https://doi.org/10.5817/sp2021-3-7

Abstract:
Rok 2020 vystihují dvě slova – koronavirová pandemie. Bez precedentní pandemická událost zasáhla všechny oblasti společenského života, vzdělávání nebylo výjimkou. Pro zajištění kontinuity výuky přistoupily školy k distančnímu vzdělávání. Přestože za vzdělávání nesly hlavní zodpovědnost školy, zejména u dětí na primárním stupni měli rodiče v procesu učení klíčovou roli. Cílem studie bylo z jistit, jak během pandemie covid-19 matky prvostupňových dětí přistupovaly ke vzdělávání doma. Kvalitativně orientované výzkumné šetření vychází z dvanácti hloubkových polostrukturovaných rozhovorů. Analýza dat vedla k vytvoření pěti typů přístupů matek k průběhu vzdělávání doma: (1) typ "levou zadní" charakterizuje přístup nezávislý na škole a výrazně angažovaný ve vzdělávání doma; (2) typ "plníme nad plán" vystihuje přístup striktně organizovaný; (3) typ "dře to, ale jde to" charakterizuje přístup matek, které znaly svoje limity, a nenechaly se vzděláváním doma pohltit; (4) typ "držíme se zuby nehty" popisuje přístup matek, které se přes své vyčerpaní snažily, aby jejich děti splnily všechny školní povinnosti; a (5) typ "tonoucí se stébla chytá" zastupuje rezignovaný přístup matky, která by potřebovala pro zvládání vzdělávání doma větší podporu ze strany školy i rodiny.
Oto Polouček, Jiří Zounek
Published: 18 October 2021
Studia paedagogica, Volume 26, pp 83-108; https://doi.org/10.5817/sp2021-3-4

Abstract:
Autoři se zaměřují na pokusy o reformy vzdělávací soustavy v kontextu prosazování přestavby v Československu. Analyzují zejména archivní záznamy o prohlubujících se problémech vzdělávací soustavy a možnostech jejich řešení z perspektivy státní moci. Problémy prosazování jednotné školy vedly ke z pracování analýz výchovně vzdělávací soustavy a následné přípravě novel školských zákonů. Autoři studie sledují balancování mezi ideologií a praktickými problémy školství, které možnosti hlubších reforem limitovalo, a reflektují možné paralely s postsocialistickou transformací (odrážející se například v prosazování decentralizace řízení škol). Nejnovější odborné reflexe pádu socialismu v Československu kladou důraz právě na sledování kontinuit – autoři tyto teze promýšlejí, prohlubují ve vztahu k oblasti vzdělávání a snaží se odpovědět na otázku, zda měly reformy šanci na úspěch (přičemž hledají paralely i s vývojem v zahraničí).
Ondřej Papajoanu, Hana Voňková, Kateřina Vlčková
Published: 18 October 2021
Studia paedagogica, Volume 26, pp 29-50; https://doi.org/10.5817/sp2021-3-2

Abstract:
Výzkumů motivace k učení se angličtině a jejího vztahu ke studijním výsledkům a aspiracím u českých žáků je málo. Tato studie si klade za cíl identifikovat vztah mezi úrovní výkonové motivace v angličtině a vybranými studijními výsledky a aspiracemi žáků. Výsledky dotazníkového šetření mezi žáky devátých ročníků základních škol (N = 324) ukazují, že potřeba úspěšného výkonu (PÚV) v angličtině je pozitivním prediktorem a potřeba vyhnutí se neúspěchu (PVN) v angličtině negativním prediktorem všech následujících indikátorů: známky z angličtiny na vysvědčení, získání vyznamenání, budoucí aspirace žáků studovat na g ymnáziu. Pro chlapce byl efekt PÚV na tyto indikátory v průměru nižší a naopak efekt PVN byl v průměru vyšší než pro dívky, nicméně v rámci regresní analýz y se ukázalo, že efekty nejsou statisticky signifikantní. Potvrzení těchto z jištění vyžaduje další výzkum, který by bral v úvahu rozdíly v užívání škál mezi žáky (např. skrze aplikaci metody ukotvujících vinět).
Petr Soukup, Petr Trahorsch, Vlastimil Chytrý
Published: 18 October 2021
Studia paedagogica, Volume 26, pp 131-166; https://doi.org/10.5817/sp2021-3-6

Abstract:
Předložený článek je teoreticko-metodologického charakteru a pojednává o možnostech využití měr věcné významnosti a jejich intervalů spolehlivosti na příkladu didaktických testů jako jedné z klíčových metod pedagogického výzkumu. Obsahově je rozdělen na tři částí: V první je blíže popsána a komparována problematika používání statistické a věcné významnosti; následně se text v obecné rovině věnuje základním mírám věcné významnosti a v třetí části otázce jejich praktického využití včetně intervalů spolehlivosti. V závěru autoři prezentované informace kriticky zhodnocují a syntetizují. Za cíl si kladou přiblížit tuto problematiku čtenářům natolik, aby byli schopni se dané otázce sami věnovat a využívat zmiňované analýzy ve svých výzkumech.
Helena Pullmannová
Časopis pro právní vědu a praxi, Volume 29, pp 617-632; https://doi.org/10.5817/cpvp2021-3-7

Abstract:
Článek rozebírá problematiku určení práva rozhodného pro spory z porušení (či ohrožení) práva k obchodnímu jménu v mimosmluvních závazkových vztazích optikou českého mezinárodního práva soukromého, zejména nařízení Řím II. Přičemž pozornost je věnována mimo jiné také otázkám, zda je možné si právo rozhodné v uvedených sporech zvolit a jak se vypořádat s mnohostí rozhodných právních řádů při porušení práva k obchodnímu jménu protiprávním jednáním s účinky na území více zemí.Závěrem článku jsou kritéria obsažená v nařízení Řím II pro určení rozhodného práva pro spory z porušení práva k obchodnímu jménu v mimosmluvních závazkových vztazích a s nimi související otázky komparovány s kritérii uvedenými v CLIP Principles za účelem zdůraznění jiného přístupu ke zkoumané problematice.
Časopis pro právní vědu a praxi, Volume 29, pp 669-680; https://doi.org/10.5817/cpvp2021-3-10

