New Search

Advanced search

Quality of cylindrical surfaces at processing in driver machine-tool adaptations

V.v. Erokhin, Academician I.g. Petrovskii Bryansk State University
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta , Volume 4; doi:10.22281/2413-9920-2018-04-01-09-13

Share this article