New Search

Advanced search
Export article
Open Access

ФЕНОМЕН ІДЕЙ В УПРАВЛІННІ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЮ СУСПІЛЬСТВА

Ярослав Миколайович Мартинишин, Олена Сергіївна Хлистун
Abstract: Актуальність. Космогеологічні явища і стрімкий розвиток науково-технічного прогресу спричинюють чергову біфуркацію світової цивілізації й вимагають переходу до якісно іншого стану життєдіяльності суспільства. Це проявляється у зростанні хаосу і ентропії й за усіма ознаками є системною, багатовимірною, планетарною кризою індустріалізму, що таїть у собі загрозу існування людства. Вихід із біфуркаційного стану і перехід до впорядкованості можливий за умови вибору відповідних атракторів, основою яких є суспільно значущі ідеї. Мета і методи. Мета статті – розкриття сутності феномену ідей як рушійної сили в управлінні життєдіяльністю суспільства. Методологічною основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний, історичний, когнітивний і ситуаційний підходи до вивчення суспільних явищ, фундаментальні положення теорії ідеології та управління. Результати. Розкрито сутність ідей як духовної сили, здатної глибоко проникати у свідомість людини й чинити вплив на суспільство. Досліджено вплив найвагоміших ідей на долі окремих країн і народів. Показано, що ідеї «живуть», виникають і зникають та за певних обставин можуть відновити свою силу. Обґрунтовано потребу в свіжих ідеях, що стосуються: ролі держави і ринку; відносин між індивідом, суспільством і державою; співвідношення моральності й економічної ефективності, виробництва і споживання; демократичності глобалізації, тобто в ідеях, які могли б виступити як альтернатива неолібералізму, який уже вичерпав свій життєвий ресурс. Висновки та обговорення. Наукова новизна одержаних результатів полягає: у поглибленні розуміння сутності, ролі,...
Keywords: сутності / управлінні життєдіяльністю / життєдіяльністю суспільства

Share this article