Abstract:
Článek se zabývá nedávným rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. 15 Tdo 110/2021, který má zásadní význam pro aplikační praxi. Rozsudek se týká velmi aktuálního problému vztahu nouzového stavu a naplnění znaku kvalifikované skutkové podstaty „za… události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek“ v případě pandemie nemoci covid-19. Hlavním cílem pojednání je zhodnocení tohoto rozsudku a prezentace správné interpretace oné „ohrožující události“ aplikací příslušných metod nalézání práva. Řešení problému je spojeno s návrhy de lege ferenda, které jsou rovněž součástí práce.
, Petr Kupčík, Vojtěch Procházka
Časopis pro právní vědu a praxi, Volume 29, pp 633-647; https://doi.org/10.5817/cpvp2021-3-8

Abstract:
Tento příspěvek prezentuje systematizované závěry z vybraných klíčových rozhodnutí SDEU týkající se odnětí nároku na odpočet DPH (se zaměřením zejména na identifikaci skutkových okolností, které mohou svědčit pro naplnění znaků daňového podvodu/úniku na DPH a identifikaci pravidel a mantinelů pro hodnocení objektivních okolností a existence dobré víry na straně daňových subjektů). Z provedeného výzkumu vyplynulo, že SDEU nepodává explicitní a taxativní definici daňového podvodu (úniku) – vymezuje však znaky a okolnosti, které pro existenci daňového podvodu (úniku) svědčí. Z judikatury přiléhavé ke kladené výzkumné otázce je evidentní, že daňový únik je možné spojovat s širokou množinou skutečností. Judikatura SDEU etablovala rovněž testy (nástroje), které brání nadměrně extenzivnímu výkladu znaků podvodného jednání. Judikatura SDEU rovněž nelimituje teritoriální rozsah daňového podvodu (relevance i ve vztahu k třetím zemím). Dovození účasti daňového subjektu na daňovém podvodu je založena na bázi úmyslu a nedbalosti – jinými slovy SDEU vylučuje systém odpovědnosti bez zavinění. Z judikatury SDEU rovněž plyne značná míra diskrece daná tuzemským správním orgánům při správě daně a dokazování relevantních skutkových okolností. Ačkoli v judikatuře SDEU nejsou předmětné objektivní skutečnosti podrobněji popsány, lze prostřednictvím základní logiky dojít k závěru, že pokud cílem vědomostního testu je učinit závěr o vědomosti určitého subjektu o podvodném jednání, tak jednotlivé objektivní skutečnosti musí být okolnosti ve sféře vlivu dotčeného subjektu, tudíž se v zásadě bude jednat o okolnosti vyplývající z obchodních vztahů s přímým dodavatelem či odběratelem.
Ondřej Stypa
Časopis pro právní vědu a praxi, Volume 29, pp 573-594; https://doi.org/10.5817/cpvp2021-3-5

Abstract:
Článek pojednává o vlivu Evropského soudu pro lidská práva na podobu vojenského soudnictví Velké Británie a jeho vývoj. Popisuje historický i současný systém vojenského soudnictví Velké Británie. Oba tyto systémy srovnává a zjišťuje, čím se od sebe liší. Následně zkoumá, zda za původce zjištěných změn lze považovat Evropský soud pro lidská práva. Článek za tímto účelem analyzuje relevantní judikaturu ESLP, ale zabývá se též dalšími možnými příčinami těchto změn.
Jaromír Tauchen
Časopis pro právní vědu a praxi, Volume 29, pp 521-550; https://doi.org/10.5817/cpvp2021-3-3

Abstract:
Dne 1. ledna 2021 vstoupil v účinnost dlouho očekávaný zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Soudní tlumočníci se tak poprvé v našem historickém vývoji dočkali prvního samostatného zákona upravující tlumočnickou činnost. Nový zákon tak představuje důvod pro ohlédnutí se za téměř dvousetletou historií soudního tlumočení a právního postavení soudních tlumočníků v českých zemích. Tato problematika byla dosud v odborné právněhistorické literatuře značně opomíjená, takže tento příspěvek vypracovaný na základě provedeného archivního výzkumu a analýzy dobové judikatury přestavuje dosud jediné systematické zpracování historického vývoje právní úpravy od jejích počátků v první polovině devatenáctého století až do současnosti.
Dominik Skočovský
Časopis pro právní vědu a praxi, Volume 29, pp 483-519; https://doi.org/10.5817/cpvp2021-3-2

Abstract:
Tento článek se zabývá problematikou excesivních smluvních úroků z prodlení. Autor nejprve uvažuje, jakými nástroji může soud excesivní smluvní úroky z prodlení zmírnit. Tyto nástroje následně rozděluje do dvou kategorií – nástrojů směřujících na obsah ujednání a nástrojů směřujících na kontrolu přiměřenosti výše nároku. Následně článek analyzuje možnost použití uvažovaných nástrojů na excesivní smluvní úroky z prodlení. Text za využití historické, zčásti zahraniční, ale především funkční komparace poukazuje na podobnost institutů smluvní pokuty (sjednané ve formě odpovídající úrokům z prodlení) a smluvního úroku z prodlení. Zatímco však nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta podléhá moderaci podle § 2051 OZ, u nepřiměřeně vysokého smluvního úroku z prodlení podobný nástroj absentuje. V textu je proto posléze podrobně argumentován závěr o hodnotovém rozporu spočívajícím v odlišném zacházení se smluvní pokutou sjednanou ve formě odpovídající úrokům z prodlení a smluvním úroku z prodlení, který může plnit téže funkce. Právě hodnotovým rozporem je tak v textu odůvodňován závěr o mezeře v zákoně, která vyžaduje analogickou aplikaci § 2051 OZ (či jeho teleologickou redukci). Závěrem článek kriticky rozebírá nedávnou judikaturu Nejvyššího soudu ve vztahu k excesivním smluvním úrokům z prodlení.
Ján Klučka
Časopis pro právní vědu a praxi, Volume 29, pp 551-572; https://doi.org/10.5817/cpvp2021-3-4

