New Search

Export article
Open Access

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Tsisaruk I. V.
International Journal of Innovative Technologies in Social Science ; doi:10.31435/rsglobal_ijitss/30122020/7334

Abstract: У результаті експериментального дослідження було здійснено педагогічне моделювання процесу професійного розвитку майбутніх учителів трудового навчання та технологій у процесі самостійної роботи. Запропоновано структурно-функціональну модель та інтерактивну розвивальну програму, реалізація яких здійснювалася на особистісно-мотиваційному, інноваційно-збагачувальному, рефлексивно-діяльнісному і результативно-діагностичному етапах. На констатувальному етапі дослідження було встановлено стан рівнів (початковий, середній, достатній, високий) професійного розвитку майбутніх учителів трудового навчання та технологій за визначеними критеріями (ціннісно-мотиваційний, когнітивно-технологічний, операційно-діяльнісний, оцінно-рефлексивний). Формувальний експеримент і реалізація інтерактивної розвивальної програми дослідження проводилися у чотири етапи: особистісно-мотиваційний етап (передбачав мотивоване занурення майбутніх учителів трудового навчання та технологій до співпраці і партнерства у процесі технологій самостійної роботи з метою розвитку усвідомлення необхідності безперервного професійного розвитку; інтерактивне засвоєння теоретичних знань у процесі групової та індивідуальної освітньо-професійної діяльності з метою розвитку стійкого інтересу до майбутньої професії, ознайомлення із сучасними технологіями та техніками технологічної освіти задля умотивованості до здобуття системних педагогічних знань, особистісного та професійного зростання); інноваційно-збагачувальний етап (забезпечував збагачення знаннями новітніх технологій та вміння їх застосовувати у освітньо-професійній діяльності з проєкцією на майбутню професію; сприяв розвитку проєктно-технологічної підготовленості та здатність до збагачення стратегіями самостійної роботи в особистісному та професійному становленні); рефлексивно-діяльнісний етап (сприяв розвитку умінь і навичок групової роботи, креативних здібностей майбутніх учителів трудового навчання та технологій у практичній діяльності з використанням інноваційних форм організації освітнього процесу); результативно-діагностичний етап (забезпечував використання методів самооцінки і самоаналізу, рефлексивних вправ та тренінгових завдань для оцінювання майбутнім вчителем трудового навчання та технологій власної діяльності та самого себе як особистостей; формування у них потреб і мотивів самопізнання; підвищення рівня самоповаги, самосхвалення у процесі результативної самостійної роботи). На контрольному етапі було отримано результати експериментального дослідження, які підтверджують дієвість запропонованих методик.

Share this article

Back to Top Top