New Search

Export article
Open Access

ВПРОВАДЖЕННЯ ФЛЕШМОБУ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ОСВІТНЬОГО ДОСВІДУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ)

Катерина Михайлівна Кириленко
Питання культурології pp 239-249; doi:10.31866/2410-1311.36.2020.221071

Abstract: Мета статті – з’ясувати дидактичні можливості флешмобу в процесі викладаннязагальногуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти культурно-мистецького спрямуваннята ознайомлення з освітнім досвідом Київського національного університету культуриі мистецтв з впровадження флешмобів в навчальний процес. У статті висвітлено багаторічнийдосвід апробації флешмобів на лекціях з дисципліни «Філософія» в КНУКіМ та представленірезультати його проведення. Використовуються такі методи дослідження, як: педагогічнеспостереження, педагогічний експеримент, аналіз, синтез, узагальнення, а також синектика,елементи аксіоматичного та гіпотетико-дедуктивного методів. Наукова новизна дослідженняполягає у висвітленні авторського досвіду роботи та в аналізі його результатів. Висновки.Аналіз практичного досвіду засвідчує доцільність впровадження в освітній процес підготовкиспеціалістів за спеціальностями даної галузі не лише сучасних технологій навчання, алей форм та методів культурно-мистецького середовища. Продемонстровано використанняпотенціалу флешмобу формувати нові звички, включати значну кількість студентів в змістовнудіяльність. З’ясовано, що впровадження флешмобів як творчих методів роботи в процесівикладання загальногуманітарних дисциплін у вищій школі дозволяє зацікавити та вмотивуватистудентів; стимулювати розвиток творчих здібностей; активізувати пізнавальну діяльність;спрямувати викладання непрофільних дисциплін у сферу професійних інтересів та у площинуособистісних пошуків студента; мотивувати молодь до формування активної світоглядної тагромадянської позиції; залучити студента до творення інноваційного освітнього середовища.

Share this article

Click here to see the statistics on "Питання культурології" .
Back to Top Top