Abstract:
Globálny rozvoj umelej inteligencie charakterizovaný jej rýchlym rastom a diverzifikáciou prostriedkov praktickej aplikácie nie je v súčasnosti sprevádzaný vznikom pravidiel medzinárodného práva ako jedným z možných prostriedkov jej úpravy. Dôvody sú viaceré, a to na jednej strane absencia právnej definície umelej inteligencie a na druhej strane špecifiká tvorby pravidiel medzinárodného práva. Okrem obsahových nejasností možnej úpravy umelej inteligencie je tvorba pravidiel medzinárodného práva časovo náročná, a preto nemôže adekvátne reagovať na rýchly rozvoj technológií umelej inteligencie. Túto legislatívnu medzeru v súčasnom období vypĺňajú pravidlá soft law a medzinárodné štandardy, tvorba ktorých je rýchlejšia a schopná primeranejšie reagovať na nové výzvy umelej inteligencie. Tieto pravidlá môžu súčasne predstavovať inšpiráciu aj pre tvorbu nových právnych pravidiel. Doterajšie skúsenosti signalizujú, že úloha medzinárodného práva zrejme (aspoň v dohľadnej dobe) nebude dominantná, ale že pôjde o viaczložkovú úpravu, na ktorej sa budú podieľať aj pravidlá soft law a medzinárodné štandardy, pričom ich vzájomné vzťahy a význam sa môžu v budúcnosti meniť. Vo vzťahu k umelej inteligencii však možno aplikovať aj právne pravidlá súčasného medzinárodné práva, pokiaľ to ich výklad dovolí. Ak tomu tak nie je, prichádza do úvahy vznik novej medzinárodnej zmluvy. Umelá inteligencia má vplyv aj na procesné pravidlá medzinárodného práva, napríklad na monitorovanie a kontrolu plnenia medzinárodných záväzkov, proces prípravy medzinárodnej zmluvy, proces rokovania o medzinárodnej zmluve, identifikáciu procesu vzniku obyčajového pravidla, výpočtovú analýzu textu medzinárodnej zmluvy a pod.
Vojtěch Jirásko
Časopis pro právní vědu a praxi, Volume 29, pp 595-616; https://doi.org/10.5817/cpvp2021-3-6

Abstract:
Článek přináší analýzu problematiky náhrady majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání. Rozebrány jsou jednak jednotlivé občanskoprávní a pracovněprávní principy a zásady, jednak jednotlivé vztahy v rámci agenturního zaměstnávání. Zvláštní pozornost je věnována nárokům jednotlivých subjektů a jejich provázanosti. Zkoumány jsou vztahy mezi agenturou práce a zaměstnancem agentury práce, mezi agenturou práce a uživatelem a posledně též vztahy mezi zaměstnancem agentury práce a uživatelem. Důraz je kladen na zevrubný rozbor posledně uvedeného faktického vztahu mezi agenturním zaměstnancem a uživatelem. V této oblasti byl navržen koncept de lege ferenda, dle kterého by bylo možné uvažovat, že se nad rámec odpovědnostního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (tj. zaměstnancem agentury práce a agenturou práce) sjedná zvláštní, smlouvou založená, odpovědnost uživatele. Komplexně je následně přistoupeno k ustanovení § 309 odst. 7 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ze kterého vyplývá možnost sjednat mezi agenturním zaměstnancem a uživatelem opatření k vyšší ochraně majetku uživatele. Dané ustanovení již po určitý čas vzbuzuje diskusi mezi odbornou veřejností, a proto je nezbytné odpovědět na otázky, na které prozatím nebylo dostatečně reagováno. Zásadní je v rovině jednotlivých opatření primárně jejich výhodnost, která nesmí být nižší u dočasně přidělených zaměstnanců agentury práce, než jak je tomu u kmenových zaměstnanců. Článek směřuje k poskytnutí uceleného náhledu na odpovědnostní vztahy v agenturním zaměstnávání s přihlédnutím k určitým specifikům, která z této koncepce (agenturního zaměstnávání) vyplývají.
Michal Kovalčík
Časopis pro právní vědu a praxi, Volume 29, pp 649-668; https://doi.org/10.5817/cpvp2021-3-9

Abstract:
Článek se zaměřuje na český Ústavní soud a jeho roli v politickém systému během pandemie covidu-19, zejména pak během nouzového stavu, a odpovídá na otázku, jakou roli by měl Ústavní soud za takové situace v systému dělby moci hrát. Normativně-analytický článek na základě obecných tezí pozitivního konstitucionalismu a dosavadních teorií nouzových stavů představuje pět možných přístupů Ústavního soudu při pandemické situaci, z nichž následně vybírá ten dle autora nejvhodnější a přináší negativní i pozitivní důvody pro akceptaci Ústavního soudu jakožto důležitého aktéra politického systému při zvládání pandemie.˝
Viktor Kolmačka
Časopis pro právní vědu a praxi, Volume 29, pp 447-482; https://doi.org/10.5817/cpvp2021-3-1

Abstract:
Předmětem článku je problematika práv z vad v případě smíšeného darování. Tento druh prostředků nápravy předpokládá úplatnou povahu smlouvy, a proto bude nejprve osvětlen význam úplatnosti. Poté je pozornost věnována rozboru jak přistupovat k závazku, který má charakter smíšeného darování, neboť současná česká nauka toto téma neobjasňuje. Konečně tento článek usiluje o nabídnutí řešení, za jakých předpokladů odpovídá zcizitel za vady svého plnění a jakým způsobem mají být práva z vad realizována.
Francesca Gennari
Masaryk University Journal of Law and Technology, Volume 15, pp 153-174; https://doi.org/10.5817/mujlt2021-2-1

