New Search

Export article

Total variation regularized expectation maximization reconstruction improves 68Ga-FAPI-04 PET/CT image quality as compared to ordered subset expectation maximization reconstruction

Hanxiang Liu, Lin Liu, Shijie Xu, Zhonglin Lu, Greta S. Mok, Yingwei Wang, Yi Tao, Yue Chen

Share this article

Back to Top Top