New Search

Export article

Development of Professional Communicative Competence of Future Lawyers in the Process of Teaching English

O V Chyzhykova, State University of Economics and Technology

Abstract: Анотація. Актуальність дослідження полягає у висвітленні сучасних методів формування і подальшого розвитку професійної комунікативної компетентності майбутніх юристів в процесі вивчення англійської мови. У статті розкрито різні підходи до визначення професійної комунікативної компетентності. Професійна комунікативна компетентність майбутніх юристів охоплює знання мовних правил та мовленнєвих навичок ефективного й належного використання цих знань, умінь та мовних засобів у професійній юридичній сфері. Така компетентність включає різні аспекти мови, такі як соціолінгвістична, граматична, стратегічна, дискурсивна компетенції, та мовленнєві навички макрорівня. Таким чином, комунікативна компетентність майбутніх юристів у процесі вивчення англійської мови включає такі компоненти, як іншомовні мовленнєві навички та сукупність соціально-культурних знань як з іноземної мови, так і в професійній сфері, а також здатність ефективно, доречно та креативно застосовувати їх у практичній професійній юридичній діяльності. Мета статті − проаналізувати основні фактори професійної комунікативної компетентності майбутніх правознавців та представити практичну реалізацію програми її розвитку на основі сучасних видів комунікативної діяльності у процесі оволодіння іноземною мовою професійного спрямування.Результати дослідження: у статті розкрито ефективні шляхи розвитку професійної комунікативної компетентності майбутніх юристів у процесі вивчення англійської мови як іноземної. Автором розроблено детальну факультативну програму розвитку професійної комунікативної компетентності майбутніх правознавців у процесі вивчення англійської мови на основі сучасних інтерактивних видів комунікативної діяльності. Програма охоплює професійно-орієнтовані теми відповідно до певної галузі права (Підприємницьке право, Конституційне право, Міграційне право, Екологічне право, Кримінальне право та Право інтелектуальної власності). В статті представлено детальний опис сучасних видів комунікативної іншомовної діяльності майбутніх юристів у процесі вивчення англійської мови. Кожен вид комунікативної діяльності розроблено до певної теми.Висновки. Найбільш ефективними методами розвитку професійної комунікативної компетентності у процесі оволодіння іноземною мовою є метод проектів, дискусії і дебати, симуляції. Перспективи подальших розвідок пов’язані із аналізом інформаційних технологій у розвитку комунікативних здібностей студентів нефілологічних спеціальностей у процесі вивчення іноземних мов.

Share this article

Click here to see the statistics on "Mìžnarodnij fìlologìčnij časopis" .
Back to Top Top