Abstract:
This early stage research article aims to outline an issue that, though not strictly connected to the cyber-sphere, is most likely going to affect it. Standard Setting/Developing Organisations (SSOs/SDOs) are getting more and more important in the electronics manufacturing field and also in the IP field by setting de facto mandatory rules for products to be safer but, most importantly, more efficient. Standards create trust in complex objects such as IoT devices, that are increasingly more available, especially the ones for the house. It is worth mentioning that the standards these organisations envision are not comparable to legislation but carry a significant ‘moral’ weight (soft law). However, these organisations are private in character and work on a voluntary basis. The problem lies in the creation of the standard when the essentiality of a patented innovation has to be assessed. These processes rely on the self-certification of businesses that their invention is truly essential to the development of a certain standard, which has led to a proliferation of new Standard Essential Patents (S.E.P.s). But in this case, there are no means to ensure some form of liability of these organisations when defects and shortcomings arise. It is argued that unless some form of liability is created for these organisations, IoT objects will never gain the trust of final users.
, Tereza Novotná
Masaryk University Journal of Law and Technology, Volume 15, pp 225-246; https://doi.org/10.5817/mujlt2021-2-4

Abstract:
Some of the recent network citation analyses that in continental legal settings have suggested that the most cited decisions (in terms of network citation analysis those with the highest indegree, or authority score) tend to be related to procedural issues, or issues of a more general nature, capable of being referred to in a more varied situations. While it may seem intuitive that decisions with the highest indegree centrality or authority score would settle issues of a more general nature, hence making them more widely applicable to various kinds of subsequent cases, we were wondering, whether this trend would be noticeable in less exposed decisions. To this end, we have conducted a case study within the boundaries of the Czech legal system. We have chosen five decisions containing a chosen keyword based on their indegree centrality in a corpus of Czech apex courts’ decisions. Subsequently, we have constructed eleven strings of decisions (connected to one another by a citation) leading to these five decisions, again paying attention to their indegree. We theorize that the decisions with higher indegree centrality as well as decisions with higher authority score will be cited in situations seeking a case-law argument for either procedural issue, or an issue of a more general nature, or an issue of principle, while the decisions with low indegree centrality or low authority score will be cited for their substantive law merit. This paper seeks to demonstrate how the network analysis in combination with a qualitative approach may serve as a useful approach in further exploring this hypothesis. We show that the actual citation environment in Czech legal setting might be more complex than this hypothesis suggests, but that this methodological approach may be further useful in exploring the normative nature of judicial decisions in non-precedential legal settings.
Jan Kolouch, Tomáš Zahradnický, Adam Kučínský
Masaryk University Journal of Law and Technology, Volume 15, pp 301-341; https://doi.org/10.5817/mujlt2021-2-7

Abstract:
The article deals with the issue of cyber security, specifically the security of medical facilities. The introduction summarizes and briefly analyzes the cyber attacks demonstrated on Czech health care facilities in the period from 12/2019 to 1/2021, together with the procedures adopted by the responsible authorities. The article also newly presents the current regulatory requirements for cyber security of hospitals. In the context of past attacks and based on analyzes of attacks, current legislation and events, the article will provide an opinion on whether the requirements for cyber security of hospitals are set sufficiently or whether this area should be revised. At the same time, measures will be recommended to strengthen the cyber security of hospitals.
Silvia Lattová
Masaryk University Journal of Law and Technology, Volume 15, pp 197-224; https://doi.org/10.5817/mujlt2021-2-3

Abstract:
Digitalization is bringing new challenges, including the way how people used to work. The future of work is uncertain. Technology driven innovations are changing the way, how society react to such development by creating different types of jobs and workplaces. What is important today can be redundant tomorrow. Having said that the labour law and civil law will most probably need to react in certain way. The main aim of this paper is to focus on the specific types of activities – such as virtual work or crowd work as well as on relationships between digital platforms, workers, employers and clients while offering and providing services via online platforms. Further the paper will outline the responsibility of online platforms if considered to be in a position of an employer. Due to the lack of compliance with labour laws related duties the online platforms are gaining the unfair competition advantage comparing with "traditional" employer. When it comes to the virtual workers, they can potentially suffer from inadequate or limited access to the certain kind of protection (when compared to the "traditional" employees).
Jana Soukupová
Masaryk University Journal of Law and Technology, Volume 15, pp 279-300; https://doi.org/10.5817/mujlt2021-2-6

Abstract:
In recent years, disruptive legal technology has been on the rise. Currently, several AI-based tools are being deployed across the legal field, including the judiciary. Although many of these innovative tools claim to make the legal profession more efficient and justice more accessible, we could have seen several critical voices against their use and even attempts to ban these services. This article deals with the use of artificial intelligence in legal technology and offers a critical reflection on the current state of the art. As much as artificial intelligence proved that it could improve the legal profession, there are still some underlying risks connected to the technology itself, which may deem its use disturbing.
Masaryk University Journal of Law and Technology, Volume 15, pp 175-196; https://doi.org/10.5817/mujlt2021-2-2

Abstract:
Free and open source software (FOSS) has undoubtedly become an important element of intellectual property law. It is therefore not surprising that the European Commission developed its own non-proprietary licence, i.e. the European Union Public Licence (EUPL). The article examines the reference to ‘a work of software’ to determine the scope of the licence. For this purpose, the paper discusses the reasons for the creation of the EUPL, the relationship between a work and software as well as the structure of a computer program. The following considerations also include the compatible licences listed in the EUPL Appendix. The article concludes that the reference to a work or software is not accidental because it removes serious doubts arising from the concept of a computer program. Thus, this legal solution may facilitate the wider adoption of the licence.
Lucas Cardiell
Masaryk University Journal of Law and Technology, Volume 15, pp 247-278; https://doi.org/10.5817/mujlt2021-2-5

