New Search

Export article
Open Access

Un Sustainable Development Goals until 2030: Implementation in the Educational Process of Training of Information Affairs Specialists in Ukraine


Abstract: Метою дослідження є висвітлення досвіду імплементації Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року в процес підготовки і підвищення кваліфікації фахівців інформаційної сфери. У статті проаналізовано теоретичні підходи до вивчення концепції освіти для сталого розвитку, досвід системного впровадження освіти у галузі сталого розвитку в університетах України, проєктної діяльності у сфері освіти для сталого розвитку в системі формальної та неформальної освіти. Зроблено акцент на основних проєктах, що реалізуються Українською бібліотечною асоціацією для підвищення спроможності бібліотек у сприянні досягненню Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року.Методологія дослідження базується на використанні соціокомунікаційного і системного підходів, методів джерелознавчого та контент-аналізу.Наукова новизна дослідження полягає у залученні спостережень і результатів, отриманих під час викладання автором дисципліни «Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності» в Київському університеті імені Бориса Грінченка у магістрів спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» і «Журналістика», освітня програма «Реклама і зв’язки з громадськістю».Зроблено висновки щодо багатовекторності та багаторівневості процесу впровадження освіти у галузі сталого розвитку, до якого активно долучені заклади вищої освіти України. Зазначено, що презентований досвід імплементації ЦСР ОOН до 2030 року в освітній процес на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях може використовуватися у подальшому у закладах вищої освіти, що готують майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи.Перспективним напрямком продовження дослідження визначено вивчення досвіду проєктної діяльності у сфері освіти для сталого розвитку, зокрема діяльності центрів освіти дорослих, які долучаються до імплементації ЦСР ООН до 2030 року на рівні регіонального розвитку місцевих громад.

Share this article

Click here to see the statistics on "Ukrainian Journal on Library and Information Science" .
Back to Top Top