New Search

Export article
Open Access

Validation of the Nanjing Criteria for Diagnosing Pyrrolizidine Alkaloids-induced Hepatic Sinusoidal Obstruction Syndrome

Wei Zhang, Lu Liu, Ming Zhang, Feng Zhang, Chunyan Peng, Bin Zhang, Jun Chen, Lin Li, Jian He, Jiangqiang Xiao, Yanhong Feng, XunJiang Wang, Aizhen Xiong, Li Yang, Xiaoping Zou, Yuecheng Yu, Yuzheng Zhuge

Share this article

Click here to see the statistics on "Journal of Clinical and Translational Hepatology" .
Back to Top Top