Refine Search

New Search

Advanced search

Results: 36

(searched for: doi:(10.33390/*))
Save to Scifeed
Page of 4
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Published: 28 August 2020
HOMEROS; doi:10.33390/homeros

Abstract:
Philology; Literature; Language
Sevinj Maharramova
Published: 5 August 2020
HOMEROS, Volume 3, pp 97-104; doi:10.33390/homeros.3.011

Abstract:
The article deals with the analysis of the semantic changes in the vocabularies of the Russian and Azerbaijani languages caused by the influence of the different factors. Semantic archaisms are systematized according their belonging to the concrete part of speech (nouns, adjectives, verbs) and given in the appropriate tables. The reasons of the semantic changes during the historical development of the language are explained. Some Russian semantic archaisms are still used in the other Slavic languages (Ukrainian, Polish, Serbian). The historical excursus is carried out in the article, as necessary. So though the meanings of the Russian and Azerbaijani words considered in the article are archaic they are preserved in the structure of the modern words and might be relevant to the specific fields. They are used as terms in the different fields of science, they are preserved in the dialects, folklore. They are also important components of idioms, proverbs, sayings as they are relics of the past retained in the modern Russian and Azerbaijani languages. They have their own characteristics that makes them unique lexical items. Research of such semantic changes caused by the different factors is very interesting and significance both from the linguistic and historical standpoints.
Necmi Akyalçin, Damla Aydoğan
Published: 5 August 2020
HOMEROS, Volume 3, pp 105-112; doi:10.33390/homeros.3.012

Abstract:
Türk dilinin en önemli eserlerinden biri olan Atabetü’l- Hakayık, Edip Ahmed Bin Mahmud Yükneki tarafından 12. yüzyılda, Karahanlı Türkçesi ile yazılmış ve Muhammed Dad İspehsalar Beye sunulmuş bir eserdir. Yazıldığı dönemin dilini önemli ölçüde yansıtan eser, elbette ki Türk dilinin zengin söz varlığından yararlanılarak yazılmıştır. Türkçenin anlatım gücü ve güzelliği olan ikilemeler ve belirli durumlarda temenni ifade etme ve/veya iletişim kurma amacıyla kullanılan kalıp sözler de Türkçenin bu zengin söz varlığı içerisinde azımsanamayacak bir yere ve öneme sahip yapılardır. Çalışmanın evrenini Atabetü’l-Hakayık adlı eser, konusunu ise bu eserde yer alan ikilemeler ve kalıp sözler oluşturmaktadır. Çalışmada, söz konusu eserde yer alan “tününg kündüzüng”, “öküş az”, “tuş tenge” vb. ikilemeler; “Bismillahirrahmanirrahim”, “İlahi keçürgen idim sen keçür”, “Ugan rahmet itsün” vb. kalıp sözler tespit edilmiştir. Böylece, 40 beyit ve 101 dörtlükten oluşan eserin söz varlığı içerisinde ikilemelerin ve kalıp sözlerin kullanım sıklığı sayısal verileriyle ortaya konmuştur.
Cevdet Coşkun, Damla Aydoğan
Published: 5 August 2020
HOMEROS, Volume 3, pp 113-128; doi:10.33390/homeros.3.013

Abstract:
Türkçenin ses ve söyleyiş uyumuna katkılar sağlayan en önemli dil ögelerinden biri de ikilemelerdir. İkilemeler, Türkçenin en eski dönemlerinden bu yana kullanılagelen söz öbekleridir. İkilemeler, Türk Dilinde oldukça fazladır. Bundan dolayıdır ki pek çok edebi eserde de bu söz öbekleri karşımıza sıkça çıkar. Edebiyatımızın önemli yazarlarından olan Yaşar Kemal’in “Üç Anadolu Efsanesi” adlı eserindeki “Köroğlu” öyküsünde de pek çok ikileme ile karşılaşılmaktadır. Köroğlu adlı öyküde ikilemelerin fazla kullanımı, yazarın dilini güçlendirmiş, akıcı ve anlaşılır bir anlatımın oluşmasına katkı sunmuştur. Bu çalışmada, Yaşar Kemal’in “Köroğlu” öyküsündeki ikilemelerin tümceye kattığı anlam ele alınmıştır. Tümcenin anlam kurgusu içerisinde, ikilemelerin tümceye ne gibi katkılarda bulunduğu örnekleriyle belirlenmiştir. Ayrıca, Türkçe sözvarlığı içerisinde önemli bir yere sahip olan ikilemeleri Yaşar Kemal’in ne denli başarılı kullanıp kullanamadığı da ortaya konmuştur.
Published: 31 July 2020
HOMEROS, Volume 3; doi:10.33390/homeros.5

Işık Albasan
Published: 31 May 2020
HOMEROS, Volume 3, pp 71-78; doi:10.33390/homeros.3.008

Lirak Karjagdiu, Seniha Krasniqi
Published: 31 May 2020
HOMEROS, Volume 3, pp 91-96; doi:10.33390/homeros.3.010

Atdhe Hykolli, Lirak Karjagdiu
Published: 31 May 2020
HOMEROS, Volume 3, pp 65-70; doi:10.33390/homeros.3.007

Sibel Kilinc, Tatiana Golban
Published: 31 January 2020
HOMEROS, Volume 3, pp 53-64; doi:10.33390/homeros.3.006

Gulkhar Firgat Yusibova
Published: 31 January 2020
HOMEROS, Volume 3, pp 33-40; doi:10.33390/homeros.3.004

Page of 4
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top