New Search

Export article
Open Access

LEGISLATIVE CONSOLIDATION OF THE EXERCISE OF THE RIGHT TO ARTIFICIAL REPRODUCTION

Ірина Андріївна Слободська, Владислава Михайлівна Процко

Abstract: Мета: стаття присвячена аналізу сучасного стану законодавчого закріплення реалізації права на штучну репродукцію. Методи дослідження: дослідження здійснене з використанням загальноприйнятих методів наукового пізнання, таких як: аналітичного, порівняльно-правового, семантично-пізнавального, системного, статистичного та інших. Основою методології у цьому дослідженні є системний підхід, за допомогою якого вивчалося законодавство України та міжнародний досвід правового регулювання застосування методів штучної репродукції. Результати: автори приходять до висновку, що реалізація права на штучну репродукцію вимагає розробки та прийняття вузькоспеціалізованих нормативно-правових актів, які б урегулювали в повній мірі всі відносини, пов’язані з реалізацією громадянами своїх прав на штучну репродукцію.

Share this article

Back to Top Top