Abstract:
Robots, particularly the ones that belong to a special type of robotic technologies designed and deployed for communicating and interacting with humans, slip into more and more domains of human life - from the research laboratories and operating rooms to our kitchens, bedrooms, and offices. They can interact with humans with facial expressions, gaze directions, and voices, mimicking the affective dynamics of human relationships. As a result, they create new opportunities, but also new challenges and risks to peoples’ privacy. The literature on privacy issues in the context of Social Companion Robots (SCRs) is poor and has a strong focus on information privacy and data protection. It has given, however, less attention to other dimensions of privacy, e.g. physical, emotional, or social privacy. This article argues for an “evolving” or “transformable” notion of privacy, as opposed to the “elusive” concept of privacy elaborated by leading privacy theorists such as Daniel J. Solove (2008) and Judith J. Thomson (1975). In other words, rather than assuming that privacy has a single core or definition (as defined, e.g., in Warren and Brandeis' 1890 paper), it maintains that it is important to conceptualize privacy as distinguishable into various aspects, including informational privacy, the privacy of thoughts and actions, and social privacy. This inductive approach makes it possible to identify new dimensions of privacy and therefore effectively respond to the rapid technological evolution in AI technologies which is constantly introducing new spheres of privacy intrusions.
Violetta Drabik-Podgórna
Czech-polish historical and pedagogical journal, Volume 12, pp 30-42; https://doi.org/10.5817/cphpj-2020-020

Abstract:
My goal in this paper is to present what is referred to as the life design paradigm as a new, viable approach to career design which takes into account the new contexts cursorily outlined above. Drawing on the notion of chaos as a tool for describing today’s world, I seek to show how the concept can help us conceptualise the changing systems of work organisation, people’s biographies and applicatory potentials of career counselling theories. By doing this, I to make the case for the pertinence and utility of the intervention model proposed by Mark L. Savickas and his collaborators.
Michal Černý
Czech-polish historical and pedagogical journal, Volume 12, pp 53-65; https://doi.org/10.5817/cphpj-2020-022

Abstract:
Cyberspace gradually becomes a place (state, space) in which more and more interactions between users take place. The boundaries between online and offline are progressively being washed away, and it will be increasingly important to be able to work with it adequately for research in pedagogy and historiography. I aimed to create an empirical probe into how the term “cyberspace” works by students of the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno, or how they perceive it. For the research, I used the study of metaphors.
Oleksiy Karamanov
Czech-polish historical and pedagogical journal, Volume 12, pp 146-152; https://doi.org/10.5817/cphpj-2020-028

Abstract:
The article analyzes the peculiarities of organizing learning in a museum in the system of smart education with modern smart technologies aimed at the process of gaining skills and competencies for flexible and adapted interaction with social, economic and technological environment. Smart technologies are emphasized to not only allow creating the effect of presence but also to advance the content sharing, change its quality, and ensure the possibility of communication between all the participants of the educational process. The phenomenon of learning in a museum is viewed in the context of gamification, edutainment, the storytelling technique and the project method. The opportunities of using smart technologies in museums as centres of communication, studying and leisure in the context of a modern knowledge society are defined.
Alicja Szerląg
Czech-polish historical and pedagogical journal, Volume 12, pp 3-16; https://doi.org/10.5817/cphpj-2020-018

Abstract:
The everyday life of the young generation is to a large extent determined by cultural differences of different origin. Hence the challenge for the education which in its traditional form is not capable of coping with multiculturalism with all its attributes. The need for changes stems from, inter alia, the cultural diversity of societies as a result of migration, in relation to which integration is highlighted as an important process in the construction of the intercultural space of a multicultural society. Therefore, the cultural differentiation of the society, integration and the search for socio-cultural synergy all create a need for education that would equip the young generation, having different cultural self-identifications, with the desired social, civic and intercultural competences. The paper proposes a model approach to education focussed on such issues.
Olena Nevmerzhytska, Myroslav Pahuta
Czech-polish historical and pedagogical journal, Volume 12, pp 153-162; https://doi.org/10.5817/cphpj-2020-029

Abstract:
In the current context, we are confronted with controversial views on the family and family education, which are caused by the complex conditions in which the family organism must function. Therefore, it is important to study the views of the past eminent figures on family education for the purposes of predicting the ways of development of the modern family. Andrey Sheptytsky, the head of the Ukrainian Greek Catholic Church, viewed the role of the family and the peculiarities of its educational function in the context of the neo-Thomism philosophy, but the characteristic feature of his views is democracy. He professed the democratism of family relations between spouses, as well as between parents and children. He expressed his views on the main goals of family education, its content and methods, which remain largely relevant today.
Natalia Demyanenko
Czech-polish historical and pedagogical journal, Volume 12, pp 176-188; https://doi.org/10.5817/cphpj-2020-031

Abstract:
The process of higher education development in Ukraine of the 19 – beginning of 21 century in the unity of academic, professionally oriented, vocationally-technological and humanitarian paradigmatic directions is founded. Major trends and characteristics of each of them are identified. It is proved that modern humanitarian pedagogical paradigm does not cancel the previous paradigms but ensures their implementation on a qualitatively new level. The development of higher education doesn’t occur in terms of leveling and replacement of existing paradigmatic direction by another one, but in the context of their coexistence, and in the condition of each next paradigm dominance on a new stage of society development.
Olena Chasnikova, Tetiana Nazarenko, Bohdan Nesterovych, Halyna Tarasenko, Iryna Dubrovina
Czech-polish historical and pedagogical journal, Volume 12, pp 122-131; https://doi.org/10.5817/cphpj-2020-026

Abstract:
The article deals with the problem of implementation of the principles of European education in the New Ukrainian School. In particular, the need to form a set of key competencies at different levels of education was argued. The authors emphasize the importance of educational innovation, readiness of teachers for renewed professional activities; implement integrated educational courses in the field of school education and cross-cutting content lines.
Nataliia Semerhei
Czech-polish historical and pedagogical journal, Volume 12, pp 163-175; https://doi.org/10.5817/cphpj-2020-030

