New Search

Export article

Latinisms as a Source for Enrichment of Lesia Ukrainka's Language Image of Art

V D Shynkaruk, Nules Of Ukraine

Abstract: Анотація. У статті проаналізовано латинізми, що становлять вагому частину лексичного складу мови творів Лесі Українки та збагатили її словесний арсенал; обгрунтовано, що найголовнішим джерелом лексичних запозичень, пов'язаних з поняттями загальноєвропейської культури, для української мови, як і всіх європейських, була і залишається латинська мова; дібрано і згруповано з мови творів та епістолярію Лесі Українки слова латинського походження, що становлять семантичні блоки, співвідносні з певним простором у концептуальній і мовній картинах світу; визначено особливості функціонування слів латинського походження в мові творів Лесі Українки та розглянуто найуживаніші терміни, утворені за допомогою словотвірних елементів латинського походження і проаналізовано їхню семантику й формальну структуру.

Share this article

Click here to see the statistics on "Mìžnarodnij fìlologìčnij časopis" .
Back to Top Top