New Search

Export article
Open Access

Bushen Tongluowan promotes chondrocyte proliferation through multi-gene regulation

Lu Bocheng, Zhou Zhenwei, Zhang Pengcheng, Huang Jianjun, Li Qingmiao, Zhao Xiaolin, Qu Tingli, Zheng Qian

Share this article

Click here to see the statistics on "Pharmacological Research - Modern Chinese Medicine" .
References (66)
    Back to Top Top