New Search

Export article
Open Access

Assessment in Accounting: Concept and Tools

O. Fomina, V. Sopko, O. Zadniprovskyi, O. Kyiashko, M. Muzychuk, O. Hryhorenko, I. Martyniv, I. Musteca, O. Moshkovska, T. Lositska, Yu. Manachynska, S. Luchyk, V. Yevdoshchak, S. Bai, G. Piatnytska, A. Hats, K. Yatsyshyna
Assessment in Accounting: Concept and Tools ; doi:10.21303/978-9949-7316-3-3

Share this article

Click here to see the statistics on "Assessment in Accounting: Concept and Tools" .
Back to Top Top