Abstract:
Integrity, plenitude, comprehensiveness and objectivity of analysis of historical processes depend on the drafting clarity of the scientific problem and the right choice of scientific tools for analysis. They must comply with the newest requirements of scientific cognition, based on synergy, interdisciplinary approach and innovativeness. This concerns not only fundamental history but also historiographical discourse which enables to substantiate the problem in terms of conceptual and theoretical principles as well as methodology of historiographical research. It underlines the increased relevance of the issue, particularly in the case of historiography of Ukrainian national and cultural revival of “long century” period, which needs reinterpretation based on principles of social and cultural, anthropological and national historiography paradigms.
Veronika Kolaříková
Czech-polish historical and pedagogical journal, Volume 12, pp 66-96; https://doi.org/10.5817/cphpj-2020-023

Abstract:
National identity is still one of the common components of identity of (post) modern people. The image of national identity is always country-specific, but individual national identities can share the same elements - for example they are associated with certain historical events related to national history, or are associated with national personalities. How the Czech national identity looks like may be by its owners more or less consciously formulated or implicit awareness. Some national and international research surveys are devoted to the topic of Czech national identity and bring partial findings concerning this phenomenon. However, a comprehensive overview of which specific elements constitute the Czech national identity and which thus contribute to its construction and reconstruction is missing in the literature. The aim of the study is therefore to find out and describe which elements constructing national identity are used in the concept of contemporary Czech national identity. The study will then use elements constructing the Czech national identity to create a coding key that, by categorizing the elements involved in the process of construction of the Czech national identity, will not only name and describe this identity, but also investigate it in more detail in future research surveys.
Maria Czepil, Oresta Karpenko
Czech-polish historical and pedagogical journal, Volume 12, pp 112-121; https://doi.org/10.5817/cphpj-2020-025

Abstract:
The theoretical principles of the national education of children and students in the Ukrainian pedagogy of Galicia during 1918–1939 are scrutinized in the article. The approaches of the Ukrainian educators to the educational ideal, the purpose, content and tasks of the national education have been systematized. The focus on the national values (the national idea, the national unity, the national self-esteem, the national awareness), which are not innate but are formed in the process of the personal development and gaining the social experience on a qualitatively new content of education, in which the national and universal values are closely intertwined. The basis of education is the Ukrainian national idea as a desire for state independence.
Ewa Barnaś-Bara
Czech-polish historical and pedagogical journal, Volume 12, pp 97-111; https://doi.org/10.5817/cphpj-2020-024

Abstract:
In 2019 in Rzeszów the XVIII World Festival of the Polish community folk groups was held. The festivals have been organized since 1969, being the Song and Dance Group of Olza one of their most frequent participants. Rzeszów hosted other groups from the Czech Republic which were equally successful. The groups are widely-recognized in their own country receiving many prizes and awards in there. The paper indicates the different dimensions of Polish-Czech integration, namely personal, linguistic, educational, cultural and behavioral. The activities undertaken by the concert organizers as well as the individual effort of the participants and the audience alike made that creating the community, integration and building contacts between different nationalities, regions and cultures was possible. The main source constituted the materials collected at the Centre of Research on the Poles and the Polish community in the world of the University of Rzeszów as well as the press articles published locally and nationally.
Jolanta Lipińska – Lokś
Czech-polish historical and pedagogical journal, Volume 12, pp 43-52; https://doi.org/10.5817/cphpj-2020-021

Abstract:
The idea of social integration of people with disabilities is widely known, accepted and implemented in many areas of social life. It should be noted, however, that in more than forty years history of promoting integration in Poland, significant changes regarding the very concept of integration and understanding the determinants of its effects have been visible. The experience of teachers undertaking integrative teaching and scientific reflection have been the source of these changes, changes regarding: static (state)/dynamic (process) approach to integration, individual/social dimension of integration of people with disabilities, total/fragmentary nature of social integration are the most radical. In the aspect of changes in terms of social integration, particular attention is devoted to the conditions of integration in education of children with disabilities: positive attitudes of children towards disabled peers, preparation of a child with disability for integration, teacher - his knowledge, skills, attitude.
Svitlana Sysoieva, Natalia Dichek
Czech-polish historical and pedagogical journal, Volume 12, pp 132-145; https://doi.org/10.5817/cphpj-2020-027

Abstract:
In the context of intensification of Europe's migration processes at the beginning of the 21st century, intercultural communication of people resulted in readjustment of traditional systems of their norms and values; new values are being shaped while traditional ones are losing their dominant status. It is deemed necessary to shape a new cross-border and multicultural identity in the younger generations in order to prepare them to life in various cultural environments. A new standard of cultural awareness is to prevent possible effects of cultural shock, minimize such negative attitudes as national and racial prejudice. The objective of the paper is to outline results of the massive survey which involved students of higher educational institutions as well as senior students of secondary education institutions in Ukraine. The survey reflects the latest ethnic and intercultural ideas (representations) and values of Ukrainian youth, in particular their attitudes to the Poles as a separate nation and a close neighbour or ethnic minority residing in Ukraine.
Marek Podgórny
Czech-polish historical and pedagogical journal, Volume 12, pp 17-29; https://doi.org/10.5817/cphpj-2020-019

Abstract:
As a result of the rapid pace of economic and technological development, previously recognised competences have proved outdated and the demand for new competences has increased. In order to effectively function in the changing realities and to efficiently use both one’s own resources and those of the environment, one needs access to information and knowledge. Contemporary concepts of knowledge emphasise that knowledge is abruptly expanding and, thus, that it is exigent to continually analyse, evaluate and organise knowledge. Therefore, the fostering of attitudes of commitment to knowledge not only among young learners but above all among adults is prerequisite for the further development of knowledge, its high quality and continued relevance. Given this, education, guidance and counselling facilities must dedicate themselves to supporting their clients in taking responsibility for their ow knowledge. Additionally, the role and significance of knowledge in the prosperity of individuals, organisations and entire societies are increasing, as knowledge is becoming a valuable resource (capital) which is subject to management processes. This position is adopted and developed by the modern concept of knowledge management (Nonaka & Konno, 1998) and its latest iteration, i.e. personal knowledge management. Replete with educational merits, the latter concept is explored in my paper in the context of changes in conceptualising what knowledge actually is.
Published: 27 September 2021
Malacologica Bohemoslovaca, Volume 20, pp 75-91; https://doi.org/10.5817/mab2021-20-75

