New Search

Advanced search

Characterization of oestrogenic material basis of Cistanche deserticola total glycosides by ultra-performance liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry v1 (protocols.io.nswdefe)

Wenlan Li, Jingxin Ding, Dalei Zhang, Xiangming Sun, Hui Song, Jiaxue Gao, Guiyu Liu, Yue Liu, Yubin Ji
Published: 13 March 2018
doi:10.17504/protocols.io.nswdefe

Share this article