New Search

Advanced search
Export article
Open Access

The Alien as a Subject of Bernhard Waldenfels’ Responsive Phenomenology

Sofiia-Olga Kungurtseva
NaUKMA Research Papers in Philosophy and Religious Studies , Volume 4, pp 73-78; doi:10.18523/2617-1678.2019.4.73-78

Abstract: У статті розглянуто особливості рецепції проблеми Чужого в горизонті респонзивної феноменології Бернгарда Вальденфельса. Висвітлено кореляції між цією і попередньою феноменологічною традицією, зокрема що стосується можливостей інтенційного схоплення Чужого та його передрозуміння. Значну увагу при розгляді проблеми приділено характеристиці Чужого як гіперфеномена, досвід якого має парадоксальні риси. З’ясовано, що спроби подолати обмеженість доступу до Чужого перетворюються на неправомірний універсалізм і загрожують нормальному перебігу міжкультурної комунікації. Хід міркувань Б. Вальденфельса викладено в такий спосіб, аби читач міг чітко простежити практичний потенціал зазначеної теми, зокрема в культурній, політичній та етичній площинах. Так, метод респонзивної редукції дає змогу підважити європоцентристські претензії (як і кожну іншу регулятивну риторику) завдяки акцентуванню контингентного характеру будь-яких нормативних формацій. Продемонстровано, як здійснення такого епохе уможливлює більш якісну комунікацію на різних рівнях. Виявлено, що розвиток закладених до феноменології принципів та їхнє застосування на практиці допомагають як поглибити інтрасуб’єктивне знання, так і покращити порозуміння з іншими.

Share this article

Click here to see the statistics on "NaUKMA Research Papers in Philosophy and Religious Studies" .
Back to Top Top