Abstract:
The available data on the present distribution of Cepaea nemoralis in Ukraine, Belarus and the European part of Russia, the history and possible ways of penetration of this species into various parts of Eastern Europe, as well as the colour and banding polymorphism of its shells are analyzed. It has been suggested that the process of rapid spreading of C. nemoralis in the three compared Eastern European countries began at approximately the same time (late 20th – early 21st centuries) and that it may be caused by active and practically uncontrolled importation of seedlings from other European countries, as well as by global climate change, which can contribute to better survival of snails outside their natural range. Despite the possible initial limitation of the phenotypic and genetic diversity associated with the accidental transfer of a limited number of individuals, in the Eastern European colonies, in general, a fairly large variety of the inherited traits of the shell colouration remains. This concerns, first of all, the polymorphism in the shell ground colour (yellow, pink, less often brown) and the main variants of the shell banding (unbanded, mid-banded, five-banded, less often three-banded).
Published: 16 September 2021
Malacologica Bohemoslovaca, Volume 20, pp 56-74; https://doi.org/10.5817/mab2021-20-56

Abstract:
This paper presents important faunistic records including location data with all details conducted in the Czech and Slovak Republics during 2020. Four new non-native species, Arion intermedius, Ambigolimax valentianus, Clathrocaspia knipowitschii and Krynickillus melanocephalus, were recorded outdoors in Slovakia. Radix lagotis was genetically confirmed for the first time from several sites in the Czech Republic and Slovakia. Corbicula fluminea, recorded in Moravia for the first time in 2018, was found in another river, ca 50 km far from the first occurrence. Cepaea nemoralis, recorded in Slovakia for the first time in 2015, seems to have started spreading. New sites of Cornu aspersum were noticed in Prague and Bratislava; for the first time it was also found in Brno. There are also new records of several endangered species, e.g. Vertigo moulinsiana, Pisidium hibernicum, P. globulare, and Pseudanodonta complanata, presented.
Barbora Hubatková, Martin Lakomý
Sociální studia / Social Studies, Volume 18, pp 13-33; https://doi.org/10.5817/soc2021-1-13

Abstract:
The cost of interviewer-administered data collection (CAPI, CATI) has been gradually rising, while response rates have been declining over time. This situation has led to the domination of online data collection (CAWI), which tends to suffer from poor population coverage and even lower response rates. This could be overcome by combining this method with another mode of data collection. This paper aims to summarise the main principles of mixed-mode design, its implementation in major international surveys, and the first results of a project testing the feasibility of the push-to-web mixed-mode design in the Czech context. The results illustrate that together, unequal distribution of technological skills and willingness to participate distort the recruitment of random samples for CAWI towards middle-aged and more educated respondents. The mixed-mode design – together with the described components – has the potential to better involve underrepresented groups, while it is essential to follow the rules for achieving comparable answers across modes and devices. Finally, we emphasize the need to disseminate findings to researchers and other users of survey data, as the use of mixed-mode design has been rapidly increasing.
Petra Raudenská, Radka Hanzlová
Sociální studia / Social Studies, Volume 18, pp 53-72; https://doi.org/10.5817/soc2021-1-53

Abstract:
Survey-based measures of subjective well-being are more and more often analyzed cross-culturally. However, international comparison of these measures requires measurement invariance. Therefore, the major goal of this study was to investigate the cross-country comparability of the five-item subjective well-being scales used in the International Social Survey Programme (2011, 2017). This study applied both the traditional exact and the more recent Bayesian approximate approach to assess whether the subjective well-being scales were measurement invariant. The Bayesian approach detected several non‑invariant items that were problematic for cross-national comparison and could be dropped from the scales. Consequently, measurement invariance was established in all countries for the reduced scales, allowing researchers to meaningfully compare their latent mean scores and the relationships with other theoretical constructs of interest. Thus, the study highlighted the advantages of using multiple indicators and the necessity of measurement invariance testing in subjective well-being research.
Petr Soukup
Sociální studia / Social Studies, Volume 18, pp 73-99; https://doi.org/10.5817/soc2021-1-73

Abstract:
The P value was introduced as a value to evaluate the results of statistical tests. The basic concept originated in the 1920s, and after the Second World War it was significantly expanded. For about the last three decades there has been intense discussion about the problematic features of the P value concept and its use in science, and voices calling to abolish use of the P value are growing louder. In addition, suggestions have been made for alternative procedures that could replace or supplement the P value. Statisticians have tried to invent an indicator similar to the P value, but without its weaknesses. There are many of these options. Besides alternatives within the classical statistical testing paradigm, the use of an alternative statistical approach, so-called Bayesian statistics, is increasingly being discussed. An example of a moderate recommendation is that of using the Bayes factor, essentially an analogue of the P value in the Bayesian world. The aim of this article is to present the Bayes factor in detail, to describe its similarities and dissimilarities with the P value, and discuss the possibilities of its calculation. In addition to computational procedures, a detailed discussion of the weaknesses of the Bayes factor is also included.
Markéta Košatková
Sociální studia / Social Studies, Volume 18, pp 35-52; https://doi.org/10.5817/soc2021-1-35

Abstract:
The article introduces situation analysis (cf. Clarke 2005) as an epistemologicalontological basis for science freed of the positivistic paradigm. Situation analysis in a broader perspective dives into present discourses as well as discourses that have been concealed. At the meso-level, the analysis offers insight into social and discursive arenas formed by collective actors, key material elements, social organizations and institutions. At the micro-level it is aimed at the position of individual actors in a situation. Situational analysis provides multidimensional research resonating marginalized discourses and supports the everydayness of knowledge in a socially engaged, emic research of social reality. The focus on language constructions in the humanities allows for the re-definition of one’s own entities, formulas, and rules. Their (im)possible transgression is a necessary response to the accelerated and diverse shape of the recent globalized and particularized society.
Jiří Navrátil
Sociální studia / Social Studies, Volume 18, pp 121-137; https://doi.org/10.5817/soc2021-1-121

Abstract:
For several decades, a relational perspective in collective action research has gained firm ground, introducing new concepts and theories. Also, Social Network Analysis (SNA) has become one of the most dynamic areas of analytical tools development in social studies, with the rapid expansion of both quantitative and qualitative applications and concepts. This combination has led to the innovation of research in collective action studies. This article aims to introduce SNA for the study of collective action, reviews various modes of its application, and provides a brief sketch of research problems SNA may help articulate and analyze. First, the article reviews theoretical developments in the study of collective action and the rise of a relational perspective. Second, it explains some of the basics and logic of SNA in the context of a relational perspective in collective action research. Third, it reviews the recent application of SNA in social movement studies at the individual level, the symbolic level (collective identity), and the organizational level.
Tomáš Diviák
Sociální studia / Social Studies, Volume 18, pp 101-120; https://doi.org/10.5817/soc2021-1-101

Abstract:
The concept of centrality and centrality measures are well-known and frequently used in social network analysis. They are also implemented in numerous software packages. However, that does not mean that it is easy to apply them correctly. This paper aims to introduce the most frequently used centrality measures, but more importantly to point out the problems related to their application and to sketch potential solutions for these problems. First, three basic centrality measures are introduced: degree, betweenness, and closeness. There are three broad categories of issues with centrality measures. These categories are: inadequate operationalisation of centrality measures, explanation of their distribution, and interdependence of observation in statistical modelling. A typology of flows in the network is presented as a potential solution allowing for transparent operationalisation. The so-called positional approach is another potential solution allowing for conceptually and computationally rigorous definition of centrality measures. Lastly, statistical models for network data are introduced as a way to deal with interdependence of observations. In the conclusion, challenges for measuring centrality in bipartite and multiplex networks are discussed.
Dominika Sladká
Sociální studia / Social Studies, Volume 18, pp 141-158; https://doi.org/10.5817/soc2021-1-141

Abstract:
This article examines the association between cohabiting partners’ educational homogamy and transition to marriage. This paper enriches previous studies with its comparative dimension to find out if and how the association differs in countries with different meanings of cohabitation – in Austria, Poland, and the Czech Republic. It also examines if and how the association between the transition to marriage and educational homogamy is changing over time. Using data from the first wave of the Generations and Gender Survey (GGS), the analysis shows that the transition to marriage depends on partners’ relative education only in countries where cohabitation and marriage are two very different institutions – Poland and the Czech Republic. Educational hypergamy and hypogamy are not associated with the transition in the same way. In cohabitations where the man is more educated, the probability of marriage is half that compared to homogamous cohabitations, whereas cohabitations with a more educated woman are not significantly different from homogamous cohabitations. Over time, the association between relative education and the transition to marriage has not changed.
Paula Frieiro Padín, Rubén González-Rodríguez, Carmen Verde-Diego, Raquel Vázquez-Pérez
Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, Volume 15; https://doi.org/10.5817/cp2021-3-6

Abstract:
The relationship between socialization through social media (SM) and eating disorders (EDs) is a serious problem for public health, largely affecting the mental health of younger people. This work aimed to identify scientific works addressing ED psychopathologies, studying their relationship with SM usage. In this systematic review, we analyze the available scientific evidence, thereby providing tools for intervention, prevention, and treatment. A systematic review and PRISMA analysis of narrative syntheses was carried out. Works were selected from the databases of Web of Science, Scopus, PubMed, and PsycINFO. Out of a total of 257 references, 19 articles were identified and selected; among them, correlational studies predominated. A growing interest in the subject matter was identified, as it is undergoing constant changes. The investigations found that EDs and SM usage are influenced by the time spent on SM, the type of interactions, and shared photographs, as well as gender and sociocultural context.
Tereza Cahová, Barbora Chattová
Published: 24 August 2021
Czech Polar Reports, Volume 11, pp 25-40; https://doi.org/10.5817/cpr2021-1-4

Abstract:
The Antarctic diatom flora has been at the centre of interest of many studies in past decades. The present paper brings new information on the species richness, biogeography and community composition of diatoms on the Ardley Island, South Shetland Islands. One fresh-water and ten soil samples had been collected from the Antarctic Special protected area (ASPA) in the spring of 2019. The following analysis revealed eighty-six diatom taxa in well-developed communities, dominated by Luticola muticopsis, L. truncata, Pinnularia australoschoenfelderi, P. austroshetlandica and P. borealis. According to the current biogeographical knowledge, the majority of species have restricted distribution among the Antarctic Realm; 46.5% of them are reported from various islands of the Maritime Antarctic Region. Based on the dominance of species as Luticola muticopsis and L. truncata and their ecological preferences, we concluded that the species composition of the diatom communities is driven by high nutrient input from breeding seabirds and the moisture availability during the austral summer.
Caroline M. Marx, Kai W. Müller, Manfred E. Beutel
Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, Volume 15; https://doi.org/10.5817/cp2021-3-5

Abstract:
Despite the widespread use of online sexual material in the general population, the overlap of deviant use of online sexual material (child sexual abusive material) with other types of online sex and gaming addictions has remained controversial. The purpose of this study is to determine, how users of child sexual abusive material (CSAM) differ from persons consulting for problematic online sex and for gaming (sociodemographic details, Internet use patterns, adverse childhood experiences). We assessed online addiction criteria and adverse childhood experiences in 479 consecutive patients (57 CSAM, 67 users of online sexual material, 355 online gamers) by standardized self-report questionnaires (AICA, CTS). Patients presenting with CSAM consumption were well-educated, socially and professionally integrated middle-aged men. While the quantity of Internet use was less excessive compared to users of online sexual material and online gamers, their average online use was mostly addictive and disruptive regarding partnership or family. They reported significantly higher rates of own experiences of sexual childhood abuse and emotional neglect compared to gamers. Better understanding of CSAM consumption in the context of online addictions is a prerequisite for developing specific therapeutic approaches. These need to consider addictive behavior as well as sustained childhood adversities, which might lead to these maladaptive coping strategies.
Page of 171
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top